accesskey_mod_content

Publicada la Llei de servicis electrònics de confiança

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

13 novembre 2020

S'ha publicat en el BOE del 12 de novembre, la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels servicis electrònics de confiança.

L'objectiu d'esta Llei(Obri en nova finestra) és regular determinats aspectes dels servicis electrònics de confiança complementant al Reglament eIDAS (Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE).  Amb açò també es deroga la Llei 59/2003 de firma electrònica.
 
El seu àmbit d'aplicació s'estén als prestadors públics i privats de servicis electrònics de confiança establits a Espanya i també als prestadors residents o domiciliats en un altre Estat que tinguen un establiment permanent situat a Espanya, sempre que oferisquen servicis no supervisats per l'autoritat competent d'un altre país de la Unió Europea.
 
Quant als certificats electrònics, esta Llei inclou diverses disposicions relatives a l'expedició i contingut dels certificats qualificats, el temps màxim dels quals de vigència no podrà ser superior a  cinc anys. A més, la Llei habilita al fet que reglamentàriament es regulen les condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància mitjançant altres mètodes d'identificació com a videoconferència o vídeo-identificació que aporten una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física. Així mateix es regulen les obligacions i responsabilitat dels prestadors de servicis de confiança. Entre elles s'inclouen obligacions relatives a la protecció de dades personals i de seguretat de la informació.
 
A més s'inclou una disposició addicional que garantix que tots els sistemes d'identificació, firma i segell electrònic previstos en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obri en nova finestra) , i en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) , tindran plens efectes jurídics.
  • Servicis electrònics