accesskey_mod_content

Accessibilitat en el context internacional

L'accessibilitat dels productes de Tecnologies de la Informació i Comunicacions és una necessitat per a multitud d'usuaris amb diferents diversitats funcionals però que alhora beneficia a tota la ciutadania en general.

El 2 de desembre de 2016 es va publicar en el Butlletí oficial de la Unió Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic (Obri en nova finestra) i va entrar en vigor el 22 de Desembre de 2016. Esta directiva establix els condicionants, respecte de la seua accessibilitat, que hauran de complir tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent també ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

La Directiva té com a objectiu garantir que els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic siguen més accessibles, en basar-se en requisits comuns d'accessibilitat per a tots els estats de la Unió Europea. Es posa així, fi a la fragmentació del mercat interior mitjançant l'aproximació de les mesures nacionals a escala de la Unió, i l'establiment de  uns requisits d'accessibilitat acordats que s'apliquen a tots els organismes del sector públic europeu. Amb açò,  es reduïx la incertesa per als desenvolupadors i es fomenta la interoperabilitat.

Esta Directiva s'ha traslladat a la legislació espanyola a través del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) . Este nou Reial decret substituïx i millora les condicions que ja s'exigien als portals de les administracions públiques en Reial decret 1494/2007(Obri en nova finestra) .

El 11 d'octubre de 2018 la Comissió Europea va aprovar sengles Decisions mitjançant les quals s'establixen els següents aspectes que impacten a Espanya a través del Reial decret 1112/2018 abans esmentat:

  • Decisió 2018/1523(Obri en nova finestra) : establix el model de declaració d'accessibilitat que han d'emprar tots els llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic. En la decisió es publica una versió específica en castellà amb instruccions referent a la informació a omplir. Segons s'establix en l'article 15 del RD 1112/2018 haurà de revisar-se anualment. Atés que encara no està definit el model estatal, s'aplicarà per defecte este model europeu, recentment publicat, i que per tant entra en vigor el dia 1 de novembre de 2018 amb la seua publicació en el DOUE.
  • Decisió 2018/1524(Obri en nova finestra) : establix una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats Membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporte periòdic cada 3 anys a la Comissió Europea. Les actuacions i coordinació a nivell nacional necessària per a aplicar esta decisió queden enquadrades dins dels articles 18, 19 i 20 del Reial decret 1112/2018.

El 21 de desembre de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018 , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Mitjançant esta decisió s'establix que l'estàndard d'aplicació per al compliment de la Directiva (UE) 2016/2102 és la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC".

Esta norma, alineada al seu torn amb WCAG 2.1 ,  arreplega en el "Annex informatiu A" tots els requisits que han de complir les pàgines web per a poder acatar la Directiva (UE) 2016/2102, equivalent a complir tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1 més una sèrie de requisits específics per a casos especials.

En el cas d'aplicacions mòbils, s'aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021.

Totes estes actuacions s'enquadren i es lliguen amb el plànol nacional a través de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web

A més existixen altres directives com la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i la nova directiva, el" Accessibility Act", DIRECTIVA (UE) 2019/882 del parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019(Obri en nova finestra) , sobre els requisits d'accessibilitat dels productes i servicis que afecten a l'accessibilitat de les TIC a Espanya.