accesskey_mod_content


L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat establix la s?rie de Normes T?cnicas d'Interoperabilitat que s?n d'obligat compliment per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans. Es tracta de les normes que seguixen juntament amb les seues gu?as d'aplicaci?n i altres documents de suport:

Cat?logo d'est?ndares

?? Catalogue of Standards NIF Spain (versi?n PDF)(Obri en nova finestra)

Document electr?nico

?Electronic Document Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obri en nova finestra)

Digitalizaci?n de documents

Resoluci?n de 19 de juliol de 2011 (Obri en nova finestra) (BOE de 30 de juliol), de la Secretar?a de Estat per a la Funci?n P?blica, per la qual s'aprova la Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Digitalizaci?n de Documents

?? Digitisation of Documents Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obri en nova finestra)

Forme expedient electr?nico

?? Electronic File Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)

Pol?tica de firma electr?nica i de certificats de l'Administraci?n

?? eSignature Policy Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obri en nova finestra)

Relaci?n de models de dades

? Data Models Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF) (Obri en nova finestra)

Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos

?

Requisits de conexi?n a la Xarxa de comunicacions de les Administracions P?blicas espa?ones

?? Requirements for connection to Network Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)

Procediments de copiat aut?ntico i conversi?n entre documents electr?nicos, as? com des de paper o altres mitjos f?sicos a formats electr?nicos

?? Authentic Copies And Conversion Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)(Obri en nova finestra)

Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals

Reutilizaci?n de recursos d'informaci?n

? Reuse of information resources Interoperability Standard NIF Spain (versi?n PDF)?(Obri en nova finestra)

Reutilizaci?n i transfer?ncia de tecnolog?a

S'est?n elaborant amb la participaci?n de totes les Administracions p?blicas, Administraci?n General de l'Estat, Comunitats Aut?nomas, Corporacions Locals a trav?s de la FEMP i Universitats P?blicas a trav?s de la CRUE.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General