accesskey_mod_content

HABILIT@ - Registre de funcionaris habilitats

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 març 2014

La Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i per a l'Impuls de l'Administració Electrònica posa a la disposició de totes les administracions la solució Habilit@

Amb l'entrada en vigor de l'Orde HAP/7/2014, de 8 de gener, per la qual es regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o dependents, s'ha publicat la documentació referida al Sistema d'informació d'aquest registre.

El Registre de funcionaris habilitats, creat per l'articule 16 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics, permet arreplegar als funcionaris que s'habiliten per part de l'Administració per a actuar en nom dels ciutadans que desitgen actuar en procediments electrònics de l'AGE i que no disposen de firma electrònica.

Així mateix permet incorporar aquells procediments, tràmits o servicis electrònics els òrgans propietaris dels quals o gestors decidisquen habilitar per al seu exercici per funcionaris habilitats en representació del ciutadà (persona física).

Més informació en el CTT sobre Habilit@

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia