accesskey_mod_content

Registres de l'administració

A partir de la publicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els Registres de les Administracions Públiques queden regulats pel seu Article 16. Es disposa l'obligació de totes les Administracions Públiques de comptar amb un registre electrònic general interoperable, o, si escau, adherir-se al de l'Administració General de l'Estat. Quan no existisca un procediment específic en la seu electrònica de l'organisme de destinació, estos registres permetran als interessats presentar les seues sol·licituds en paper, les quals es convertiran a format electrònic i com a còpia autenticada seran cursades telemàticament a les unitats administratives de destinació.

Suite de productes relacionats amb els registres electrònics.

La Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha posat en marxa un conjunt d'iniciatives que permeten avançar en la implantació dels registres electrònics en tots els àmbits administratius i afavorir l'intercanvi de seients registrals.

Existixen diverses modalitats en les quals es presten els servicis:

Elements Comuns

Són aquells components horitzontals que poden ser integrats en diferents aplicacions per a construir o sustentar un servici d'administració electrònica

Solucions en cloud

Es tracta de solucions completes posades a la disposició de les Administracions Públiques per a donar resposta a necessitats comunes usant-les des d'un únic punt que presta el servici.

  • Registre Electrònic General de l'AGE . Oferix a la resta d'administracions públiques l'habilitació del seu ús per a rebre les sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides al seu organismes i que no s'ajusten als procediment administratius ja contemplats en el seu registre electrònic propi. És obligatori que totes les Administracions Públiques proveïsquen este servici, bé per mitjans propis o usant al Registre Electrònic General de l'AGE.
  • ORVE – Oficina de Registre Virtual. L'Oficina de Registre Virtual (ORVE) és un servici en el núvol oferit a totes les oficines de registre amb les quals existisca conveni de col·laboració firmat. Permet escanejar la documentació que presenta el ciutadà en les oficines de registre, aplicant la digitalització en els llocs de finestreta amb plena validesa jurídica, i enviant electrònicament aquesta documentació a la destinació a través del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).
  • GEISER . Solució integral de registre per a organismes públics, que cobrix la gestió tant de les seues oficines de registre com de les unitats tramitadores destinatàries de la documentació. Esta última particularitat de gestió de les unitats tramitadores diferencia a GEISER de l'Oficina de Registre Virtual ORVE, on la gestió queda a nivell de les oficines de registre. Permet la digitalització de la documentació presentada pel ciutadà en les oficines i l'intercanvi de registres en format electrònic amb altres organismes connectats a la plataforma SIR. Està preparada per a funcionar en manera núvol per a prestar el servici a qualsevol organisme públic que ho sol·licite.

Servicis directes al ciutadà

  • Registre Electrònic General de l'AGE(Obri en nova finestra)  . Possibilita la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a l'AGE i els seus Organismes Públics que no s'ajusten a procediments administratius ja contemplats en els registres electrònics de les diferents Administracions.

Especificacions tècniques

  • Norma SICRES 3.0 . Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals.
  • Sicres-tester . Servici oferit a les administracions públiques per a verificar el compliment de les especificacions de SICRES 3.0.