accesskey_mod_content

A Interoperabilidade e Interconexión nas Administracións Públicas Catalás

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 outubro 2011

A colaboración entre todas as Administracións Públicas catalás, unidas polo obxectivo común de facilitar a Administración Electrónica, consegue grandes resultados

As administracións públicas catalás, tanto o Goberno da Generalitat como as Entidades locais, teñen unha longa tradición de colaboración en distintos ámbitos públicos que na administración electrónica materializáronse xa no 2001 no “Pacto para a promoción e o desenvolvemento da sociedade da información nas Administracións Públicas Catalás”. Este pacto foi o xerme para a posta en funcionamento do Consorcio AOC, como un instrumento ao servizo das administracións catalás para facilitar e facer máis efectiva a administración electrónica.

O Modelo Catalán de Interoperabilidade (MCI) consiste na creación dun modelo organizativo, funcional, xurídico e tecnolóxico común para todas as AAPP catalás, que permita o intercambio entre elas de datos, certificados e documentos por medios electrónicos e a mellora da súa eficiencia e eficacia ao promover a interoperabilidade dos seus sistemas de información. O obxectivo final é cumprir o requisito da lei 11/2007 que especifica que os cidadáns non deben achegar datos ou documentos que xa estean en poder da administración. O MCI debe ser estudado desde 2 vertentes fundamentais:

  1. Os aspectos xurídicos-organizativos materialízanse no Convenio Marco de Interoperabilidade – CMI, asinado en outubro de 2006, ao que poden adherirse calquera Administración Local catalá.
  2. Os aspectos técnicos son resoltos mediante os servizos ofrecidos polas plataformas tecnolóxicas corporativas PICA e VIA OBERTA
  • PICA é a plataforma da Generalitat Catalá que oferta todos os datos e certificados que son xestionados pola Generalitat.
  • VIA OBERTA é a plataforma xestionada desde o Consorcio AOC e que permite a interconexión con todas as entidades locais. Via Oberta á súa vez atópase conectada con PICA e cos sistemas ofrecidos pola Administración Xeral do Estado para a substitución de certificados.

Outra peza crave relacionada co Modelo Catalán de Interoperabilidade é a Extranet das Administracións Públicas Catalás. Dado que a adhesión ao Convenio Marco de Interoperabilidade supón a conexión á Extranet. A EACAT ofrece tres funcionalidades básicas:

Tramitación interadministrativa (ligazón a iniciativa “Extranet das AAPP catalás”) de obrigada utilización entre a Generalitat e as entidades locais.
Servizos de Administración Electrónica ao conxunto das Administracións catalás, como e-NOTUM (notificacións), ES (rexistro electrónico), etc.
Nodo de interoperabilidade entre as diferentes administracións públicas mediante Vía Oberta

Todo este modelo foi posible consolidalo e darlle aínda maior forza e pulo a través da Lei 29/2010 de uso dos medios electrónicos no sector público de Catalunya (LUMESPC) que establece o marco legal do uso destes medios electrónicos polas entidades, entes e organismos que integran o sector público de Catalunya co fin de mellorar a transparencia, a eficacia e a calidade nas relacións entre o sector público e cos cidadáns.

  • Servizos electrónicos