accesskey_mod_content
logo ENI

Esquema Nacional de Interoperabilidade - ENI

Introdución

A cooperación entre as AA.PP. é esencial para proporcionar os servizos aos cidadáns e garantirlles o seu dereito a relacionarse con elas por medios electrónicos. Dita cooperación require unhas condicións tales que permitan que a mesma se poida levar a cabo con fluidez para o que é necesario que haxa interoperabilidade.

O Esquema Nacional de Interoperabilidade establécese no artigo 156, apartado 1, da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, que substitúe ao apartado 1 do artigo 42 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.

O Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI), regulado polo Real Decreto 4/2010(Abre en nova xanela) , de 8 de xaneiro, establece o conxunto de criterios e recomendacións que deberán ser tidos en conta polas AA.PP. para a toma de decisións tecnolóxicas que garantan a interoperabilidade. As normas técnicas de interoperabilidade previstas na súa disposición adicional primeira desenvolven certos aspectos concretos. O ENI elaborouse á luz da estado da arte e dos principais referentes en materia de interoperabilidade provenientes da Unión Europea, normalización nacional e internacional, actuacións similares noutros países, etc. O ENI atópase aliñado coa Estratexia Europea de Interoperabilidade (pdf)(Abre en nova xanela) e o Marco Europeo de Interoperabilidade(Abre en nova xanela) . Tanto o ENI, como as súas normas técnicas de interoperabilidade , contemplan de maneira sistemática a ligazón con instrumentos equivalentes do ámbito europeo.

O ENI é o resultado dun traballo coordinado polo Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais, asumido actualmente polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública, coa participación de todas as AA.PP., a través dos órganos colexiados con competencias en materia de administración electrónica. Tamén se tivo presente a opinión das asociacións da Industria do sector TIC.

Obxectivos

O Esquema Nacional de Interoperabilidade persegue os obxectivos seguintes:

 • Comprender os criterios e recomendacións que deberán ser tidos en conta polas AA.PP. para a toma de decisións tecnolóxicas que garantan a interoperabilidade que permita o exercicio de dereitos e o cumprimento de deberes a través do acceso electrónico aos servizos públicos, á vez que redunda en beneficio da eficacia e a eficiencia, e que eviten a discriminación aos cidadáns por razón da súa elección tecnolóxica.
 • Introducir os elementos comúns que han de guiar a actuación das AA.PP. en materia de interoperabilidade.
 • Achegar unha linguaxe común para facilitar a interacción das AA.PP., así como a comunicación dos requisitos de interoperabilidade á industria.

A interoperabilidade concíbese desde unha perspectiva integral, de maneira que non caben actuacións puntuais ou tratamentos conxunturais, debido a que a debilidade dun sistema determínaa o seu punto máis fráxil e, a miúdo, este punto é a coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas.

Elementos do Esquema Nacional de Interoperabilidade

O ENI introduce os seguintes elementos principais:

 • Os principios específicos da interoperabilidade: a interoperabilidade como cualidade integral presente desde a concepción dos servizos e sistemas e ao longo do seu ciclo de vida; o carácter multidimensional da interoperabilidade; e o enfoque de solucións multilaterais.

 • A interoperabilidade organizativa: inclúe os aspectos relativos á publicación de servizos a través da Rede de comunicacións das AA.PP. (Rede SARA ), coas condicións asociadas; a utilización de nodos de interoperabilidade; e o mantemento de inventarios de información administrativa (órganos administrativos, oficinas de rexistro e atención ao cidadán, servizos e procedementos).

 • A interoperabilidade semántica: a través da publicación e aplicación dos modelos de datos de intercambio horizontais e sectoriais, así como os relativos a infraestruturas, servizos e ferramentas comúns, a través do Centro de Interoperabilidade Semántica da Administración.

 • A interoperabilidade técnica: a través do uso de estándares nas condicións previstas na normativa para garantir a independencia na elección, a adaptabilidade ao progreso e a non discriminación dos cidadáns por razón da súa elección tecnolóxica.

 • As infraestruturas e os servizos comúns, elementos de dinamización, simplificación e propagación da interoperabilidade, á vez que facilitadores da relación multilateral. As AA.PP. enlazarán aquelas infraestruturas e servizos que poidan implantar no seu ámbito de actuación coas infraestruturas e servizos comúns que proporcione a Administración Xeral do Estado para facilitar a interoperabilidade e a relación multilateral.

 • A utilización, preferentemente, da Rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas para comunicarse entre si e á que conectarán as súas redes e nodos de interoperabilidade, aplicando o Plan de Encamiñamento da Administración . A Rede SARA presta a citada Rede de comunicacións.

 • A reutilización: inclúe condicións de licenciamiento das aplicacións, da documentación asociada e doutros obxectos de información que as AA.PP. poñan a disposición doutras administracións e dos cidadáns; ligazón entre os directorios de aplicacións reutilizables e consulta por parte das AA.PP. das solucións dispoñibles para libre reutilización; así como publicación do código das aplicacións.

 • A interoperabilidade da firma electrónica e dos certificados: a política de firma electrónica e de certificados da Administración Xeral do Estado como ferramenta que poderá ser utilizada como referencia por outras AA.PP.; aspectos relativos á validación de certificados e firmas electrónicas, as listas de confianza, as aplicacións usuarias, os prestadores de servizos de certificación e as plataformas de validación de certificados e firma electrónica.

 • A recuperación e conservación do documento electrónico, segundo o establecido na citada Lei 11/2007, como manifestación da interoperabilidade ao longo do tempo, e que afecta de forma singular ao documento electrónico.

 • Créanse as normas técnicas de interoperabilidade e os instrumentos para a interoperabilidade.

Ámbito de aplicación

O seu ámbito de aplicación é o establecido no artigo 2 da Lei 40/2015 de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade

Na disposición transitoria do Real Decreto 4/2010 articúlase un mecanismo graduado para a adecuación ao previsto no Esquema Nacional de Interoperabilidade de maneira que os sistemas das administracións deberán estar adecuados a este Esquema nuns prazos en ningún caso superiores a 48 meses desde a entrada en vigor do mesmo.

Máis información

Para máis información contactar con: eni.minhap@correo.gob.es

Logo FEDER

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral