Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

Comunitat accessibilitat

 • Nom Abreujat:
  accessibilitat

  Descripci?n:

  Totes les Administracions P?blicas tenen obligaci?n de donar compliment als requisits d'accessibilitat imposats pel Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico . A?? es tradu?x que tots els llocs web de les administracions p?blicas han de complir la? norma UNE-EN 301549:2019 de?"Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC"(Obri en nova finestra) alineada als?Criteris de Conformitat de nivell A i AA de?la WCAG 2.1.

  Per a ajudar a les administracions en esta tasca, s'oferix esta comunitat en la qual els seus membres podr?n compartir les seues experi?ncies i coneixements en accessibilitat web as? com accedir al servici de diagn?stico en l?nea.

  Destinataris

  Personal de les AAPP responsable de la gesti?n de l'accessibilitat en els seus portals web.

  Els membres de la Comunitat poden:

  • Utilitzar el servici de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la pesta?a "Servici"
  • Compartir documentaci?n i informaci?n: Incorporant documents (estudis, informes, documentaci?n, arquitectures d'informaci?n, resoluci?n de problemes o incid?ncies, etc.) generats en les seues organitzacions a trav?s de la pesta?a "Documentaci?n"
  • Participar activament en el f?rum de discusi?n?a trav?s de la pesta?a Colaboraci?n. ?
  • Compartir millores o/i desenvolupaments en el ?mbito de l'accessibilitat. L'AAPP cedent haver de? tindre els drets de propietat intel?lectual.
  • Mantindre't informat de les ?ltimas novetats A trav?s de l'apartat? Subscripcions podr?s rebre en el teu correu electr?nico les not?cies publicades a trav?s de la comunitat accessibilitat. I tambi?n podr?s utilitzar la llista de distribuci?n caccesibilidad-avisos(Obri en nova finestra)

  Acc?s a la comunitat

  Per a poder usar el Servici de diagn?stico on-line i participar activament en la comunitat??s necessari ser membre de la Comunitat Accessibilitat. Per a a??:

  • Haver de?s ser personal de les AAPP.
  • Tindre un usuari actiu en PAe amb perfil administraci?n p?blica. Si no comptes ja amb ?l pots sol?licitar l'alta d'un usuari .
  • Realitzar una ?Sol?licitud d'acc?s a la comunitat? en la pesta?a?"General"?de la Comunitat (recorda que has d'estar identificat en PAe per a tindre disponible esta opci?n). Una vegada adm?s en la comunitat rebre? un correu electr?nico de confirmaci?n.

  Not?cies

  04 December 2019

  Curs MOOC sobre accessibilitat web

  Desplegar acordeon

  En el D?a Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre), el Consorci World Wide Web (W3C) i l'Institut de la UNESCO para Tecnolog?as de la Informaci?n en l'Educaci?n (UNESCO IITE) van anunciar el llan?ament d'un curs en l?nea promocionat des de la Iniciativa d'Accessibilitat Web(Obri en nova finestra) (WAI) del W3C, amb formadors experts internacionals d'organitzacions membres del Consorci W3C. El Curs Online Massiu en Obert (MOOC) " Introducci?n a l'accessibilitat web(Obri en nova finestra) " ser? impartit a trav?s de la plataforma edX? i el seu contingut estar? ?ntegramente en ingl?s. Per? pot ser de gran inter?s per a personal de les nostres administracions i els t?cnicos externs que treballen per a nosaltres.

  El curs oferix una introducci?n en l'accessibilitat digital i proporciona una base s?lida perqu?, tant els llocs web com les aplicacions, siguen accessibles per a persones amb discapacitat, complisquen amb els est?ndares internacionals i milloren l'experi?ncia de tots els usuaris.

  Esperem que us puga ser d'utilitat

  22 November 2019

  El rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web ser? utilitzat pel Govern d'Argentina per a realitzar monitoratges d'accessibilitat en la seua ?mbito nacional

  Desplegar acordeon

  L'Oficina Nacional de Tecnolog?as d'Informaci?n (ONTI) del Govern d'Argentina va a usar el rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, desenvolupat pel Govern d'Espa?a, per a realitzar monitoratges del compliment dels requisits d'accessibilitat pel que fa a la seua Llei N? 26.653 de ?Accessibilitat de la Informaci?n de les P?ginas Web? i el Decret Reglamentari de la mateixa.

  Per a obtindre m?s informaci?n es pot visitar la not?cia publicada en el PAe .

  05 November 2019

  Formaci?n en accessibilitat d'aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  El RD 1112/2018 exigix el compliment dels requisits d'accessibilitat en les aplicacions m?vils del sector p?blico a partir del 23 de juny de 2021.

  El moment d'inici d'aplicaci?n pareix a?n lluny?, no obstant a??, tendr? efecte amb car?cter immediat no contemplant cap cl?usula d'excepci?n o per?ode de transici?n per a aquelles aplicacions desenvolupades abans d'eixa data. Per tant, per a no haver d'escometre posteriors recodificaciones de les aplicacions m?vils, es recomana comen?ar a aplicar, com m?s prompte millor, els criteris d'accessibilitat.

  Tenint en compte a??, es public? al desembre de 2017, la Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils (apps) ?, que encara que estar?a pendent d'actualitzar a la UNE-EN 301 549:2019 (WCAG 2.1), s? cobrix els requisits de WCAG 2.0, i adem?s servix per a asseure les bases per a comen?ar a treballar en esta mat?ria. Adem?s, es cre? un espai en github on compartir exemples i materials referent a accessibilitat en aplicacions m?vils.

  El Ministeri d'Hisenda, a trav?s de la Universitat d'Alcal?, ha impartit per al seu propi personal un curs espec?fico sobre accessibilitat en aplicacions m?vils, probablement un dels primers en el ?mbito Administracions P?blicas.

  En honor de facilitar la implantaci?n i col?laborar en la difusi?n del coneixement, la Universitat d'Alcal? ha preparat i seleccionat alguns materials referent al desenvolupament d'aplicacions m?vils accessibles i el seu validaci?n que compartix amb tota la comunitat a trav?s de l'espai espai en GITHUB(Obri en nova finestra) .

  Agra?m enormement el seu colaboraci?n i esperem us siga d'utilitat a tots vosaltres.

  24 October 2019

  Accessibilitat en xarxes socials

  Desplegar acordeon

  Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web hem generat una nova secci?n de preguntes freq?ents dedicada en esta ocasi?n a l'accessibilitat dels continguts que publiquem les administracions p?blicas en les xarxes socials.

  Agra?m la colaboraci?n de "Pla d'Aprenentatge Digital - forMadrid" de la Comunitat de Madrid que ens ha facilitat el contingut referent als tweets accessibles i us animem a tots al fet que si t?n?is materials que puguen ser d'utilitat per a la resta d'administracions els compart?is i puguem difondre'ls per a tots.

  04 October 2019

  Obert el termini per a comentaris sobre l'esborrany de la Metodolog?a de l'Observatori d'Accessibilitat Web

  Desplegar acordeon

  Esta metodolog?a, lligada al seguiment simplificat que els Estats membres han de realitzar referent al compliment de la Directiva 2016/2102, s'obri a consulta per a comptar amb la participaci?n de tots els actors involucrats en l'accessibilitat: administracions p?blicas, sector empresarial, associacions de persones amb discapacitat i qualsevol altre actor particular que vullga participar.

  Per a obtindre m?s informaci?n es pot visitar la not?cia publicada en el PAe .

  23 July 2019

  Nous materials aclaridors sobre el Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El passat 20 de setembre de 2018 entr? en vigor la major?a de les provisions del nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico(Obri en nova finestra) que? trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obri en nova finestra) .

  Des d'aleshores s'han rebut nombroses consultes sobre alguns dels seus preceptes, la manera d'aplicar-los i els terminis en els quals ha de fer-se, especialment des del punt de vista de les administracions p?blicas que s?n les entitats obligades a aplicar-ho. Per esta raz?n, des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'han preparat estos materials:

  Estos documents inclouen tambi?n materials gr?ficos orientats a aclarir el context i a facilitar la difusi?n i concienciaci?n dins de les administracions p?blicas.

  Tots els materials est?n generats amb llic?ncies creative commons per a facilitar la seua reutilizaci?n i aprofitament per totes les administracions p?blicas sent possible modificar-los per a adaptar-los a les seues necessitats concretes.

  Per ?ltimo, tambi?n s'ha generat la secci?n de Preguntes Freq?ents referent al Reial decret d?nde s'anar?n publicant aquelles preguntes que puguen ser d'inter?s a tots els actors interessats.

  16 May 2019

  Disponible la Norma UNE-EN 301549:2019 en el PAe

  Desplegar acordeon

  El 21 de desembre de 2018 la Comisi?n Europea public? la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048 de la Comisi?n, de 20 de desembre de 2018 , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius m?vils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. Esta decisi?n aplica al context espa?ol a trav?s del RD 1112/2018 .

  Amb la publicaci?n d'esta decisi?n s'establix que l'est?ndar d'aplicaci?n per al compliment dels requisits ?s la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC" , que en la seua versi?n espa?ona es materialitza en la norma UNE-EN 301-549:2019, de Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC. ?s per a??, que es considera necessari facilitar el seu acc?s de manera gratu?ta perqu? puga ser consultada per totes les Administracions P?blicas espa?ones.

  A?? ?s possible gr?cies a un acord subscrit entre la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica (SEFP) i AENOR per a la difusi?n d'esta norma. Este document est? disponible a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf

  Amb la publicaci?n d'aquesta norma es pret?n ajudar tant als desenvolupadors i avaluadors d'aplicacions m?vils i p?ginas web en mat?ria d'accessibilitat , com a les persones encarregades de realitzar les avaluacions d'accessibilitat, normalment auditors o consultors que vetlen pel compliment dels requisits d'accessibilitat.

  07 May 2019

  Curs Fundaci?n ONZE en UNED oberta - Accessibilitat TIC en compres p?blicas (3? ed)

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 13 de maig comen?a el curs gratu?t i obert en Canal Fundaci?n ONZE en UNED Oberta sobre l'Accessibilitat TIC en compres p?blicas (3? edici?n).

  El curs permet con?ixer la legislaci?n i la normativa europea en mat?ria d'accessibilitat en els processos de compres p?blicas (EN 301 549), aplicar-la en nous desenvolupaments TIC i avaluar si un producte o servici TIC complix els requisits d'accessibilitat.

  El curs dura 5 setmanes, no es requerixen coneixements previs, i cada estudiant t? la possibilitat d'obtindre el reconeixement o l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  Inscripci?n i m?s informaci?n sobre el curs
  01 March 2019

  Nova nota t?cnica de l'OBSAE: L'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico ,?trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico .

  Este Reial decret cobrix tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i servicis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, exigint que siguen accessibles a tots els ciutadans, especialment per a tots aquells amb alg?n tipus de discapacitat. Per tant, tendr? un gran benefici per a la societat en general.

  D'altra banda, les Administracions P?blicas, s'enfronten al repte d'aconseguir la implantaci?n efectiva de totes les mesures en ?l incloses el que implica renovats esfor?os per la multitud d'actors implicats.

  Adem?s la seua implantaci?n ha de considerar-se? no s?el des del punt de vista tecnol?gico sin? tambi?n des del punt de vista organitzatiu i administratiu. Per a??, ha de tindre's en compte el paper que en este context desempe?an les unitats encarregades de la gesti?n i edici?n dels continguts en els diferents llocs web as? com tots les unitats funcionals que s?n les prove?dores finals de la major?a de eixos continguts. Per tant, la figura de les unitats responsables d'accessibilitat ser? fonamental en l'aplicaci?n del reial decret.

  Esta nota t?cnica, adem?s de descriure el context i reptes als quals s'enfronten tots els actors implicats mostra els resultats de la ?ltima iteraci?n dels estudis peri?dicos de l'Observatori d'Accessibilitat web realitzada a la fi de 2018 oferint una imatge global de la situaci?n en este moment.

  Per a m?s informaci?n pot consultar la Nota T?cnica: " L'accessibilitat?dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico "

  22 February 2019

  Publicaci?n de Recomanacions per a realitzar el model europeu de declaraci?n d'accessibilitat

  Desplegar acordeon

  D'acord amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico les entitats responsables dels llocs webs i aplicacions per a dispositius m?vils proporcionar?n una declaraci?n d'accessibilitat detallada, exhaustiva i clara sobre la conformitat dels seus respectius llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils amb el que es disposa en aquest reial decret.

  La disposici?n transit?ria ?nica del Reial decret 1112/2018, especifica que mentre no es definisca el model de declaraci?n en el territori nacional, s'usar? el model que establisca la Comisi?n Europea. Aquest model est? recollit en Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/1523 de la Comisi?n d'11 d'octubre de 2018 per la qual s'establix un model de declaraci?n d'accessibilitat de conformitat amb Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament?i del Consell sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico . El model europeu de declaraci?n d'accessibilitat entr? en vigor l'1 de novembre de 2018 i especifica una versi?n en castell? amb instruccions per a omplir aquest model de declaraci?n.

  Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'ha elaborat el document Recomanacions per a realitzar el model europeu de declaraci?n d'accessibilitat amb l'objectiu d'oferir instruccions que servisquen d'ajuda als organismes del sector p?blico per a facilitar l'elaboraci?n del model europeu de?declaraci?n d'accessibilitat aportant recomanacions per a la seua aplicaci?n en el ?mbito nacional. El document est? disponible en la secci?n " Modele de Declaraci?n d'accessibilitat " dins de "Implantaci?n RD 1112/2018" en el portal d'Administraci?n electr?nica - PAe.

  El Reial decret 1112/2018 tambi?n habilita la generaci?n d'un model de declaraci?n d'accessibilitat espec?fico?nacional, compatible amb l'europeu. No obstant a??, at?s que el model europeu ?s suficientment detallat no es prev?, actualment, la generaci?n d'un nou?model i s'aplicar? tal com indica la disposici?n transit?ria ?nica el model europeu.

  15 February 2019

  Les gu?as de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'actualitzen a WCAG 2.1

  Desplegar acordeon

  El 20 de setembre de 2018 entr? en vigor el? Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico(Obri en nova finestra) , que trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la? Directiva (UE) 2016/21022(Obri en nova finestra) .

  En el Reial decret s'establixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada que la Comisi?n Europea ha publicat el 21 de desembre de 2018 mitjan?ant la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048. Este est?ndar harmonitzat est? basat en la ?ltima versi?n de la norma? EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Obri en nova finestra) ? ?Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC? que al seu torn, a un nivell t?cnico, convergix en ?ltima inst?ncia amb les noves? WCAG 2.1(Obri en nova finestra) ? del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

  Baix este nou marc, el Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica, a trav?s de l'Observatori d'Accessibilitat Web, ha adaptat les gu?as pr?viament existents que es veuen afectades pels nous requisits de l'est?ndar harmonitzat i, per tant, per les WCAG 2.1. Estes noves versions de les gu?as les podr? trobar en la secci?n " Gu?as Pr?cticas " dins dels "Materials d'ajuda" en el portal d'Administraci?n electr?nica - PAe.

  A continuaci?n es presenten les noves gu?as:

  • Gu?a de Accessibilitat en Seus Electr?nicas: L'objectiu d'esta gu?a ?s el d'ajudar als t?cnicos responsables del desenvolupament de Seus electr?nicas en la tasca d'incloure mecanismes de tramitaci?n electr?nica, de tal forma que ?stos siguen accessibles seg?n els requisits que dicten les normatives vigents, permetent as? l'acc?s a ells a tots els usuaris, independentment de les seues pr?pies limitacions o les derivades del seu entorn.
  • Gu?a de q?estions b?sicas d'Accessibilitat per als Editors Finals de Continguts: L'objecte d'esta gu?a ?s el d'oferir una visi?n general de la gesti?n de l'accessibilitat usant gestors de contingut, destacant especialment el paper cr?tico que juguen els editors finals de contingut. Pret?n ser una ajuda per a estos editors finals de contingut en la qual s'arrepleguen les q?estions d'accessibilitat que han de tindre en compte en l'edici?n di?ria dels continguts i as? aconseguir llocs accessibles.
  • Gu?a de Accessibilitat en Gestors de Contingut: L'objecte d'esta gu?a ?s el d'oferir una visi?n general de la gesti?n de l'accessibilitat pr?pia dels gestors de contingut. Pret?n ser una ajuda per a t?cnicos administradors de llocs web, en la qual s'arrepleguen les q?estions d'accessibilitat que han de tindre en compte i implementar en un gestor de continguts per a aconseguir llocs accessibles.

  Adem?s, tambi?n s'ha preparat una nova versi?n de la Gu?a de Validaci?n d'Accessibilitat Web. L'objectiu de la gu?a ?s servir de refer?ncia per a dur a terme processos d'evaluaci?n o revisi?n d'accessibilitat dels continguts d'un lloc web, apoy?ndose per a a?? en diverses ferramentes autom?ticas i manuals, durant els diferents cicles de vida. Esta gu?a pret?n ser d'utilitat tant a desenvolupadors, editors de contingut o un altre personal, en general, que est? relacionat amb la validaci?n dels objectius d'accessibilitat d'un lloc web des del moment inicial del seu dise?o fins a la gesti?n de continguts i monitorizaci?n durant la fase de producci?n del mateix.? En este cas, adem?s de realitzar l'alineament amb les noves WCAG 2.1 i actualitzar la relaci?n de ferramentes disponibles, s'han introdu?t els requisits per a revisions d'accessibilitat seg?n el RD 1112/2018 i adem?s els condicionants imposats per? Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) ? pel que fa a les revisions d'accessibilitat en profunditat. Estos requisits tendr?n que ser aplicats per tots els llocs web de les Administracions P?blicas.

  No obstant a??, continu pendent de definici?n i consens el format que tendr?n els "Informes de revisi?n de l'accessibilitat" especificats en el RD 1112/20018. Mentre este format, les revisions que es duguen a terme es reflectir?n en un format lliure.

  Estes gu?as s'unixen a les tambi?n recentment publicades Gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0, que el seu objectiu ?s ajudar als responsables de llocs web i aplicacions alineats a les WCAG 2.0 a adaptar-los a les noves WCAG 2.1; i la Gu?a para la inserci?n de subt?tulos en Youtube, que el seu objectiu ?s ajudar als editors de contingut en la inserci?n, edici?n i exportaci?n de subt?tulos.

  05 February 2019

  Publicada nova gu?a sobre c?mo inserir i editar subt?tulos en Youtube

  Desplegar acordeon

  El 20 de setembre de 2018 entr? en vigor la major?a de les?previsions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre,?sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions para?dispositius m?vils del sector p?blico(Obri en nova finestra) .?En el seu art?cul 3 ??mbito objectiu d'aplicaci?n? apartat 2 es?presenta un llistat de continguts obligats entre els quals es?troben els continguts multim?dia pregrabados de base?temporal, entendi?ndose per ?contingut multim?dia de base?temporal? qualsevol fitxer multim?dia dels seg?ents tipus:?solament ?udio, solament v?deo, ?udio i v?deo, o qualsevol dels?anteriors combinat amb interacci?n (art?cul 4?"Definicions?).

  Aquesta obligaci?n afecta a tot el contingut multim?dia de base?temporal generat per les Administracions P?blicas i que?difonguen a trav?s dels seus llocs web i aplicacions m?vils, amb?independ?ncia de la plataforma tecnol?gica que usen per a a??.?Per tant, afecta als continguts que puguen estar pujant?a plataformes com Youtube, Facebook, etc.

  ?s per esta raz?n per la qual s'ha creat esta gu?a,?eminentment pr?ctica i enfocada a editors de contingut para?la inserci?n, edici?n i exportaci?n de subt?tulos.

  De totes les plataformes abans enumerades, s'ha triat?Youtube per a l'elaboraci?n d'esta gu?a a causa de tres raons?fonamentalment:

  • T? una alta penetraci?n en el mercat, sent una de les?principals plataformes per a difusi?n de v?deo.
  • ?s utilitzada per nombroses Administracions P?blicas.
  • Oferix ferramentes i servicis per a la generaci?n autom?tica?de subt?tulos, que fan molt f?cil el seu generaci?n, edici?n i la seua?exportaci?n a un fitxer.

  Pot trobar esta gu?a, al costat d'altres gu?as relacionades amb l'accessibilitat web, en l'apartat " Gu?as pr?cticas " dins dels "Materials d'ajuda" de la secci?n d'Accessibilitat.

  29 January 2019

  Publicada nova gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 i actualitzada secci?n de FAQs sobre les noves WCAG 2.1

  Desplegar acordeon

  El 20 de setembre de 2018, un d?a despu?s de la seua publicaci?n en el Bolet?n Oficial de l'Estat, entr? en vigor el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico , que trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/21022 .

  En el Reial decret s'establixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada publicada per la Comisi?n Europea el 21 de desembre de 2018 mitjan?ant la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048, sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius m?vils . Este est?ndar harmonitzat est? basat en la ?ltima versi?n de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ?Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC? que al seu torn, a un nivell t?cnico, convergix en ?ltima inst?ncia amb les noves WCAG 2.1 del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

  Fins a la publicaci?n d'este nou Reial decret les Administracions P?blicas deb?an complir els requisits de nivell A i nivell AA de la UNIX 139803:2012 que s?n equivalents a les WCAG 2.0.

  L'objectiu de la nova gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 ?s oferir, a aquells responsables de llocs web que ja s?n conformes pel que fa a les WCAG 2.0, una gu?a resum ?til que els servisca per a l'evoluci?n o adaptaci?n dels seus llocs o aplicacions web a les noves WCAG 2.1.

  Per tant, en esta gu?a se descriure?n les novetats a nivell t?cnico m?s importants introdu?des per les WCAG 2.1 per al nivell de conformitat AA exigit per la legislaci?n espa?ona.

  Juntament amb la publicaci?n d'esta nova gu?a, s'ha incorporat tambi?n un conjunt ampli de preguntes freq?ents relatives a les noves WCAG 2.1 amb les quals es pret?n donar resposta als possibles dubtes que puguen sorgir a ra?z de l'aparici?n d'esta nova versi?n. Estes preguntes i respostes est?n disponibles a trav?s de l'apartat Les noves WCAG 2.1: novetats que incorpora i la seua relaci?n amb la norma EN 301-549 , dins de la secci?n de Preguntes freq?ents d'Accessibilitat. A mesura que es vagen detectant noves q?estions que resulten d'inter?s s'anar?n a?adiendo a esta mateixa secci?n.

  21 December 2018

  Publicat l'est?ndar harmonitzat europeu sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  Hui s'ha publicat en el Diari Oficial de la Uni?n Europea la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048 (Obri en nova finestra) de la Comisi?n, de 20 de desembre de 2018 , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius m?vils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. ?s a dir, la declaraci?n com est?ndar harmonitzat de la norma " EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC(Obri en nova finestra) "

  Per tant, des d'hui 21 de desembre de 2018, l'est?ndar a complir per les Administracions P?blicas espa?ones en els seus llocs web ?s l'EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). En el cas de les aplicacions m?vils aplicar? a partir del 23 de Juny de 2021.

  M?s informaci?n en:

  https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2018/diciembre/noticia-2018-12-21-estandar-armonizado-europeo-accesibilidad-sitios-web-y-aplicaciones-moviles.html

  30 October 2018

  Nova secci?n en el PAe sobre el RD 1112/2018

  Desplegar acordeon

  S'ha creat una nova subsecci?n dins de la secci?n de "Accessibilitat" del Portal d'Administraci?n electr?nica - PAe cridada " Implantaci?n RD 1112/2018 ". En esta nova secci?n trob?ssiu informaci?n pr?ctica sobre el nou? Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico , que s'anar? actualitzant i ampliant amb nous continguts. Actualment disposa del seg?ent contingut i informaci?n:

  • les principals novetats que aquest RD introdu?x
  • els est?ndares d'aplicaci?n
  • el model de declaraci?n d'accessibilitat?
  • el sistema de monitorizaci?n, les autorevisiones i la presentaci?n d'informes davant la Comisi?n Europea

  ?s tambi?n molt interessant la presentaci?n resumixen dels aspectes del Reial decret disponible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/implantacion_rd_accesibilidad que us pot ajudar a comprendre i aplicar millor alguns dels aspectes arreplegats en este nou Reial decret.

  18 October 2018

  Aprovats els actes d'ejecuci?n europeus relatius a l'aplicaci?n del nou RD 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El nou? Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico(Obri en nova finestra) ?trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la? Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obri en nova finestra) .

  Per tant, totes les seues actuacions han d'anar enquadrades dins del context i requisits internacionals que es van a establir a nivell europeu. El passat 11 d'octubre la Comisi?n Europea aprob? sengles Decisions mitjan?ant les quals s'establixen els seg?ents aspectes que impacten en Espa?a a trav?s del Reial decret 1112/2018:

  • Decisi?n 2018/1523(Obri en nova finestra) : establix el model de declaraci?n d'accessibilitat que han d'emprar tots els llocs web i aplicacions m?vils dels organismes del sector p?blico. En la decisi?n es publica una versi?n espec?fica en castell? amb instruccions referent a la informaci?n a omplir. Seg?n s'establix en l'art?cul 15 del RD 1112/2018 haver de? revisar-se anualment. At?s que a?n no est? definit el model estatal, s'aplicar? per defecte este model europeu, reci?n publicat, i que per tant entra en vigor 1-11? amb el seu publicaci?n en el DOUE.
  • Decisi?n 2018/1524(Obri en nova finestra) : establix una metodolog?a de seguiment i les disposicions per a la presentaci?n d'informes que tendr?n que complir els Estats Membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporte peri?dico cada 3 a?us a la Comisi?n Europea. Les actuacions i coordinaci?n a nivell nacional necess?ria per a aplicar esta decisi?n queden enquadrades dins dels art?culs 18, 19 i 20 del Reial decret 1112/2018.
  05 October 2018

  Nova versi?n de la norma EN 301 549:2018, Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC

  Desplegar acordeon

  Recentment s'aprob? la revisi?n 2.1.2. de la norma europea d'accessibilitat TIC, EN 301 549:2018, Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC, per part del Comit? Europeu de Normalizaci?n (CEN), del Comit? Europeu de Normalizaci?n Electrot?cnica (CENELEC) i de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions (ETSI).

  Aquesta norma s'ha realitzat sobre la base dels mandats de la Comisi?n Europea M/376 i M/554 sent d'especial import?ncia per al sector TIC en les Administracions P?blicas. La Comisi?n Europea procedir? a declarar-la com est?ndar europeu harmonitzat per a donar presunci?n de conformitat als requisits essencials de la? directiva (UE) 2016/2102 de "accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico"(Obri en nova finestra) , la qual es trasllada a la legislaci?n espa?ona mitjan?ant el? Reial decret 1112/2018 sobre "accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico"(Obri en nova finestra) . Es prev? que que el nou est?ndar harmonitzat est? publicat en el DOUE a la fi de l'a?o 2018.

  Les principals novetats d'esta nova versi?n de la Norma EN 301 549 s?n les seg?ents:

  • Canvi del t?tulo, que ja no fa refer?ncia a les compres p?blicas ni a l'entorn europeu, per a evitar interpretacions esbiaixades del seu objecte i camp d'aplicaci?n
  • Millora dels requisits aplicables a les aplicacions m?vils, que est?n cobertes per la Directiva d'Accessibilitat Web
  • Armonizaci?n amb la nova versi?n de les WCAG 2.1
  • Inclusi?n d'un annex informatiu amb els criteris de ?xito AAA de les WCAG 2.1 encara que no ser?n d'obligat compliment.

  L'Asociaci?n Espa?ona de Normalizaci?n (UNIX) est? realitzant els tr?mites per al seu adopci?n nacional, la qual cosa implicar? l'anulaci?n de l'actual norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015, ?Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa? i el seu sustituci?n per esta nova revisi?n.

  Fins a la publicaci?n de l'est?ndar harmonitzat, els llocs web de les administracions p?blicas espa?ones, haver de?n seguir aplicant la? norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015(Obri en nova finestra) . La Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica (SEFP) t? subscrit amb AENOR un acord per a la distribuci?n gratu?ta d'esta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica quedant prohibida la distribuci?n d'esta norma per altres mitjans diferents dels autoritzats per AENOR. Una vegada est? disponible l'adaptaci?n nacional de la nova versi?n de la norma es facilitar? tambi?n la seua distribuci?n a trav?s d'este portal.

  Per a obtindre m?s informaci?n pot visitar la? not?cia publicada en la UNIX(Obri en nova finestra) ? o a la? secci?n de "responsabilitat social" de la UNIX(Obri en nova finestra) ?.

  Per a obtindre m?s informaci?n sobre la directiva europea pot consultar la? secci?n "Accessibilitat en el context internacional" ?en el PAe.

  20 September 2018

  Nou Reial decret 1112/2018

  Desplegar acordeon

  Hui entren en vigor la major?a de les provisions del nou Real?Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico (Obri en nova finestra) .

  Este nou Reial decret trasllada a la legislaci?n espa?ona la directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico i cobrix tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i servicis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, fent que siguen accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

  Aquest Reial decret substitu?x i millora les condicions que ja es veuen?an exigint als portals de les administracions p?blicas des del 31 de desembre de 2018 amb Reial decret 1494/2007 (Obri en nova finestra) .

  Pod?is ampliar esta informaci?n acudint a la not?cia publicada en el Portal d'Administraci?n Electr?nica - PAe .

  Per a facilitar la labor de les administracions p?blicas, s'anar?n desenvolupant nous materials d'ajuda i s'incloure?n noves preguntes freq?ents (PMF) al material del que ja disposem en el Portal d'Administraci?n Electr?nica - PAe.

  06 September 2018

  Curs Fundaci?n ONZE en UNED oberta - Interacci?n Persona-Computador. Dise?o per a Tots i Productes de Suport (3? ed)

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 10 de setembre comen?a el curs gratu?t i obert en Canal Fundaci?n ONZE en UNED Oberta sobre l'Accessibilitat Universal i els Productes de Suport.

  El curs, de car?cter introductori, permet adquirir compet?ncies i habilitats/habilitats perqu? en l'exercici diari de la profesi?n es tinguen en compte els principis de l'Accessibilitat Universal, el Dise?o per a Tots i els Productes de Suport.

  El curs dura 5 setmanes, no es requerixen coneixements previs, i cada estudiant t? la possibilitat d'obtindre el reconeixement o l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  Inscripci?n i m?s informaci?n sobre el curs

  12 July 2018

  Disponible exemple en iOS para Gu?a sobre c?mo fer i avaluar apps accessibles

  Desplegar acordeon

  Utilitzant esta gu?a ser? possible generar aplicacions m?vils natiu accessibles per als principals sistemes operatius del mercat (Android i iOS), as? com avaluar el nivell d'accessibilitat de les mateixes.

  Tant el c?dic amb l'exemple pr?ctico en Android i iOS, com la pr?pia gu?a estar?n disponibles en secci?n de Materials d'ajuda de l'Observatori d'Accessibilitat Web .

  06 June 2018

  Publicades les WCAG 2.1, una gu?a de accessibilitat millorada per a llocs web i aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  La revisi?n que s'est? duent a terme de l'EN 301 549 incloure? les noves provisions de WCAG 2.1 que ser? d'aplicaci?n a Europa a trav?s de la Directiva 2016/2102 sobre l'Accessibilitat dels Llocs web i aplicacions m?vils del Sector P?blica.

  El W3C ha anunciat una actualizaci?n significativa de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web, reconegudes internacionalment, i que aborden l'accessibilitat del contingut web, llocs web i aplicacions web d'escriptori, port?tiles, tauletes i dispositius m?vils. Les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 ampl?an la gu?a desenvolupada per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del W3C al llarg dels a?us, i s'utilitzen ?mpliament per a fer que el contingut web siga m?s accessible per a les persones amb discapacitats.

  M?s informaci?n en not?cia publicada en PAe .

  31 May 2018

  Disponible la Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisits d'accessibilitat de projectes i servicis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa en el PAe

  Desplegar acordeon

  La norma EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisits d'accessibilitat de projectes i servicis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa establix els requisits funcionals que garantix que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones.Aquesta norma ha sigut adaptada per part d'UNIX en Espa?a en la forma: UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015
  La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obri en nova finestra) i el nou Reial decret que transpondr? esta Directiva a l'ordenament jur?dico espa?ol fan refer?ncia a esta norma i per tant ?s de gran inter?s per a les Administracions P?blicas. ?s per a?? que la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, en considerar necessari facilitar el seu acc?s, ha subscrit un acord amb AENOR per a la difusi?n d'esta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica.
  El coneixement i ?s d'esta norma pret?n incidir positivament en la implantaci?n d'estos nous requisits d'accessibilitat en les Administracions P?blicas, especialment en les aplicacions m?vils i en els portals web de les Administracions P?blicas.
  La desc?rrega de la Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 est? disponible des de: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549.pdf

  23 May 2018

  Observatori estatal de la discapacitat. Tecnolog?as de la Informaci?n i de la Comunicaci?n

  Desplegar acordeon

  L'informe informe Olivenza 2017 ?en el seu capitule: " Tecnolog?as de la Informaci?n i la Comunicaci?n (TIC)" ?elaborat en colaboraci?n amb la Fundaci?n Vodafone Espa?a, posa de manifest esta realitat.

  Discapacitat

  1. Set de cada deu persones amb discapacitat no utilitzen Internet. Tres variables s?n significatives i expliquen les tend?ncies en este ?s d'Internet:
   • L'edat. As?, mentre el 31,1% de les persones? amb discapacitat de 16 a 45 a?us no ho utilitzen, este percentatge puja fins al 87,9% entre els majors de 65 a?us.
   • El nivell educatiu. El no ?s d'Internet entre les persones amb discapacitat que solament van arribar a educaci?n prim?ria arriba al 87%, mentre que en aquelles que van concloure educaci?n secund?ria este percentatge se sit?a en el 37,9%. Estes dos variables tambi?n determinen l'?s d'Internet en la poblaci?n general.
   • El perfil de discapacitat. El grau d'?s d'Internet tambi?n var?a seg?n el perfil de discapacitat. As?, les persones amb discapacitat intel?lectual presenten un ?s m?s baix que aquelles amb altres perfils?de discapacitat.
  2. El principal motiu per a no usar Internet, seg?n les persones amb discapacitat enquestades, ?s que els pareix molt avan?at i complex el seu ?s. Un 15,3% ho han intentat, per? els ha paregut inaccessible per al seu tipus de discapacitat. A un 9,3% li fa por utilitzar-ho perqu? creu que poden enga?arla.
  3. Entre les persones que usen Internet, la freq??ncia de la seua utilizaci?n ?s elevada, doncs el 78,6% ho fan di?riament, mentre que un altre 18% ho utilitzen setmanalment.
  4. Per a les dos tasques m?s realitzades per les persones amb discapacitat (com s?n buscar informaci?n, usar el correu electr?nico), el dispositiu m?s utilitzat ?s l'ordinador. El tel?fono m?vil s'imposa per a l'?s de les xarxes socials (tercera tasca m?s realitzada per les persones amb discapacitat).
  5. Pr?cticamente en igual mesura, les persones amb discapacitat consideren que les dos principals aportacions d'Internet a la seua vida di?ria s?n, d'una banda, que els permet accedir a tot tipus d'informaci?n (29,4%) i, per un altre, que els permet estar connectats?amb el m?n (28,9%).
  6. La reducci?n del preu d'Internet (48,4%), la promoci?n de cursos de formaci?n per a utilitzar-ho i el dise?o de les p?ginas web de forma m?s senzilla i intu?tiva s?n les millores m?s rellevants es?aladas per les persones amb discapacitat per a facilitar l'acc?s i ?s d'Internet.

  Per a obtindre m?s informaci?n pot fer-ho a trav?s de: Observatori estatal de la Discapacitat

  L'Observatori Estatal de la Discapacitat (OED) ?s un instrument t?cnico que l'Administraci?n General de l'Estat, a trav?s del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat (Direcci?n General de Pol?ticas de Suport a la Discapacitat i Real Patronat sobre Discapacitat), i la Junta d'Extremadura, a trav?s del Servici Extreme?o de Promoci?n de l'Autonom?a i Atenci?n a la Depend?ncia, SEPAD, posen al servici de les Administracions P?blicas, la Universitat i el Tercer Sector, per a la recopilaci?n, sistematizaci?n, actualizaci?n, generaci?n i difusi?n d'informaci?n relacionada amb el ?mbito de la discapacitat.

  L'OED t? la seua empara en l'art?cul 73 del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref?s de la?Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusi?n social. Es configura com a instrument de promoci?n i orientaci?n de les pol?ticas p?blicas de conformitat amb la Convenci?n Internacional sobre els drets de les persones? amb discapacitat.

  Les institucions promotores de l'OED s?n el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, a trav?s de la Direcci?n General de Pol?ticas de Suport a la Discapacitat i el Real Patronat sobre Discapacitat, la Comunitat Aut?noma d'Extremadura a trav?s del Servici Extreme?o de Promoci?n de l'Autonom?a i Atenci?n a la Depend?ncia (SEPAD), el Comit? Espa?ol de Representants de Persones amb Discapacitat i la Universitat d'Extremadura.

  Fonts oficials de les not?cies:

  CERMI

  L'Observatori Estatal de la Discapacitat (OED )

  Fundaci?n Vodafone

  22 May 2018

  Disponibles en consulta p?blica els actes d'implementaci?n de la Directiva d'Accessibilitat Web

  Desplegar acordeon

  La Comisi?n Europea ha obert el per?ode de consulta p?blica a tots els actors interessats sobre este tema. Es podr?n remetre comentaris fins al 15 de Juny.

