accesskey_mod_content

Secretar?a General d'Administraci?n Digital - SGAD

La SGAD, amb rang de Subsecretar?a, i dependent del Ministeri de?Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica ?s el ?rgano encarregat d'impulsar el proc?s de racionalizaci?n de les tecnolog?as de la informaci?n i de les comunicacions en el ?mbito de l'Administraci?n General de l'Estat i els seus Organismes P?blicos en els t?rminos establits en els seg?ents Reials decrets:

?

El Secretari General d'Administraci?n Digital ?s:

  • El Secretari del Ple de la Comisi?n d'Estrat?gia TIC.
  • El President del Comit? Executiu de la Comisi?n d'Estrat?gia TIC.
  • El?President del Comit? de Direcci?n de les Tecnolog?as d'Informaci?n i Comunicacions.
  • El President de la Comisi?n Sectorial d'Administraci?n Electr?nica.

La SGAD dona suport/d?na suport t?cnico a tots estos ?rganos.

En cooperaci?n internacional desenvolupa una extensa activitat:

  • En el ?mbito de la Uni?n Europea: Comit?s, Grups de treball i f?rums de la Comisi?n Europea (Pla d'Acci?n 2011-2015, Programa ISA, Directiva de Servicis i Mercat Interior, Projectes CIP-LSP com STORK2, GEN6 i I-SENS) i del Consell de la UE (Grup de treball de telecomunicacions i Societat de la Informaci?n)
  • En el ?mbito no Uni?n Europea: OCDE, Iberoam?rica (RIMPE, CLAD, CEPAL), Arranjament de reconeixement mutu de certificats de seguretat de les tecnolog?as de la informaci?n, normalizaci?n internacional, etc.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General