accesskey_mod_content
B?ner OBSAE

Informi REINA

 • Des de 1988 es ve elaborant amb periodicitat anual l'Informe ?Les Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions en l'Administraci?n de l'Estat-Informi REINA ?.

  Despr?s de la ?ltima modificaci?n normativa mitjan?ant Reial decret 806/2014, de 26 de setembre, es crea la Comisi?n d'Estrat?gia TIC, a la qual li correspon entre unes altres, la funci?n de ?actuar com a Observatori de l'Administraci?n Electr?nica i Transformaci?n Digital? prenent el relleu al Consell Superior d'Administraci?n Electr?nica. Amb tal fi, la Comisi?n d'Estrat?gia TIC realitza la recollida de ?informaci?n dels recursos tecnol?gicos, humans, econ?micos i de contrataci?n relacionats amb les tecnolog?as de la informaci?n? i publica al Portal d'Administraci?n Electr?nica (PAe) informes peri?dicos presentant els resultats d'aquests estudis.

  L'informe REINA presenta un an?lisis quantitatiu del sector de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions en l'Administraci?n de l'Estat recollint els agregats econ?micos i indicadors m?s significatius del mateix, juntament amb les caracter?sticas m?s representatives del parc de recursos inform?ticos, efectuant al mateix temps un contrast amb els relatius a altres sectors p?blicos i privats.

  L'informe s'elabora sobre la base de la informaci?n recollida de totes les inst?ncies de l'Administraci?n General de l'Estat.

  Adem?s, amb car?cter biennal, s'integra en l'Informe IRIA, que re?ne informaci?n tant del ?mbito de l'AGE com de les Entitats Locals.

  L'Informe es realitza, per tant, amb car?cter anual, public?ndose l'Informe IRIA amb car?cter biennal i restringi?ndose al seu ?mbito tradicional, l'Administraci?n General de l'Estat, per a les edicions en qu? no es realitza l'actualizaci?n d'informaci?n en el ?mbito de l'Administraci?n Local, en concret, les edicions relatives a a?us imparells, en les quals conserva la denominaci?n d'Informe REINA .

  Normativa

  Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organizaci?n i instruments operatius de les TIC en l'AGE (Obre en nova finestra) .

  ORDRE del Ministeri per a les Administracions P?blicas de 9 de juny de 1988(Obre en nova finestra) per la qual s'aprova la realizaci?n d'un sistema d'informaci?n dels recursos inform?ticos de l'Administraci?n de l'Estat i de la recollida d'informaci?n inicial

  Responsable

  Secretar?a de Estat de?Funci?n P?blica.

  Secretar?a General de?Administraci?n Digital.

  Organismes participants

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General