accesskey_mod_content

Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma del País Basc per a la prestació mútua de servicis d'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

03 febrer 2011

S'ha publicat en el BOE del dia 2 de febrer de 2011 la Resolució de 13 de desembre de 2010, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma del País Basc per a la prestació mútua de servicis d'administració electrònica.

La Llei 11/2007(Obri en nova finestra) , d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics establix, entre els seus principis generals, el de cooperació en la utilització de mitjans electrònics per les Administracions Públiques a fi de garantir la interoperabilitat dels sistemes i solucions adoptats per cadascuna d'elles, així com, si escau, la prestació conjunta de servicis als ciutadans.

En aplicació d'este principi de cooperació interadministrativa, diversos preceptes de la Llei especifiquen els aspectes en què aquest principi pot manifestar-se en les matèries objecte de regulació per la Llei, tancant-se esta amb un títol dedicat a la cooperació entre administracions per a l'impuls de l'administració electrònica, la qual cosa constituïx una prova de la importància de la cooperació per a implantar l'administració electrònica al servici del ciutadà i coadjuvar al desenvolupament de la societat de la informació.

Per a fer efectius els objectius marcats per la Llei 11/2007, el 18 d'octubre de 2010 es va formalitzar un Conveni de col·laboració entre el Ministeri de la Presidència i la Comunitat Autònoma del País Basc per a la prestació mútua de servicis d'administració electrònica(Obri en nova finestra) , en el qual s'establixen els termes i condicions per a un aprofitament comú dels servicis electrònics que presten les dos parts firmant.

  • Servicis electrònics