accesskey_mod_content

A accesibilidade ? unha problem?tica tratada e considerada amplamente tanto en ?mbitos nacionais como internacionais. Por iso cre?ronse unha serie de recursos que permiten especificar as caracter?sticas que han de cumprir os contidos dispo?ibles mediante tecnolog?as Web en Internet, Intranets e outro tipo de redes inform?ticas, para que poidan ser utilizados pola maior parte das persoas, inclu?ndo persoas con discapacidade e persoas de idade avanzada, de forma aut?noma ou mediante as axudas t?cnicas pertinentes.Entre estes recursos destacan:

Norma EN 301 549:2018, versi?n 2.1.2, "Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"

A norma EN 301 549:2018 versi?n 2.1.2(Abre en nova xanela) especifica os requisitos funcionais de accesibilidade aplicables aos produtos e servizos que incl?an TIC (sitios web, software, apps nativas, documentos, hardware, etc.). Adem?s de describir os procedementos de proba e a metodolog?a de evaluaci?n a seguir para cada requisito de accesibilidade.

Adem?s, esta nova versi?n da EN 301-549 foi declarada pola Comisi?n Europea como est?ndar harmonizado para a aplicaci?n da Directiva de Accesibilidade Web na Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/2048 da Comisi?n, de 20 de decembro de 2018 . Por tanto, desde o 21 de decembro de 2018, ? o est?ndar que aplica nas Administraci?ns P?blicas espa?ondas.

Actualmente esta nova versi?n p?dese consultar en ingl?s na web de ETSI ETSI(Abre en nova xanela) . No entanto, esta versi?n material?zase na norma espa?onda UNE-EN 301549:2019 , que en virtude do acordo subscrito pola Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica e AENOR(Abre en nova xanela) p?dese consultar a trav?s do PAe.

Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG) 2.1

A Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 son a ?ltima versi?n das pautas de accesibilidade do contido na Web do W3C (World Wide Web Consortium).

A nova versi?n 2.1.2 da EN 301-549:2018(Abre en nova xanela) est? ali?ada co WCAG 2.1 e por tanto introduce todos os cambios incorporados a esta ?ltima: novos criterios de conformidade, nova pauta "2.5 Modalidades de entrada", etc.

Cabe mencionar tambi?n que nesta nova versi?n non se modificaron os?criterios de conformidade preexistentes no WCAG 2.0, nin sequera o seu numeraci?n.

Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidade para contidos na web.

? unha norma espa?onda que establece os requisitos de accesibilidade para a contidos web. En canto aos seus requisitos referencia completamente ?s Pautas de Accesibilidade para a contido web WCAG2.0(Abre en nova xanela) da Iniciativa para a Accesibilidade Web(Abre en nova xanela) (WAI) do Consorcio da Web(Abre en nova xanela) (W3C) por tanto hai unha equivalencia directa entre elas. Esta norma actualiza ?NEA 139803:2004.

A Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas ten subscrito un acordo con AENOR AENOR(Abre en nova xanela) para a distribuci?n gratu?ta desta norma a trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica. Est? prohibida a distribuci?n deste documento por outros medios que non sexan os autorizados por AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

As? WCAG 2.0(Abre en nova xanela) ?son unha evoluci?n do WCAG 1.0. Tr?tase dunha recomendaci?n internacional sobre c?mo facer accesibles os contidos da Web ?s persoas con discapacidade e foron aprobadas en decembro de 2008. Te?en en conta os novos factores tecnol?gicos e a experiencia derivada do uso do WCAG 1.0.

Est?ndar ISO/IEC 40500:2012

O? est?ndar ISO/IEC 40500:2012(Abre en nova xanela) ,?aprobado en outubro de 2012, ? o est?ndar internacional que recolle as pautas de accesibilidade web WCAG 2.0. Deste xeito, as diferentes lexislaci?ns nacionais poden recoller referencias a este est?ndar favorecendo a armonizaci?n internacional.

UNE-EN 301 549, ?Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables ? contrataci?n p?blica en Europa? ? ?Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe?

Esta norma, a EN 301 549(Abre en nova xanela) , establece os requisitos funcionais que garantir?n que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un tel?fono m?vil, ata computadores, pasando por p?ginas web; as?, os requisitos para a web bas?anse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en l?nea cos indicados na norma espa?onda UNE 139803, ?Requisitos de accesibilidade para contidos na Web?. Adem?s, a norma europea, publicada en ETSI ETSI(Abre en nova xanela) , describe os procedementos de ensaio e a metodolog?a de evaluaci?n de cada un deles. A norma foi adoptada ao cat?logo espa?ol como UNE-EN 301 549 por parte de AENOR, a entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas t?cnicas en Espa?a.

A Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas subscribiu un acordo con AENOR AENOR(Abre en nova xanela) para a?difusi?n desta norma a trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica. Est? prohibida a distribuci?n deste documento por outros medios que non sexan os autorizados por AENOR.

WAI-ARIA Accessible Rich Internet Applications

WAI-ARIA(Abre en nova xanela) ? , aprobada en marzo do 2014, ? unha recomendaci?n internacional que define c?mo facer o contido e as aplicaci?ns webs m?s accesibles para persoas con discapacidade. ? de especial axuda para a generaci?n de contido din?mico e para interfaces de usuario avanzadas desenvolvidas con AJAX, HTML e Javascript. Engl?base na Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI)(Abre en nova xanela) ?do Consorcio da Web (W3C)(Abre en nova xanela) .

Norma UNE 139803:2004. Requisitos de Accesibilidade para contidos na web.

A norma UNE 139803:2004 ? unha norma espa?onda, que tomou como punto de partida para a s?a realizaci?n as Directrices para a Accesibilidade dos contidos na Web 1.0 (WCAG 1.0) da Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio da Web (W3C). Na maior?a de os requisitos de accesibilidade ambas as normas son equivalentes pero a norma UNE ? lixeiramente m?s esixente e incrementou a prioridade dalg?n destes requisitos. Por tanto, un portal que cumpra a norma UNE ser? tambi?n conforme ao WCAG 1.0. Con todo, un portal conforme ao WCAG 1.0 ? posible que te?a que realizar algunha modificaci?n para alcanzar un determinado nivel de accesibilidade seg?n a norma UNE.

A legislaci?n espa?onda, mediante o REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condici?ns b?sicas para o acceso das persoas con discapacidade ? sociedade da informaci?n obriga ?s webs das Administraci?ns P?blicas a cumprir os requisitos de prioridade 1 e 2 especificados na norma UNE.

Metodolog?a Unificada de Evaluaci?n Web UWEM 1.0

A UWEM 1.0(Abre en nova xanela) ?describe unha metodolog?a para a evaluaci?n do cumprimento da recomendaci?n WCAG 1.0. O fin desta metodolog?a consiste en asegurar que as ferramentas e t?cnicas de evaluaci?n desenvolvidas para a vixilancia a gran escala ou para a evaluaci?n en local, sexan compatibles e coherentes entre s? e coa iniciativa WAI.

Norma CWA 1554:2006. Especificaci?ns para o esquema da evaluaci?n da conformidade e marca de calidade sobre accesibilidade web.

A? Norma CWA 1554:2006(Abre en nova xanela) ?? unha norma europea avalada polo? Comit? Europeo de Normalizaci?n (CEN)(Abre en nova xanela) ?. Esta norma constit?e a base da certificaci?n europea en Accesibilidade Web.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral