accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

A continuació es troben llistades per orde de publicació, de la més recent a la més antiga, els instruments legals espanyols relacionats amb l'accessibilitat.

REIAL DECRET 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

L'objecte d'este reglament és aconseguir que els ciutadans tinguen un accés més ampli als servicis del sector públic i garantir la igualtat i no discriminació en l'accés de les persones usuàries, en particular, de les persones amb discapacitat i de les persones majors. Per a açò, s'establixen les obligacions del sector públic respecte de l'accessibilitat dels seus llocs web i les seues aplicacions mòbils. A més de fixar les línies addicionals d'actuació que permeten garantir i fer més eficaç l'aplicació dels requisits especificats en directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) , la qual es trasllada a la legislació espanyola mitjançant este Reial decret.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 227 de 19/09/2018(Obri en nova finestra)

Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia

Regula la utilització de les tecnologies de la informació per part dels ciutadans i professionals en les seues relacions amb l'Administració de Justícia i en les relacions de l'Administració de Justícia amb la resta d'Administracions i organismes públics.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 160 de 6/7/2011

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

núm. 236, de 02/10/2015

Establix i regula les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els principis del sistema de responsabilitat de les Administracions Públiques i de la potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat i del seu sector públic institucional per al desenvolupament de les seues activitats.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 236 de 2/10/2015

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 295 de 10/12/2013

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Mitjançant esta Llei es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Regula la contractació del sector públic, a fi de garantir que la mateixa s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 272 de 9/11/2017

RESOLUCIÓ, de 3 de setembre de 2012, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNIX aprovades per AENOR durant el mes de juliol de 2012

El Ministeri d'Indústria, Turisme i Energia va aprovar el passat 2 de setembre una resolució en la qual s'especifica que la norma 139803:2012 substituïx a la norma 139803:2004.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 237 de 2/10/2012(Obri en nova finestra)

INSTRUMENT de Ratificació de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat

El propòsit de la Convenció, negociada durant cinc anys, és el de promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seua dignitat inherent. La Convenció es troba en vigor a Espanya des del dia 3 de maig de 2008.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 96 de 21/04/2008(Obri en nova finestra)

LLEI 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació

Es dona nova redacció al paràgraf segon de l'apartat un de la disposició addicional cinquena, amb el text següent: A partir del 31 de desembre de 2008, les pàgines d'Internet de les Administracions Públiques satisfaran, com a mínim, el nivell mitjà dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. Excepcionalment, esta obligació no serà aplicable quan una funcionalitat o servici no dispose d'una solució tecnològica que permeta la seua accessibilitat.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 312 de 29/12/2007(Obri en nova finestra)

LLEI 49/2007, de 26 de desembre, per la qual s'establix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

La present Llei té per objecte establir el règim d'infraccions i sancions que garantixen les condicions bàsiques en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 310 de 27/12/2007(Obri en nova finestra)

REIAL DECRET 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a la societat de la informació

L'objecte d'este reglament és establir els criteris i les condicions que es consideren bàsics per a garantir l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i servicis de la societat de la informació i de qualsevol mitjà de comunicació social, d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal"La informació disponible en les pàgines d'internet de les administracions públiques haurà de ser accessible a les persones majors i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que complisca les prioritats 1 i 2 de la Norma UNIX 139803:2004.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 279 de 21/11/2007(Obri en nova finestra)

LLEI 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordociegas

La present Llei té per objecte reconéixer i regular la llengua de signes espanyola com a llengua de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordociegas a Espanya que lliurement decidisquen utilitzar-la, sense perjuí del reconeixement de la llengua de signes catalana en el seu àmbit d'ús lingüístic, així com la regulació dels mitjans de suport a la comunicació oral."Les pàgines i portals d'Internet de titularitat pública o finançats amb fons públics s'adaptaran als estàndards establits a cada moment per les autoritats competents per a aconseguir la seua accessibilitat a les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordociegas mitjançant la posada a disposició dins de les mateixes dels corresponents sistemes d'accés a la informació en la llengua corresponent al seu àmbit lingüístic".

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 255 de 24/10/2007(Obri en nova finestra)

REIAL DECRET 366/2007, de 16 de març, d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seues relacions amb l'Administració General de l'Estat

El present reial decret regula les condicions d'accessibilitat i no discriminació que, respecte de les persones amb discapacitat, han de presentar les Oficines d'Atenció al Ciutadà, impresos i qualsevol un altre mitjà que l'Administració General de l'Estat dedica específicament i en l'àmbit de les seues competències a les relacions amb els ciutadans.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 72 de 24/03/2007(Obri en nova finestra)

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social

Esta llei té un doble objectiu. Primer: garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte, així com l'exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte de la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l'autonomia personal, de l'accessibilitat universal, de l'accés a l'ocupació, de la inclusió en la comunitat i la vida independent i de l'erradicació de tota forma de discriminació, conforme als articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució Espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i acords internacionals ratificats per Espanya. I segon:establir el règim d'infraccions i sancions que garantixen les condicions bàsiques en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: nº289 de 03/12/2013(Obri en nova finestra)

LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE)

És objecte de la present Llei la regulació del règim jurídic dels servicis de la societat de la informació i de la contractació per via electrònica, referent a les obligacions dels prestadors de servicis inclosos els que actuen com a intermediaris en la transmissió de continguts per les xarxes de telecomunicacions, les comunicacions comercials per via electrònica, la informació prèvia i posterior a la celebració de contractes electrònics, les condicions relatives a la seua validesa i eficàcia i el règim sancionador aplicable als prestadors de servicis de la societat de la informació.

Referencia Butlletí Oficial de l'Estat: BOE nº 166 de 21/07/2002(Obri en nova finestra)

0 Comentaris

No hi ha comentaris