accesskey_mod_content

Comunicacions i informacions procedents de les institucions, òrgans i organismes de la Unió Europea

Publicats en la secció C (Comunicacions i informacions) del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Es mostren una selecció de documents que emanen de la Comissió Europea (documents COM).

Estratègia Digital Europea

L'Estratègia presenta una societat europea impulsada per solucions digitals.

Planes d'acció d'administració electrònica, Planes estratègics en l'economia digital

COM (2016) 179 final [Pla d'acció d'administració electrònica 2016-2020]

19 abril 2016

Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020: Accelerar la transformació digital de l'administració. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions.  Comissió Europea, Direcció general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies. 1 fitxer PDF de 14 p.

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Servicis electrònics
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2015) 192 final [Mercat Únic Digital per a Europa]

06 maig 2015

Una Estratègia per al Mercat Únic Digital d'Europa Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions. {SWD(2015) 100 final}  Brussels, 06/05/2015, 1 pdf file, 30 p.

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Servicis electrònics
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2011) 808 final [Europa 2020]

30 novembre 2011

Horitzó 2020, Programa Marque d'Investigació i Innovació Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions: {SEC(2011) 1427 final} {SEC(2011) 1428 final} «Horitzó 2020» constituirà un element essencial de la iniciativa de la UE «Unió per la innovació», una política emblemàtica de l'estratègia Europa 2020. Brussel·les, 30/11/2011, 1 fitxer PDF de 15 p.

 • SEC (2011) 1428 final: (Obri en nova finestra) executive summary  (PDF, 8 p.)

 • SEC (2011) 1427 final(Obri en nova finestra) : Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation' the Framework Programme for Research and Innovation (2014 - 2020) (PDF, 52 p.)

 • SEC (2011) 1427 final (Obri en nova finestra) : Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation' the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020): Impact assessment report- Annexes.- (PDF, 112 p.)

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2010) 743 final [Pla d'acció d'administració electrònica: 2011-2015]

15 desembre 2010

Pla d'Acció Europeu sobre Administració electrònica: 2011-2015: Aprofitament de les TIC per a promoure una administració pública intel·ligent, sostenible i innovadora
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions.- {SEC(2010) 1539 final}. Brussel·les, 15/12/2010

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa
 • Servicis electrònics

COM(2010) 546 final

06 octubre 2010

Iniciativa emblemàtica d'Europa 2020 : Unió per la innovació. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell [...] Brussel·les, 6/10/2010, 1 fitxer pdf de 49 p.

COM (2010) 245 final/2

09 maig 2010

Una Agenda Digital per a Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions- CORRIGENDUM: anul·la i reemplaça a COM (2010) 245 final de 19/05/2010. Brussel·les, 26/8/2010.- 1 pdf de 46 p.

COM (2010) 2020 final

03 març 2010

Europa 2020: Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.  Comunicació de la Comissió[...] Brussel·les, 03/03/2010 .- 1 pdf de 40 p. (Prefaci de José Manuel Barroso).

COM (2009) 432 final

27 agost 2009

Avaluació final del pla d'acció eEurope 2005 i del programa plurianual (2003-2006) per al seguiment del pla d'acció eEurope 2005, la difusió de les bones pràctiques i la millora de la seguretat de les xarxes i la informació (Modinis).Brussel·les, 27/08/2009, 1 fitxer pdf de 13 pág.

COM (2006) 173 final [Pla d'acció d'administració electrònica i2020]

25 desembre 2006

Pla d'acció sobre administració electrònica i2010: Accelerar l'administració electrònica a Europa en benefici detots . Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions. Brussel·les, 25/12/2006, 1 fitxer pdf de 13 pág.

COM (2006) 215 final

19 maig 2006

i2010 – Primer Informe Anual sobre la Societat de la Informació Europea.
Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions Iniciativa - Brussel·les, 19/05/2006. 1 fitxer PDF de 14 p.

COM (2003) 567 final [eEurope 2005]

26 setembre 2003

El paper de l'administració electrònica en el futur d'Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).- [SEC(2003) 1038]. Brussel·les, 26/09/2003.- 1 fitxer pdf de 27 p. impreses.

 • NOTA: en el marc del pla d'acció eEurope 2005

COM (2002) 263 final [eEurope 2005]

28 maig 2002

Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social i al Comité de les Regions - eEurope 2005: Una societat de la informació per a tots - Pla d'acció que es presentarà amb vista al Consell Europeu de Sevilla, 21-22 de juny de 2002. Brussel·les, 28/05/2002

COM (2001) 140 final [eEurope 2002]

13 març 2001

Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu - eEurope 2002: Impacte i prioritats. Comunicació al Consell Europeu de primavera d'Estocolm del 23 i 24 de març de 2001. Brussel·les, 13/03/2001

COM (2000) 330 final [eEurope 2002]

24 maig 2000

eEurope 2002: Una societat de la informació per a tots. Projecte de pla d'acció preparat per la Comissió Europea per al Consell Europeu de Feira19-20 de juny de 2000. Brussel·les, 24/05/2000

COM (2000) 130 final [eEurope 2002]

08 març 2000

eEurope - Una societat de la informació per a tots - Informe d'avanç per al Consell Europeu extraordinari sobre ocupació, reforma econòmica i cohesió social - Cap a una Europa basada en la innovació i el coneixement Lisboa, 23 i 24 de març de 2000. Brussel·les, 08/03/2000  I (Obri en nova finestra)

Interoperabilitat, Servicis públics europeus d'administració electrònica

COM (2017) 134 [Marque Europeu d'Interoperabilitat (EIF)]

27 març 2017

Marque Europeu d'Interoperabilitat – Estratègia d'aplicació. Comunicació de la Comissió [...] Brussel·les, 23/03/2017. 1 PDF de 10 p.

