accesskey_mod_content

La transformació digital del Sector Públic ha d'anar acompanyada de mesures organitzatives i tècniques de seguretat que protegisquen la informació manejada i els servicis prestats, proporcionades als riscos provinents d'accions malintencionades o il·lícites, particularment de les ciberamenazas, errors o fallades i accidents o desastres.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obri en nova finestra) arreplega entre els drets de les persones en les seues relacions amb les Administracions Públiques, establits en el seu article 13, el relatiu “a la protecció de dades de caràcter personal, i en particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions de les Administracions Públiques”. Alhora que la seguretat figura entre els principis d'actuació de les administracions públiques, així com la garantia de la protecció de les dades personals, segons l'establit en Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (Obri en nova finestra) en el seu article 3 que tracta els principis generals relatius a les relacions de les administracions per mitjans electrònics.