accesskey_mod_content

La necessària generalització de la societat de la informació és subsidiària, en gran mesura, de la confiança que genere en els ciutadans la relació a través de mitjans electrònics.

En l'àmbit de les Administracions públiques, la consagració del dret a comunicar-se amb elles a través de mitjans electrònics comporta una obligació correlativa de les mateixes, que té, com a premisses, la promoció de les condicions perquè la llibertat i la igualtat siguen reals i efectives, i la remoció dels obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud, la qual cosa demanda incorporar les peculiaritats que exigeixen una aplicació segura d'aquestes tecnologies. A açò ha vingut a donar resposta l'article 42.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, mitjançant la creació de l'Esquema Nacional de Seguretat, l'objecte de la qual és l'establiment dels principis i requisits d'una política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics que permeta l'adequada protecció de la informació.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General