accesskey_mod_content

Lleis i normes bàsiques en administració electrònica

Lleis i normativa jurídica que constitueixen les bases del desenvolupament de la matèria d'administració electrònica a Espanya.

 • Es complementa amb la pàgina de: Cronologia de lleis i normes reguladores d'àmbit estatal 

Procediment administratiu electrònic

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

02 October 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

DEROGACIÓ NORMATIVA, entre unes altres:

Disposició final setena. ENTRADA EN VIGOR:

 • La present Llei entrarà en vigor a l'any de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat[...]
 • NOTA: Aquesta Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) contemplen que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions Públiques, per a servir millor als principis d'eficàcia, eficiència, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans.
  La llei 39/2015, d'1 d'octubre, es refereix, entre unes altres, a qüestions tals com els drets de les persones en les seues relacions amb les AA.PP; l'assistència en l'ús de mitjans electrònics; els registres electrònics; els sistemes d'identificació dels interessats en el procediment; la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics; l'emissió de documents per les AA.PP. ; la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les AA.PP.; els documents aportats pels interessats; i l'arxiu de documents.

 • D'especial interès: Preàmbul, Títol preliminar, Títol I, Capítol II, Títol II, Capítol I, articles: Article 6. Registres electrònics d'apoderaments; Articles 31 i 32: còmput de terminis; Articles  41, 42, 43: Notificacions; Article 53: drets de l'interessat; Articles 66, 68: procediment a sol·licitud de l'interessat; Article 70: Expedient Administratiu; Article 83: Informació pública; Article 131: Publicitat de les normes; disposició addicional 4, disposició transitòria 4 i disposició final 2. 

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Accessibilitat
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Lleis 39 i 40

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

02 October 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

DEROGACIÓ NORMATIVA, entre unes altres:

 • Cooperació interadministrativa
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Contractació
 • Lleis 39 i 40

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (Dísposición DEROGADA)

23 June 2007

BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat
 • Govern obert
 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, [de desenvolupament parcial de la Llei 11/2007]

18 November 2009

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
BOE: Núm. 278 de 18/11/2009

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, [Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI)]

29 January 2010

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOE: Núm. 25 de 29/01/2010

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, [Esquema Nacional de Seguretat (ENS)]

29 January 2010

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOE: núm. 25, de 29/01/2010 

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Normes Tècniques d'Interoperabilitat

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat: Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica(Obri en nova finestra)    estableix la sèrie de Normes Tècniques d'Interoperabilitat que són d'obligat compliment per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans

NTI de Catàleg d'estàndards

31 October 2012

Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Catàleg d'estàndards. BOE-A-2012-13501(Obri en nova finestra)
BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Document electrònic

30 July 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic. BOE-A-2011-13169(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Digitalització de documents

30 July 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents.
BOE-A-2011-13168(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI d'Expedient electrònic

30 July 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic. BOE-A-2011-13170 (Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Política de signatura i segell electrònics i de certificats de l'administració

03 November 2016

Resolució de 27 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de l'Administració.
BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Identitat i Signatura electrònica

NTI de Protocols d'intermediació de dades

26 July 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades. BOE-A-2012-10049 (Obri en nova finestra)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Relació de models de dades

26 July 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Relació de models de dades.
BOE-A-2012-10050(Obri en nova finestra)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Política de gestió de documents electrònics

26 July 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics. BOE-A-2012-10048 (Obri en nova finestra)
BOE núm 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les AAPP espanyoles

30 July 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles. (Xarxa SARA). BOE-A-2011-13173(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics

30 July 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics. BOE-A-2011-13172 (Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Model de doneu-vos per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals

30 July 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de seients entre les entitats registrals (Sicres 3.0).- BOE-A-2011-13174 (Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Reutilització de recursos de la informació

04 March 2013

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació. BOE-A-2013-2380(Obri en nova finestra)
BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Estructura organitzativa: Òrgans responsables de l'administració electrònica

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, [funcions i estructura de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)]

29 July 2017

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Article 14. Secretaria General d'Administració Digital  –la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) amb rang de Sotssecretaria – és l'òrgan directiu al que correspon, sota l'autoritat del titular de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, l'adreça, coordinació i execució de les competències atribuïdes al Departament en matèria d'administració digital, racionalització de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics i del funcionament del Servei Comú de Sistemes d'Informació i Comunicació.

 • De la Secretaria General d'Administració Digital depenen les següents Sotsdireccions Generals: a) La Sotsdirecció General de Coordinació d'Unitats TIC, b) La Sotsdirecció General d'Impuls de l'Administració Digital i Serveis al Ciutadà, c) La Sotsdirecció General d'Explotació, d) La Sotsdirecció General d'Aplicacions i Serveis Generals. Així mateix depèn de la Secretaria General la Sotsdirecció General d'Inversions TIC.

 • icona descarregar pàgina PAe: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Desenvolupament de Sistemes

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, [estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)]

12 November 2016

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre,(Obri en nova finestra) pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm. 274, de 12/11/2016

 • Article 4. Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. C) La Secretaria d'Estat de Funció Pública, de la qual depenen els següents òrgans directius: 1r. Secretaria General d'Administració Digital, amb rang de Sotssecretaria. 2n. La Direcció general de la Funció Pública. 3r. La Direcció general de Governança Pública. 4t. L'Oficina de Conflictes d'Interessos, amb rang de Direcció general.

 • Queda suprimida: L'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, [organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE]

26 September 2014

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, [funcions i estructura de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)]

26 September 2014

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les Delegacions d'Economia i Hisenda; el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials; el Reial decret 199/2012, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència; el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, de modificació de l'anterior.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Identificació, signatura electrònica i representació

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica

20 December 2003

Publicat en BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • Aquesta llei regula la signatura electrònica, la seua eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació. 

 • NOTA: S'afig l'apartat 11, amb efectes de 2 d'octubre de 2016, per la disposició final 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Ref. BOE-A-2015-10565(Obri en nova finestra) : Tots els sistemes d'identificació i signatura electrònica prevists en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic tindran plens efectes jurídics.

 • Identitat i Signatura electrònica

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, [Expedició DNI electrònic]

24 December 2005

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del Document Nacional d'Identitat i els seus certificats de signatura electrònica.
BOE: núm. 307 de 24/12/2005

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Ordre PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, [Plataforma Cl@ve]

09 October 2014

Ordre PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades.
BOE: núm. 245, de 09/10/2014

 • NOTA: Portal d'informació sobre el funcionament de Cl@ve: http://clave.gob.es(Obri en nova finestra)

 • Prescripcions ténicas per al sistema Cl@ve: Resolució de 14 de desembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14215 ).

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Seguretat
 • Ciutadà

MINHAFP. Resolució SGAD, de 14 de juliol 2017, [condicions d'ús de signatura electrònica no criptogràfica]

18 July 2017

Resolució de 14 de juliol de 2017, de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), per la qual s'estableixen les condicions d'ús de signatura electrònica no criptogràfica, en les relacions dels interessats amb els òrgans administratius de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.
BOE: núm.170, de 18 de juliol de 2017

 • NOTA: Cita Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (Ref. DOUE-L-2014-81822(Obri en nova finestra) ).

 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, [Registre de funcionaris habilitats per a la identificació de ciutadans]

15 January 2014

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, per la qual es regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o depenents.
BOE núm. 13, de 15/01/2014

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Ciutadà

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, [Registre Electrònic d'Apoderaments]

25 July 2012

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments.
BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obri en nova finestra)

 • Aquest registre es regula en l'article 15 del RD 1671/2009(Obri en nova finestra) per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a tercers amb la finalitat de que aquests puguen actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny(Obri en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)  per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 • NOTA: Veure en CTT:  Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA) (Obri en nova finestra)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, [Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social]

28 March 2013

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics.
BOE núm.75, de 28/03/2013

 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, [models de poders inscribibles Registre Electrònic d'Apoderaments]

04 July 2017

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'estableixen els sistemes de signatura vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.
BOE: núm.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre(Obri en nova finestra) , s'aproven, amb caràcter bàsic, els models de poders inscribibles, distingint si permeten l'actuació davant totes les Administracions, davant l'Administració General de l'Estat o davant les Entitats Locals. Finalment, s'inclou un model de revocació dels poders atorgats.

 • Deroga els Annexos I, II i III de l'Ordre Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol(Obri en nova finestra) per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments (BOE 25/07/2017). La present Ordre entrarà en vigor el 2 de gener de 2018.

 • Veure en CTT: Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA)

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

MINHAP [publicació de l'Acord de de aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat]

13 December 2012

Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord d'aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat i s'anuncia la seua publicació en la seu corresponent.- BOE-A-2012-15066(Obri en nova finestra) BOE núm. 299 de 13/12/2012 (Secció III) 

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Notificació Electrònica

Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, [d'Adreça Electrònica Habilitada]

12 April 2010

Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, Ministeri de la Presidència, per la qual s'estableix el règim del sistema d'adreça electrònica habilitada previst en l'article 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.
BOE: núm. 88 de 12/04/2010

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Sistema de Verificació de dades

Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, [Procediments d'accés al sistema de verificació de dades d'identitat]

28 December 2006

Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat.
BOE: núm. 310 de 28/12/2006

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre, [Procediment d'accés al Sistema de Verificació de dades de residència]

01 January 2007

Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al Sistema de Verificació de Dades de Residència.
BOE: núm. 1 de 01/01/2007

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Punt d'Accés General (PAG) de l'Administració General de l'Estat i Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, [Punt d'Accés General (PAG) de l'AGE]

27 October 2014

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, per la qual es regula el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat i es crea la seua seu electrònica.
BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Govern obert
 • Infraestructures i serveis comuns

Ordre JUS/1126/2015, de 10 de juny, [Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia]

16 June 2015

Ordre JUS/1126/2015, de 10 de juny, per la qual es crea la seu judicial electrònica corresponent a l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia.
BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: L'adreça electrònica de referència de la Seu Judicial Electrònica serà:  https://sedejudicial.justicia.es(Obri en nova finestra)
  En ella s'existirà un accés a seus i subseus judicials electròniques a través del denominat Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia.

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Govern obert
 • Cooperació interadministrativa

Registre Electrònic General de l'AGE

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, [Registre Electrònic Comú de l'AGE]

12 April 2013

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú
BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Veure en CTT:

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Imatge institucional

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

02 April 2013

Resolució de 21 de març de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat.

BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Secció III) i Correcció en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, [Imatge promocional de l'Administració Electrònica]

09 April 2011

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, per la qual s'aprova la nova imatge promocional de les activitats d'administració electrònica i s'estableixen criteris per a la seua utilització.
BOE núm. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprovació de la imatge promocional de les activitats de l'administració electrònica, per a construir una imatge que identificara de cara al ciutadà les activitats que l'Administració General de l'Estat realitza en l'àmbit de l'administració electrònica.
  Estableix el símbol de la imatge promocional de l'Administració Electrònica que juntament amb el manual estaran disponibles en el Portal d'Imatge Institucional (espai del portal Funciona(Obri en nova finestra) accessible a través de la Xarxa Sara(Obri en nova finestra) ).

 • DEROGA l'anterior: Ordre APU/959/2003, d'11 d'abril(Obri en nova finestra)

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, [Imatge institucional AGE]

25 September 1999

Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprés de l'Administració General de l'Estat.
BOE: núm. 230 de 25/09/1999

Es regulen criteris que faciliten la identificació per part dels ciutadans dels elements que conformen l'Administració General de l'Estat, la normalització i racionalització del material utilitzat per l'Administració en la seua actuació, la utilització de llengües cooficials, publicacions, publicitat institucional i utilització d'altres suports.

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Factura Electrònica

ESPANYA. [Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la Factura Electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic]

28 December 2013

BOE: núm. 311, de 28/12/2013.

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, [Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE: FACe]

24 June 2014

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.
BOE: núm. 154, de 25/06/2014

 • Serveis electrònics
 • Empresa
 • Cooperació interadministrativa

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, [RCF Registre Comptable de Factures]

29 March 2014

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
BOE: núm. 77, de 29/03/2014

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ordre PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, [Factura electrònica]

18 October 2011

Ordre PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, Ministeri de la Presidència, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2011, pel qual es determina el marc d'exercici de les competències estatals en matèria de factura electrònica, es crea el Fòrum Nacional Multilateral sobre facturació electrònica i s'impulsa el Servei Central de Gestió de la Facturació Electrònica en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
BOE núm. 251 de 18/10/2011 (Secció III)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Empresa

Protecció de dades de caràcter personal

ESPANYA. [Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)]

24 December 1999

BOE: núm. 298 de 24/12/1999

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Seguretat

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, [Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)]

19 January 2008

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
BOE: núm. 17, de 19/01/2008

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Seguretat
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General