Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'informació i atenció ciutadana. Seu electrònica

 • Fecha Puesta en Producció:

  09/12/2009

  Descripció Funcional

  El resultat més important del projecte ha estat la constitució de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Siero integrada amb el Portal Web Corporatiu, que consta de les següents funcionalitats:

  ÀREA PÚBLICA NO IDENTIFICADA

  • Catàleg de procediments i serveis electrònics classificats per matèries amb possibilitat de cerca per text lliure. Des de l'enllaç “Informació” es té accés a la seva fitxa informativa per consultar tota la documentació associada al mateix així com descarregar la corresponent instància de sol·licitud per a la seva tramitació presencial. A més, els serveis electrònics disposen d'un enllaç directe per procedir a la seva tramitació telemàtica
  • Tablón de Edictos i Anuncios virtual per a la publicació de tot tipus de notícies, subvencions, anuncis, etc., classificats per grup temàtics i amb possibilitat de cerca per text lliure. Els anuncis es poden relacionar amb determinats procediments per accedir directament a la informació que regula la seva tramitació i a la seva tramitació online en cas de tractar-se de serveis electrònics.
  • Verificación de la integritat de documents signats digitalment
  • Verificació de la validesa de certificats digitals

  ÀREA PÚBLICA IDENTIFICADA

  • Identificació de persones mitjançant certificats digitals reconeguts i no revocats amb validació a través d'@signatura.
  • Generació simple (sense programar) i potent de formularis de sol·licitud interactius de forma sistemàtica basant-se en blocs d'informació i aparença predefinits.
  • Registre telemàtic de la sol·licitud emplenada prèvia validació, aportació de la documentació requerida, aportació de documentació addicional i signatura digital de tots els documents, un a un o en bloc, a través d'un component de tractament i signatura digital de fitxers. Emissió d'un justificant de presentació segellat amb un certificat digital de component, entitat o òrgan. Integració de seients amb el registre presencial amb possibilitat de revisió i normalització de dades abans de practicar el seient en el registre general.
  • Verificació i descàrrega de documents digitals originals a partir del codi de verificació electrònic (COVE) d'una còpia impresa, prèvia identificació amb certificat digital

  ÀREA PRIVADA (CARPETA CIUTADANA)

  • Les meves dades. Accés a les dades personals, adreces i altres mitjans de contacte, amb enllaç directe als serveis electrònics d'alta, baixa o rectificació de dades.
  • Les meves sol·licituds. Relació de sol·licituds o aportacions realitzades pel tercer ben a través del registre telemàtic com del registre presencial, amb possibilitat d'accés a la instància o justificant d'admissió a tràmit (en cas presencial, només si es digitalitza)
  • Els meus documents. Accés al repositori de documentació de tercers per veure què documents propis estan en poder de l'administració i comprovar el seu estat o validesa i període de custòdia, amb possibilitat de descàrrega del document si es troba en format digital. Possibilitat d'accés directe al servei electrònic d'alta o baixa de documentació en el repositori.
  • Els meus Expedientes. Accés a tots els expedients en el qual el tercer exerceixi el rol d'interessat principal i s'hagin atorgat permisos de consulta a través d'Internet. Possibilitat de filtrar per estat (pendent, acabat,…) i entre dates. Per a cada expedient es pot accedir a la fitxa de l'expedient, tràmits realitzats, dates, documents, etc.
  • Els meus Notificaciones. Relació de totes les notificacions electròniques fefaents que s'han enviat al tercer. Possibilitat de filtrat per estat (pendent, acceptada, rebutjada o caducada). Botó d'acceptació o rebuig previ a la descàrrega del fitxer adjunt de la notificació en format PDF. En l'acceptació o rebuig es genera un justificant de recepció signat digitalment per l'interessat, que no pot accedir a la notificació si no l'accepta prèviament (el carter no ens deixa llegir una cara certificada abans de signar l'acusament). Possibilitat d'associar una notificació a un procediment per a accés directe al formulari i registre telemàtic.
  • Els meus Pagos. Relació de tots els pagaments o tributs pendents o abonats relacionats amb el tercer. Requereix la integració amb la gestió tributària i amb la passarel·la de pagaments que s'estableixi per efectuar el pagament electrònic.

  Descripció Tècnica

  Solució:

  S'ha utilitzat Microsoft VB.NET com a eina de desenvolupament en una arquitectura multicapa en la qual la capa de presentació es basa en Fulles d'Estil per a la seva integració al Portal Corporatiu Municipal. A través d'una eina WEB es parametritza el sistema per adaptar-ho a diferents administracions. 

  Estàndards:

  • PDF/A com a format estàndard de publicació de documents digitals
  • PKCS#7 per a la signatura digital de qualsevol fitxer
  • XADES per a la signatura digital dels documents XML d'interoperabilitat
  • CSS 2.0
  • XHTML1.0
  • WAI AA
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades