accesskey_mod_content

?mbito Internacional

Gr?fico que reflecteix els principals agents i programes que determinen l'organizaci?n en el ?mbito internacional.

En l?neas generals es realitzen activitats tals com les seg?ents:

 • Introduir els objectius espa?oles en diversos documents i declaracions d'alt nivell.
 • Contribuir amb la informaci?n pertinent relativa als avan?os en Espa?a para diversos estudis, an?lisis i mesuraments.
 • Facilitar l'alineaci?n del nostre pa?s amb diverses iniciatives, particularment en la Uni?n Europea.
 • Aportar la perspectiva i posici?n espa?ona en els diversos f?rums, comit?s i grups de treball.
 • Col?laborar en treballs de car?cter conjunt que porten avanci els diversos f?rums, comit?s i grups de treball.
 • Recolzar la integraci?n d'Espa?a en els serveis europeus d'administraci?n electr?nica.
 • Canalitzar les pol?ticas i directrius de desenvolupament de l'administraci?n electr?nica des del ?mbito europeu, o uns altres com el de l'OCDE o el de la normalizaci?n, al de l'Administraci?n.
 • Aprofitar diversos productes resultants, particularment del Programa ISA.
 • Participar activament en projectes conjunts, particularment en el cas de la Uni?n Europea.
 • Coordinar i recolzar a actors de l'Administraci?n en relaci?n amb l'acc?s a serveis transfronterers en la UE; prestant fins i tot suport de serveis operatius d'infraestructura tecnol?gica.
 • Cooperar en activitats de formaci?n, informaci?n, presentaci?n i difusi?n.
 • Intercanviar experi?ncies en relaci?n amb el desenvolupament de l'administraci?n electr?nica.
 • Informar i difondre la informaci?n relativa a les actuacions anteriors; as? com dels projectes i actuacions de la Direcci?n General.

Les actuacions anteriors queden registrades en els corresponents informes d'activitat internacional que s'elaboren a resultes de les reunions corresponents.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General