accesskey_mod_content

Ferramentes per a la gesti?n de documents i expedients electr?nicos

Validador oficial ENI en el Punt d'Acc?s General

Per a afavorir la implantaci?n dels documents i expedients electr?nicos en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Acc?s General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament complix amb els requisits m?nimos de contingut i format que exigixen les Normes T?cnicas d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Este validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administraci?n que est? en fase d'adaptaci?n a l'ENI comprovar que els resultats que obt? complixen amb la normativa i s?n compatibles amb els servicis comuns desenvolupats per la Secretar?a General d'Administraci?n Digital, servint as? de referent per a les administracions p?blicas i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentaci?n Electr?nica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretar?a General d'Administraci?n Digital, ?s un sistema per a la gesti?n de documents i expedients electr?nicos que complix els requisits perqu? tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's seg?n l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seues normes t?cnicas.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa pr?via a la d'arxiu per a conservaci?n permanent.

Es pot reutilitzar en manera servici en l?nea, a trav?s de servicis web i en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

La Plataforma de Servicis d'Expedient Electr?nico - @Doc

La Plataforma de Servicis d'Expedient Electr?nico - @Doc, desenvolupada pel Ministeri de la Presid?ncia i per a les Administracions Territorials, actualment Ministeri de la Presid?ncia, Relacions amb les Corts i Igualtat, constitu?x una plataforma de servicis horitzontals d'expedient electr?nico que permet a les aplicacions client que s'integren en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes T?cnicas d'Interoperabilitat d'expedient electr?nico, document electr?nico, cat?logo d'est?ndares, digitalizaci?n de documents, pol?tica de firma i certificats, copiat aut?ntico i conversi?n, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Es pot reutilitzar en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVE

Arxive ?s una aplicaci?n web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electr?nicos, que complix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en el ?mbito de l'Administraci?n electr?nica.
Arxive proporciona les ferramentes necess?ries per a la creaci?n per part d'un super-administrador d'un sistema d'administraci?n i gesti?n de Centres d'Arxiu multidepartamental, as? com la integraci?n en Arxive de les corresponents aplicacions consumidores i la gesti?n dels documents i expedients electr?nicos remesos per les mateixes.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General