accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informe REINA

 • Des de 1988 es vé elaborant amb periodicitat anual l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat-Informe REINA ”.

  Després de l'última modificació normativa mitjançant Reial decret 806/2014, de 26 de setembre, es crea la Comissió d'Estratègia TIC, a la qual li correspon entre unes altres, la funció de “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital” prenent el relleu al Consell Superior d'Administració Electrònica. Amb tal fi, la Comissió d'Estratègia TIC realitza la recollida de “informació dels recursos tecnològics, humans, econòmics i de contractació relacionats amb les tecnologies de la informació” i publica en el Portal d'Administració Electrònica (PAe) informes periòdics presentant els resultats d'estos estudis.

  L'informe REINA presenta una anàlisi quantitativa del sector de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat arreplegant els agregats econòmics i indicadors més significatius del mateix, juntament amb les característiques més representatives del parc de recursos informàtics, efectuant al mateix temps un contrast amb els relatius a altres sectors públics i privats.

  L'informe s'elabora sobre la base de la informació arreplegada de totes les instàncies de l'Administració General de l'Estat.

  A més, amb caràcter biennal, s'integra en l'Informe IRIA, que reunix informació tant de l'àmbit de l'AGE com de les Entitats Locals.

  L'Informe es realitza, per tant, amb caràcter anual, publicant-se l'Informe IRIA amb caràcter biennal i restringint-se al seu àmbit tradicional, l'Administració General de l'Estat, per a les edicions en què no es realitza l'actualització d'informació en l'àmbit de l'Administració Local, en concret, les edicions relatives a anys imparells, en les quals conserva la denominació d'Informe REINA .

  Normativa

  Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE (Obri en nova finestra) .

  ORDE del Ministeri per a les Administracions Públiques de 9 de juny de 1988(Obri en nova finestra) per la qual s'aprova la realització d'un sistema d'informació dels recursos informàtics de l'Administració de l'Estat i de la recollida d'informació inicial

  Responsable

  Secretaria d'Estat de Funció Pública.

  Secretaria General de Administració Digital.

  Organismes participants

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General