accesskey_mod_content

L'accessibilitat ?s una problem?tica tractada i considerada ?mpliament tant en ?mbitos nacionals com a internacionals. Per a?? s'han creat una s?rie de recursos que permeten especificar les caracter?sticas que han de complir els continguts disponibles mitjan?ant tecnolog?as Web en Internet, Intranets i un altre tipus de xarxes inform?ticas, perqu? puguen ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d'edat avan?ada, de forma aut?noma o mitjan?ant les ajudes t?cnicas pertinents.Entre estos recursos destaquen:

Norma EN 301 549:2018, versi?n 2.1.2, "Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC"

La norma EN 301 549:2018 versi?n 2.1.2(Obri en nova finestra) especifica els requisits funcionals d'accessibilitat aplicables als productes i servicis que incloguen TIC (llocs web, programari, apps natives, documents, maquinari, etc). Adem?s de descriure els procediments de prova i la metodolog?a de evaluaci?n a seguir per a cada requisit d'accessibilitat.

Adem?s, esta nova versi?n de l'EN 301-549 ha sigut declarada per la Comisi?n Europea com est?ndar harmonitzat per a l'aplicaci?n de la Directiva d'Accessibilitat Web en Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048 de la Comisi?n, de 20 de desembre de 2018 . Per tant, des del 21 de desembre de 2018, ?s l'est?ndar que aplica en les Administracions P?blicas espa?ones.

Actualment esta nova versi?n es pot consultar en ingl?s en la web d'ETSI ETSI(Obri en nova finestra) . No obstant a??, esta versi?n es materialitza en la norma espa?ona UNE-EN 301549:2019 , que en virtut de l'acord subscrit per la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica i AENOR(Obri en nova finestra) es pot consultar a trav?s del PAe.

Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 s?n la ?ltima versi?n de les pautes d'accessibilitat del contingut en la Web del W3C (World Wide Web Consortium).

La nova versi?n 2.1.2 de l'EN 301-549:2018(Obri en nova finestra) est? alineada amb les WCAG 2.1 i per tant introdu?x tots els canvis incorporats a esta ?ltima: nous criteris de conformitat, nova pauta "2.5 Modalitats d'entrada", etc.

cal esmentar tambi?n que en esta nova versi?n no s'han modificat els?criteris de conformitat preexistents en les WCAG 2.0, ni tan sols la seua numeraci?n.

Norma UNIX 139803:2012. Requisits d'Accessibilitat per a continguts en la web.

?s un norma espa?ona que establix els requisits d'accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits referencia completament a les Pautes d'Accessibilitat per al contingut web WCAG2.0(Obri en nova finestra) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web(Obri en nova finestra) (WAI) del Consorci de la Web(Obri en nova finestra) (W3C) per tant hi ha una equival?ncia directa entre elles. Esta norma actualitza la UNIX 139803:2004.

La Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas t? subscrit un acord amb AENOR(Obri en nova finestra) per a la distribuci?n gratu?ta d'esta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica. Est? prohibida la distribuci?n d'este document per altres mitjans que no siguen els autoritzats per AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Les? WCAG 2.0(Obri en nova finestra) ?s?n una evoluci?n de les WCAG 1.0. Es tracta d'una recomendaci?n internacional sobre c?mo fer accessibles els continguts de la Web a les persones amb discapacitat i van ser aprovades al desembre de 2008. Tenen en compte els nous factors tecnol?gicos i l'experi?ncia derivada de l'?s de les WCAG 1.0.

Est?ndar ISO/IEC 40500:2012

El? est?ndar ISO/IEC 40500:2012(Obri en nova finestra) ,?aprovat a l'octubre de 2012, ?s l'est?ndar internacional que arreplega les pautes d'accessibilitat web WCAG 2.0. D'esta manera, les diferents legislacions nacionals poden arreplegar refer?ncies a este est?ndar afavorint l'armonizaci?n internacional.

UNE-EN 301 549, ?Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa? ? ?Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe?

Esta norma, l'EN EN 301 549(Obri en nova finestra) , establix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un tel?fono m?vil, fins a ordinadors, passant per p?ginas web; as?, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en l?nea amb els indicats en la norma espa?ona UNIX 139803, ?Requisits d'accessibilitat per a continguts en la Web?. Adem?s, la norma europea, publicada en ETSI(Obri en nova finestra) , descriu els procediments d'assaig i la metodolog?a de evaluaci?n de cadascun d'ells. La norma ha sigut adoptada al cat?logo espa?ol com UNE-EN 301 549 per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes t?cnicas en Espa?a.

La Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas ha subscrit un acord amb AENOR(Obri en nova finestra) per a la?difusi?n d'esta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica. Est? prohibida la distribuci?n d'este document per altres mitjans que no siguen els autoritzats per AENOR.

WAI-?RIA Accessible Rich Internet Applications

WAI-?RIA(Obri en nova finestra) ? , aprovada al mar? del 2014, ?s una recomendaci?n internacional que definix c?mo fer el contingut i les aplicacions webs m?s accessibles per a persones amb discapacitat. ?s d'especial ajuda per a la generaci?n de contingut din?mico i per a interf?cies d'usuari avan?ades desenvolupades amb AJAX, HTML i Javascript. S'engloba en Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI)(Obri en nova finestra) ?del Consorci de la Web (W3C)(Obri en nova finestra) .

Norma UNIX 139803:2004. Requisits d'Accessibilitat per a continguts en la web.

La norma UNIX 139803:2004 ?s una norma espa?ona, que ha pres com a punt de partida per a la seua realizaci?n les Directrius per a l'Accessibilitat dels continguts en la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C). En la major?a de els requisits d'accessibilitat les dos normes s?n equivalents per? la norma UNIX ?s lleugerament m?s exigent i ha incrementat la prioritat d'algun d'estos requisits. Per tant, un portal que complisca la norma UNIX ser? tambi?n conforme a les WCAG 1.0. No obstant a??, un portal conforme a les WCAG 1.0 ?s possible que haja de realitzar alguna modificaci?n per a aconseguir un determinat nivell d'accessibilitat seg?n la norma UNIX.

La legislaci?n espa?ona, mitjan?ant el REIAL DECRET 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamente sobre les condiciones b?sicas per a l'acc?s de les persones amb discapacitat a la societat de la informaci?n obliga a les webs de les Administracions P?blicas a complir els requisits de prioritat 1 i 2 especificats en la norma UNIX.

Metodolog?a Unificada d'Evaluaci?n Web UWEM 1.0

La UWEM 1.0(Obri en nova finestra) ?descriu una metodolog?a para l'evaluaci?n del compliment de la recomendaci?n WCAG 1.0. La fi d'esta metodolog?a consistix a assegurar que les ferramentes i t?cnicas d'evaluaci?n desenvolupades per a la vigil?ncia a gran escala o per a l'evaluaci?n en local, siguen compatibles i coherents entre s? i amb la iniciativa WAI.

Norma CWA 1554:2006. Especificacions per a l'esquema de l'evaluaci?n de la conformitat i marca de qualitat sobre accessibilitat web.

La? Norma CWA 1554:2006(Obri en nova finestra) ??s una norma europea avalada per el? Comit? Europeu de Normalizaci?n (CEN)(Obri en nova finestra) ?. Esta norma constitu?x la base de la certificaci?n europea en Accessibilitat Web.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General