accesskey_mod_content

Publicado o novo Regulamento Europeo de Protección de Datos

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 maio 2016

O novo regulamento actualiza as definicións e os principios relativos ao tratamento de datos persoais e o seu licitud

O Diario Oficial da Unión Europea ha publicado o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos).

O Regulamento actualiza as definicións e os principios relativos ao tratamento de datos persoais e o seu licitud; trata as condicións relativas ao consentimento e, en particular, ao consentimento do neno; trata as categorías especiais de datos persoais; recolle os dereitos do interesado; establece as obrigacións dos responsables e encargados do tratamento dos datos; inclúe a figura do delegado de protección de datos; trata os códigos de conduta e a certificación, as transferencias de datos persoais a terceiros países ou organizacións internacionais, as autoridades de control independentes, a cooperación, o comité europeo de protección de datos; desenvolve os recursos, responsabilidades e sancións; así como as situacións específicas de tratamento; habilita á Comisión para actos delegados e de execución, e derroga as Directivas 95/46/CE e 2002/58/CE.

Tamén se publicaron dúas Directivas:

  • Directiva 2016/680 relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais por parte das autoridades competentes para fins de prevención, investigación, detección ou enjuiciamiento de infraccións penais ou de execución de sancións penais, e á libre circulación dos devanditos datos e pola que se derroga a Decisión Marco 2008/977/JAI do Consello.
  • Directiva 2016/681 relativa á utilización de datos do rexistro de nomes dos pasaxeiros (PNR) para a prevención, detección, investigación e enjuiciamiento dos delitos de terrorismo e da delincuencia grave.

Os textos completos son os seguintes:

  • Seguridade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral