accesskey_mod_content

Suite de productes relacionats amb la Gestió de Recursos Humans en l'Administració General de l'Estat

A través del conjunt d'aplicacions de gestió de Recursos Humans es proporcionen uns servicis horitzontals que faciliten les operatives relacionades amb la gestió de recursos humans en les Administracions Públiques. Estos servicis i aplicacions es posen a la disposició de l'Administració General de l'Estat.

Servicis directes als usuaris finals

  • Registre Central de Personal (RCP): la seua funció és realitzar la inscripció i anotació de tots els actes de rellevància de la vida administrativa dels empleats públics del seu àmbit d'activitat, des que ingressen al servici de l'AGE fins que finalitzen la seua relació amb la mateixa. Per a l'empelado públic és un model únic de transparència de tots els actes que afecten a la seua vida administrativa, atés que pot consultar-los tots, a més dels seus documents registrals, a través de Funciona . Per al gestor de RR.HH és una ferramenta única en la gestió de personal perquè en tot moment coneix l'estat del personal baix el seu àmbit competencial i del que es vol incorporar. Per als responsables de les polítiques públiques és una important font d'informació per al coneixement exacte de la situació actual i previsió de la futura i per a la presa de decisions.
  • Portal de l'empleat públic - FUNCIONA(Obri en nova finestra) : és un portal de la Intranet (només accessible través de la xarxa SARA ) element de comunicació entre tots els empleats públics de l'AGE. Consta d'una zona d'actualitat on s'integren aquells aspectes nous d'interés (formació, convocatòries, informació,…) i les publicacions dels concursos de trasllats i taulers d'anuncis de mobilitat laboral. A més, en l'àrea personal és possible consultar, després de la corresponent autenticació, la nòmina de les unitats que empren Nedaes, els certificats d'IRPF, l'expedient personal amb totes les situacions administratives i els seus documents registrals associats, les dades econòmiques del pla de pensions, el directori del personal al servici de l'AGE i l'accés al portal d'imatge institucional. Existixen a més els denominats Espais Funciona que oferixen la possibilitat de crear zones d'accés restringit en les quals es poden publicar continguts propis d'aquelles unitats que desitgen disposar d'un espai d'informació comuna.
  • Portal CECIR(Obri en nova finestra) : Espai de treball completament electrònic per als gestors de Recursos Humans dels Departaments Ministerials amb competències de presentació d'expedients de modificacions de llocs de treball i la CECIR. Este portal oferix els seus servicis només a través de la xarxa SARA . Manté total integració amb el RCP de tal manera que les modificacions aprovades s'incorporen de forma immediata a les relacions de llocs del RCP.

Solucions cloud

Es tracta de solucions completes posades a la disposició de les Administracions Públiques per a donar resposta a necessitats comunes usant-les des d'un únic punt que presta el servici.

  • Registre Central de Personal (RCP): El RCP té previst en el seu Reglament la formalització de Convenis amb altres Administracions Públiques per a exercir com a instrument de les seues funcions registrals. Més de 30 Universitats Públiques espanyoles tenen subscrita esta funcionalitat per al seu personal, la qual cosa redunda en uns elevats estalvis derivats de les economies d'escales.
  • Sistema Integrat de Gestió de Personal SIGP : permet la gestió completament electrònica d'un ampli conjunt de de procediments en matèria de gestió de RR.HH. mitjançant l'ús de firma electrònica en totes les seues fases, inclosa la participació de l'empleat públic, amb l'intercanvi d'informació entre les Unitats implicades de forma completament telemàtica i amb total integració amb el Registre Central de Personal.
  • Badaral : és una important ferramenta de suport als gestors de RR.HH. integrat amb el Sistema d'Informació del Registre Central de Personal i el portal CECIR. Conté dos conjunts de dades diferenciades com són les dades procedents del RCP i les dades de propis gestió interna de cada organisme de cadascuna de les funcionalitats aportades pel sistema.
  • Funciona: El Portal Funciona, mitjançant els Espais Funciona, permet la creació d'espais d'intranet propis bé d'accés obert o restringit, per a inclusió d'informació d'interés d'aquelles Unitats que necessiten zones Web per a difondre continguts, la qual cosa permet estalvis de creació i manteniment de portals mitjançant economies d'escala.
  • Tramitació de permisos i incidències TRAMA: Es tracta del sistema utilitzat per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques per a la tramitació tant de permisos (vacacions, moscosos, etc.) com d'incidències (oblit de targeta, baixes metgesses, etc.) per al personal de l'organisme. Així mateix, també implementa el control d'efectius que consistix en el control horari dels empleats públics mitjançant la integració amb sistemes de control de presència existents. La prestació del citat servici permet la incorporació de nous organismes en aquesta infraestructura comptant amb tots els permisos administratius per a controlar el seu personal adscrit.

Productes disponibles

Es tracta de solucions completes que poden ser cedides a altres Administracions Públiques per a ser instal·lades i gestionades des de les seues organitzacions.

  • Nòmina Estàndard - NEDAES: permet realitzar la gestió de nòmina del personal inclòs en l'àmbit de la Llei 30/1984, en els termes establits per la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, d'acord a la normativa vigent en matèria d'elaboració de nòmines. Els col·lectius que permet gestionar són Alts càrrecs, personal funcionari, personal funcionari destinat en l'exterior, personal laboral, personal laboral al servici de l'Administració de l'Estat en l'exterior.

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats

Destacats