accesskey_mod_content

Àmbit Administració General de l'Estat

El model de governança TIC en l'AGE es reflectix en el  Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Obri en nova finestra) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the General State Administration and its public bodies (PDF)

L'Estratègia TIC comuna determinarà els objectius, principis i accions per al desenvolupament de la transformació digital de l'Administració, que servirà de base als Ministeris per a l'elaboració dels seus plans d'acció sectorials per a la transformació digital.

Una de les novetats d'este model de governança, és la declaració de mitjans i servicis compartits quan estos responguen a necessitats transversals. La utilització dels mitjans i servicis compartits, que formaran part d'un catàleg de servicis comuns, serà de caràcter obligatori i substitutiu respecte als mitjans i servicis particulars empleats per les diferents unitats.

S'han mantingut les Unitats TIC en l'estructura orgànica dels ministeris, conscients del valor que suposa conéixer profundament l'activitat sectorial per a poder transformar-la amb èxit. Les unitats TIC són els actors principals de la transformació digital dels servicis sectorials. I es revelen com l'instrument mitjançant el qual la Secretaria General d'Administració Digital podrà executar l'Estratègia TIC comuna, ressaltant la necessària coordinació dels seus respectius departaments que hauran de realitzar les subdireccions generals TIC de les sotssecretaries.

Cada Departament comptarà amb una Comissió Ministerial per a l'Administració Digital (CMAD) que haurà d'elaborar el pla d'acció per a la transformació digital del Ministeri d'acord a l'Estratègia TIC global i les directrius de la Secretaria General d'Administració Digital.

En este nou model de governança les competències respecte a l'informe dels expedients de contractació en matèria TIC es concentraran en la Secretaria General d'Administració Digital encarregant-se d'alinear la contractació i inversions TIC de totes les unitats amb l'estratègia TIC, directrius i prioritats marcades pel Govern.

L'òrgan màxim de governança TIC és la Comissió d'Estratègia TIC , en la qual estaran representats tots els Ministeris. Entre altres labors, la Comissió d'Estratègia TIC serà l'encarregada d'aprovar la proposta d'Estratègia TIC para la seua elevació al Consell de Ministres. La Secretaria General d'Administració Digital actuarà com a motor de l'Estratègia TIC assegurant l'execució de les mesures, bé directament o a través de les unitats TIC departamentals.

0 Comentaris

No hi ha comentaris