Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

El teu municipi en Xarxa

 • Indicadors:
  • 193 ajuntaments amb l'Oficina Virtual en producció.
  • Més de 500 entitats adherides al Conveni Marco.
  • Més de 300 ajuntaments donats de alta en el Perfil de Contractant.
  • 109 tràmits electrònics disponibles.
  • Més de 750.000 ciutadans beneficiats pels serveis d'Administració Electrònica.
  • Més de 800 empleats públics formats.
  • Més de 80.000 visites de ciutadans a les oficines virtuals.

  Descripció Funcional

  El projecte va començar amb la creació d'una plataforma d'administració electrònica per a Entitats Locals (EELL) de la Comunitat Valenciana, que actualment està composta pels següents components:

  • Seu electrònica. Punt d'accés únic dels ciutadans cap a tots els components de la plataforma, facilitant d'aquesta manera la comunicació amb l'Administració.
  • Catàleg de Tràmits. Conjunt de tràmits desenvolupats perquè es puguin tramitar a través de la plataforma. Cada tràmit compta amb la informació del funcionament del mateix, incloent normativa, requisits, terminis de presentació i resolució, observacions, etc.
  • Carpeta Ciutadana. És l'espai privat on la ciutadania i empreses podran interactuar telemàticament amb les Entitats Locals. Dins d'aquesta part privada té accés a l'estat de totes les sol·licituds que s'han tramitat amb l'administració, així com els documents tant enviats com rebuts.
  • Perfil de Contractant. Plataforma de Contractació de la Comunitat Valenciana que juntament amb la resta d'Administracions Públiques valencianes conformaran un repositori únic de publicació electrònica d'informació de concursos públics.
  • Bus d'Integració SOA. El Bus d'Integració és un component intern de tot el sistema, que s'encarrega de coordinar les comunicacions entre tots els components, actuant com a garant de la interoperabilitat. Això possibilita integrar qualsevol sistema d'informació dins del projecte simplement amb connectar-ho al bus d'integració, com és el cas de les eines de backoffice en ús actualment en les Entitats Locals.
  • Gestor de Serveis Electrònics. Principal eina dels empleats públics on podran exercir la seva labor i disposar d'una completa traçabilitat de l'estat dels diferents tràmits al seu càrrec.
  • Registre Telemàtic d'Entrada/Sortida. Realitza el registre de tota la documentació que entra o surt de l'Administració, bé sigui per mètodes telemàtics o mitjançant mètodes presencials.
  • Sistema de Dades del Ciutadà. És l'encarregat d'emmagatzemar les dades dels ciutadans necessaris per a la tramitació electrònica, posant-los a la disposició de la plataforma i actuant com a capa de persistència
  • Repositori Documental. La tramitació electrònica continua tenint una forta dependència documental, però en aquest cas més enllà de la frontera del paper i de l'arxiu físic, substituint-los pels documents electrònics i el repositori documental centralitzat.
  • CSV. Component que genera el Codi Segur/Segur de Verificació (CSV). El CSV és un codi numèric que el component afegeix automàticament al peu dels documents signats a través de la plataforma, tant per l'entitat local com pel ciutadà, per evitar que, una vegada impresos en paper, perdin la seva validesa. L'Oficina Virtual compta amb un servei de verificació de documents en el qual s'introdueix el CSV i s'obté el document original pel seu acaro.
  • Autenticació i Signatura Electrònica. Permeten la identificació del ciutadà de forma electrònica. Donen validesa legal als acords i documents aportats, mitjançant l'ús de certificats electrònics acreditats per Entitats Certificadores.
  • Segellat de Temps. S'encarrega de certificar el dia i hora per al registre telemàtic, els processos de signatura i el sistema de notificacions entre uns altres.
  • Sistema de Notificacions i Plataforma SMS. S'encarrega de la gestió d'avisos, alertes i notificació de resolucions. Abasta tant les comunicacions vinculants com les no vinculants. S'identificaran els canals per efectuar les comunicacions vinculants i les no vinculants (SMS, Correu Electrònic).
  • Passarel·la de Pagaments. És el component encarregat de la interacció i el pagament de serveis de forma telemàtica.
  • Gestor de Pagaments. Sistema que permet el pagament de taxes i tributs municipals a través d'Internet i que pot utilitzar-se de forma aïllada introduint manualment les dades del rebut i del titular del pagament, o ben integrat amb un tràmit de l'Oficina Virtual o amb el backoffice del propi Ajuntament.
  • Autoliquidacions. Permet als ciutadans generar ordres de pagament a través de la Plataforma de taxes que requereixen un càlcul previ que podran ser pagades electrònicament a través de la Plataforma o presencialment en una entitat financera.
  • Cita Prèvia. Component que ofereix als ciutadans la possibilitat de reserva de cites amb els tràmits de l'ajuntament.
  • Inscripcions. És el mòdul que permet al ciutadà inscriure's en esdeveniments organitzats per l'ajuntament: actes culturals, viatges, formació, etc.
  • Gestió de la Representació de Tercers. S'encarregarà de gestionar les representacions d'uns ciutadans per uns altres així com la representació d'un col·lectiu per una persona. Aquesta gestió de la representació controlarà les restriccions de permisos de representació definides per a cadascun d'ells.
  • Portasignatures. La funcionalitat principal és actuar com a client de signatura de documents, aportant funcionalitats esteses com l'establiment de jerarquies de signatura, notificacions, etc. Encapsula el client de signatura d'@signatura, fent ús de la seva funcionalitat per dur a terme els processos de signatura d'usuari.
  • Antivirus. Realitza una anàlisi sobre tots els documents que s'intercanvien amb l'Entitat Local, per assegurar que estan lliures de codi maliciós.

  Addicionalment i a causa de la contínua evolució del projecte, una altra sèrie de components seran pròximament incorporats a la Plataforma ampliant el nombre de funcionalitats ofertes a través de l'Administració Electrònica, tals com:

  • Integració amb la Finestreta Única de Directiva de Serveis.
  • Oficina Virtual Mòbil. Accés a l'Oficina Virtual a través de dispositius mòbils.
  • Carpeta d'Empleat Públic. El funcionari disposarà d'un sistema per poder realitzar sol·licituds en nom d'un ciutadà així com accedir a la informació de la seva Carpeta Ciutadana, prèvia autorització.
  • Tauler d'anuncis. Publicació electrònica d'anuncis i edictes.
  • Factura Electrònica. Enviament de factures de manera telemàtica entre empreses i administració.
  • Valisa electrònica. Enviament telemàtic de documentació (interoperabilitat)
  • Directori de l'Organització. Directori que contindrà l'estructura d'una Entitat Local en el qual es definiran els permisos de cada empleat sobre la Plataforma.
  • Arxiu Electrònic per a l'emmagatzematge i la conservació dels documents.

  Des del punt de vista organitzatiu, el projecte està recolzat per les principals entitats públiques de la Comunitat Valenciana (Generalitat, diputacions i Federació Valenciana de Municipis i Províncies).
   

  Descripció Tècnica

  En relació a la solució tecnològica, es va optar per una arquitectura Open Source amb una estructura modular coordinada pel bus d'integració SOA que interconnecta els components de la mateixa, de manera que la interoperabilitat és total. Quant a l'hostalatge dels components de la Plataforma, s'ofereixen dues modalitats d'implantació: en manera ASP i en manera onsite. En la manera ASP, en estar la implantació centralitzada en les diputacions, els ajuntaments disposen de forma gratuïta de la solució amb alta disponibilitat, servei tècnic i sense invertir en maquinari. Es tracta d'una solució SaaS, Programari as a Service, on les diputacions s'encarreguen de disposar i mantenir les seves infraestructures i ofereixen la Plataforma com un servei als Ajuntaments.
  En la modalitat onsite la instal·lació es realitza en les infraestructures pròpies de l'Ajuntament, la qual cosa comporta al fet que cada Ajuntament s'encarrega del cost i del manteniment de la instal·lació.
  D'altra banda, per garantir una adaptació eficient i correcta dels components de la plataforma, es va crear l'Oficina de Certificació de Programari (OCS) per a la supervisió de les proves i revisió del codi font i requisits d'eficiència i seguretat, conforme al protocol d'actuació prèviament establert. A més, el disseny de la Plataforma es va realitzar amb l'objectiu que els ajuntaments poguessin reutilitzar les eines que ja tinguessin implantades per aprofitar la inversió ja realitzada i poder utilitzar aquestes eines de forma conjunta amb la Plataforma, mitjançant la definició de Contractes d'Integració per integrar diferents solucions horitzontals i particulars d'Administració Electrònica com a Gestors d'Expedients, Informació Tributària, Dades de Padrons, etc. 
    

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades