accesskey_mod_content

FACe, gesti?n de cesi?n de cr?dito en les factures electr?nicas

01 febrer 2019

Logo FACe

FACe habilita dins dels seus sistemes la gesti?n de la cesi?n de cr?dito en les factures electr?nicas.

FACe ha posat en marxa els recursos necessaris per a poder gestionar la cesi?n de cr?dito en les factures electr?nicas. La versi?n del format facturae que suporta la cesi?n de cr?dito electr?nica ?s Facturae 3.2.2, encara que FACe seguix admetent, adem?s, les versions 3.2 i 3.2.1 del format.

Perqu? les administracions p?blicas puguen gestionar la cesi?n de cr?dito ?sta ha d'estar degudament emplenada en l'apartat FactoryAssignmentData de la factura. M?s informaci?n en http://www.facturae.gob.es . Esta nova funcionalitat permet a l'administraci?n directament des de FACe o des del seu sistema de comptabilitat obtindre la documentaci?n associada a la cesi?n de cr?dito que obre a poder del Col?legi de Notaris i que el prove?dor haja indicat dins de la factura.

La cesi?n de cr?dito ser? un proc?s separat a la desc?rrega de la factura que l'administraci?n p?blica a la qual va dirigida la factura haver de? tramitar. Si l'administraci?n admet la cesi?n del cr?dito,? es proporcionar? acc?s a l'estat de situaci?n de les factures al cessionari des del moment en qu? es dispose de const?ncia de la validaci?n de la notificaci?n de la cesi?n pel servici jur?dico, sense que a?? supose deixar sense acc?s al cedent, la qual cosa no obligar?a a diferenciar entre cessions de cr?dito amb consideraci?n de facturatge amb o sense recurs.

Si l'administraci?n no admet la cesi?n del cr?dito el cedent seguir? tenint tots els drets sobre la factura i el cessionari no podr? accedir a ella.

M?s informaci?n d'integraci?n i ?s, en els manuals d'usuari i d'integraci?n en el ?reva de desc?rregues de FACe .

  • Interoperabilitat
  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Ciutad?
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General