accesskey_mod_content

Metadades

Les metadades de gesti?n de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que ?un esquema de metadades definix la incorporaci?n i gesti?n de les metadades dels documents electr?nicos al llarg del seu cicle de vida. Esta secci?n oferix recursos relatius a l'Esquema de Metadades per a la Gesti?n del Document Electr?nico.

Metadades de gesti?n de documents

La definici?n gen?rica de ?metadada?, seg?n figura en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, ?s ?dada que definix i descriu altres dades". Existixen diferents tipus de metadades seg?n la seua aplicaci?n.

L'art?cul art?cul 42 del Reial decret 1671/2009(Obri en nova finestra) , de 6 de novembre, en desenvolupar les disposicions comunes sobre els documents electr?nicos, definix ?metadada? com ?qualsevol tipus d'informaci?n en forma electr?nica associada als documents electr?nicos, de car?cter instrumental i independent del seu contingut, destinada al coneixement immediat i automatizable d'alguna de les seues caracter?sticas, amb la finalitat de garantir la disponibilitat, l'acc?s, la conservaci?n i la interoperabilitat del propi document?.

El Reial decret 4/2010 definix tambi?n ?metadada de gesti?n de documents? com ?informaci?n estructurada o semiestructurada que fa possible la creaci?n, gesti?n i ?s de documents al llarg del temps en el context del seu creaci?n. Les metadades de gesti?n de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents, i de la mateixa manera a les persones, els processos i els sistemes que els creen, gestionen, mantenen i utilitzen?.

As? mateix, definix ?esquema de metadades? com ?instrument que definix la incorporaci?n i gesti?n de les metadades de contingut, context i estructura dels documents electr?nicos al llarg del seu cicle de vida?.

El documente i l'expedient forme expedient electr?nico porten metadades m?nimos obligatoris i poden incorporar metadades complement?ries. La Norma T?cnica d'Interoperabilitat de Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos ?tracta en el seu apartat VII l'asignaci?n de metadades.

L'Esquema Esquema de Metadades per a la Gesti?n del Document Electr?nico (i-EMGDE)(Obri en nova finestra) , esmentat per la norma t?cnica d'interoperabilitat de Pol?tica de gesti?n de documents electr?nicos en el seu apartat VII.4, podr? ser usat com a refer?ncia i ferramenta de suport per a l'adecuaci?n de cada organizaci?n als requisits d'interoperabilitat en mat?ria de gesti?n de documents.

L'esquema i-EMGDE establix:

  • El model conceptual en el qual es recolza el model de metadades, les seues propietats i la seua l?gica subjacent.
  • La descripci?n de cadascun dels elements i sub-elements de metadades, a trav?s de la descripci?n de cadascuna de les seues caracter?sticas: definici?n, prop?situat, obligatorietat, etc.
  • Els esquemes de valors necessaris per a emplenar els valors dels elements de metadades pertinents.
  • Les refer?ncies a les normes utilitzades com a base, as? com a altres normes de possible utilitat.

L'Exemple Exemple d'aplicaci?n de l'Esquema de Metadades per a la Gesti?n del Document Electr?nico (i-EMGDE)(Obri en nova finestra) mostra un exemple de c?mo s'aplicar?a l'Esquema de Metadades per a la Gesti?n del Document Electr?nico per a un document electr?nico que ser? intercanviat i que, per tant, haver de? contindre les metadades m?nimos obligatoris des d'una perspectiva funcional.

?

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General