accesskey_mod_content

La Interoperabilitat i Interconnexió en les Administracions Públiques Catalanes

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

26 octubre 2011

La col·laboració entre totes les Administracions Públiques catalanes, unides per l'objectiu comú de facilitar l'Administració Electrònica, aconseguix grans resultats

Les administracions públiques catalanes, tant el Govern de la Generalitat com les Entitats Locals, tenen una llarga tradició de col·laboració en diferents àmbits públics que en l'administració electrònica es van materialitzar ja en el 2001 en el “Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació en les Administracions Públiques Catalanes”. Este pacte va ser el germen per a la posada en funcionament del Consorci AOC, com un instrument al servici de les administracions catalanes per a facilitar i fer més efectiva l'administració electrònica.

El Model Català d'Interoperabilitat (MCI) consistix en la creació d'un model organitzatiu, funcional, jurídic i tecnològic comú per a totes les AAPP catalanes, que permeta l'intercanvi entre elles de dades, certificats i documents per mitjans electrònics i la millora de la seua eficiència i eficàcia en promoure la interoperabilitat dels seus sistemes d'informació. L'objectiu final és complir el requisit de la llei 11/2007 que especifica que els ciutadans no han d'aportar dades o documents que ja obren en poder de l'administració. El MCI ha de ser estudiat des de 2 vessants fonamentals:

  1. Els aspectes jurídics-organitzatius es materialitzen en el Conveni Marque d'Interoperabilitat – CMI, firmat a l'octubre de 2006, al que poden adherir-se qualsevol Administració Local catalana.
  2. Els aspectes tècnics són resolts mitjançant els servicis oferits per les plataformes tecnològiques corporatives PICA i VIA OBERTA
  • PICA és la plataforma de la Generalitat Catalana que oferix totes les dades i certificats que són gestionats per la Generalitat.
  • VIA OBERTA és la plataforma gestionada des del Consorci AOC i que permet la interconnexió amb totes les entitats locals. Via Oberta al seu torn es troba connectada amb PICA i amb els sistemes oferits per l'Administració General de l'Estat per a la substitució de certificats.

Una altra peça clau relacionada amb el Model Català d'Interoperabilitat és l'Extranet de les Administracions Públiques Catalanes. Atés que l'adhesió al Conveni Marque d'Interoperabilitat suposa la connexió a l'Extranet. L'EACAT oferix tres funcionalitats bàsiques:

Tramitació interadministrativa (enllaç a iniciativa “Extranet de les AAPP catalanes”) d'obligada utilització entre la Generalitat i les entitats locals.
Servicis d'Administració Electrònica al conjunt de les Administracions catalanes, com i-NOTUM (notificacions), ERES (registre electrònic), etc.
Node d'interoperabilitat entre les diferents administracions públiques mitjançant Via Oberta

Tot este model ha sigut possible consolidar-ho i donar-li encara major força i embranzida a través de la Llei 29/2010 d'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya (LUMESPC) que establix el marc legal de l'ús d'estos mitjans electrònics per les entitats, ens i organismes que integren el sector públic de Catalunya a fi de millorar la transparència, l'eficàcia i la qualitat en les relacions entre el sector públic i amb els ciutadans.

  • Servicis electrònics