accesskey_mod_content

L'accessibilitat ��s una problem��tica tractada i considerada ��mpliament tant en ��mbits nacionals com a internacionals. Per aix�� s'han creat una s��rie de recursos que permeten especificar les caracter��stiques que han de complir els continguts disponibles mitjan��ant tecnologies Web en Internet, Intranets i un altre tipus de xarxes inform��tiques, perqu�� puguin ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d'edat avan��ada, de forma aut��noma o mitjan��ant les ajudes t��cniques pertinents.Entre aquests recursos destaquen:

Norma EN 301 549:2018, versi�� 2.1.2, "Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC"

La norma EN 301 549:2018 versi�� 2.1.2(Obre en nova finestra) especifica els requisits funcionals d'accessibilitat aplicables als productes i serveis que incloguin TIC (llocs web, programari, apps natives, documents, maquinari, etc). A m��s de descriure els procediments de prova i la metodologia d'avaluaci�� a seguir per a cada requisit d'accessibilitat.

A m��s, aquesta nova versi�� de l'EN 301-549 ha estat declarada per la Comissi�� Europea com a est��ndard harmonitzat per a l'aplicaci�� de la Directiva d'Accessibilitat Web en Decisi�� d'Execuci�� (UE) 2018/2048 de la Comissi��, de 20 de desembre de 2018 . Per tant, des del 21 de desembre de 2018, ��s l'est��ndard que aplica en les Administracions P��bliques espanyoles.

Actualment aquesta nova versi�� es pot consultar en angl��s a la web d'ETSI ETSI(Obre en nova finestra) . No obstant aix��, aquesta versi�� es materialitza en la norma espanyola UNE-EN 301549:2019 , que en virtut de l'acord subscrit per la Secretaria d'Estat de Funci�� P��blica i AENOR(Obre en nova finestra) es pot consultar a trav��s del PAe.

Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 s��n l'��ltima versi�� de les pautes d'accessibilitat del contingut a la Web del W3C (World Wide Web Consortium).

La nova versi�� 2.1.2 de l'EN 301-549:2018(Obre en nova finestra) est�� alineada amb les WCAG 2.1 i per tant introdueix tots els canvis incorporats a aquesta ��ltima: nous criteris de conformitat, nova pauta "2.5 Modalitats d'entrada", etc.

cal esmentar tamb�� que en aquesta nova versi�� no s'han modificat els��criteris de conformitat preexistents en les WCAG 2.0, ni tan sols la seva numeraci��.

Norma UNEIX 139803:2012. Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web.

��s un norma espanyola que estableix els requisits d'accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits referencia completament a les Pautes d'Accessibilitat per al contingut web WCAG2.0(Obre en nova finestra) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web(Obre en nova finestra) (WAI) del Consorci de la Web(Obre en nova finestra) (W3C) per tant hi ha una equival��ncia directa entre elles. Aquesta norma actualitza la UNEIX 139803:2004.

La Secretaria d'Estat d'Administracions P��bliques t�� subscrit un acord amb AENOR(Obre en nova finestra) per a la distribuci�� gratu��ta d'aquesta norma a trav��s del Portal d'Administraci�� Electr��nica. Est�� prohibida la distribuci�� d'aquest document per altres mitjans que no siguin els autoritzats per AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Les�� WCAG 2.0(Obre en nova finestra) ��s��n una evoluci�� de les WCAG 1.0. Es tracta d'una recomanaci�� internacional sobre com fer accessibles els continguts de la Web a les persones amb discapacitat i van ser aprovades al desembre de 2008. Tenen en compte els nous factors tecnol��gics i l'experi��ncia derivada de l'��s de les WCAG 1.0.

Est��ndard ISO/IEC 40500:2012

El�� est��ndard ISO/IEC 40500:2012(Obre en nova finestra) ,��aprovat a l'octubre de 2012, ��s l'est��ndard internacional que recull les pautes d'accessibilitat web WCAG 2.0. D'aquesta manera, les diferents legislacions nacionals poden recollir refer��ncies a aquest est��ndard afavorint l'harmonitzaci�� internacional.

UNE-EN 301 549, ���Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contractaci�� p��blica a Europa��� ��� ���Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe���

Aquesta norma, l'EN EN 301 549(Obre en nova finestra) , estableix els requisits funcionals que garantiran que els productes i serveis TIC siguin accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un tel��fon m��bil, fins a ordinadors, passant per p��gines web; aix��, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en l��nia amb els indicats en la norma espanyola UNEIX 139803, ���Requisits d'accessibilitat per a continguts a la Web���. A m��s, la norma europea, publicada en ETSI(Obre en nova finestra) , descriu els procediments d'assaig i la metodologia d'avaluaci�� de cadascun d'ells. La norma ha estat adoptada al cat��leg espanyol com a UNE-EN 301 549 per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes t��cniques a Espanya.

La Secretaria d'Estat d'Administracions P��bliques ha subscrit un acord amb AENOR(Obre en nova finestra) per a la��difusi�� d'aquesta norma a trav��s del Portal d'Administraci�� Electr��nica. Est�� prohibida la distribuci�� d'aquest document per altres mitjans que no siguin els autoritzats per AENOR.

WAI-��RIA Accessible Rich Internet Applications

WAI-��RIA(Obre en nova finestra) �� , aprovada al mar�� del 2014, ��s una recomanaci�� internacional que defineix com fer el contingut i les aplicacions webs m��s accessibles per a persones amb discapacitat. ��s d'especial ajuda per a la generaci�� de contingut din��mic i per a interf��cies d'usuari avan��ades desenvolupades amb AJAX, HTML i Javascript. S'engloba en Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI)(Obre en nova finestra) ��del Consorci de la Web (W3C)(Obre en nova finestra) .

Norma UNEIX 139803:2004. Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web.

La norma UNEIX 139803:2004 ��s una norma espanyola, que ha pres com a punt de partida per a la seva realitzaci�� les Directrius per a l'Accessibilitat dels continguts a la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C). En la majoria dels requisits d'accessibilitat ambdues normes s��n equivalents per�� la norma UNEIX ��s lleugerament m��s exigent i ha incrementat la prioritat d'algun d'aquests requisits. Per tant, un portal que compleixi la norma UNEIX ser�� tamb�� conforme a les WCAG 1.0. No obstant aix��, un portal conforme a les WCAG 1.0 ��s possible que hagi de realitzar alguna modificaci�� per aconseguir un determinat nivell d'accessibilitat segons la norma UNEIX.

La legislaci�� espanyola, mitjan��ant el REIAL DECRET 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamento sobre les condicions b��siques per a l'acc��s de les persones amb discapacitat a la societat de la informaci�� obliga a les webs de les Administracions P��bliques a complir els requisits de prioritat 1 i 2 especificats en la norma UNEIX.

Metodologia Unificada d'Avaluaci�� Web UWEM 1.0

La UWEM 1.0(Obre en nova finestra) ��descriu una metodologia per a l'avaluaci�� del compliment de la recomanaci�� WCAG 1.0. La fi d'aquesta metodologia consisteix a assegurar que les eines i t��cniques d'avaluaci�� desenvolupades per a la vigil��ncia a gran escala o per a l'avaluaci�� en local, siguin compatibles i coherents entre si i amb la iniciativa WAI.

Norma CWA 1554:2006. Especificacions per a l'esquema de l'avaluaci�� de la conformitat i marca de qualitat sobre accessibilitat web.

La�� Norma CWA 1554:2006(Obre en nova finestra) ����s una norma europea avalada per el�� Comit�� Europeu de Normalitzaci�� (CEN)(Obre en nova finestra) ��. Aquesta norma constitueix la base de la certificaci�� europea en Accessibilitat Web.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General