accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Presupostos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Administración do Estado

 • As cifras recollidas neste estudo foron tomadas con carácter xeral dos créditos iniciais do orzamento de gastos, posteriormente revisadas por parte das unidades incluídas no ámbito do informe.

  Tamén se recollen neste estudo cifras resumo relativas ao estado de execución das presuposto T.I.C., que do mesmo xeito que as de orzamentos foron revisadas por parte das unidades. Na execución do orzamento tívose en conta ademais do subsector Estado e Seguridade Social, os Organismos Autónomos, Axencias Estatais e Organismos Públicos.

  Todos os Departamentos Ministeriais, a Seguridade Social, a Dirección Xeral de Orzamentos e a Intervención Xeral da Administración do Estado, facilitaron considerablemente a realización deste estudo proporcionando soportes para o tratamento automatizado da información.

  Ámbito

  • Orzamento do Estado, seccións correspondentes aos Departamentos Ministeriais.
  • Orzamento da Seguridade Social (Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, Instituto Nacional de Xestión Sanitaria –INGESA-, Instituto de Maiores e Servizos Sociais –IMSERSO-, Instituto Social da Mariña –ISM- e Xerencia Informática da Seguridade Social -GISS).
  • Orzamento dos Organismos Autónomos e Axencias Estatais da Administración Xeral do Estado.
  • Orzamentos de Organismos Públicos consolidables nos Orzamentos Xerais do Estado.

  O nivel de desagregación da información corresponde ás distintas Seccións Orzamentarias no ámbito do estudo. O Orzamento da Seguridade Social (Sección 60) aparece así diferenciado co fin de facilitar o seu seguimento con carácter global, sen ter en conta a dependencia funcional das súas Entidades Xestoras.

  Definicións

  Capítulo 1. Gastos de Persoal

  As cifras recollidas no estudo, referentes a gastos de persoal, extraídas do último informe REINA, foron adaptadas para recoller os axustes sinalados na correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado.

  Capítulo 2. Gastos en Bens Correntes e Servizos

  Para a avaliación das partidas de gastos en bens correntes e servizos en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións utilizouse a clasificación económica dos créditos correspondentes ao Capítulo 2 dos Orzamentos Xerais do Estado. Os conceptos e subconceptos considerados e a natureza dos mesmos son os seguintes:

  • Artigo 20. Arrendamentos e canons
   • Concepto 206. Arrendamentos de Equipos para procesos de información
  • Artigo 21. Reparacións, mantemento e conservación
   • Concepto 216. Equipos para procesos de información
  • Artigo 22. Material, subministracións e outros
   • Concepto 220. Material de oficina
    • Subconcepto 02. Material informático non inventariable
   • Concepto 221. Subministracións.
    • Subconcepto 12. Subministracións de material electrónico, eléctrico e de comunicacións
   • Concepto 222. Comunicacións
    • Subconcepto 00. Servizos de Telecomunicacións
    • Subconcepto 04. Comunicacións informáticas
    • Subconcepto 05. Plan informático da Rede Exterior e Territorial
    • Subconcepto 15. Comunicacións no exterior
   • Concepto 227. Traballos realizados por outras empresas e profesionais

    • Subconcepto 82. Servizos de carácter informático

  Ademais consideráronse, só na parte que os Departamentos sinalaron como de carácter TIC, os conceptos e subconceptos seguintes:

  • Artigo 20. Arrendamentos e canons
   • Concepto 208. Arrendamento doutro inmobilizado material

   • Concepto 209. Canons
  • Artigo 21. Reparacións, mantemento e conservación
   • Concepto 218. Bens situados no exterior
   • Concepto 219. Outro inmobilizado material
  • Artigo 22. Material, subministracións e outros
   • Concepto 220. Material de oficina
    • Subconcepto 22003. Complementos inventariables non activables
    • Subconcepto 22015. Material de oficina no exterior
   • Concepto 222. Comunicacións
    • Subconcepto 01. Postais e mensaxería (só en Seg. Social)
    • Subconcepto 99. Outras
   • Concepto 226. Gastos diversos
    • Subconcepto 06. Reunións e conferencias
   • Concepto 227. Traballos realizados por outras empresas e profesionais
    • Subconcepto 06. Estudos e traballos técnicos
    • Subconcepto 15. Traballos realizados por outras empresas e profesionais no exterior
    • Subconcepto 99. Outros

  Capítulo 6. Investimentos Reais

  As cifras referentes a Investimentos Reais en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións obtéñense dos Anexos de Investimentos Reais e Programas Plurianuais realizando unha análise dos distintos proxectos co fin de identificar os referentes ao ámbito das T.I.C.

  A diversidade de códigos de superproxectos que inclúen proxectos de investimento identificados como pertencentes ao campo dos Sistemas e Tecnoloxías da Información, así como o importante número de proxectos non agregados igualmente pertencentes a este campo que recollen os Orzamentos de Gastos dos últimos exercicios obrigan, tal como mencionabamos anteriormente, a realizar unha análise de cada superproxecto e proxecto recolleitos nos Anexos de Investimentos Reais e Programación Plurianual co fin de determinar, de acordo á súa denominación, se a súa natureza é informática ou non.

  O carácter non uniforme segundo natureza dos distintos superproxectos que utilizan estes códigos ao longo dos Orzamentos Xerais do Estado restrinxe a posibilidade dun tratamento automatizado da información relativa a créditos do Capítulo 6 ao ámbito do superproxecto 8002 "Actuacións Xerais do Departamento: Equipamentos informáticos".

  Este tratamento manual ten unha excepción importante que convén sinalar e que corresponde ao ámbito da Seguridade Social. O Orzamento de Gastos e Dotacións por categorías económicas recollido no proxecto de Orzamentos da Seguridade Social permite a identificación de conceptos (626 e 636) de natureza informática correspondentes ao Capítulo de Investimentos Reais no seu ámbito.

  Execución orzamentaria

  Crédito inicial. Importe que figura nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano correspondente.

  Crédito final (deducida a non dispoñibilidade). Importe de crédito que figura ao 31 de decembro no Sistema de Información Contable sempre que o mesmo non exceda das obrigas recoñecidas, nese caso, considérase que este final é equivalente ás obrigas recoñecidas.

  Obrigas recoñecidas. Importe de obrigas derivado dun gasto aprobado e comprometido e que comporta a proposta de pago correspondente.

Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)
Acceso DATAOBSAE(Abre en xanela nova)