accesskey_mod_content

Ámbito Internacional

Gráfico que reflicte os principais axentes e programas que determinan a organización no ámbito internacional.

En liñas xerais realízanse actividades tales como as seguintes:

 • Introducir os obxectivos españois en diversos documentos e declaracións de alto nivel.
 • Contribuír coa información pertinente relativa aos avances en España para diversos estudos, análises e medicións.
 • Facilitar a aliñación do noso país con diversas iniciativas, particularmente na Unión Europea.
 • Achegar a perspectiva e posición española nos diversos foros, comités e grupos de traballo.
 • Colaborar en traballos de carácter conxunto que levan adiante os diversos foros, comités e grupos de traballo.
 • Apoiar a integración de España nos servizos europeos de administración electrónica.
 • Canalizar as políticas e directrices de desenvolvemento da administración electrónica desde o ámbito europeo, ou outros como o do OCDE ou o da normalización, ao da Administración.
 • Aproveitar diversos produtos resultantes, particularmente do Programa ISA.
 • Participar activamente en proxectos conxuntos, particularmente no caso da Unión Europea.
 • Coordinar e apoiar a actores da Administración en relación co acceso a servizos transfronteirizos na UE; prestando mesmo soporte de servizos operativos de infraestrutura tecnolóxica.
 • Cooperar en actividades de formación, información, presentación e difusión.
 • Intercambiar experiencias en relación co desenvolvemento da administración electrónica.
 • Informar e difundir a información relativa ás actuacións anteriores; así como dos proxectos e actuacións da Dirección Xeral.

As actuacións anteriores quedan rexistradas nos correspondentes informes de actividade internacional que se elaboran a resultas das reunións correspondentes.