accesskey_mod_content

Leis e normas básicas en administración electrónica

Leis e normativa xurídica que constitúen as bases do desenvolvemento da materia de administración electrónica en España.

 • Compleméntase coa páxina de: Cronoloxía de leis e normas reguladoras de ámbito estatal 

Procedemento administrativo electrónico

Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

02 October 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

DERROGACIÓN NORMATIVA, entre outras:

Disposición final sétima. ENTRADA EN VIGOR:

 • A presente Lei entrará en vigor ao ano da súa publicación no Boletín Oficial do Estado[...]
 • NOTA: Esta Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas xunto coa Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) contemplan que a tramitación electrónica debe constituír a actuación habitual das Administracións Públicas, para servir mellor aos principios de eficacia, eficiencia, ao aforro de custos, ás obrigacións de transparencia e ás garantías dos cidadáns.
  A lei 39/2015, de 1 de outubro, refírese, entre outras, a cuestións tales como os dereitos das persoas nas súas relacións coas AA.PP; a asistencia no uso de medios electrónicos; os rexistros electrónicos; os sistemas de identificación dos interesados no procedemento; a práctica das notificacións a través de medios electrónicos; a emisión de documentos polas AA.PP. ; a validez e eficacia das copias realizadas polas AA.PP.; os documentos achegados polos interesados; e o arquivo de documentos.

 • De especial interese: Preámbulo, Título preliminar, Título I, Capítulo II, Título II, Capítulo I, artigos: Artigo 6. Rexistros electrónicos de apoderamentos; Artigos 31 e 32: cómputo de prazos; Artigos  41, 42, 43: Notificacións; Artigo 53: dereitos do interesado; Artigos 66, 68: procedemento a solicitude do interesado; Artigo 70: Expediente Administrativo; Artigo 83: Información pública; Artigo 131: Publicidade das normas; disposición adicional 4, disposición transitoria 4 e disposición final 2. 

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica
 • Accesibilidade
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Leis 39 e 40

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público

02 October 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

DERROGACIÓN NORMATIVA, entre outras:

 • Cooperación interadministrativa
 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Contratación
 • Leis 39 e 40

Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos (Dísposición DERROGADA)

23 June 2007

BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Accesibilidade
 • Goberno aberto
 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, [de desenvolvemento parcial da Lei 11/2007]

18 November 2009

Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
BOE: Núm. 278 de 18/11/2009

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade

Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, [Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI)]

29 January 2010

Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.
BOE: Núm. 25 de 29/01/2010

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, [Esquema Nacional de Seguridade (ENS)]

29 January 2010

Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
BOE: núm. 25, de 29/01/2010 

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Normas Técnicas de Interoperabilidade

O Esquema Nacional de Interoperabilidade: Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica(Abre en nova xanela)    establece a serie de Normas Técnicas de Interoperabilidade que son de obrigado cumprimento polas AA.PP. e que desenvolven aspectos concretos da interoperabilidade entre as AA.PP. e cos cidadáns

NTI de Catálogo de estándares

31 October 2012

Resolución de 3 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Catálogo de estándares. BOE-A-2012-13501(Abre en nova xanela)
BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Documento electrónico

30 July 2011

Resolución de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Documento Electrónico. BOE-A-2011-13169(Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Dixitalización de documentos

30 July 2011

Resolución de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Dixitalización de Documentos.
BOE-A-2011-13168(Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Expediente electrónico

30 July 2011

Resolución de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Expediente Electrónico. BOE-A-2011-13170 (Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da administración

03 November 2016

Resolución de 27 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de Firma e Selo Electrónicos e de Certificados da Administración.
BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Sección III)

 • Interoperabilidade
 • Identidade e Firma electrónica

NTI de Protocolos de intermediación de datos

26 July 2012

Resolución de 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Protocolos de intermediación de datos. BOE-A-2012-10049 (Abre en nova xanela)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Relación de modelos de datos

26 July 2012

Resolución de 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Relación de modelos de datos.
BOE-A-2012-10050(Abre en nova xanela)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Política de xestión de documentos electrónicos

26 July 2012

Resolución de 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos. BOE-A-2012-10048 (Abre en nova xanela)
BOE núm 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Requisitos de conexión á rede de comunicacións das AAPP españolas

30 July 2011

Resolución de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Requisitos de conexión á rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas. (Rede SARA). BOE-A-2011-13173(Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 ( Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos

30 July 2011

Resolución de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos. BOE-A-2011-13172 (Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 ( Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Modelo de dávos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais

30 July 2011

Resolución de 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o Intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (Sicres 3.0).- BOE-A-2011-13174 (Abre en nova xanela)
BOE: 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Reutilización de recursos da información

04 March 2013

Resolución de 19 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de recursos da información. BOE-A-2013-2380(Abre en nova xanela)
BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Sección III)

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

Estrutura organizativa: Órganos responsables da administración electrónica

Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, [funcións e estrutura da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)]

29 July 2017

Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.
BOE: núm 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Artigo 14. Secretaría Xeral de Administración Dixital  –a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) con rango de Subsecretaría – é o órgano directivo ao que corresponde, baixo a autoridade do titular da Secretaría de Estado de Función Pública, a dirección, coordinación e execución das competencias atribuídas ao Departamento en materia de administración dixital, racionalización das tecnoloxías da información e as comunicacións no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos e do funcionamento do Servizo Común de Sistemas de Información e Comunicación.

 • Da Secretaría Xeral de Administración Dixital dependen as seguintes Subdireccións Xerais: a) A Subdirección Xeral de Coordinación de Unidades TIC, b) A Subdirección Xeral de Impulso da Administración Dixital e Servizos ao Cidadán, c) A Subdirección Xeral de Explotación, d) A Subdirección Xeral de Aplicacións e Servizos Xerais. Así mesmo depende da Secretaría Xeral a Subdirección Xeral de Investimentos TIC.

 • icona descargar páxina PAe: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Desenvolvemento de Sistemas

Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, [estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)]

12 November 2016

Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro,(Abre en nova xanela) polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.
BOE: núm. 274, de 12/11/2016

 • Artigo 4. Ministerio de Facenda e Función Pública. C) A Secretaría de Estado de Función Pública, da que dependen os seguintes órganos directivos: 1.º Secretaría Xeral de Administración Dixital, con rango de Subsecretaría. 2.º A Dirección Xeral da Función Pública. 3.º A Dirección Xeral de Gobernación Pública. 4.º A Oficina de Conflitos de Intereses, con rango de Dirección Xeral.

 • Queda suprimida: A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, [organización e instrumentos operativos do TIC na AGE]

26 September 2014

Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Real Decreto 802/2014, de 19 de setembro, [funcións e estrutura da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC)]

26 September 2014

Real Decreto 802/2014, de 19 de setembro, polo que se modifican o Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, polo que se regulan as funcións e a estrutura orgánica das Delegacións de Economía e Facenda; o Real Decreto 1887/2011, de 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais; o Real Decreto 199/2012, de 23 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia; o Real Decreto 256/2012, de 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o Real Decreto 696/2013, de 20 de setembro, de modificación do anterior.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Identificación, firma electrónica e representación

Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electrónica

20 December 2003

Publicado en BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • Esta lei regula a firma electrónica, a súa eficacia xurídica e a prestación de servizos de certificación. 

 • NOTA: Engádese o apartado 11, con efectos de 2 de outubro de 2016, pola disposición final 2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Ref. BOE-A-2015-10565(Abre en nova xanela) : Todos os sistemas de identificación e firma electrónica previstos na Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei de Réxime Xurídico do Sector Público terán plenos efectos xurídicos.

 • Identidade e Firma electrónica

Orde PRE/1838/2014, de 8 de outubro, [Plataforma Cl@ve]

09 October 2014

Orde PRE/1838/2014, de 8 de outubro, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros, de 19 de setembro de 2014, polo que se aproba Cl@ve, a plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica mediante o uso de claves concertadas.
BOE: núm. 245, de 09/10/2014

 • NOTA: Portal de información sobre o funcionamento de Cl@ve: http://clave.gob.es(Abre en nova xanela)

 • Prescricións ténicas para o sistema Cl@ve: Resolución de 14 de decembro de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14215 ).

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade
 • Cidadán

MINHAFP. Resolución SGAD, de 14 de xullo 2017, [condicións de uso de firma electrónica non criptográfica]

18 July 2017

Resolución de 14 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), pola que se establecen as condicións de uso de firma electrónica non criptográfica, nas relacións dos interesados cos órganos administrativos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos.
BOE: núm.170, de 18 de xullo de 2017

 • NOTA: Cita Regulamento (UE) 910/2014, de 23 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE (Ref. DOUE-L-2014-81822(Abre en nova xanela) ).

 • Identidade e Firma electrónica

Orde HAP/7/2014, de 8 de xaneiro, [Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación de cidadáns]

15 January 2014

Orde HAP/7/2014, de 8 de xaneiro, pola que se regula o Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación e autenticación de cidadáns no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.
BOE núm. 13, de 15/01/2014

 • Identidade e Firma electrónica
 • Cidadán

Orde HAP/1637/2012, de 5 de xullo, [Rexistro Electrónico de Apoderamentos]

25 July 2012

Orde HAP/1637/2012, de 5 de xullo, pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos.
BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, (Abre en nova xanela)

 • Este rexistro regúlase no artigo 15 do R.D. 1671/2009(Abre en nova xanela) para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes..

 • Derróganse o anexos I, II e III na Orde HFP/633/2017, de 28 de xuño(Abre en nova xanela) ,(BOE 04/07/2017)  pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da AGE e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais[..]

 • NOTA: Ver en CTT:  Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA) (Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40
 • Identidade e Firma electrónica

Orde ESS/486/2013, de 26 de marzo, [Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social]

28 March 2013

Orde ESS/486/2013, de 26 de marzo, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social para a realización de trámites e actuacións por medios electrónicos.
BOE núm.75, de 28/03/2013

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

Orde HFP/633/2017, de 28 de xuño, [modelos de poderes inscribibles Rexistro Electrónico de Apoderamentos]

04 July 2017

Orde HFP/633/2017, de 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos.
BOE: núm.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, de 1 de outubro(Abre en nova xanela) , apróbanse, con carácter básico, os modelos de poderes inscribibles, distinguindo se permiten a actuación ante todas as Administracións, ante a Administración Xeral do Estado ou ante as Entidades locais. Finalmente, inclúese un modelo de revogación dos poderes outorgados.

 • Derroga o Anexos I, II e III da Orde HAP/1637/2012, de 5 de xullo(Abre en nova xanela) pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos (BOE 25/07/2017). A presente Orde entrará en vigor o 2 de xaneiro de 2018.

 • Ver en CTT: Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA)

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

MINHAP [publicación do Acordo de de aprobación da Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado]

13 December 2012

Resolución de 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de aprobación da Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado e anúnciase a súa publicación na sede correspondente.- BOE-A-2012-15066(Abre en nova xanela) BOE núm. 299 de 13/12/2012 (Sección III) 

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Notificación Electrónica

Orde PRE/878/2010, de 5 de abril, [de Dirección Electrónica Habilitada]

12 April 2010

Orde PRE/878/2010, de 5 de abril, Ministerio da Presidencia, pola que se establece o réxime do sistema de dirección electrónica habilitada previsto no artigo 38.2 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro.
BOE: núm. 88 de 12/04/2010

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Sistema de Verificación de datos

Orde PRE/3949/2006, de 26 de decembro, [Procedementos de acceso ao sistema de verificación de datos de identidade]

28 December 2006

Orde PRE/3949/2006, de 26 de decembro, pola que se establece a configuración, características, requisitos e procedementos de acceso ao Sistema de Verificación de Datos de Identidade.
BOE: núm. 310 de 28/12/2006

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Orde PRE/4008/2006, de 27 de decembro, [Procedemento de acceso ao Sistema de Verificación de datos de residencia]

01 January 2007

Orde PRE/4008/2006, de 27 de decembro, pola que se establece a configuración, características, requisitos e procedementos de acceso ao Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
BOE: núm. 1 de 01/01/2007

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Punto de Acceso Xeral (PAG) da Administración Xeral do Estado e Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza

Orde HAP/1949/2014, de 13 de outubro, [Punto de Acceso Xeral (PAG) da AGE]

27 October 2014

Orde HAP/1949/2014, de 13 de outubro, pola que se regula o Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado e créase a súa sede electrónica.
BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Goberno aberto
 • Infraestruturas e servizos comúns

Orde JUS/1126/2015, de 10 de xuño, [Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza]

16 June 2015

Orde JUS/1126/2015, de 10 de xuño, pola que se crea a sede xudicial electrónica correspondente ao ámbito territorial do Ministerio de Xustiza.
BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: A dirección electrónica de referencia de a Sede Xudicial Electrónica será:  https://sedejudicial.xustiza.es(Abre en nova xanela)
  Nela existirase un acceso a sedes e subsedes xudiciais electrónicas a través do denominado Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza.

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Goberno aberto
 • Cooperación interadministrativa

Rexistro Electrónico Xeneral da AGE

Orde HAP/566/2013, de 8 de abril, [Rexistro Electrónico Común da AGE]

12 April 2013

Orde HAP/566/2013, de 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común
BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Ver en CTT:

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Imaxe institucional

Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

02 April 2013

Resolución de 21 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado.

BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Sección III) e Corrección en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Orde TAP/953/2011, de 12 de abril, [Imaxe promocional da Administración Electrónica]

09 April 2011

Orde TAP/953/2011, de 12 de abril, pola que se aproba a nova imaxe promocional das actividades de administración electrónica e establécense criterios para a súa utilización.
BOE núm. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprobación da imaxe promocional das actividades da administración electrónica, para construír unha imaxe que identificase de face o cidadán as actividades que a Administración Xeral do Estado realiza no ámbito da administración electrónica.
  Establece o símbolo da imaxe promocional da Administración Electrónica que xunto co manual estarán dispoñibles no Portal de Imaxe Institucional (espazo do portal Funciona(Abre en nova xanela) accesible a través da Rede Sara(Abre en nova xanela) ).

 • DERROGA a anterior: Orde APU/959/2003, de 11 de abril(Abre en nova xanela)

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Real Decreto 1465/1999, de 17 de setembro, [Imaxe institucional AGE]

25 September 1999

Real Decreto 1465/1999, de 17 de setembro, polo que se establecen criterios de imaxe institucional e regúlase a produción documental e o material impreso da Administración Xeral do Estado.
BOE: núm. 230 de 25/09/1999

Regúlanse criterios que facilitan a identificación por parte dos cidadáns dos elementos que conforman a Administración Xeral do Estado, a normalización e racionalización do material utilizado pola Administración na súa actuación, a utilización de linguas cooficiais, publicacións, publicidade institucional e utilización doutros soportes.

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Factura Electrónica

ESPAÑA. [Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da Factura Electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público]

28 December 2013

BOE: núm. 311, de 28/12/2013.

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Orde HAP/1074/2014, de 24 de xuño, [Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE: FACe]

24 June 2014

Orde HAP/1074/2014, de 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.
BOE: núm. 154, de 25/06/2014

 • Servizos electrónicos
 • Empresa
 • Cooperación interadministrativa

Orde HAP/492/2014, de 27 de marzo, [RCF Rexistro Contable de Facturas]

29 March 2014

Orde HAP/492/2014, de 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.
BOE: núm. 77, de 29/03/2014

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Orde PRE/2794/2011, de 5 de outubro, [Factura electrónica]

18 October 2011

Orde PRE/2794/2011, de 5 de outubro, Ministerioda Presidencia , pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, de 19 de outubro de 2011, polo que se determina o marco de exercicio de as competencias estatais en materia de factura electrónica, créase o Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica e impúlsase o Servizo Central de Xestión da Facturación Electrónica no ámbito da Administración Xeral do Estado.
BOE núm. 251 de 18/10/2011 (Sección III)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Empresa

Protección de datos de carácter persoal

ESPAÑA. [Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD)]

24 December 1999

BOE: núm. 298 de 24/12/1999

 • Cidadán
 • Empresa
 • Seguridade

Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, [Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPD)]

19 January 2008

Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
BOE: núm. 17, de 19/01/2008

 • Cidadán
 • Empresa
 • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral