accesskey_mod_content
Centre d'Interoperabilitat Semàntica

El Centre d'Interoperabilitat Semàntica (CISE) és l'instrument definit en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) per a publicar els models de dades dels elements d'interoperabilitat que permeten intercanviar informació entre les Administracions Públiques i entre estes i els ciutadans. Està a la disposició de qualsevol administració pública i qualsevol perfil que treballe a l'entorn de la interoperabilitat.

Un model de dades és el conjunt de definicions (nivell conceptual), interrelacions (nivell lògic), i regles i convencions (nivell físic) que permeten descriure les dades per al seu intercanvi, la qual cosa constituïx el fonament de la dimensió semàntica de la interoperabilitat. Es componen d'actius semàntics, és a dir, peces reutilitzables que habiliten l'estandardització de conceptes.

Buscador d'Actius Semàntics del CISE     Registrar Actius Semàntics del CISE  

D'acord a l'ENI, els principals objectius del CISE són:

  • Identificar els models de dades que tenen caràcter de comuns
  • Proporcionar un repositori de models de dades d'intercanvi d'informació que permeta recopilar-los, classificar-los, publicar-los, localitzar-los i difondre'ls
  • Facilitar la interoperabilitat del sector públic publicant els models de dades dels seus servicis d'intercanvi d'informació mitjançant esquemes XML (XSD), així com les seues codificacions i documentació associada.

Els esquemes XML (XSD) permeten definir cada actiu semàntic en un conjunt estructurat de camps complexos i simples, i facilita que la informació intercanviada puga ser interpretable de forma automàtica per qualsevol aplicació.

  • Facilitar que la informació intercanviada puga ser interpretable de forma automàtica per aplicacions que no van intervendre en la seua creació.