Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de información e atención cidadá. Sede electrónica

 • Fecha Puesta en Produción:

  09/12/2009

  Descrición Funcional

  O resultado máis importante do proxecto foi a constitución da Sede Electrónica do Concello de Siero integrada co Portal Web Corporativo, que consta das seguintes funcionalidades:

  ÁREA PÚBLICA NON IDENTIFICADA

  • Catálogo de procedementos e servizos electrónicos clasificados por materias con posibilidade de procura por texto libre. Desde a ligazón “Información” tense acceso á súa ficha informativa para consultar toda a documentación asociada ao mesmo así como descargar a correspondente instancia de solicitude para a súa tramitación presencial. Ademais, os servizos electrónicos dispoñen dunha ligazón directa para proceder á súa tramitación telemática
  • Tablón de Edictos e Anuncios virtual para a publicación de todo tipo de noticias, subvencións, anuncios, etc., clasificados por grupo temáticos e con posibilidade de procura por texto libre. Os anuncios pódense relacionar con determinados procedementos para acceder directamente á información que regula a súa tramitación e á súa tramitación en liña en caso de tratarse de servizos electrónicos.
  • Verificación da integridade de documentos asinados dixitalmente
  • Verificación da validez de certificados dixitais

  ÁREA PÚBLICA IDENTIFICADA

  • Identificación de persoas mediante certificados dixitais recoñecidos e non revogados con validación a través de @firma.
  • Xeración simple (sen programar) e potente de formularios de solicitude interactivos de forma sistemática baseándose en bloques de información e aparencia predefinidos.
  • Rexistro telemático da solicitude cuberta previa validación, achega da documentación requirida, achega de documentación adicional e firma dixital de todos os documentos, un a un ou en bloque, a través dun compoñente de tratamento e firma dixital de ficheiros. Emisión dun xustificante de presentación selado cun certificado dixital de compoñente, entidade ou órgano. Integración de asentos co rexistro presencial con posibilidade de revisión e normalización de datos antes de practicar o asento no rexistro xeral.
  • Verificación e descarga de documentos dixitais orixinais a partir do código de verificación electrónico (COVE) dunha copia impresa, previa identificación con certificado dixital

  ÁREA PRIVADA (CARTAFOL CIDADÁN)

  • Os meus datos. Acceso aos datos persoais, direccións e outros medios de contacto, con ligazón directa aos servizos electrónicos de alta, baixa ou rectificación de datos.
  • As miñas solicitudes. Relación de solicitudes ou achegas realizadas polo terceiro ben a través do rexistro telemático como do rexistro presencial, con posibilidade de acceso á instancia ou xustificante de admisión a trámite (en caso presencial, só se se dixitaliza)
  • Os meus documentos. Acceso ao repositorio de documentación de terceiros para ver que documentos propios están en poder da administración e comprobar o seu estado ou validez e período de custodia, con posibilidade de descarga do documento se se atopa en formato dixital. Posibilidade de acceso directo ao servizo electrónico de alta ou baixa de documentación no repositorio.
  • Os meus Expedientes. Acceso a todos os expedientes no que o terceiro exerza o rol de interesado principal e outorgáronse permisos de consulta a través de Internet. Posibilidade de filtrar por estado (pendente, terminado,…) e entre datas. Para cada expediente pódese acceder á ficha do expediente, trámites realizados, datas, documentos, etc.
  • Os meus Notificaciones. Relación de todas as notificacións electrónicas fidedignas que se enviaron ao terceiro. Posibilidade de filtrado por estado (pendente, aceptada, rexeitada ou caducada). Botón de aceptación ou rexeitamento previo á descarga do ficheiro adxunto da notificación en formato PDF. Na aceptación ou rexeitamento xérase un xustificante de recepción asinado dixitalmente polo interesado, que non pode acceder á notificación se non a acepta previamente (o carteiro non nos deixa ler unha cara certificada antes de asinar o acuse). Posibilidade de asociar unha notificación a un procedemento para acceso directo ao formulario e rexistro telemático.
  • Os meus Pagos. Relación de todos os pagos ou tributos pendentes ou aboados relacionados co terceiro. Require a integración coa xestión tributaria e coa pasarela de pagos que se estableza para efectuar o pago electrónico.

  Descrición Técnica

  Solución:

  Utilizouse Microsoft VB.NET como ferramenta de desenvolvemento nunha arquitectura multicapa na que a capa de presentación baséase en Follas de Estilo para a súa integración no Portal Corporativo Municipal. A través dunha ferramenta WEB se parametriza o sistema para adaptalo a diferentes administracións. 

  Estándares:

  • PDF/A como formato estándar de publicación de documentos dixitais
  • PKCS#7 para a firma dixital de calquera ficheiro
  • XADES para a firma dixital dos documentos XML de interoperabilidade
  • CSS 2.0
  • XHTML1.0
  • WAI AA
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas