accesskey_mod_content

FACe, gesti?n de cesi?n de cr?dito en les factures electr?nicas

01 febrer 2019

Logo FACe

FACe habilita dins dels seus sistemes la gesti?n de la cesi?n de cr?dito en les factures electr?nicas.

FACe ha engegat els recursos necessaris per poder gestionar la cesi?n de cr?dito en les factures electr?nicas. La versi?n del format facturae que suporta la cesi?n de cr?dito electr?nica ?s Facturae 3.2.2, encara que FACe segueix admetent, adem?s, les versions 3.2 i 3.2.1 del format.

Perqu? les administracions p?blicas puguin gestionar la cesi?n de cr?dito ?sta ha d'estar degudament emplenada a l'apartat FactoryAssignmentData de la factura. M?s informaci?n en http://www.facturae.gob.es . Aquesta nova funcionalitat permet a l'administraci?n directament des de FACe o des del seu sistema de comptabilitat obtenir la documentaci?n associada a la cesi?n de cr?dito que obri a poder del Col?legi de Notaris i que el prove?dor hagi indicat dins de la factura.

La cesi?n de cr?dito ser? un proc?s separat a la desc?rrega de la factura que l'administraci?n p?blica a la qual va dirigida la factura haver de? tramitar. Si l'administraci?n admet la cesi?n del cr?dito,? es proporcionar? acc?s a l'estat de situaci?n de les factures al cessionari des del moment en qu? es disposi de const?ncia de la validaci?n de la notificaci?n de la cesi?n pel servei jur?dico, sense que aix? suposi deixar sense acc?s al cedent, la qual cosa no obligar?a a diferenciar entre cessions de cr?dito amb consideraci?n de facturatge amb o sense recurs.

Si l'administraci?n no admet la cesi?n del cr?dito el cedent seguir? tenint tots els drets sobre la factura i el cessionari no podr? accedir a ella.

M?s informaci?n d'integraci?n i ?s, en els manuals d'usuari i d'integraci?n en el ?reva de desc?rregues de FACe .

  • Interoperabilitat
  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Ciutad?
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General