 • Interoperabilitat
 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

COM (2014) 367 final [Programa ISA2]

26 juny 2014

Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'establix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (ISA2): La interoperabilitat com a mitjà de modernització del sector públic. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) Brussel·les, 26/06/2014, 1 fitxer pdf de 47 p. impreses.

 • Interoperabilitat
 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2010) 744 final

16 desembre 2010

Cap a la interoperabilitat dels servicis públics europeus Comunicació de la Comissió [...] .- Brussel·les, 16/12/2010, 1 fitxer pdf de 62 p.

COM (2009) 247 final

29 maig 2009

Avaluació final de l'execució del programa IDABC. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell. Brussel·les, 29/05/2009, 1 fitxer pdf d'11 pág.

COM (2006) 45 final

13 febrer 2006

Interoperabilitat dels servicis paneuropeus d'administració electrònica.
Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu.Brussel·les, 13/02/2006, 1 fitxer pdf de 13 pág.

Identitat, Firma electrònica

COM(2021) 281 final [proposta de modificació del Reglament 910/2014]

03 juny 2021

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity. Brussels, 3.6.2021

{SEC(2021) 228 final} - {SWD(2021) 124 final} - {SWD(2021) 125 final}

 • Identitat i Firma electrònica

Comissió Europea. Informació [Sistemes d'identificació electrònica notificats, eIDAS]

07 novembre 2018

Sistemes d'identificació electrònica notificats conformement a l'article 9, apartat 1, del Reglament (UE) n.° 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior(Obri en nova finestra)
DOUE serie C núm. 401 de 07/11/2018

 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

COM (2012) 238 final [eIDAS]

04 juny 2012

Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior. Brussel·les, 04/06/2012, 1 fitxer PDF de 61 p.

 • Este document COM en anglés: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market Enllaç EUR-lex, amb enllaços a diferents llengües i formats(Obri en nova finestra)

 • Informació complementària: {SWD(2012) 135 final} i {SWD (2012) 136 final}

 • NOTA:  Publicat el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (eIDAS) i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Enllace BOE: (Ref.  DOUE-L-2014-81822)

 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

Seguretat en xarxes i sistemes d'informació

COM (2013) 48 final

07 febrer 2013

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a mesures per a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i de la informació en laUnió . {SWD(2013) 31 final}{SWD(2013) 32 final} Brussel·les, 07/02/2013

 • Seguretat

COM (2001) 298 final

06 juny 2001

Seguretat de les xarxes i de la informació: Proposta per a un enfocament polític europeu. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social i al Comité de les Regions Brussel·les, 06/06/2001 .- 1 fitxer pdf de 30 p. 

Accessibilitat

COM (2012) 721 final

03 desembre 2012

Proposta de DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL sobre l'accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector públic. Autor: Comissió Europea. Data del document: 03/12/2012

 • Accessibilitat

COM (2005) 425 final

13 setembre 2005

L'accessibilitat electrònica. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions.- [SEC(2005) 1095] .- Brussel·les: 13/09/2005 .- 1 pdf de 13 p.

COM (2001) 529 final

25 setembre 2001

eEurope 2002: Accessibilitat dels llocs web públics i del seu contingut. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions.- Brussel·les 25/09/2001.- 1 fitxer pdf de 22 p.

 • Accessibilitat

COM (2000) 284 final

12 maig 2000

Cap a una Europa sense barreres per a les persones amb discapacitat. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social i al Comité de les Regions. Brussel·les, 12/05/2000

Reutilització de dades i programes del sector públic

Decisió d'Execució (UE) 2017/863 de la Comissió [actualitza llicencia EUPL v1.2]

19 maig 2017

Decisió d'Execució (UE) 2017/863 de la Comissió, de 18 de maig de 2017 per la qual s'actualitza la llicencia EUPL dels programes informàtics de font oberta per a seguir facilitant l'intercanvi i la reutilització dels programes desenvolupats per les administracions públiques. DOUE: L 128/59 de 19/05/2017

 • Govern obert
 • Programari Lliure

COM (2014) 442 final

02 juliol 2014

Cap a una economia de les dades pròspera. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comité Econòmic i Social i al Comité de les Regions. Brussel·les, 02/07/2014.- 1 fitxer PDF de 13 p.

 • Govern obert

COM (2011) 882 final

12 desembre 2011

Dades obertes: un motor per a la innovació, el creixement i la governança transparent. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions. Brussel·les, 12/12/2011

 • Govern obert

Contractació, Factura electrònica, Estàndards oberts

COM (2013) 449 final

26 juny 2013

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la facturació electrònica en la contractació pública. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Brussel·les, 26/06/2013.

 • Contractació

COM (2013) 455 final

25 juny 2013

Contra la dependència d'un proveïdorconstruir sistemes de TIC oberts mitjançant una millor utilització de normes en la contractació pública. Comunicació de la Comissió [...] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Brussel·les, 25/06/2013, 1 fitxer PDF de 10 p. impreses..

 • Servicis electrònics
 • Programari Lliure

Computació en el núvol

COM (2016) 178 final

19 abril 2016

Iniciativa Europea de Computació en el Núvol: construir a Europa una economia competitiva de les dades i del coneixement. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions. Brussel·les, 19/04/2016, 1 PDF 15 p. impreses.

 • Servicis electrònics
 • Cloud Computing

COM (2012) 529 final

27 setembre 2012

Alliberar el potencial de la computació en núvol a Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions Brussel·les, 27/09/2012, 1 PDF de 19 p. impreses.

 • Servicis electrònics
 • Cloud Computing