accesskey_mod_content

Nous tipus de format de firma en la nova versió d'@firma

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

19 maig 2017

logo suite @firma

La nova versió d'@firma inclou, entre altres novetats, l'adequació del tipus de format de firma detectat a la normativa europea.

Recentment ha sigut actualitzada la versió d'@firma en SERVICIS ESTABLES, que inclou com a novetat entre unes altres, l'adequació del tipus de format de firma detectat a la normativa de desenvolupament del Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS).

Esta adequació ha consistit a indicar en les respostes de generació, actualització i validació de firmes, el format 'Baseline' com a informació del format de firma detectat, si la firma s'ajusta al mateix. Açò ha suposat un petit canvi en les respostes d'@firma, ja que a partir d'ara la informació retornada en els camps [SignatureType] i [SignatureForm] s'amplia, podent vindre indicats els nous tipus Baseline. Estos tipus són equivalents als formats tradicionals sempre que les firmes incloguen una sèrie de requisits determinats.

Este canvi s'ha aplicat en aquest entorn per a permetre a les aplicacions usuàries fer proves, però no s'aplicarà en Producció a curt termini, segurament siga a final d'any, i d'eixa manera permetre que totes les aplicacions usuàries puguen reconéixer els formats europeus 'Baseline'. El nou format representa un perfil més genèric i s'utilitza per a garantir la interoperabilitat transfronterera de les firmes electròniques en el context de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell del 12 de desembre de 2006 relatiu als servicis en el mercat interior. El canvi normatiu vé confirmat en el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior, i més concretament en la Decisió d'Execució (UE) 2015/1506 de la Comissió de 8 de setembre de 2015 per la qual s'establixen les especificacions relatives als formats de les firmes electròniques avançades i els segells avançats que han de reconéixer els organismes del sector públic de conformitat amb els articles 27, apartat 5, i 37, apartat 5, del Reglament eIDAS(Obri en nova finestra) . En aquesta Decisió d'Execució s'indica en els articles 1 i 3 respectivament:

(1) Els Estats membres que requerisquen una firma electrònica avançada o una firma electrònica avançada basada en un certificat qualificat com es preveu en l'article 27, apartats 1 i 2, del Reglament (UE) no 910/2014, reconeixeran la firma electrònica avançada XML, CMS o PDF en el nivell de conformitat B, T o LT o amb un contenidor amb firma associada on les firmes complisquen les especificacions tècniques que figuren en l'annex.

(3) Els Estats membres que requerisquen un segell electrònic avançat o un segell electrònic avançat basat en un certificat qualificat com es preveu en l'article 37, apartats 1 i 2, del Reglament (UE) no 910/2014 reconeixeran el segell electrònic avançat XML, CMS o PDF en el nivell de conformitat B, T o LT o amb un contenidor amb segell associat que complisca les especificacions tècniques que figuren en l'annex.

I en l'annex del qual s'inclou la llista d'especificacions tècniques per a les firmes electròniques avançades XML, CMS o PDF i el contenidor amb firma/segelle associada/o:

  • Perfil de base XAdES (ETSI TS 103171 v2.1.1)
  • Perfil de base CAdES (ETSI TS 103173 v2.2.1)
  • Perfil de base PAdES (ETSI TS 103172 v2.2.2)
  • Perfil de base del contenidor (ETSI TS 103174 v2.2.1)

Cal tindre en compte que no totes les firmes electròniques a validar seran detectades amb format del nou perfil base ja que per a açò han de complir amb una sèrie de requisits específics que s'ajusten a aquest perfil, per la qual cosa algunes d'elles seguiran sent detectades amb el format tradicional. A manera informativa, s'establixen les següents equivalències entre els formats tradicionals i els nous formats 'Baseline':

CAdES-BES/-EPES CAdES B-Level
CAdES-T CAdES T-Level
XAdES-BES/-EPES XAdES B-Level
XAdES-T XAdES T-Level
XAdES-X-L XAdES LT-Level
XAdES-A XAdES LTA-Level
PAdES-BES/-EPES PAdES B-Level
PAdES-LTV PAdES T-Level/LT-Level/LTA-Level

Els perfils Baseline són en molts casos un subconjunt dels formats tradicionals.

En cas que les seues aplicacions comproven el tipus de firma retornat per la plataforma, recomanem realitzar les adaptacions necessàries per a reconéixer les noves etiquetes retornades.

Més informació sobre la solució @firma en CTT.

  • Identitat i Firma electrònica