accesskey_mod_content

Hisenda i Administracions Públiques simplifica la designació d'apoderats o representants en la tramitació administrativa

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 juny 2014

La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i el Consell General del Notariat firmen un conveni de col·laboració que permet a l'Administració la consulta telemàtica de documents públics notarials d'apoderament i les seues revocacions al Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA).

En virtut d'este Conveni, el Consell General del Notariat, a través d'ANCERT (l'Agència Notarial de Certificació), informarà al Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA), prèvia sol·licitud de l'Administració General de l'Estat o d'algun dels seus organismes, de la capacitat d'actuar d'un ciutadà en nom d'un altre (persona física o jurídica), com el seu representant o com a administrador de la societat.

Per a açò es remetrà una còpia electrònica de l'escriptura d'apoderaments acompanyada d'una fitxa d'informació, en la qual es faran constar les dades identificatives del document notarial, del poderdant i de l'apoderat i de les facultats atorgades. En aquesta còpia, s'inclourà un codi segur de verificació (CSV) perquè qualsevol organisme de l'Administració puga accedir al sistema de consulta i conéixer si el poder seguix vigent i no ha sigut revocat total o parcialment.

En conseqüència, els ciutadans podran iniciar procediments administratius (de manera electrònica o presencial) en nom d'altres persones físiques o jurídiques, sense necessitat d'aportar una còpia autèntica de l'escriptura d'apoderament, sinó proporcionant el codi segur de verificació associat al document notarial. L'Administració, a partir d'este CSV, i accedint al servici habilitat per este conveni, podrà accedir a la còpia digitalitzada del poder, alhora que verifica en temps real la subsistència del poder atorgat.

En conclusió, a través d'este sistema de remissió telemàtica de documents públics notarials d'apoderament i les seues revocacions al Registre Electrònic d'Apoderaments, s'evitarà al ciutadà la reiterada presentació d'escriptures notarials i la seua compulsa en cada actuació davant l'Administració, i es donarà major seguretat jurídica a la tramitació dels procediments administratius.

Més informació sobre la solució: REVA

  • Ciutadà
  • Empresa
  • Centre de Transferència de Tecnologia
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General