accesskey_mod_content

Introducció

La cooperació entre les AA.PP. és essencial per a proporcionar els servicis als ciutadans i garantir-los el seu dret a relacionar-se amb elles per mitjans electrònics. Aquesta cooperació requerix unes condicions tals que permeten que la mateixa es puga dur a terme amb fluïdesa per a açò és necessari que hi haja interoperabilitat.

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat s'establix en l'article 156, apartat 1, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que substituïx a l'apartat 1 de l'article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics.

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI), regulat pel Reial decret 4/2010(Obri en nova finestra) , de 8 de gener, establix el conjunt de criteris i recomanacions que hauran de ser tinguts en compte per les AA.PP. per a la presa de decisions tecnològiques que garantisquen la interoperabilitat. Les normes tècniques d'interoperabilitat previstes en la seua disposició addicional primera desenvolupen certs aspectes concrets. L'ENI s'ha elaborat a la llum de l'estat de l'art i dels principals referents en matèria d'interoperabilitat provinents de la Unió Europea, normalització nacional i internacional, actuacions similars en altres països, etc. L'ENI es troba alineat amb Estratègia Europea d'Interoperabilitat (pdf)(Obri en nova finestra) i el Marque Europeu d'Interoperabilitat(Obri en nova finestra) . Tant l'ENI, com les seues normes tècniques d'interoperabilitat , contemplen de manera sistemàtica l'enllaç amb instruments equivalents de l'àmbit europeu.

L'ENI és el resultat d'un treball coordinat pel Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, assumit actualment pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, amb la participació de totes les AA.PP., a través dels òrgans col·legiats amb competències en matèria d'administració electrònica. També s'ha tingut present l'opinió de les associacions de la Indústria del sector TIC.

Objectius

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat perseguix els objectius següents:

 • Comprendre els criteris i recomanacions que hauran de ser tinguts en compte per les AA.PP. per a la presa de decisions tecnològiques que garantisquen la interoperabilitat que permeta l'exercici de drets i el compliment de deures a través de l'accés electrònic als servicis públics, alhora que redunda en benefici de l'eficàcia i l'eficiència, i que eviten la discriminació als ciutadans per raó de la seua elecció tecnològica.
 • Introduir els elements comuns que han de guiar l'actuació de les AA.PP. en matèria d'interoperabilitat.
 • Aportar un llenguatge comú per a facilitar la interacció de les AA.PP., així com la comunicació dels requisits d'interoperabilitat a la indústria.

La interoperabilitat es concep des d'una perspectiva integral, de manera que no caben actuacions puntuals o tractaments conjunturals, a causa que la debilitat d'un sistema la determina el seu punt més fràgil i, sovint, este punt és la coordinació entre mesures individualment adequades però deficientment assemblades.

Elements de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

L'ENI introduïx els següents elements principals:

 • Els principis específics de la interoperabilitat: la interoperabilitat com a qualitat integral present des de la concepció dels servicis i sistemes i al llarg del seu cicle de vida; el caràcter multidimensional de la interoperabilitat; i l'enfocament de solucions multilaterals.

 • La interoperabilitat organitzativa: inclou els aspectes relatius a la publicació de servicis a través de la Xarxa de comunicacions de les AA.PP. (Xarxa SARA ), amb les condicions associades; la utilització de nodes d'interoperabilitat; i el manteniment d'inventaris d'informació administrativa (òrgans administratius, oficines de registre i atenció al ciutadà, servicis i procediments).

 • La interoperabilitat semàntica: a través de la publicació i aplicació dels models de dades d'intercanvi horitzontals i sectorials, així com els relatius a infraestructures, servicis i ferramentes comunes, a través del Centre d'Interoperabilitat Semàntica de l'Administració.

 • La interoperabilitat tècnica: a través de l'ús d'estàndards en les condicions previstes en la normativa per a garantir la independència en l'elecció, l'adaptabilitat al progrés i la no discriminació dels ciutadans per raó de la seua elecció tecnològica.

 • Les infraestructures i els servicis comuns, elements de dinamització, simplificació i propagació de la interoperabilitat, alhora que facilitadors de la relació multilateral. Les AA.PP. enllaçaran aquelles infraestructures i servicis que puguen implantar en el seu àmbit d'actuació amb les infraestructures i servicis comuns que proporcione l'Administració General de l'Estat per a facilitar la interoperabilitat i la relació multilateral.

 • La utilització, preferentment, de la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles per a comunicar-se entre si i a la qual connectaran les seues xarxes i nodes d'interoperabilitat, aplicant el Pla d'Adreçament de l'Administració . La Xarxa SARA presta la citada Xarxa de comunicacions.

 • La reutilització: inclou condicions de llicenciament de les aplicacions, de la documentació associada i d'altres objectes d'informació que les AA.PP. posen a la disposició d'altres administracions i dels ciutadans; enllaç entre els directoris d'aplicacions reutilitzables i consulta per part de les AA.PP. de les solucions disponibles per a lliure reutilització; així com publicació del codi de les aplicacions.

 • La interoperabilitat de la firma electrònica i dels certificats: la política de firma electrònica i de certificats de l'Administració General de l'Estat com a ferramenta que podrà ser utilitzada com a referència per altres AA.PP.; aspectes relatius a la validació de certificats i firmes electròniques, les llistes de confiança, les aplicacions usuàries, els prestadors de servicis de certificació i les plataformes de validació de certificats i firma electrònica.

 • La recuperació i conservació del document electrònic, segons l'establit en la citada Llei 11/2007, com a manifestació de la interoperabilitat al llarg del temps, i que afecta de forma singular al document electrònic.

 • Es creen les normes tècniques d'interoperabilitat i els instruments per a la interoperabilitat.

Àmbit d'aplicació

El seu àmbit d'aplicació és l'establit en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

En la disposició transitòria del Reial decret 4/2010 s'articula un mecanisme escalonat per a l'adequació al previst en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat de manera que els sistemes de les administracions hauran d'estar adequats a este Esquema en uns terminis en cap cas superiors a 48 mesos des de l'entrada en vigor del mateix.

Més informació

Per a més informació contactar amb: eni.minhap@correo.gob.es

Logo FEDER

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General