accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Pressuposats de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

 • Les xifres recollides en aquest estudi han estat preses amb caràcter general dels crèdits inicials del pressupost de despeses, posteriorment revisades per part de les unitats incloses en l'àmbit de l'informe.

  També es recullen en aquest estudi xifres resum relatives a l'estat d'execució del pressuposat T.I.C., que igual que les de pressupostos han estat revisades per part de les unitats. En l'execució del pressupost s'ha tingut en compte a més del subsector Estat i Seguretat Social, els Organismes Autònoms, Agències Estatals i Organismes Públics.

  Tots els Departaments Ministerials, la Seguretat Social, la Direcció general de Pressupostos i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, han facilitat considerablement la realització d'aquest estudi proporcionant suports per al tractament automatitzat de la informació.

  Àmbit

  • Pressupost de l'Estat, seccions corresponents als Departaments Ministerials.
  • Pressupost de la Seguretat Social (Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social – INSS, Institut Nacional de Gestió Sanitària –INGESA-, Institut de Majors i Serveis Socials –IMSERSO-, Institut Social de la Marina –ISM- i Gerència Informàtica de la Seguretat Social -GISS).
  • Pressupost dels Organismes Autònoms i Agències Estatals de l'Administració General de l'Estat.
  • Pressupostos d'Organismes Públics consolidables als Pressupostos Generals de l'Estat.

  El nivell de desagregació de la informació correspon a les diferents Seccions Pressupostàries en l'àmbit de l'estudi. El Pressupost de la Seguretat Social (Secció 60) apareix així diferenciat a fi de facilitar el seu seguiment amb caràcter global, sense tenir en compte la dependència funcional de les seves Entitats Gestores.

  Definicions

  Capítol 1. Despeses de Personal

  Les xifres recollides en l'estudi, referents a despeses de personal, extretes de l'últim informe REGNA, han estat adaptades per recollir els ajustos assenyalats en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

  Capítol 2. Despeses en Béns Corrents i Serveis

  Per a l'avaluació de les partides de despeses en béns corrents i serveis en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'ha utilitzat la classificació econòmica dels crèdits corresponents al Capítol 2 dels Pressupostos Generals de l'Estat. Els conceptes i subconceptes considerats i la naturalesa dels mateixos són els següents:

  • Article 20. Arrendaments i cànons
   • Concepte 206. Arrendaments d'Equips per a processos d'informació
  • Article 21. Reparacions, manteniment i conservació
   • Concepte 216. Equips per a processos d'informació
  • Article 22. Material, subministraments i uns altres
   • Concepte 220. Material d'oficina
    • Subconcepte 02. Material informàtic no inventariable
   • Concepte 221. Subministraments.
    • Subconcepte 12. Subministraments de material electrònic, elèctric i de comunicacions
   • Concepte 222. Comunicacions
    • Subconcepte 00. Serveis de Telecomunicacions
    • Subconcepte 04. Comunicacions informàtiques
    • Subconcepte 05. Pla informàtic de la Xarxa Exterior i Territorial
    • Subconcepte 15. Comunicacions en l'exterior
   • Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals

    • Subconcepte 82. Serveis de caràcter informàtic

  A més s'han considerat, solament en la part que els Departaments han assenyalat com de caràcter TIC, els conceptes i subconceptes següents:

  • Article 20. Arrendaments i cànons
   • Concepte 208. Arrendament d'un altre immobilitzat material

   • Concepte 209. Cànons
  • Article 21. Reparacions, manteniment i conservació
   • Concepte 218. Béns situats en l'exterior
   • Concepte 219. Un altre immobilitzat material
  • Article 22. Material, subministraments i uns altres
   • Concepte 220. Material d'oficina
    • Subconcepte 22003. Complements inventariables no activables
    • Subconcepte 22015. Material d'oficina en l'exterior
   • Concepte 222. Comunicacions
    • Subconcepte 01. Postals i missatgeria (només en Seg. Social)
    • Subconcepte 99. Unes altres
   • Concepte 226. Despeses diverses
    • Subconcepte 06. Reunions i conferències
   • Concepte 227. Treballs realitzats per altres empreses i professionals
    • Subconcepte 06. Estudis i treballs tècnics
    • Subconcepte 15. Treballs realitzats per altres empreses i professionals en l'exterior
    • Subconcepte 99. Uns altres

  Capítol 6. Inversions Reals

  Les xifres referents a Inversions Reals en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions s'obtenen dels Annexos d'Inversions Reals i Programes Plurianuals realitzant una anàlisi dels diferents projectes a fi d'identificar els referents a l'àmbit de les T.I.C.

  La diversitat de codis de superprojectes que inclouen projectes d'inversió identificats com a pertanyents al camp dels Sistemes i Tecnologies de la Informació, així com l'important nombre de projectes no agregats igualment pertanyents a aquest camp que recullen els Pressupostos de Despeses dels últims exercicis obliguen, tal com esmentàvem anteriorment, a realitzar una anàlisi de cada superprojecte i projecte recollits en els Annexos d'Inversions Reals i Programació Plurianual a fi de determinar, d'acord a la seva denominació, si la seva naturalesa és informàtica o no.

  El caràcter no uniforme segons naturalesa dels diferents superprojectes que utilitzen aquests codis al llarg dels Pressupostos Generals de l'Estat restringeix la possibilitat d'un tractament automatitzat de la informació relativa a crèdits del Capítol 6 a l'àmbit del superprojecte 8002 "Actuacions Generals del Departament: Equips Informàtics".

  Aquest tractament manual té una excepció important que convé assenyalar i que correspon a l'àmbit de la Seguretat Social. El Pressupost de Despeses i Dotacions per categories econòmiques recollit en el projecte de Pressupostos de la Seguretat Social permet la identificació de conceptes (626 i 636) de naturalesa informàtica corresponents al Capítol d'Inversions Reals en el seu àmbit.

  Execució pressupostària

  Crèdit inicial. Import que figura als Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any corresponent.

  Crèdit final (deduïda la no disponibilitat). Import de crèdit que figura a 31 de desembre en el Sistema d'Informació Comptable sempre que el mateix no excedeixi de les obligacions reconegudes, en aquest cas, es considera que dit final és equivalent a les obligacions reconegudes.

  Obligacions reconegudes. Import d'obligacions derivat d'una despesa aprovada i compromès i que comporta la proposta de pagament corresponent.

Accés DATAOBSAE(Obre en finestra nova)
Accés DATAOBSAE(Obre en finestra nova)