accesskey_mod_content

Publicada la Llei de serveis electrònics de confiança

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

13 novembre 2020

S'ha publicat en el BOE del 12 de novembre, la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

L'objectiu d'aquesta Llei(Obre en nova finestra) és regular determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança complementant al Reglament eIDAS (Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE).  Amb això també es deroga la Llei 59/2003 de signatura electrònica.
 
El seu àmbit d'aplicació s'estén als prestadors públics i privats de serveis electrònics de confiança establerts a Espanya i també als prestadors residents o domiciliats en un altre Estat que tinguin un establiment permanent situat a Espanya, sempre que ofereixin serveis no supervisats per l'autoritat competent d'un altre país de la Unió Europea.
 
Quant als certificats electrònics, aquesta Llei inclou diverses disposicions relatives a l'expedició i contingut dels certificats qualificats, el temps màxim dels quals de vigència no podrà ser superior a  cinc anys. A més, la Llei habilita al fet que reglamentàriament es regulin les condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància mitjançant altres mètodes d'identificació com a videoconferència o vídeo-identificació que aportin una seguretat equivalent en termes de fiabilitat a la presència física. Així mateix es regulen les obligacions i responsabilitat dels prestadors de serveis de confiança. Entre elles s'inclouen obligacions relatives a la protecció de dades personals i de seguretat de la informació.
 
A més s'inclou una disposició addicional que garanteix que tots els sistemes d'identificació, signatura i segell electrònic previstos en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) , i en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , tindran plens efectes jurídics.
  • Serveis electrònics