accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Pressuposats de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

 • Les xifres arreplegades en este estudi han sigut preses amb caràcter general dels crèdits inicials del pressupost de gastos, posteriorment revisades per part de les unitats incloses en l'àmbit de l'informe.

  També s'arrepleguen en este estudi xifres resum relatives a l'estat d'execució del pressuposat T.I.C., que igual que les de pressupostos han sigut revisades per part de les unitats. En l'execució del pressupost s'ha tingut en compte a més del subsector Estat i Seguretat Social, els Organismes Autònoms, Agències Estatals i Organismes Públics.

  Tots els Departaments Ministerials, la Seguretat Social, la Direcció general de Pressupostos i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, han facilitat considerablement la realització d'este estudi proporcionant suports per al tractament automatitzat de la informació.

  Àmbit

  • Pressupost de l'Estat, seccions corresponents als Departaments Ministerials.
  • Pressupost de la Seguretat Social (Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social – INSS, Institut Nacional de Gestió Sanitària –INGESA-, Institut de Majors i Servicis Socials –IMSERSO-, Institut Social de la Marina –ISM- i Gerència Informàtica de la Seguretat Social -GISS).
  • Pressupost dels Organismes Autònoms i Agències Estatals de l'Administració General de l'Estat.
  • Pressupostos d'Organismes Públics consolidables en els Pressupostos Generals de l'Estat.

  El nivell de desagregació de la informació correspon a les diferents Seccions Pressupostàries en l'àmbit de l'estudi. El Pressupost de la Seguretat Social (Secció 60) apareix així diferenciat a fi de facilitar el seu seguiment amb caràcter global, sense tindre en compte la dependència funcional de les seues Entitats Gestores.

  Definicions

  Capítol 1. Gastos de Personal

  Les xifres arreplegades en l'estudi, referents a gastos de personal, extretes de l'últim informe REGNA, han sigut adaptades per a arreplegar els ajustos assenyalats en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

  Capítol 2. Gastos en Béns Corrents i Servicis

  Per a l'avaluació de les partides de gastos en béns corrents i servicis en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'ha utilitzat la classificació econòmica dels crèdits corresponents al Capítol 2 dels Pressupostos Generals de l'Estat. Els conceptes i subconceptes considerats i la naturalesa dels mateixos són els següents:

  • Article 20. Arrendaments i cànons
   • Concepte 206. Arrendaments d'Equips per a processos d'informació
  • Article 21. Reparacions, manteniment i conservació
   • Concepte 216. Equips per a processos d'informació
  • Article 22. Material, subministraments i uns altres
   • Concepte 220. Material d'oficina
    • Subconcepte 02. Material informàtic no inventariable
   • Concepte 221. Subministraments.
    • Subconcepte 12. Subministraments de material electrònic, elèctric i de comunicacions
   • Concepte 222. Comunicacions
    • Subconcepte 00. Servicis de Telecomunicacions
    • Subconcepte 04. Comunicacions informàtiques
    • Subconcepte 05. Pla informàtic de la Xarxa Exterior i Territorial
    • Subconcepte 15. Comunicacions en l'exterior
   • Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals

    • Subconcepte 82. Servicis de caràcter informàtic

  A més s'han considerat, solament en la part que els Departaments han assenyalat com de caràcter TIC, els conceptes i subconceptes següents:

  • Article 20. Arrendaments i cànons
   • Concepte 208. Arrendament d'un altre immobilitzat material

   • Concepte 209. Cànons
  • Article 21. Reparacions, manteniment i conservació
   • Concepte 218. Béns situats en l'exterior
   • Concepte 219. Un altre immobilitzat material
  • Article 22. Material, subministraments i uns altres
   • Concepte 220. Material d'oficina
    • Subconcepte 22003. Complements inventariables no activables
    • Subconcepte 22015. Material d'oficina en l'exterior
   • Concepte 222. Comunicacions
    • Subconcepte 01. Postals i missatgeria (només en Seg. Social)
    • Subconcepte 99. Unes altres
   • Concepte 226. Gastos diversos
    • Subconcepte 06. Reunions i conferències
   • Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals
    • Subconcepte 06. Estudis i treballs tècnics
    • Subconcepte 15. Treballs realitzats per altres empreses i professionals en l'exterior
    • Subconcepte 99. Uns altres

  Capítol 6. Inversions Reals

  Les xifres referents a Inversions Reals en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'obtenen dels Annexos d'Inversions Reals i Programes Plurianuals realitzant una anàlisi dels diferents projectes a fi d'identificar els referents a l'àmbit de les T.I.C.

  La diversitat de codis de superprojectes que inclouen projectes d'inversió identificats com a pertanyents al camp dels Sistemes i Tecnologies de la Informació, així com l'important nombre de projectes no agregats igualment pertanyents a este camp que arrepleguen els Pressupostos de Gastos dels últims exercicis obliguen, tal com esmentàvem anteriorment, a realitzar una anàlisi de cada superprojecte i projecte arreplegats en els Annexos d'Inversions Reals i Programació Plurianual a fi de determinar, d'acord a la seua denominació, si la seua naturalesa és informàtica o no.

  El caràcter no uniforme segons naturalesa dels diferents superprojectes que utilitzen estos codis al llarg dels Pressupostos Generals de l'Estat restringix la possibilitat d'un tractament automatitzat de la informació relativa a crèdits del Capítol 6 a l'àmbit del superprojecte 8002 "Actuacions Generals del Departament: Equips Informàtics".

  Este tractament manual té una excepció important que convé assenyalar i que correspon a l'àmbit de la Seguretat Social. El Pressupost de Gastos i Dotacions per categories econòmiques arreplegat en el projecte de Pressupostos de la Seguretat Social permet la identificació de conceptes (626 i 636) de naturalesa informàtica corresponents al Capítol d'Inversions Reals en el seu àmbit.

  Execució pressupostària

  Crèdit inicial. Import que figura en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any corresponent.

  Crèdit final (deduïda la no disponibilitat). Import de crèdit que figura a 31 de desembre en el Sistema d'Informació Comptable sempre que el mateix no excedisca de les obligacions reconegudes, en este cas, es considera que dit final és equivalent a les obligacions reconegudes.

  Obligacions reconegudes. Import d'obligacions derivat d'un gasto aprovat i compromès i que comporta la proposta de pagament corresponent.

Accés DATAOBSAE(Obri en finestra nova)
Accés DATAOBSAE(Obri en finestra nova)