accesskey_mod_content

Ferramentes

Per al compliment de les noves obligacions de les lleis 39 i 40, l'Administraci�� General de l'Estat, a trav��s de la Secretaria General d'Administraci�� Digital, posa a la disposici�� de les diferents administracions p��bliques les ferramentes que a continuaci�� es relacionen.

L'Adhesi�� de les Comunitats Aut��nomes, Entitats Locals i universitats a estes ferramentes es realitza a trav��s dels Convenis per a la prestaci�� m��tua de solucions b��siques d'administraci�� electr��nica . Aquests convenis es firmen entre la SGAD i cada govern regional. Les entitats locals hauran de subscriure aquest conveni a trav��s de la seua Comunitat Aut��noma. La SGAD i la CRUE tamb�� tenen subscrit un conveni al que hauran d'adherir-se les universitats p��bliques a trav��s de la CRUE.

Per a m��s informaci�� sobre solucions oferides per la SGAD pot consultar el Cat��leg de servicis d'administraci�� digital prestat per la SGAD.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General