accesskey_mod_content

Publicat l'Informe CAU 2018

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 desembre 2018

L'informe CAU 2018 presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius de la transformació digital de l'any 2017 en les comunitats autònomes.

Ja es troba disponible per a la seua consulta l'informe CAU 2018 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la transformació digital en les  comunitats i ciutats autònomes espanyoles. La informació s'ha actualitzat a 1 de gener de 2018, sent el període d'enquesta el corresponent a l'any 2017.

La Comissió Sectorial d'Administració Electrònica és l'òrgan tècnic, dins de la Conferència Sectorial d'Administració Pública, per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Autònomes, i de les entitats que integren l'Administració Local en matèria d'administració electrònica. En ella, entre uns altres, participen els titulars de les Direccions generals de les Comunitats i Ciutats Autònomes amb competències en matèria d'Administració Electrònica. Dins de la Comissió Sectorial s'establixen grups de treball  tècnics per a compartir experiències i bones pràctiques o per a la realització de projectes en col·laboració.

Amb la finalitat de “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital” es crea el grup de treball de “Observatori, indicadors i mesures” on participen totes les comunitats i ciutats autònomes i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, amb els següents objectius. En este context, es realitza la recollida de “informació dels recursos tecnològics, humans, econòmics i de contractació relacionats amb les tecnologies de la informació” i es publica en el Portal d'Administració Electrònica (PAe) informes periòdics presentant els resultats d'estos estudis. L'informe CAU s'emmarca en este àmbit, i es vé publicant des de l'any 2004.

A causa que els indicadors d'Administració Electrònica (CAU) que s'utilitzaven per a la recollida de dades en les diferents comunitats i ciutats autònomes deixaven fora de l'estudi partix dels esforços realitzats en els últims anys en matèria de Transformació Digital a nivell autonòmic, s'han dut a terme una sèrie de treballs per a consensuar un nou grup d'indicadors. Fruit d'estos treballs és esta nova edició de l'estudi CAU que té com a objectiu posar en valor l'avanç en Transformació Digital que l'Administració autonòmica vé desenvolupant des de fa anys i servir de referència per a la millora contínua de l'Administració Electrònica amb vista als ciutadans en les autonomies. En el nou qüestionari  s'han tingut en compte els objectius generals del Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020.

La present edició mostra els resultats de la presa de dades duta a terme en 2018, amb data de referència 31 de desembre de 2017. L'estudi es dividix en sis apartats:

  1. Les estratègies per a posar en marxa l'Administració digital. Des del punt de vista estratègic, deu comunitats autònomes ja han elaborat plans de transformació digital i han creat estructures organitzatives per a impulsar o seguir estos plans.
  2. Els servicis que s'oferixen al ciutadà. Han  sigut avaluats una selecció de servicis habitualment oferits per les comunitats autònomes i l'ús per part del ciutadà dels mateixos. Els servicis dels àmbits de transport (59,2%), cultura (52,2%), empreses (46,3%) i educació (42,1%)  són els més utilitzats pels ciutadans a través del canal electrònic.
  3. L'impuls en la transformació interna. S'avalua l'impuls cap a l'automatització de les actuacions administratives dels processos interns i la capacitació de l'empleat públic en les noves tecnologies. Cinc comunitats i les dos ciutats autònomes tenen un nivell alt-molt alt tant en la gestió de documents electrònics com en la gestió d'expedients electrònics.
  4. Iniciatives en govern obert. Este apartat avalua les activitats de les administracions autonòmiques per a reforçar la transparència, la participació, la reutilització de dades així com els seus esforços en el terreny de la bretxa digital. El 100% de les comunitats i ciutats autònomes que han participat en este estudi compten amb un únic lloc web en matèria de transparència.
  5. Tecnologia. Ací s'analitzen alguns dels elements fonamentals amb els quals expliquen les unitats TIC per a afrontar la transformació digital. Les CCAA ja utilitzen tecnologies innovadores tals com bigdata, blockchain, realitat augmentada,…
  6. Gastos TIC i de personal. L'execució del gasto en Tecnologies de la Informació va ser de 670.120 milers € (a tindre en compte que hi ha comunitats que no han proporcionat esta dada).

Les xifres arreplegades en l'informe CAU es publiquen també en els formats procesables XLSX i ODS que formen part de la política RISP. L'informe complet pot descarregar-se en el  Observatori d'Administració Electrònica

  • Cooperació interadministrativa
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Observatori d'Administració Electrònica