accesskey_mod_content

Publicat el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

09 maig 2016

El nou reglament actualitza les definicions i els principis relatius al tractament de dades personals i la seua licitud

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

El Reglament actualitza les definicions i els principis relatius al tractament de dades personals i la seua licitud; tracta les condicions relatives al consentiment i, en particular, al consentiment del xiquet; tracta les categories especials de dades personals; arreplega els drets de l'interessat; establix les obligacions dels responsables i encarregats del tractament de les dades; inclou la figura del delegat de protecció de dades; tracta els codis de conducta i la certificació, les transferències de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals, les autoritats de control independents, la cooperació, el comité europeu de protecció de dades; desenvolupa els recursos, responsabilitats i sancions; així com les situacions específiques de tractament; habilita a la Comissió per a actes delegats i d'execució, i deroga les Directives 95/46/CE i 2002/58/CE.

També s'han publicat dos Directives:

  • Directiva 2016/680 relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió Marque 2008/977/JAI del Consell.
  • Directiva 2016/681 relativa a la utilització de dades del registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu.

Els textos complets són els següents:

  • Seguretat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General