accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Observatori d'Accessibilitat Web

Observatori Accessibilitat

Segons establix el  Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) , el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) és l'Organisme responsable del seguiment i presentació d'informes respecte del compliment d'este Reial decret i de la Directiva 2016/2102(Obri en nova finestra) , la qual trasllada.

Dins d'este Ministeri, i al seu torn, dins de la Secretaria General d'Administració Digital, l'Observatori d'Accessibilitat Web és l'encarregat de coordinar i dur a terme estes accions.

A més, l'Observatori d'Accessibilitat Web – OAW  té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de l'Administració (AGE, CCAA, EELL i restes d'organismes del sector públic).

Actuacions de l'OAW

Dins d'esta iniciativa es realitzen les següents actuacions:

 • Seguiment del compliment dels requisits d'accessibilitat segons la Directiva 2016/2102 . Estudis periòdics que proporcionaran dades de mesurament del grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels llocs web i de les aplicacions mòbils de l'Administració així com dades de evolució.
 • Servici de diagnòstic en línia. Este servici permet al personal de les Administracions Públiques la possibilitat de sol·licitar una revisió automàtica d'accessibilitat dels seus llocs web conforme a la Metodologia per al Seguiment Simplificat UNE-EN 301549:2019 així com una revisió automàtica de la Declaració d'accessibilitat. Disponible per als membres de la Comunitat Accessibilitat .
 • Documentació de referència  sobre accessibilitat per a ajudar a millorar l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de les Administracions públiques: normativa, guies sobre la creació de contingut accessible i la seua validació, vídeos divulgatius relacionats amb la implantació del RD 1112/2018, preguntes freqüents amb resposta a les qüestions o dubtes més estesos relacionades amb l'accessibilitat, etc.
 • Comunitat accessibilitat . Punt d'encontre de les administracions públiques per a compartir informació i experiències i resoldre dubtes. També permet l'accés al Servici de diagnòstic en línia.

Antecedents de l'OAW

L'Observatori d'Accessibilitat Web ha sigut una iniciativa posada en marxa des de l'any 2010 a Espanya. Pots consultar la pàgina " Historia de l'OAW " per a conéixer totes les actuacions que es van dur a terme i com van ser evolucionant.

Metodologia dels estudis

Al juny de 2020 es va aprovar la Metodologia actual per al Seguiment Simplificat, basada en la UNE-EN 301549:2019 (equivalent a WCAG 2.1):

Es necessitaran també Metodologies específiques per al Seguiment en Profunditat de llocs web i aplicacions mòbils.

Més informació en secció “ Seguiment i presentació d'informes ”.

Resultats dels estudis

En cadascun dels estudis de l'Observatori i per a cadascun dels seus àmbits d'actuació es generen diferents informes:

 • Informe agregat. Este informe permet conéixer de manera global la situació actual i d'evolució de tots els llocs web analitzats en l'estudi. L'informe conté una gran quantitat de gràfiques i taules que reflectixen els resultats de l'estudi: resultats globals, resultats obtinguts en cadascun dels segments així com una evolució dels resultats al llarg del temps.
 • Informes individuals. Es generen informes individuals per a cadascun dels llocs web analitzats, que contenen el detall dels resultats obtinguts en cadascuna de les pàgines analitzades en l'estudi. Estos informes són remesos als responsables del lloc web analitzat perquè puguen usar-los en la millora de la seua accessibilitat.

La nota tècnica L'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic (PDF)(Obri en nova finestra) , descriu el nou context i els reptes als quals enfronten tots els actors implicats després de la publicació del Reial decret 1112/2018 així com mostra els resultats de la iteració de finals de 2018 oferint una imatge global de la situació en eixe moment.

Observatori d'Accessibilitat Web - AGE

Segments

Existixen 6 grups per a categoritzar els llocs web en funció del seu nivell d'importància dins de l'administració, el seu tipus de contingut, o la finalitat per a la qual van ser creats:

 • Segment I. Principals. Llocs web principals de Ministeris i altres llocs web gestionats per entitats públiques de major accés o impacte en la societat.
 • Segment II. Òrgans i unitats administratives. Llocs web d'òrgans, centres o unitats administratives dels ministeris.
 • Segment III. Sector Públic Institucional. Selecció de llocs web del conjunt d'entitats que integren el sector públic institucional estatal a excepció de les universitats públiques no transferides, que s'analitzaran en l'àmbit d'actuació "Uns altres", dins del segmente "Universitats" per a obtindre una visió de conjunt del sector universitari.
 • Segment IV. Temàtics. Selecció de llocs web gestionats per l'AGE però que no identifiquen a un organisme concret: webs promocionals, d'informació específica sobre determinats aspectes, de servicis, recollida de dades, etc.
 • Segment V. Seus Principals. Seus electròniques dels llocs web inclosos en el segment Principals.
 • Segment VI. Resta de Seus. Seus electròniques no incloses en el segment de "Seus principals".

D'estos segments, els segments I, II i V sempre seran analitzats en totes les iteracions oficials que es vagen planificant (sèrie FIXA).

La resta de segments, els segments III, IV i VI, dividiran els seus llocs web en 2 sèries que seran analitzats en anys alterns en les iteracions oficials que es vagen planificant (serie PARELL i sèrie IMPARELL).

Estudis realitzats

S'ha realitzat 1 iteració de l'Observatori basada en la  Metodologia actual , distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.

Observatori d'Accessibilitat Web - CCAA

Segments

Existixen 14 grups per a categoritzar els llocs web en funció de la seua temàtica i així poder conéixer la situació en eixes àrees específiques, permetent comparar els seus resultats entre les diferents Comunitats Autònomes:

 • Segment I. Principals. Lloc web principal de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment II. Butlletins. Situat web del Butlletí Oficial de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment III. Seus electròniques. Seus electròniques o Oficines Virtuals en els casos en els quals encara no existisca seu (només una per cada Comunitat Autònoma).
 • Segment IV. Educació. Lloc web principal educatiu de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment V. Ocupació. Lloc web principal dedicat a polítiques d'ocupació de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment VI. Salut. Lloc web principal dedicat a la prestació de servicis sanitaris en cada Comunitat Autònoma.
 • Segment VII. Tributs. Lloc web principal dedicat a la gestió i recaptació d'impostos en cada Comunitat Autònoma.
 • Segment VIII. Turisme. Lloc web principal dedicat a la promoció i informació turística de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment IX. Transparència. Lloc web de transparència de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment X. Protecció Social. Lloc web principal dedicat a la protecció social de cada Comunitat Autònoma
 • Segment XI. Medi ambient. Lloc web principal dedicat al medi ambient de cada Comunitat Autònoma
 • Segment XII. Centres Sanitaris. (S'inclouran a partir de 2022). Selecció de llocs web pertanyents a centres sanitaris.

 • Segment XIII. Centres Educatius no universitaris (S'inclouran a partir de 2023). Selecció de llocs web pertanyents a centres educatius no universitaris.

 • Segment XIV. Altres servicis. Selecció de llocs web específics per a la prestació de qualsevol altre servici autonòmic que no pertanga a cap dels segments anteriors.

D'estos segments, els 7 primers, sempre seran analitzats en totes les iteracions oficials que es vagen planificant (sèrie FIXA).

Els segments VIII, IX i XIII seran analitzats en les iteracions oficials realitzades en els anys IMPARELLS (sèrie IMPARELL).

Els segments X, XI i XII seran analitzats en les iteracions oficials realitzades en els anys PARES (serie PARELL).

El segment XIV dividirà els seus llocs web en 2 sèries, que seran analitzats en anys alterns en les iteracions oficials (serie PARELL i sèrie IMPARELL).

Estudis realitzats

S'ha realitzat 1 iteració de l'Observatori basada en la  Metodologia actual , distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.

Observatori d'Accessibilitat Web - EELL

Segments

Existixen 6 grups per a categoritzar els llocs web tenint en compte la divisió provincial i en funció de les característiques de les diferents entitats locals i així obtindre resultats comparables:

 • Segment I. Diputacions. Lloc web principal de totes les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars. En el cas de Comunitats Autònomes uniprovincials no existirà el lloc web de la diputació.

 • Segment II. Capitals. Lloc web de l'ajuntament de totes les capitals de província.

 • Segment III. Més Poblats. Lloc web de l'ajuntament dels municipis amb població major de 20.000 habitants (excloent la capital).

 • Segment IV. Mitjans. Selecció de llocs web d'ajuntaments de municipis amb població entre 5.000 i 20.000 habitants de cada província.

 • Segment V. Xicotets. Selecció de llocs web d'ajuntaments de municipis amb població entre 2.500 i 3.500 habitants de cada província.

 • Segment VI. Altres servicis. Llocs web que no pertanyen a cap dels segments anteriors.

D'estos segments, els segments I i II sempre seran analitzats en totes les iteracions oficials que es vagen planificant (sèrie FIXA).

La resta de segments, dividiran els seus llocs web en 2 sèries que seran analitzats en anys alterns (serie PARELL i sèrie IMPARELL).

Estudis realitzats

S'ha realitzat 1 iteració de l'Observatori basada en la  Metodologia actual , distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.

Observatori d'Accessibilitat Web - Uns altres

Segments

Exsten 3 grups per a categoritzar els llocs web i així obtindre resultats comparables:

 • Segment I. Òrgans constitucionals i reguladors. Inclou a tots els llocs web principals d'òrgans constitucionals i de rellevància constitucional, així com a altres estructures de rellevància integrades dins els mateixos i a ens reguladors. També s'inclou una selecció dels òrgans homòlegs existents en l'àmbit autonòmic.
 • Segment II. Poder Judicial. Inclou als llocs web tant del Consell General del Poder Judicial, com dels principals Jutjats i Tribunals, així com de l'administració de justícia (organització al servici de Jutges i Tribunals), considerant tant els de comunitats autònomes amb competències transferides, com les ateses en el plànol nacional.
 • Segment III. Universitats. Llocs web d'universitats públiques no transferides i universitats públiques transferides.

Tots els segments seran analitzats en totes les iteracions oficials que es vagen planificant (sèrie FIXA).

Estudis realitzats

S'ha realitzat 1 iteració de l'Observatori basada en la  Metodologia actual , distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.