Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

O teu municipio en Rede

 • Indicadores:
  • 193 concellos coa Oficina Virtual en produción.
  • Máis de 500 entidades adheridas ao Convenio Marco.
  • Máis de 300 concellos dados de alta no Perfil de Contratante.
  • 109 trámites electrónicos dispoñibles.
  • Máis de 750.000 cidadáns beneficiados polos servizos de Administración Electrónica.
  • Máis de 800 empregados públicos formados.
  • Máis de 80.000 visitas de cidadáns ás oficinas virtuais.

  Descrición Funcional

  O proxecto comezou coa creación dunha plataforma de administración electrónica para Entidades locais (EELL) da Comunidade Valenciana, que actualmente está composta polos seguintes compoñentes:

  • Sede electrónica. Punto de acceso único dos cidadáns cara a todos os compoñentes da plataforma, facilitando deste xeito a comunicación coa Administración.
  • Catálogo de Trámites. Conxunto de trámites desenvolvidos para que se poidan tramitar a través da plataforma. Cada trámite conta coa información do funcionamento do mesmo, incluíndo normativa, requisitos, prazos de presentación e resolución, observacións, etc.
  • Cartafol Cidadán. É o espazo privado onde a cidadanía e empresas poderán interactuar telematicamente coas Entidades locais. Dentro desta parte privada ten acceso ao estado de todas as solicitudes que se tramitaron coa administración, así como os documentos tanto enviados como recibidos.
  • Perfil de Contratante. Plataforma de Contratación da Comunitat Valenciana que xunto co resto de Administracións Públicas valencianas conformarán un repositorio único de publicación electrónica de información de concursos públicos.
  • Bus de Integración SOA. O Bus de Integración é un compoñente interno de todo o sistema, que se encarga de coordinar as comunicacións entre todos os compoñentes, actuando como garante da interoperabilidade. Isto posibilita integrar calquera sistema de información dentro do proxecto simplemente con conectalo ao bus de integración, como é o caso das ferramentas de backoffice en uso actualmente nas Entidades locais.
  • Xestor de Servizos Electrónicos. Principal ferramenta dos empregados públicos onde poderán desempeñar o seu labor e dispor dunha completa rastrexabilidade do estado dos diferentes trámites ao seu cargo.
  • Rexistro Telemático de Entrada/Saída. Realiza o rexistro de toda a documentación que entra ou sae da Administración, ben sexa por métodos telemáticos ou mediante métodos presenciais.
  • Sistema de Datos do Cidadán. É o encargado de almacenar os datos dos cidadáns necesarios para a tramitación electrónica, póndoos a disposición da plataforma e actuando como capa de persistencia
  • Repositorio Documental. A tramitación electrónica continúa tendo unha forte dependencia documental, pero neste caso máis aló da fronteira do papel e do arquivo físico, substituíndoos polos documentos electrónicos e o repositorio documental centralizado.
  • CSV. Compoñente que xera o Código Seguro de Verificación (CSV). O CSV é un código numérico que o compoñente engade automaticamente ao pé dos documentos asinados a través da plataforma, tanto pola entidad local como polo cidadán, para evitar que, unha vez impresos en papel, perdan a súa validez. A Oficina Virtual conta cun servizo de verificación de documentos no que se introduce o CSV e obtense o documento orixinal para o seu cotejo.
  • Autentificación e Firma Electrónica. Permiten a identificación do cidadán de forma electrónica. Dan validez legal aos acordos e documentos achegados, mediante o uso de certificados electrónicos acreditados por Entidades Certificadoras.
  • Selaxe de Tempos. Encárgase de certificar o día e hora para o rexistro telemático, os procesos de firma e o sistema de notificacións entre outros.
  • Sistema de Notificacións e Plataforma SMS. Encárgase da xestión de avisos, alertas e notificación de resolucións. Abarca tanto as comunicacións vinculantes como as non vinculantes. Identificaranse as canles para efectuar as comunicacións vinculantes e as non vinculantes (SMS, Correo Electrónico).
  • Pasarela de Pagos. É o compoñente encargado da interacción e o pago de servizos de forma telemática.
  • Xestor de Pagos. Sistema que permite o pago de taxas e tributos municipais a través de Internet e que pode utilizarse de forma illada introducindo manualmente os datos do recibo e do titular do pago, ou ben integrado cun trámite da Oficina Virtual ou co backoffice do propio Concello.
  • Autoliquidacións. Permite aos cidadáns xerar ordes de pago a través da Plataforma de taxas que requiren un cálculo previo que poderán ser pagadas electronicamente a través da Plataforma ou presencialmente nunha entidade financeira.
  • Cita Previa. Compoñente que ofrece aos cidadáns a posibilidade de reserva de citas cos trámites do concello.
  • Inscricións. É o módulo que permite ao cidadán inscribirse en eventos organizados polo concello: actos culturais, viaxes, formación, etc.
  • Xestión da Representación de Terceiros. Encargarase de xestionar as representacións duns cidadáns por outros así como a representación dun colectivo por unha persoa. Esta xestión da representación controlará as restricións de permisos de representación definidas para cada un deles.
  • Portafirmas. A funcionalidade principal é actuar como cliente de sinatura de documentos, achegando funcionalidades estendidas como o establecemento de xerarquías de firma, notificacións, etc. Encapsula o cliente de sinatura de @firma, facendo uso da súa funcionalidade para levar a cabo os procesos de sinatura de usuario.
  • Antivirus. Realiza unha análise sobre todos os documentos que se intercambian coa Entidad local, para asegurar que están libres de código malicioso.

  Adicionalmente e debido á continua evolución do proxecto, outra serie de compoñentes serán proximamente incorporados á Plataforma ampliando o número de funcionalidades ofrecidas a través da Administración Electrónica, tales como:

  • Integración co Portelo Único de Directiva de Servizos.
  • Oficina Virtual Móbil. Acceso á Oficina Virtual a través de dispositivos móbiles.
  • Cartafol de Empregado Público. O funcionario disporá dun sistema para poder realizar solicitudes en nome dun cidadán así como acceder á información do seu Cartafol Cidadán, previa autorización.
  • Taboleiro de Anuncios. Publicación electrónica de anuncios e edictos.
  • Factura Electrónica. Envío de facturas de maneira telemática entre empresas e administración.
  • Valija electrónica. Envío telemático de documentación (interoperabilidade)
  • Directorio da Organización. Directorio que conterá a estrutura dunha Entidad local no que se definirán os permisos de cada empregado sobre a Plataforma.
  • Arquivo Electrónico para o almacenamento e a conservación dos documentos.

  Desde o punto de vista organizativo, o proxecto está apoiado polas principais entidades públicas da Comunidade Valenciana (Generalitat, deputacións e Federación Valenciana de Municipios e Provincias).
   

  Descrición Técnica

  En relación á solución tecnolóxica, optouse por unha arquitectura Open Source cunha estrutura modular coordinada polo bus de integración SOA que interconecta os compoñentes da mesma, de forma que a interoperabilidade é total. En canto á hospedaxe dos compoñentes da Plataforma, ofrécense dúas modalidades de implantación: en modo ASP e en modo onsite. No modo ASP, ao estar a implantación centralizada nas deputacións, os concellos dispoñen de forma gratuíta da solución con alta dispoñibilidade, servizo técnico e sen investir en hardware. Trátase dunha solución SaaS, Software as a Service, onde as deputacións se encargan de dispor e manter as súas infraestruturas e ofrecen a Plataforma como un servizo aos Concellos.
  Na modalidade onsite a instalación realízase nas infraestruturas propias do Concello, o que comporta a que cada Concello encárgase do custo e do mantemento da instalación.
  Por outra banda, para garantir unha adaptación eficiente e correcta dos compoñentes da plataforma, creouse a Oficina de Certificación de Software (OCS) para a supervisión das probas e revisión do código fonte e requisitos de eficiencia e seguridade, conforme ao protocolo de actuación previamente establecido. Ademais, o deseño da Plataforma realizouse co obxectivo de que os concellos puidesen reutilizar as ferramentas que xa tivesen implantadas para aproveitar o investimento xa realizado e poder utilizar estas ferramentas de forma conxunta coa Plataforma, mediante a definición de Contratos de Integración para integrar diferentes solucións horizontais e particulares de Administración Electrónica como Xestores de Expedientes, Información Tributaria, Datos de Padróns, etc. 
    

Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas