accesskey_mod_content

Leis e normas b?sicas en administraci?n electr?nica

Leis e normativa jur?dica que constit?en as bases do desenvolvemento da materia de administraci?n electr?nica en Espa?a.

 • Complem?ntase coa p?gina de: Cronolog?a de leis e normas reguladoras de ?mbito estatal?

Procedemento administrativo electr?nico

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas

02 outubro 2015

BOE: n?m. 236, de 02/10/2015

 • NOTA: Esta Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas xunto coa Lei 40/2015, de 1 de outubro, de R?gimen Jur?dico do Sector P?blico(Abre en nova xanela) contemplan que a tramitaci?n electr?nica debe constitu?r a actuaci?n habitual das Administraci?ns P?blicas, para servir mellor aos principios de eficacia, eficiencia, ao aforro de custos, ?s obrigaci?ns de transparencia e ?s garant?as dos cidad?ns.

 • A lei 39/2015, de 1 de outubro, ref?rese, entre outras, a cuesti?ns tales como os dereitos das persoas nas s?as relaci?ns coas AA.PP; a asistencia no uso de medios electr?nicos; os rexistros electr?nicos; os sistemas de identificaci?n dos interesados no procedemento; a pr?ctica das notificaci?ns a trav?s de medios electr?nicos; a emisi?n de documentos polas AA.PP. ; a validez e eficacia das copias realizadas polas AA.PP.; os documentos achegados polos interesados; e o arquivo de documentos.

 • De especial inter?s: Pre?mbulo, T?tulo preliminar, T?tulo I, Cap?tulo II, T?tulo II, Cap?tulo I, art?cus: Art?cu?6. Rexistros electr?nicos de apoderamentos; Art?cus 31 e 32: c?mputo de prazos; Art?cus? 41, 42, 43: Notificaci?ns; Art?cu 53: dereitos do interesado; Art?cus 66, 68: procedemento a solicitude do interesado; Art?cu?70: Expediente Administrativo; Art?cu 83:?Informaci?n p?blica; Art?cu 131:?Publicidade das normas; disposici?n adicional 4, disposici?n transitoria 4 e disposici?n final 2.?

 • DEROGACI?N NORMATIVA, entre outras:

 • Lei 11/2007, de 22 de xu?o(Abre en nova xanela) , de acceso electr?nico dos cidad?ns aos Servizos P?blicos. ??ltima actualizaci?n publicada en BOE de 04/09/2018?? na redacci?n dada polo art. 6 do Real Decreto-lei 11/2018, de 31 de agosto(Abre en nova xanela) , as previsi?ns relativas ao rexistro electr?nico de apoderamentos, rexistro electr?nico, rexistro de empregados p?blicos habilitados, punto de acceso xeral electr?nico da Administraci?n e arquivo ?nico electr?nico producir?n efectos a partir do d?a 2 de outubro de 2020.

 • Determinados preceptos do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro,(Abre en nova xanela) polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xu?o

 • Lei 30/1992, de 26 de novembro,(Abre en nova xanela) de R?gimen Jur?dico das Administraci?ns P?blicas e do Procedemento Administrativo Com?n ??ltima actualizaci?n publicada en BOE de 04/09/2018??

 • icona descargar p?gina Ver en PAe Leis 39 e 40/2015

 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos
 • Identidade e Firma electr?nica
 • Accesibilidade
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Leis 39 e 40

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de R?gimen Jur?dico do Sector P?blico

02 outubro 2015

BOE: n?m. 236, de 02/10/2015

 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Identidade e Firma electr?nica
 • Servizos electr?nicos
 • Centro de Transferencia de Tecnolog?a
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Contrataci?n
 • Leis 39 e 40

Lei 11/2007, de 22 de xu?o, de acceso electr?nico dos cidad?ns aos Servizos P?blicos

23 xu?o 2007

BOE n?m. 150 de 23/06/2007

 • Servizos electr?nicos
 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Interoperabilidade
 • Accesibilidade
 • Goberno aberto
 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xu?o, de Acceso electr?nico dos cidad?ns aos Servizos P?blicos.

18 novembro 2009

BOE: n?m. 278 de 18/11/2009

 • Servizos electr?nicos
 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Interoperabilidade

Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ?mbito da Administraci?n Electr?nica

29 xaneiro 2010

BOE: n?m. 25, de 29/01/2010

 • Servizos electr?nicos
 • Seguridade

Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ?mbito da Administraci?n Electr?nica

29 xaneiro 2010

BOE: n?m. 25 de 29/01/2010

 • Servizos electr?nicos
 • Interoperabilidade

Normas T?cnicas de Interoperabilidade

O Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI): Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ?mbito da administraci?n electr?nica(Abre en nova xanela) establece a serie de Normas T?cnicas de Interoperabilidade que son de obrigado cumprimento polas AA.PP. e que desenvolven aspectos concretos da interoperabilidade entre as AA.PP. e cos cidad?ns.

NTI de Cat?logo de est?ndares

31 outubro 2012

Resoluci?n de 3 de outubro de 2012, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Cat?logo de est?ndares.
BOE n?m. 262 de 31/10/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Documento electr?nico

30 xullo 2011

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011, da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Documento Electr?nico.
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Digitalizaci?n de documentos

30 xullo 2011

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011, da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Digitalizaci?n de Documentos.
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Expediente electr?nico

30 xullo 2011

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011, da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Expediente Electr?nico.
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Pol?tica de firma e selo electr?nicos e de certificados da administraci?n

03 novembro 2016

Resoluci?n de 27 de outubro de 2016, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Pol?tica de Firma e Selo Electr?nicos e de Certificados da Administraci?n.
BOE: n?m. 266, de 03/11/2016 (Secci?n III)

 • Interoperabilidade
 • Identidade e Firma electr?nica

NTI de Protocolos de intermediaci?n de datos

26 xullo 2012

Resoluci?n de 28 de xu?o de 2012, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Protocolos de intermediaci?n de datos.
BOE n?m. 178 de 26/07/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Relaci?n de modelos de datos

26 xullo 2012

Resoluci?n de 28 de xu?o de 2012, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Relaci?n de modelos de datos.
BOE n?m. 178?de?26/07/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Pol?tica de gesti?n de documentos electr?nicos

26 xullo 2012

Resoluci?n de 28 de xu?o de 2012, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Pol?tica de gesti?n de documentos electr?nicos. BOE-A-2012-10048 (Abre en nova xanela)
BOE n?m 178 de 26/07/2012?(Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Requisitos de conexi?n ? rede de comunicaci?ns das AAPP espa?ondas

30 xullo 2011

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011, da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Requisitos de conexi?n ? rede de comunicaci?ns das Administraci?ns P?blicas espa?ondas. (Rede SARA).
BOE: 30/07/2011 ( Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Procedementos de copiado aut?ntico e conversi?n entre documentos electr?nicos

30 xullo 2011

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011, da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Procedementos de copiado aut?ntico e conversi?n entre documentos electr?nicos.
BOE: 30/07/2011 ( Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Modelo de d?vos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais

30 xullo 2011

Resoluci?n de 19 de xullo de 2011, da Secretar?a de Estado para a Funci?n P?blica, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o Intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (Sicres 3.0) (Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 (Secci?n III)

 • Interoperabilidade

NTI de Reutilizaci?n de recursos da informaci?n

04 marzo 2013

Resoluci?n de 19 de febreiro de 2013, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Norma T?cnica de Interoperabilidade de Reutilizaci?n de recursos da informaci?n.
BOE n?m. 54 de 04/03/2013?(Secci?n III)

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

Estrutura organizativa: ?rganos responsables da administraci?n electr?nica

Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, [funci?ns e estrutura da Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (SGAD)]

29 xullo 2017

Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura org?nica b?sica do Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica e modif?case o Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura org?nica b?sica dos departamentos ministeriais.
BOE: n?m 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Art?cu 14. Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital? ?a Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (SGAD) con rango de Subsecretar?a ? ? o ?rgano directivo ao que corresponde, baixo a autoridade do titular da Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica, a direcci?n, coordinaci?n e ejecuci?n das competencias atribu?das ao Departamento en materia de administraci?n dixital, racionalizaci?n das tecnolog?as da informaci?n e as comunicaci?ns no ?mbito da Administraci?n Xeral do Estado e os seus Organismos P?blicos e do funcionamento do Servizo Com?n de Sistemas de Informaci?n e Comunicaci?n.

 • Da Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital dependen as seguintes Subdirecci?ns Xerais: a) A Subdirecci?n Xeral de Coordinaci?n de Unidades TIC, b) A Subdirecci?n Xeral de Impulso da Administraci?n Dixital e Servizos ao Cidad?n, c) A Subdirecci?n Xeral de Explotaci?n, d) A Subdirecci?n Xeral de Aplicaci?ns e Servizos Xerais. As? mesmo depende da Secretar?a Xeneral a Subdirecci?n Xeral de Investimentos TIC.

 • icona descargar p?gina PAe: Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (SGAD)

 • Servizos electr?nicos
 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Desenvolvemento de Sistemas

Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, [estrutura org?nica b?sica do Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica e Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (SGAD)]

12 novembro 2016

Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro,(Abre en nova xanela) polo que se establece a estrutura org?nica b?sica dos departamentos ministeriais.
BOE: n?m. 274, de 12/11/2016

 • Art?cu 4. Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica. C) A Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica, da que dependen os seguintes ?rganos directivos: 1.? Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital, con rango de Subsecretar?a .2.? A Direcci?n Xeral da Funci?n P?blica. 3.? A Direcci?n Xeral de Gobernaci?n P?blica. 4.? A Oficina de Conflitos de Intereses, con rango de Direcci?n Xeral.

 • Queda suprimida: A Direcci?n de Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns (DTIC)

 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Servizos electr?nicos

Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, [organizaci?n e instrumentos operativos do TIC na AGE]

26 setembro 2014

Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, sobre organizaci?n e instrumentos operativos das tecnolog?as da informaci?n e as comunicaci?ns na Administraci?n Xeral do Estado e os seus Organismos P?blicos.
BOE: n?m. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Real Decreto 802/2014, de 19 de setembro, [funci?ns e estrutura da Direcci?n de Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns (DTIC)]

26 setembro 2014

Real Decreto 802/2014, de 19 de setembro, polo que se modifican o Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, polo que se regulan as funci?ns e a estrutura org?nica das Delegaci?ns de Econom?a e Facenda; o Real Decreto 1887/2011, de 30 de decembro, polo que se establece a estrutura org?nica b?sica dos departamentos ministeriais; o Real Decreto 199/2012, de 23 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura org?nica b?sica do Ministerio da Presidencia; o Real Decreto 256/2012, de 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura org?nica b?sica do Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas e o Real Decreto 696/2013, de 20 de setembro, de modificaci?n do anterior.
BOE:?n?m. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos com?ns
 • Servizos electr?nicos

Identificaci?n, firma electr?nica e representaci?n

Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electr?nica

20 decembro 2003

Publicado en BOE: n?m. 304 de 20/12/2003

 • Esta lei regula a firma electr?nica, o seu?eficacia jur?dica e a prestaci?n de servizos de certificaci?n.?

 • NOTA: Se a?ade o apartado 11, con efectos de 2 de outubro de 2016, pola disposici?n final 2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas. Ref. BOE-A-2015-10565(Abre en nova xanela) : Todos os sistemas de identificaci?n e firma electr?nica previstos na Lei de Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas e na Lei de R?gimen Jur?dico do Sector P?blico tendr?n plenos efectos jur?dicos.

 • Identidade e Firma electr?nica

Orde PRE/1838/2014, de 8 de outubro, [Plataforma Cl@ve]

09 outubro 2014

Orde PRE/1838/2014, de 8 de outubro, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros, de 19 de setembro de 2014, polo que se aproba Cl@ve, a plataforma com?n do Sector P?blico Administrativo Estatal para a identificaci?n, autenticaci?n e firma electr?nica mediante o uso de claves concertadas.
BOE:?n?m. 245, de 09/10/2014

 • NOTA: Portal de informaci?n sobre o funcionamento de Cl@ve: http://clave.gob.es(Abre en nova xanela)

 • Prescrici?ns t?nicas para o sistema Cl@ve: Resoluci?n de 14 de decembro de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14215 ).

 • Identidade e Firma electr?nica
 • Servizos electr?nicos
 • Seguridade
 • Cidad?n

MINHAFP. Resoluci?n SGAD, de 14 de xullo 2017, [condici?ns de uso de firma electr?nica non criptogr?fica]

18 xullo 2017

Resoluci?n de 14 de xullo de 2017, da Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (SGAD), pola que se establecen as condici?ns de uso de firma electr?nica non criptogr?fica, nas relaci?ns dos interesados cos ?rganos administrativos da Administraci?n Xeral do Estado e os seus organismos p?blicos.
BOE: n?m.170, de 18 de xullo de 2017

 • NOTA: Cita Regulamento (UE) 910/2014, de 23 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello, de 23?de xullo de 2014, relativo ? identificaci?n electr?nica e os servizos de confianza para as transacci?ns electr?nicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE (Ref. DOUE-L-2014-81822(Abre en nova xanela) ).

 • Identidade e Firma electr?nica

Orde HAP/7/2014, de 8 de xaneiro, [Rexistro de funcionarios habilitados para a identificaci?n de cidad?ns]

15 xaneiro 2014

Orde HAP/7/2014, de 8 de xaneiro, pola que se regula o Rexistro de funcionarios habilitados para a identificaci?n e autenticaci?n de cidad?ns no ?mbito da Administraci?n Xeral do Estado e os seus organismos p?blicos vinculados ou dependentes.
BOE?n?m. 13, de 15/01/2014

 • Identidade e Firma electr?nica
 • Cidad?n

Orde HAP/1637/2012, de 5 de xullo, [Rexistro Electr?nico de Apoderamentos]

25 xullo 2012

Orde HAP/1637/2012, de 5 de xullo, pola que se regula o Rexistro Electr?nico de Apoderamentos.
BOE: n?m. 177, de 25/07/2012

 • De conformidade co art?cu 6, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (Abre en nova xanela)

 • Este rexistro reg?lase no art?cu 15 do R.D. 1671/2009(Abre en nova xanela) para facer constar e xestionar as representaci?ns que os interesados outorguen a terceiros co fin de que ?stos poidan actuar no seu nome de forma electr?nica ante a Administraci?n Xeral do Estado e/ou os seus organismos p?blicos vinculados ou dependentes..

 • Derr?ganse o anexos I, II e III na Orde HFP/633/2017, de 28 de xu?o(Abre en nova xanela) ,(BOE 04/07/2017)? pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da AGE e no rexistro electr?nico de apoderamentos das Entidades locais[..]

 • NOTA: Ver en CTT:? Rexistro Electr?nico de Apoderamentos (REA) (Abre en nova xanela)

 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Leis 39 e 40
 • Identidade e Firma electr?nica

Orde ESS/486/2013, de 26 de marzo, [Rexistro electr?nico de apoderamentos da Seguridade Social]

28 marzo 2013

Orde ESS/486/2013, de 26 de marzo, pola que se crea e regula o Rexistro electr?nico de apoderamentos da Seguridade Social para a realizaci?n de tr?mites e actuaci?ns por medios electr?nicos.
BOE n?m.75, de 28/03/2013

 • Servizos electr?nicos
 • Identidade e Firma electr?nica

Orde HFP/633/2017, de 28 de xu?o, [modelos de poderes inscribibles Rexistro Electr?nico de Apoderamentos]

04 xullo 2017

Orde HFP/633/2017, de 28 de xu?o, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado e no rexistro electr?nico de apoderamentos das Entidades locais e establ?cense os sistemas de firma v?lidos para realizar os apoderamentos apud acta a trav?s de medios electr?nicos.
BOE: n?m.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformidade co art?cu 6, da Lei 39/2015, de 1 de outubro(Abre en nova xanela) , apr?banse, con car?cter b?sico, os modelos de poderes inscribibles, distinguindo se permiten a actuaci?n ante todas as Administraci?ns, ante a Administraci?n Xeral do Estado ou ante as Entidades locais. Finalmente, incl?ese un modelo de revocaci?n dos poderes outorgados.

 • Derroga o Anexos I, II e III da Orde HAP/1637/2012, de 5 de xullo(Abre en nova xanela) pola que se regula o Rexistro Electr?nico de Apoderamentos (BOE 25/07/2017). A presente Orde entrar? en vigor o 2 de xaneiro de 2018.

 • Ver en CTT: Rexistro Electr?nico de Apoderamentos (REA)

 • Identidade e Firma electr?nica
 • Servizos electr?nicos

MINHAP [publicaci?n do Acordo de de aprobaci?n da Pol?tica de Firma Electr?nica e de Certificados da Administraci?n Xeral do Estado]

13 decembro 2012

Resoluci?n de 29 de novembro de 2012, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se publica o Acordo de aprobaci?n da Pol?tica de Firma Electr?nica e de Certificados da Administraci?n Xeral do Estado e an?nciase o seu publicaci?n na sede correspondente.- BOE-A-2012-15066(Abre en nova xanela) BOE n?m. 299 de 13/12/2012?(Secci?n III)?

 • Identidade e Firma electr?nica
 • Servizos electr?nicos

Notificaci?n Electr?nica

Orde PRE/878/2010, de 5 de abril, pola que se establece o r?gimen do sistema de direcci?n electr?nica habilitada previsto no art?cu 38.2 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro

12 abril 2010

BOE: n?m. 88 de 12/04/2010

 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos

Sistema de Verificaci?n de datos

Punto de Acceso Xeral (PAG) da Administraci?n Xeral do Estado e Punto de Acceso Xeral da Administraci?n de Xustiza

Orde HAP/1949/2014, de 13 de outubro, pola que se regula o Punto de Acceso Xeral da Administraci?n Xeral do Estado e cr?ase a s?a sede electr?nica

27 outubro 2014

BOE:?n?m. 260, de 27/10/2014

 • Cidad?n
 • Empresa
 • Servizos electr?nicos
 • Goberno aberto
 • Infraestruturas e servizos com?ns

Orde JUS/1126/2015, de 10 de xu?o, [Punto de Acceso Xeral da Administraci?n de Xustiza]

16 xu?o 2015

Orde JUS/1126/2015, de 10 de xu?o, pola que se crea a sede xudicial electr?nica correspondente ao ?mbito territorial do Ministerio de Xustiza.
BOE: N?m. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: A direcci?n electr?nica de referencia da?Sede Xudicial Electr?nica?ser?:? https://sedejudicial.xustiza.es(Abre en nova xanela)
  Nela existirse? un acceso a sedes e subsedes xudiciais electr?nicas a trav?s do denominado?Punto de Acceso Xeral da Administraci?n de Xustiza.

 • Cidad?n
 • Empresa
 • Servizos electr?nicos
 • Goberno aberto
 • Cooperaci?n interadministrativa

Rexistro Electr?nico Xeral da AGE

Orde HAP/566/2013, de 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electr?nico Com?n

12 abril 2013

BOE: N?m. 88, de 12/04/2013.

?[Rexistro Electr?nico Com?n da AGE]

Ver en CTT:

 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Accesibilidade

Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico

19 setembro 2018

BOE: n?m. 227, de 19/09/2018

 • Accesibilidade

Real Decreto 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condici?ns b?sicas para o acceso das persoas con discapacidade ?s tecnolog?as, produtos e servizos relacionados coa sociedade da informaci?n e medios de comunicaci?n social

21 novembro 2007

BOE: n?m 279 de 21/11/2007

 • NOTA: O obxecto deste regulamento ? establecer os criterios e as condici?ns que se consideran b?sicos para garantir o acceso das persoas con discapacidade ?s tecnolog?as, produtos e servizos da sociedade da informaci?n e de calquera medio de comunicaci?n social, de acordo cos principios de igualdade de oportunidades, non discriminaci?n e accesibilidade universal.

 • Derr?ganse os arts. 5, 6 e 7 e modif?case o art. 9, por Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico (BOE n?m 227, de 19/09/2018)(Abre en nova xanela)

 • Accesibilidade

Imaxe institucional

Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado

02 abril 2013

Resoluci?n de 21 de marzo de 2013, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado.

BOE: n?m. 79 de 02/04/2013?(Secci?n III) e Correcci?n en BOE n?m. 90 de 15/04/2013)

 • Accesibilidade
 • Cidad?n

Orde TAP/953/2011, de 12 de abril, [Imaxe promocional da Administraci?n Electr?nica]

09 abril 2011

Orde TAP/953/2011, de 12 de abril, pola que se aproba a nova imaxe promocional das actividades de administraci?n electr?nica e establ?cense criterios para o seu utilizaci?n.
BOE n?m. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprobaci?n da imaxe promocional das actividades da administraci?n electr?nica, para constru?r unha imaxe que identificase de face o cidad?n as actividades que a Administraci?n Xeral do Estado realiza no ?mbito da administraci?n electr?nica.
  Establece o s?mbolo da imaxe promocional da Administraci?n Electr?nica que xunto co manual estar?n dispo?ibles no Portal de Imaxe Institucional (espazo do portal Funciona(Abre en nova xanela) accesible a trav?s da Rede Sara(Abre en nova xanela) ).

 • DERROGA a anterior: Orde APU/959/2003, de 11 de abril(Abre en nova xanela)

 • Accesibilidade
 • Cidad?n

Real Decreto 1465/1999, de 17 de setembro, polo que se establecen criterios de imaxe institucional e reg?lase a producci?n documental e o material impreso da Administraci?n Xeral do Estado.

25 setembro 1999

BOE: n?m. 230 de 25/09/1999

Reg?lanse criterios que facilitan a identificaci?n por parte dos cidad?ns dos elementos que conforman a Administraci?n Xeral do Estado, a normalizaci?n e racionalizaci?n do material utilizado pola Administraci?n no seu actuaci?n, a utilizaci?n de linguas cooficiais, publicaci?ns, publicidade institucional e utilizaci?n doutros soportes.

 • Accesibilidade
 • Cidad?n

Factura Electr?nica

Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da Factura Electr?nica e creaci?n do rexistro contable de facturas no Sector P?blico

28 decembro 2013

BOE:?n?m. 311, de 28/12/2013.

 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Orde HAP/1074/2014, de 24 de xu?o, [Punto Xeral de Entrada de Facturas Electr?nicas da AGE: FACe]

24 xu?o 2014

Orde HAP/1074/2014, de 24 de xu?o,?pola que se regulan as condici?ns t?cnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electr?nicas.
BOE: n?m. 154, de 25/06/2014

 • Servizos electr?nicos
 • Empresa
 • Cooperaci?n interadministrativa

Orde HAP/492/2014, de 27 de marzo, [RCF Rexistro Contable de Facturas]

29 marzo 2014

Orde HAP/492/2014, de 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e t?cnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ?mbito de aplicaci?n da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electr?nica e creaci?n do rexistro contable de facturas no Sector P?blico.
BOE:?n?m. 77, de 29/03/2014

 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa

Orde PRE/2794/2011, de 5 de outubro, [Factura electr?nica]

18 outubro 2011

Orde PRE/2794/2011, de 5 de outubro,?Ministerio da Presidencia, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, de 19 de outubro de 2011, polo que se determina o marco de exercicio das?competencias estatais en materia de factura electr?nica,?cr?ase o Foro Nacional Multilateral sobre facturaci?n electr?nica e imp?lsase o Servizo Central de Gesti?n da Facturaci?n Electr?nica no ?mbito da Administraci?n Xeral do Estado.
BOE n?m. 251 de?18/10/2011 (Secci?n III)

 • Servizos electr?nicos
 • Cooperaci?n interadministrativa
 • Empresa

Seguridade ? Protecci?n de datos

Lei Org?nica 3/2018, de 5 de decembro, de Protecci?n de Datos Persoais e garant?a de os dereitos dixitais

06 decembro 2018

BOE: n?m. 294, de 06/12/2018

 • Seguridade

Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, [Regulamento Xeral de Protecci?n de datos (RGPD)]

04 maio 2016

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo ? protecci?n das persoas f?sicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e ? libre circulaci?n destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Abre en nova xanela) (Regulamento Xeral de Protecci?n de Datos).

 • Seguridade

Lei Org?nica 15/1999, de 13 de decembro, de Protecci?n de Datos de Car?cter Persoal (LOPD)

24 decembro 1999

BOE: n?m. 298 de 24/12/1999

 • Cidad?n
 • Empresa
 • Seguridade

Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Org?nica 15/1999, de 13 de decembro, de protecci?n de datos de car?cter persoal (LOPD)

19 xaneiro 2008

BOE: n?m. 17, de 19/01/2008

 • Cidad?n
 • Empresa
 • Seguridade

Seguridade ? Instruci?ns t?cnicas de seguridade

Resoluci?n de 7 de outubro de 2016, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Instrucci?n T?cnica de Seguridade de Informe do Estado da Seguridade.

02 novembro 2016

BOE: n?m. 265, de 02/11/2016 (Secci?n III)

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Resoluci?n de 13 de outubro de 2016, da Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, pola que se aproba a Instrucci?n T?cnica de Seguridade de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

02 novembro 2016

BOE: n?m. 265, de 02/11/2016 (Secci?n III)

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Resoluci?n de 27 de marzo de 2018, da Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica, pola que se aproba a Instrucci?n T?cnica de Seguridade de Auditor?a de a Seguridade dos Sistemas de Informaci?n

03 abril 2018

BOE:?n?m. 81, de 03/04/2018?(Secci?n III)

 • Seguridade

Resoluci?n de 13 de abril de 2018, da Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica, pola que se aproba a Instrucci?n T?cnica de Seguridade de Notificaci?n de Incidentes de Seguridade.

19 abril 2018

BOE:?n?m. 95, de 19/04/2018?(Secci?n III)

 • Seguridade

Seguridade ? Sector p?blico

Real Decreto-lei 14/2019, de 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por raz?ns de seguridade p?blica en materia de administraci?n dixital, contrataci?n do sector p?blico e telecomunicaci?ns

05 novembro 2019

BOE: n?m.?266, de 05/11/2019

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Real Decreto-lei 12/2018, de 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de informaci?n

08 setembro 2018

BOE: n?m. 218, de 08/09/2018

 • NOTA: Resoluci?n de 20 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicaci?n do Acordo de Convalidaci?n do Real Decreto-lei 12/2018, de 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de informaci?n. BOE n? 236 de 29/09/2018(Abre en nova xanela)

 • O obxecto do Real Decreto ? ?regular a seguridade das redes e sistemas de informaci?n utilizados para a provisi?n dos servizos esenciais e dos servizos dixitais, e establecer un sistema de notificaci?n de incidentes?, ? vez que ?establece un marco institucional para a coordinaci?n entre autoridades competentes e cos ?rganos de cooperaci?n relevantes no ?mbito comunitario?.

 • O texto se?? ao CCN-CERT(Abre en nova xanela) , do Centro Criptol?gico Nacional, como o Equipo de Resposta a Incidentes de Seguridade (CSIRT) de referencia para o Sector p?blico e como o coordinador nacional da resposta t?cnica nos supostos de especial gravidade e que requiran un nivel de coordinaci?n superior.

 • Con este Real Decreto-lei incorp?rase ao ordenamento jur?dico espa?ol a Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de xullo de 2016(Abre en nova xanela) , m?s co?ecida como Directiva NIS, que busca identificar os sectores nos que se debe garantir a protecci?n das redes e sistemas de informaci?n e establecer as esixencias de notificaci?n de ciberincidentes.

 • Seguridade

Orde PCI/487/2019, de 26 de abril, pola que se publica a Estratexia Nacional de Ciberseguridade 2019, aprobada polo Consello de Seguridade Nacional

30 abril 2019

BOE: n?m. 103, de 30/04/2019

 • Seguridade

Ministerio da Presidencia, Relaci?ns coas Cortes e Igualdade. Resoluci?n de 27 de decembro de 2018, da Subsecretar?a

01 xaneiro 2019

BOE: n?m. 1, de 01/01/ 2019 (Secci?n III)

Resoluci?n de 27 de decembro de 2018, da Subsecretar?a (do Ministerio da Presidencia, Relaci?ns coas Cortes e Igualdade), pola que se publica o Convenio en materia de ciberseguridade entre o Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica e o Centro Nacional de Intelixencia.

 • NOTA: Constitu?rse? un Centro de Operaci?ns de Ciberseguridade para o Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica (MPTFP), que operar? como unha extensi?n do futuro Centro de Operaci?ns de Ciberseguridade da Administraci?n Xeral do Estado (futuro SOC da AGE(Abre en nova xanela) ) ??Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (SGAD) e Centro Criptol?gico Nacional (CCN)?

 • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral