accesskey_mod_content

Nova versió de la Fitxa d'Alineament en Interoperabilitat d'Espanya en NIFO

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 març 2017

Logo Comissió Europea

La Comissió Europea ha actualitzat la fitxa d'Espanya en l'observatori europeu NIFO sobre alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat.

En el plànol teòric s'apunta que l'alineament és complet en relació amb la ‘governança’, els ‘principis’ i els ‘acords d'interoperabilitat’; i quasi complet amb el ‘model conceptual’ i els ‘nivells d'interoperabilitat’. Mentre que en el plànol d'implementació i monitoratge es reconeixen múltiples exemples d'aplicació pràctica de tots dos aspectes.

L'Observatori dels Marcs Nacionals d'Interoperabilitat, NIFO , ha desenvolupat un model analític orientat a mostrar l'estat de situació en matèria d'interoperabilitat de 32 països europeus; el model inclou una nova ferramenta que permet l'anàlisi comparativa de la situació de diversos països.

Els treballs relatius a l'estudi de l'estat de situació de la interoperabilitat a Europa han donat lloc entre altres resultats a una nova versió de la fitxa que analitza l'alineament d'Espanya en relació amb Marque Europeu d'Interoperabilitat , des de les perspectives teòrica i d'implementació i monitoratge.

En primer lloc, quant a la perspectiva teòrica, Espanya mostra, segons la fitxa , un alineament complet amb Marque Europeu d'Interoperabilitat  en termes de la ‘governança’, els ‘principis’, i els ‘acords d'interoperabilitat’; i quasi complet en termes de el ‘model conceptual’ i dels ‘nivells d'interoperabilitat’.


En segon lloc, quant a la perspectiva d'implementació la fitxar assenyala que l'alineament és complet i reconeix múltiples exemples d'aplicació pràctica en totes les dimensions.

En tercer lloc, l'anàlisi des de la perspectiva de monitoratge la fitxa mostra que es monitoren totes les dimensions i destaca en els exemples l'Observatori Observatori d'Administració electrònica OBSAE

La fitxa revisa de forma detallada la relació entre l'Esquema Esquema Nacional d'Interoperabilitat amb Marque Europeu d'Interoperabilitat amb referències a les normes tècniques d'interoperabilitat i a les infraestructures i servicis comuns , tals com a Xarxa SARA i el seu enllaç amb la xarxa europea TESTA  , el DNI electrònic  , la Plataforma d'Intermediació , SIA , la Plataforma de validació de firma electrònica @Firma , el Sistema d'Interconnexió de Registres SIR , la Finestreta Única EUGO , la Passarel·la de pagaments , el Centre de Transferència de Tecnologia CTT , l'Observatori Observatori d'Administració Electrònica i el portal de reutilització de la informació del sector públic datos.gob.es

El nostre país se situa de manera destacada, com pot verificar-se a través de la citada ferramenta analítica de NIFO, gràcies a les actuacions anteriors elaborades a la llum de l'estat de l'art i dels principals referents en matèria d'interoperabilitat provinents de la Unió Europea, de la normalització nacional i internacional, així com d'actuacions similars en altres països, tenint present, a més, que les nostres infraestructures i servicis comuns contemplen de manera sistemàtica l'enllaç amb instruments equivalents de l'àmbit europeu.

L'Observatori dels Marcs Nacionals d'Interoperabilitat ( NIFO – National Interoperability Framework Observatory ) és una acció del Programa ISA2(Obri en nova finestra) que realitza el seguiment per part dels països europeus de les següents qüestions:

  1. Les principals activitats en matèria d'interoperabilitat.
  2. El marc d'interoperabilitat nacional.
  3. L'alineament amb Marque Europeu d'Interoperabilitat  .
  4. Altres iniciatives en matèria d'interoperabilitat.

Per a cada país s'elabora una fitxa a partir de l'anàlisi del marc d'interoperabilitat corresponent i de les activitats relacionades a través d'un model analític que perseguix mostrar l'estat de l'art.

  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat