accesskey_mod_content

Secretaria General d'Administració Digital - SGAD

La SGAD, amb rang de Sotssecretaria, i dependent del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital és l'òrgan encarregat d'impulsar el procés de racionalització de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics en els termes establerts en els següents Reials decrets:

El Secretari General d'Administració Digital és:

  • El Secretari del Ple de la Comissió d'Estratègia TIC.
  • El President del Comitè Executiu de la Comissió d'Estratègia TIC.
  • El President del Comitè de direcció de les Tecnologies d'Informació i Comunicacions.
  • El President de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica.

La SGAD dona suport/dóna suport tècnic a tots aquests òrgans.

En cooperació internacional desenvolupa una extensa activitat:

  • En l'àmbit de la Unió Europea: Comitès, Grups de treball i fòrums de la Comissió Europea (Pla d'Acció 2011-2015, Programa ISA, Directiva de Serveis i Mercat Interior, Projectes CIP-LSP com STORK2, GEN6 i I-SENS) i del Consell de la UE (Grup de treball de telecomunicacions i Societat de la Informació)
  • En l'àmbit no Unió Europea: OCDE, Iberoamèrica (RIMPE, CLAD, CEPAL), Arranjament de reconeixement mutu de certificats de seguretat de les tecnologies de la informació, normalització internacional, etc.