  M?s informaci?n consultant la not?cia publicada en PAe:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2018/mayo/noticia-2018-05-21-disponibles-consulta-publica-actos-implementacion-directiva-accesibilidad.html

  17 May 2018

  MOOC Accessibilitat TIC en Compres P?blicas

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 21 de maig comen?a el curs gratu?t i obert en Canal Fundaci?n ONZE en UNED Oberta sobre l'accessibilitat TIC en compres p?blicas.

  El curs permet con?ixer la legislaci?n i la normativa en mat?ria d'accessibilitat (norma europea EN 301 549), aplicar-la en nous desenvolupaments TIC i avaluar si un producte o servici TIC complix els requisits d'accessibilitat.

  El curs dura 5 setmanes, no es requerixen coneixements previs, i cada estudiant t? la possibilitat d'obtindre el reconeixement o l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  V?deo de presentaci?n del curs(Obri en nova finestra)

  Inscripci?n i m?s informaci?n sobre el curs(Obri en nova finestra)

  07 May 2018

  La FEMP distribu?x una circular relativa a la directiva d'accessibilitat i provisions a aplicar en EELL

  Desplegar acordeon

  La Federaci?n Espa?ona de Municipis i Prov?ncies (FEMP) ha distribu?t a tots els seus ens una circular(Obri en nova finestra) a trav?s de la qual es pret?n ajudar a la difusi?n de la directiva d'accessibilitat.

  Adem?s, en aquesta circular s'indiquen una s?rie de recursos que servir?n de suport per al compliment dels requisits establits per la nova directiva.

  25 April 2018

  Acords aprovats despr?s de la reuni?n per a l'aprobaci?n formal de la nova metodolog?a

  Desplegar acordeon

  En la reuni?n mantinguda durant el passat 23 d'abril pels grups de treball de "Accessibilitat en les TIC de l'AGE" i de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comisi?n Sectorial d'administraci?n electr?nica es van acordar els seg?ents punts:
  ?
  • Aprobaci?n de la nova metodolog?a para l'Observatori d'Accessibilitat Web.
  • La nova iteracion oficial de l'observatori es realitzar? sobre la base d'esta metodolog?a en les seg?ents dates:
   • 3 de maig per a EELL
   • 7-8 de maig per a CCAA
   • 14-15 de maig per a AGE

  Els resultats d'esta nova iteracion iniciar?n una nova s?rie hist?rica, at?s que no s?n totalment comparables amb l'anterior pel canvi de metodolog?a.

  09 April 2018

  Curs d'estiu ?Accessibilitat web avan?ada: An?lisis i correcci?n de problemes d'accessibilitat en p?ginas i aplicacions web?

  Desplegar acordeon

  La Universitat d'Alcal? impartir? la tercera edici?n del curs d'estiu ?Accessibilitat web avan?ada: An?lisis i correcci?n de problemes d'accessibilitat en p?ginas i aplicacions web?, destinat a desenvolupadors de p?ginas i aplicacions web, a fi de capacitar-los en la creaci?n de p?ginas i aplicacions web accessibles, que qualsevol persona puga visitar per a utilitzar tota la seua funcionalitat, incloses les persones amb alg?n tipus de discapacitat f?sica o sensorial.

  El curs ?s gratu?t i semipresencial, encara que es pot realitzar totalment online.

  Data d'impartici?n: Del 12 de juny al 22 de juliol de 2018.
  Data l?mite per a sol?licitar participaci?n en el curs: 27 de maig de 2018.

  Per a m?s informaci?n sobre el curs visitar: http://www.esvial.org/cursos/curso_accesibilidad_web(Obri en nova finestra)

  22 March 2018

  La ferramenta TAW d'accessibilitat llan?a la seua versi?n 5

  Desplegar acordeon

  La ferramenta TAW (test d'accessibilitat web),?molt estesa en Espa?a para la realizaci?n d'auditor?as i verificacions exhaustives d'accessibilitat, aconseguix la seua versi?n 5 i incorpora novetats i millores tant de funcionament com gr?ficas. Entre els principals canvis es troben:

  • Actualizaci?n del motor. En esta nova versi?n es valida l'accessibilitat tant del c?dic font que arriba del servidor, com en el produ?t mitjan?ant Javascript en client. A?? la convertix en la primera ferramenta d'este tipus a implementar aquesta funcionalitat.
  • Incorporaci?n de noves comprovacions i millora de les existents. Ara TAW ?s m?s intel?ligent buscant errors.
  • Resultats en el teu email. Una vegada analitzada la p?gina, pots rebre el resultat detallat de l'an?lisis en el teu correu electr?nico.
  • Millora de la seguretat aplicant HTTPS al portal.
  • Nous idiomes suportats. Adem?s de castell? i ingl?s, TAW ara parla portugu?s.
  • I un nou dise?o de portal en el qual s'han simplificat els continguts perqu? es m?s senzill l'?s de la ferramenta i la b?squeda d'informaci?n.

  Font original de la not?cia(Obri en nova finestra) .

  07 March 2018

  Nova edici?n curse online, gratu?t i obert: Materials digitals accessibles

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 9 d'abril el Canal Fundaci?n ONZE UNED inaugura una nova edici?n del curs online, gratu?t i obert: Materials digitals accessibles

  El curs est? finan?at pel Real Patronat sobre Discapacitat, del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat. T? una duraci?n de 5 setmanes, no es requerixen coneixements previs i cada estudiant t? la possibilitat d'obtindre l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  Es tracta d'un curs introductori amb v?deos, f?rums, test i activitats per a con?ixer i aplicar les principals caracter?sticas dels textos i v?deos digitals:

  • Con?ixer els avantatges del digital, gr?cies a la seua flexibilitat, a la possibilitat de compartir-ho o d'usar-ho des de diferents dispositius (ordinadors, tel?fonos, tauletes).
  • Con?ixer a V?ctor, Carlos, Ana, ?lex? i per tant els desaf?us a els quals? s'enfronten les persones amb discapacitat en usar els documents digitals en la seua d?a a d?a.
  • Entendre l'accessibilitat com un assumpte de drets civils.
  • Desenvolupar els coneixements i habilitats/habilitats necessaris per a generar continguts digitals accessibles i identificar problemes d'accessibilitat.
  • Adquirir, com a autors, estrat?gies per a la producci?n sostenible de material digital d'aprenentatge, com la modularitat o l'?s de continguts de diferents tipus com a textos, im?gens, v?deos o test.

  V?deo de presentaci?n del curs .

  M?s informaci?n sobre el curs.

  08 February 2018

  Audi?ncia p?blica del Reial decret sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del Sector P?blico

  Desplegar acordeon

  El passat 2 de Desembre de 2016 es public? la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico, entrant en vigor el 22 de Desembre de 2016. Esta directiva establix els condicionants, pel que fa a la seua accessibilitat, que haver de?n complir tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent tambi?n ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

  Seg?n establix la pr?pia directiva, ?sta haver de? estar traslladada abans del 23 de setembre de 2018. Este Reial decret que ara se sotmet al tr?mite d'audi?ncia p?blica at?n al requisit de transposici?n a la legislaci?n espa?ona i vendr? a substituir i millorar les condicions que ja s'exig?an als portals de les administracions p?blicas en Reial decret 1494/2007(Obri en nova finestra) , el compliment dels requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0).

  El tr?mite d'audi?ncia i informaci?n p?blica, t? per objecte recaptar l'opini?n dels ciutadans titulars de drets i interessos leg?estafes afectades per un projecte normatiu ja redactat, directament o a trav?s de les organitzacions o associacions que els representen, as? com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats. Aquest tr?mite es troba publicat en la web del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica http://www.minhafp.gob.es/es-es/normativa%20i%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx(Obri en nova finestra) . La recepci?n d'aportacions estar?? oberta fins al pr?ximo 27 de febrer.

  23 January 2018

  Nova versi?n del servici de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la Comunitat d'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Des de l'a?o 2015 els servicis Observatori d'Accessibilitat Web(Obri en nova finestra) es troben disponibles utilitzant una metodolog?a basada en la UNIX 139803:2012 . Bas?ndonos en l'experi?ncia acumulada d'estos a?us, en l'evoluci?n que han realitzat els portals i les tecnolog?as webs, i en els comentaris plantejats des de les diferents entitats usu?ries s'ha plantejat una remodelaci?n d'esta metodolog?a.

  La nova metodolog?a ha sigut discutida i presentada en el Grup de Treball d'Accessibilitat en les TIC de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comisi?n Sectorial d'Administraci?n Electr?nica (AGE, CCAA, EELL i CRUE) i despr?s de la seua aprobaci?n preliminar ha sigut implementat en l'Observatori. Comen?a ara la fase de verificaci?n i prova a la cu?l es convida a tots els organismes de les Administracions P?blicas a participar. Poden remetre'ns tots els comentaris a trav?s del f?rum disponible en la pesta?a "colaboraci?n" de la comunitat accessibilitat. L'aprobaci?n formal es portar? a cap en els Grups de treball dels ?rganos col?legiats en mat?ria TIC.

  Per a poder realitzar estes proves, el servici de diagn?stico en l?nea, disponible en Comunitat Accessibilitat(Obri en nova finestra) , oferix ja la possibilitat de sol?licitar un nou tipus d'an?lisis pel que fa a la nova metodolog?a basada en la UNIX 139803:2012, que denominem versi?n BETA.

  Entre els canvis introdu?ts en la nova metodolog?a se inclouen: l'ampliaci?n del tama?o de mostra (passant de 17 a 33 p?ginas), el refinament dels processos de selecci?n de p?ginas, l'eliminaci?n del concepte de nivell d'an?lisis, la revisi?n de verificacions i reagrupaci?n d'algunes d'elles i l'increment de comprovacions que tenen en compte la implementaci?n de WAI-?RIA.

  La nova versi?n de l'observatori tambi?n inclou ajustos i resoluci?n de problemes presents en la metodolog?a actual a?n vigent.

  15 December 2017

  Publicada gu?a sobre c?mo fer i avaluar apps accessibles

  Desplegar acordeon

  Esta gu?a est? enfocada per a ser d'utilitat a professionals de diversos perfils, ja siga desenvolupadors, professionals dedicats a l'evaluaci?n, editors de contingut o, en general, a qualsevol persona dedicat a la consecuci?n dels objectius d'accessibilitat d'una app m?vil.

  El 2 de desembre de 2016 es public? en el Bolet?n oficial de la Uni?n Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obri en nova finestra) . Esta directiva establix els condicionants, pel que fa a la seua accessibilitat, que haver de?n complir tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent tambi?n ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

  D'esta manera, als requisits d'accessibilitat per als portals p?blicos, que ja es veuen?an aplicant en Espa?a des del Reial decret 1494/2007, s'incorporen els requisits d'accessibilitat a les aplicacions m?vils del sector p?blico de manera que totes elles (antigues o noves) haver de?n ser accessibles a partir del 23 de juny de 2021.

  El moment d'inici d'aplicaci?n pareix lluny?, no obstant a??, tendr? efecte amb car?cter immediat no contemplant cap cl?usula d'excepci?n o per?ode de transici?n per a aquelles aplicacions desenvolupades abans d'eixa data. Per tant, per a no haver d'escometre posteriors recodificaciones de les aplicacions m?vils, es recomana comen?ar a aplicar, com m?s prompte millor, els criteris d'accessibilitat.

  En este context, tenint en compte els requisits ja definits en l'EN 301 549, s'ha confeccionat el present document per a ajudar als desenvolupadors/avaluadors d'aplicacions m?vils (apps) en mat?ria d'accessibilitat. Esta gu?a ?s d'utilitat tant per al sector p?blico com para tot el sector empresarial que treballa per a les administracions p?blicas.

  Acompa?camine a la gu?a se han preparat exemples pr?cticos d'una aplicaci?n m?vil accessible corregint possibles errors.

  Tots els materials es troben disponibles en la nova secci?n sobre? accessibilitat d'aplicacions m?vils (apps).

  La ?Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils (apps)? sorgix com a resultat de la colaboraci?n de la Universitat d'Alcal? (UAH), ILUNION, l'IMSERSO-CEAPAT i l'Observatori d'Accessibilitat del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica. Adem?s, s'ha comptat amb el suport de la Xarxa ESVI-Al de Cooperaci?n sobre Accessibilitat en l'Educaci?n i Societat Virtual i de la Comunitat de Madrid.

  05 December 2017

  Sesi?n de presentaci?n de la Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  Com us hem anat anticipant, entre les previsions de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico (Obri en nova finestra) est? l'accessibilitat de les aplicacions m?vils del sector p?blico.

  Es tracta per tant d'una tem?tica nova, a la qual fins ara no estem acostumats, per a??, amb la colaboraci?n de la Universitat d'Alcal? d'Henares, i la participaci?n d'ILUNION i CEAPAT hem preparat una nova gu?a de l'Observatori d'Accessibilitat "Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils"

  La gu?a est? enfocada per a ser d'utilitat a professionals de diversos perfils, ja siga desenvolupadors, professionals dedicats a l'evaluaci?n , editors de contingut o, en general, a qualsevol persona dedicat a la consecuci?n dels objectius d'accessibilitat d'una app m?vil.

  El moment d'inici d'aplicaci?n pareix lluny?, no obstant a??, tendr? efecte amb car?cter immediat no contemplant cap cl?usula d'excepci?n o per?ode de transici?n per a aquelles aplicacions desenvolupades abans d'eixa data. Per tant, per a no haver d'escometre posteriors recodificaciones de les aplicacions m?vils, es recomana comen?ar a aplicar, com m?s prompte millor, els criteris d'accessibilitat.

  En este context, tenint en compte els requisits ja definits en l'EN 301 549, s'ha confeccionat el present document per a ajudar als desenvolupadors/avaluadors d'aplicacions m?vils (apps) en mat?ria d'accessibilitat, m?xime considerant que a partir de l'aplicaci?n de la directiva esmentada, les empreses que treballen en/para el sector p?blico tendr?n l'obligaci?n de crear aplicacions m?vils accessibles.

  Amb l'objectiu de presentar esta gu?a i mostrar una s?rie d'exemples que faciliten el seu ?s us convoquem a una reuni?n el pr?ximo 14 de desembre a les 12:00 de la dt.?ana en la sala 928 de Mar?a de Molina, 50. Per a tots aquells que els resulte complicat assistir presencialment, especialment en el cas dels participants per part de CCAA i EELL, habilitarem una sesi?n a trav?s de Reunete perqu? puguen connectar-se en remot.

  Orde del d?a de previst:

  • Presentaci?n i benvinguda
  • Exemples desenvolupe accessibilitat en apps m?vils
  • Evaluaci?n accessibilitat sobre una app
  • Precs i preguntes

  Esperem comptar amb molts de vosaltres.

  At?s que la tem?tica ?s molt t?cnica, no hi ha inconvenient en qu? design?is persones amb perfil m?s t?cnico per a l'assist?ncia. Es va a veure un exemple d'aplicaci?n m?vil accessible desenvolupada en Android. Igualment, en el cas d'assist?ncia virtual no hi ha inconvenient en qu? es?is v?ries les persones d'una organizaci?n les que us conect?is, encara que per simplicitat en la gesti?n, us preguem que l'hag?is des d'un ?nico equip (si ?s possible).

  Per favor, us preguem ens vay?is confirmant vostra possible assist?ncia al compte observ.accesibilidad@correo.gob.es.

  29 November 2017

  Alliberat el Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb llic?ncia EUPL v2

  Desplegar acordeon

  La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico establix els condicionants, pel que fa a la seua accessibilitat, que haver de?n complir tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico: estatal, regional, local, universitari, etc.? Adem?s establix que els estats membres haver de?n realitzar revisions peri?dicas de l'accessibilitat i reportar sobre este tema davant les institucions europees.

  L'estat espa?ol porta utilitzant, des de l'a?o 2010, la ferramenta del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, per als objectius de monitorizaci?n, reporte i seguiment en l'estat espa?ol. ?s per a??, que en el nou context europeu, en el qual tots els estats membres tendr?n que treballar per a vigilar l'accessibilitat dels seus llocs web p?blicos, el Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica ha decidit alliberar la seua ferramenta d'?s intern com a programari lliure. D'esta manera, podr?a ser aprofitada per altres estats o institucions per a realitzar revisions peri?dicas d'accessibilitat.

  El Sector P?blico espa?ol t? ja al seu disposici?n des de fa a?us el ?s gratu?t del Servici de Diagn?stico en l?nea de la Comunitat Accessibilitat sent necessari ?nicamente registrar-se en ella.

  El Rastrejador OAW ?s la ferramenta que permet dur a terme les diferents iteracions de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web (OAW) i la utilizaci?n del servici de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la Comunitat d'Accessibilitat . El Rastrejador OAW permet verificar l'accessibilitat d'un lloc web i generar informes autom?ticos a partir de les quasi 100 comprovacions implementades en la plataforma, adem?s d'aportar recomanacions sobre c?mo solucionar els problemes detectats.

  La revisi?n d'accessibilitat dels estudis de l'OAW es realitza mitjan?ant una metodolog?a autom?tica basada en l'est?ndar UNIX 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolupada expressament per a l'Observatori d'Accessibilitat Web. Esta metodolog?a t? en compte ?nicamente 20 verificacions d'accessibilitat. I cada verificaci?n est? composta al seu torn per diverses comprovacions que es realitzen autom?ticamente. Tambi?n ha sigut possible incloure algunes comprovacions de revisi?n habitualment manual mitjan?ant m?tricas especialitzades.

  El rastrejador OAW permet la configuraci?n de tots els parell?metros necessaris per a realitzar una iteraci?n de l'observatori (portals, p?ginas per portal, metodolog?a, periodicitat, etc.) i per descomptat dur a terme i controlar tot el proc?s d'ejecuci?n i de verificaci?n. As? mateix, permet generar els informes de conclusions i resultats necessaris tant per a obtindre la panor?mica general de situaci?n de l'accessibilitat en un ?mbito concret com obtindre els informes detallats per a cadascun dels portals que faciliten la resoluci?n dels problemes existents.

  Adem?s el rastrejador OAW ?s usat pel servici de diagn?stico en l?nea disponible en la Comunitat Accessibilitat per a obtindre una estimaci?n, baix demanda, de cu?els ser?an els resultats aconseguits en una iteraci?n oficial. Facilitant la futura correcci?n i acare dels possibles errors existents en el portal.

  El rastrejador de l'OAW analitza dos vegades a l'a?o m?s de 700 portals el que suposa l'an?lisis oficial d'aproximadament 25.000 p?ginas. As? mateix, a trav?s del servici de diagn?stico en l?nea se sol?licita l'an?lisis de m?s de 60.000 p?ginas anualment.

  Des del punt de vista tecnol?gico, es tracta d'un producte constru?t a partir de ferramentes de programari lliure en el qual adem?s per a la seua provisi?n tambi?n s'han utilitzat productes lliures com a apatxe, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta va ser desenvolupada inicialment per l'antic INTECO. Despr?s del seu transformaci?n en l'actual INCIBE , tot el c?dic font i materials van ser cedits al MINHAFP que ha donat continu?tat al producte i que ara, una vegada alliberat, oferix a tots els possibles interessats.

  M?s informaci?n sobre la soluci?n Rastrejador OAW .

  18 October 2017

  Nova versi?n del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web

  Desplegar acordeon

  S'ha desplegat una nova versi?n del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb l'actualizaci?n de totes les depend?ncies org?nicas derivades de la reestructuraci?n de l'AGE amb el canvi de legislatura i tambi?n diferents ajustos i resoluci?n d'incid?ncies en verificacions reportades en els ?ltimos mesos. Esta versi?n ser? la utilitzada en les pr?ximas iteracions oficials de l'Observatori d'Accessibilitat Web:

  • AGE - Setmana del 23-10
  • CCAA - Setmana del 30-10
  • EELL - Setmana del 6-11

  Pot utilitzar-se el Servici de Diagn?stico en l?nea per a estimar i arribat el cas corregir, els possibles futurs resultats.

  11 September 2017

  Obert termini de contribucions per a la revisi?n de la metodolog?a de l'observatori.

  Desplegar acordeon

  Amb l'experi?ncia que hem anat acumulant durant estos 2 ?ltimos a?us de funcionament del servici basat en la UNIX 139803:2012 anem a posar en marxa una revisi?n de la metodolog?a.

  En aquesta revisi?n estem pensant incloure q?estions com:???

  • Ampliar el n?mero de p?ginas analitzades (per a obtindre una??millor visi?n estigueu?stica en els resultats)
  • Modificacions sobre verificacions i comprovacions. Incloent noves, eliminant quiz?s algunes que veiem que est?n?aportant poc valor, o modificant/refinant algunes de les existents.
  • Eliminar la distribuci?n en 2 nivells d'an?lisis (nivell d'an?lisis I i nivell d'an?lisis II). El marge per a errors en els?portals que contempla la metodolog?a se distribuir?a en global?(entre les 20) i no per cada nivell d'an?lisis.?Passar a contemplar un ?nico conjunt de verificacions?ens beneficiar?a a tots i ser?a realment m?s proporcionat i?just.

  La versi?n actual de la metodolog?a se troba disponible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/metodologiaune2012

  Esperem les vostres contribucions fins al pr?ximo 30 de setembre. Pod?is hac?rnoslas arribar a trav?s del f?rum de colaboraci?n de la pr?pia Comunitat Accessibilitat disponible per als membres de la comunitat en la pesta?a "Colaboraci?n".

  Si a?n no sou membres de la comunitat pod?is sol?licitar acc?s i contribuir.

  27 June 2017

  Disponibilitat de materials formatius sobre l'EN 301 549 Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC

  Desplegar acordeon

  El 2014 es public? la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contrataci?n p?blica que entre els seus requisits arreplega que les compres que realitzen les Administracions P?blicas haver de?n ser accessibles, incloent per tant totes les relacionades amb el ?mbito TIC.

  El passat 2 de Desembre de 2016 es public? la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico. En els pr?ximos 21 mesos s'haver de? traslladar a la legislaci?n espa?ona i vendr? a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions p?blicas en el Reial decret 1494/2007 , ?s a dir, que tots els portals complisquen els requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0) i a complementar una altra legislaci?n existent com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informaci?n i de comer? electr?nico.

  L'est?ndar EN 301-549 surgi? del Mandat 376 de la Comisi?n Europea a les institucions europees d'estandarizaci?n dins dels treballs lligats a la directiva de contrataci?n p?blica. Adem?s ha sigut directament referenciat en la directiva d'accessibilidad dels llocs web p?blicos. Esta norma, l'EN EN 301 549(Obri en nova finestra) , establix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un tel?fono m?vil, fins a ordinadors, passant per p?ginas web; as?, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en l?nea amb els indicats en la norma espa?ona UNIX 139803: 2012. Adem?s, la norma europea, descriu els procediments d'assaig i la metodolog?a de evaluaci?n de cadascun d'ells. La norma ha sigut adoptada al cat?logo espa?ol com UNE-EN 301 549(Obri en nova finestra) per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes t?cnicas en Espa?a.

  Per a difondre l'aplicaci?n d'esta norma diverses institucions p?blicas i privades han generat materials formatius o estudis que poden ser d'utilitat per a les Administracions P?blicas i per a qualsevol altre actor relacionat amb la mat?ria.

  01 June 2017

  Nova versi?n del servici de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la Comunitat d'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n del servici de diagn?stico en l?nea, disponible a trav?s de la pesta?a Servici de la Comunitat d'Accessibilitat . Per a poder accedir a la Comunitat ?s necessari tindre un usuari registrat en PAe i haver enviat la sol?licitud d'acc?s a ?sta.
  Sobre esta ?ltima versi?n s'han incorporat noves funcionalitats:

  • An?lisis sobre un conjunt tancat d'URL: An?lisis online d'un conjunt predefinit de p?ginas d'un lloc web p?blico en Internet. Com a m?ximo es podr?n analitzar 17 p?ginas.
  • Hist?ric: A partir d'ara el servici de diagn?stico en l?nea podr? guardar el resultat de l'an?lisis asoci?ndolo a la url i incorporar en l'informe el seu evolutiu respecte a execucions anteriors per a poder comparar-les. S'emmagatzemar?n fins a un m?ximo de 3 execucions. Per a poder agregar un resultat a l'hist?ric ?sser? necessari analitzar 17 p?ginas del portal perqu? els resultats puguen ser comparables entre avaluacions.
  • C?dic font: S'ha modificat la forma d'enviar el c?dic, en esta nova versi?n es permetre? adjuntar el c?dic font en forma de fitxer. Esta opci?n ?s ?til en aquells casos en qu? l'analitzador no puga accedir al contingut per estar allotjat en un espai protegit.
  03 April 2017

  Cursos formaci?n en accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Com a suport a l'aplicaci?n de la Directiva Europea 2016/2102 sobre accessibilitat dels llocs web i de les aplicacions m?vils, la Universitat d'Alcal? d'Henares impartir? dos cursos d'estiu sobre esta mat?ria. Estos dos cursos s?n gratu?ts perqu? est?n patrocinats per la Xarxa Internacional ESVI-Al sobre accessibilitat ( www.esvial.org ). I col?laboren professors de la Universitat Carlos III de Madrid, de la Universitat d'Alacant i de la Universitat d'Oviedo.

  S?n cursos avan?ats i destinats a programadors web o programadors d'Apps:

  24 March 2017

  Curs d'accessibilitat TIC en compres p?blicas

  Desplegar acordeon

  La Fundaci?n ONZE i UNED proporcionen a trav?s del canal de formaci?n de dise?o universal(Obri en nova finestra) el curs de ?Accessibilitat TIC en compres p?blicas?.

  Este curs comen?a el 17 d'abril i a trav?s de ?l es podr? comprendre i aplicar la norma europea EN 301 549 "Requisits d'accessibilitat adequats per a la contrataci?n p?blica de productes i servicis TIC a Europa".

  Europa comen?a a comptar amb legislaci?n i normativa que exigix l'accessibilitat TIC (Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions) en els processos de compres p?blicas.

  La norma europea EN 301 549 "Requisits d'accessibilitat adequats per a la contrataci?n p?blica de productes i servicis TIC a Europa", que ja sigut adoptada per UNIX en Espa?a, establix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; des de tel?fonos m?vils fins a ordinadors, passant per p?ginas web. Els requisits d'esta norma est?n orientats tant per als processos de compres p?blicas com per a la resta d'usos.

  M?s informaci?n sobre els objectius del curs, p?blico objectiu, temari i inscripcions.(Obri en nova finestra)

  16 March 2017

  Llan?ament del primer esborrany per a la nova versi?n de les Directrius WCAG 2.1

  Desplegar acordeon

  El passat 28 de febrer, el W3C public? un primer esborrany dels criteris aplicats en la versi?n 2.1 de les directrius d'accessibilitat web, les WCAG.

  La versi?n actualment en vigor de les WCAG, la 2.0, data de 2008, i ?s la versi?n a la qual es referencia tant des de l'est?ndar espa?ol UNIX 139803:2012 com des de l'est?ndar europeu EN 301-549. Els llocs web de les Administracions P?blicas espa?ones han de complir els requisits de prioritat 1 i 2 de les WCAG 2.0.

  El context tecnol?gico ha evolucionat des de 2008 i les directrius han d'actualitzar. La nova versi?n, Directrius d'Accessibilitat al Contingut Web (WCAG) 2.1(Obri en nova finestra) , publicada el passat 28 de febrer, cobrix una ?mplia gamma de recomanacions per a fer que el contingut web siga m?s accessible. Seguir estes pautes har? que el contingut el siga per a un rang m?s ampli de persones amb discapacitats, incloent ceguera i baixa visi?n, sordera i p?rdida d'audici?n, dificultats d'aprenentatge, limitacions cognitives, moviment limitat, discapacitat del parla, fotosensibilidad i combinacions de ?stas.

  Al seu torn, esta actualizaci?n emfatitza en el fet que l'accessibilitat del contingut web ha de ser efectiva en tot tipus de dispositius: ja siga en ordinadors d'escriptori, port?tiles, tablets o smartphones. Seguint estes pautes, adem?s, s'aconseguix que el contingut web siga m?s clar i ?til per als usuaris en general sense ning?n tipus de discapacitat.

  Tres grups de treball del W3C(Obri en nova finestra) han proposat un total de 25 nous criteris que poden incloure's en les WCAG 2.1, que la seua publicaci?n est? prevista per a juny de 2018. Estos criteris inclouen requisits per a la interf?cie m?vil? i pantalla t?ctil, requisits per a ajudar a les persones amb discapacitat visual que no siguen totalment cecs i persones amb dificultats cognitives.

  Des del W3C s'ha fet una crida p?blico perqu? qualsevol interessat env?i els seus comentaris fins al pr?ximo 31 de mar?. I despu?s es prosseguir? amb tot el proc?s formal de revisi?n i aprobaci?n d'estes.

  Esta nova versi?n ser? de gran utilitat per a l'aplicaci?n de la directiva europea d'accessibilitat de llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico en ampliar el tractament de les q?estiones m?vils.

  Font original de la not?cia(Obri en nova finestra)

  05 December 2016

  Directiva UE sobre accessibilitat en webs i apps d'Organismes P?blicos

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat hui en el Bolet?n oficial de la Uni?n Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico .

  En els pr?ximos 21 mesos s'haver de? traslladar a la legislaci?n espa?ona i vendr? a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions p?blicas en el Reial decret 1494/2007, ?s a dir, que tots els portals complisquen els requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0).

  M?s informaci?n AQU? .

  ?Segur que esta directiva ser? una palanca de canvi addicional en el context de l'accessibilitat que ens beneficiar? a tots.

  19 August 2016

  Nova versi?n de l'informe servici diagn?stico

  Desplegar acordeon

  S'ha dut a terme una remodelaci?n dels informes que emet l'Observatori d'Accessibilitat Web, tant dels oficials en les iteracions, com dels quals remet el servici de diagn?stico en l?nea.

  La informaci?n reflectida no var?a substancialment per? s? la forma en la qual es presenta dins del document. Destaquen, entre altres canvis, la inclusi?n de noves taules que permetre?n reduir el tama?o de l'informe mantenint la mateixa informaci?n per? presentada de forma agregada, l'extracci?n de la metodolog?a com a annex de l'informe, etc.

  Tots estos canvis han sigut possibles gr?cies a l'activa participaci?n dels membres de la Comunitat d'Accessibilitat , als quals ens agradar?a agrair des d'aqu? i animar a seguir compartint els seus coneixements i aportacions, imprescindibles per a millorar el servici i que tots els membres de la comunitat s'acaben beneficiant de ?l.

  cal recordar que estos d?as s'est? realitzant la iteraci?n oficial programada per a finals d'agost i que els seus resultats comen?ar?n a distribuir-se a partir de setembre. Els informes obtinguts ja incorporar?n estes noves millores.

  20 May 2016

  Modificaci?n en l'estructuraci?n dels informes de l'Observatori

  Desplegar acordeon

  Al llarg d'est a?o, en l'Observatori d'Accessibilitat Web, anem a treballar per a implementar canvis en l'Observatori d'Accessibilitat Web, alguns dels cu?els ens els hab?is anat sol?licitant a trav?s de diferents llits de comunicaci?n.

  En primer lloc, i abans de realitzar la primera iteraci?n oficial d'est a?o, volem dur a terme una remodelaci?n dels informes que emet l'Observatori d'Accessibilitat Web, tant dels oficials en les iteracions, com dels quals remet el servici de diagn?stico en l?nea. La informaci?n reflectida no va a variar substancialment per? s? podem alterar la forma en la qual es presenta dins del document com per exemple, canviar orde dels apartats, canviar les gr?ficas o els cap de bestiar?menes, etc.

  Per a??, us animem al fet que, sobre la base de la vostra experi?ncia, ens coment?is aspectes que es puguen millorar perqu? la informaci?n siga m?s f?cilmente compresa. Per a a?? hem creat diversos assumptes en el f?rum de la pesta?a "Colaboraci?n" perqu? ens pod?is deixar en ells tots els vostres comentaris.

  La implementaci?n d'estos canvis condicionar? la data de realizaci?n de la primera iteraci?n que probablement es portar? a cap en el mes de Julio.

  En el cas concret dels informes del servici de diagn?stico en l?nea volem treballar tambi?n a millorar la informaci?n que es dona sobre els errors detectats, especialment per a localitzar-los m?s precisament en el c?dic font o portal i incloure majors suggeriment de millora o correcci?n.

  Tambi?n estarem encantats que ens hag?is arribar a trav?s del f?rum de la pesta?a de "Colaboraci?n" la vostra experi?ncia com a usuaris finals reportant aquells casos concrets en els quals consider?is que podem millorar.

  06 May 2016

  Acord a nivell europeu per a l'aprobaci?n de la directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El Consell Europeu i el Parlament Europeu han aconseguit aconseguir un acord despu?s d'una llarga negociaci?n. La Comisi?n Europea tambi?n es mostra satisfeta per l'acord.? Este acord, subjecte a?n a l'aprobaci?n formal en tots els ?mbitos, permetre? establir a nivell europeu uns requisits d'accessibilitat m?nimos per als portals i les aplicacions m?vils del sector p?blico.

  La Directiva cobrir? tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des dels de les administracions, tribunals i servicis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, i har? que siguen accessibles a tots els ciutadans, en particular als cecs, els sords o les persones amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

  El text acordat de la Directiva:

  • Cobrix tots els llocs web, els seus continguts i les aplicacions m?vils dels organismes del sector p?blico, amb un esc?s n?mero d'excepcions (com els organismes de radiodifusi?n i el streaming en viu).
  • Tambi?n cobrix les extranets i intranets que es puliquen? o es renoven substancialment despu?s de l'entrada en vigor de la directiva.
  • S'exclouen alguns tipus de continguts antics (documents ofim?ticos, multim?dia,arxius) sempre que no es necessiten actualment en procediments administratius. Adem?s contempla un mecanisme de sol?licitud baix demanda en cas de continguts no accessibles.
  • Establix un mecanisme de feedback per a notificar problemes existents podent escalar-ho en cas de no ser at?s.
  • Requerix un seguiment i una presentaci?n d'informes per part dels Estats membres sobre l'accessibilitat d'estos llocs web i aplicacions m?vils. Els informes han de presentar-se a la Comisi?n i ser objecte de publicaci?n.
  • Exigix als estats membres la designaci?n dels organismes encarregats de defendre el compliment d'esta directiva i realitzar les tasques de monitorizaci?n i reporte.
  • Referencia les normes t?cnicas d'aplicaci?n en l?nea amb UNE-EN 301 549. En entorn web a?? es tradu?x en WCAG 2.0 (o el seu equivalent en ?mbito espa?ol UNIX 139803:2012). Estes normes ser? necessari complementar-les amb unes CTS (common technical specifications) per a cobrir al complet el camp de les aplicacions m?vils.

  M?s informaci?n en:? http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2016/mayo/noticia-2016-05-06-acuerdo-comision-europea-accesibilidad-web.html

  30 March 2016

  Nou entorn per a la Comunitat Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Totes les Administracions P?blicas tenen obligaci?n de donar compliment als requisits d'accessibilitat imposats pel Reial decret 1494/2007 de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condiciones b?sicas per a l'acc?s de les persones amb discapacitat a les tecnolog?as, productes i servicis relacionats amb la societat de la informaci?n i mitjans de comunicaci?n social. A?? es tradu?x que tots els portals de les administracions p?blicas han de complir els Criteris de Conformitat de nivell A i AA de la norma UNIX 139803:2012 (equivalent a WCAG 2.0).

  Per a ajudar a les administracions en esta tasca, es v? oferint des de 2010 la comunitat accessibilitat, en la qual els seus membres, els gestors de portals de les administracions p?blicas, poden compartir les seues experi?ncies i coneixements en accessibilitat web as? com accedir al servici de diagn?stico en l?nea.

  La comunitat accessibilitat forma part de les actuacions dutes a terme per l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web . Amb l'objectiu de concentrar en el Portal d'Administraci?n Electr?nica tots els materials disponibles d'esta tem?tica: Observatori d'accessibilitat, normativa, materials d'ajuda, i la pr?pia comunitat accessibilitat, s'ha procedit a realitzar la migraci?n de la comunitat a un nou entorn renovat disponible en:

  http://administracionelectronica.gob.es/comunidades/accesibilidad

  Per a facilitar el proc?s de transici?n, coexistir?n durant un temps limitat tots dos entorns, permetent l'acc?s des de tots dos al servici de diagn?stico en l?nea. No obstant a??, s?l'es admetre?n nous membres en el nou entorn i s?l'es atendre?n les q?estions plantejades en el nou f?rum de "colaboraci?n".

  14 May 2015

  Disponibles els an?lisis d'UNIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  El servici de diagn?stico en l?nea oferix ja la possibilitat de realitzar an?lisis pel que fa a la nova metodolog?a basada en la UNIX 139803:2012 i que ha sigut provisionalment aprovada per al seu ?s per les Administracions P?blicas.

  M?s informaci?n en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2015/mayo/noticia-2015-05-14-analisis-une-observatorio-accesibilidad.html(Obri en nova finestra)

  19 February 2015

  Posada en funcionament del Servici de Diagn?stico en l?nea

  Desplegar acordeon

  Dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web (1) s'ha posat en funcionament el servici de diagn?stico en l?nea.

  El servici de diagn?stico en l?nea permet, a qualsevol departament de les Administracions P?blicas, realitzar an?lisis autom?ticos d'accessibilitat conformes a les metodolog?as dels estudis de l'observatori. Actualment es troba ja disponible els basats en la norma UNIX 139803:2004.

  La Comunitat Accessibilitat (2) ?s un punt d'encontre per als gestors de portals web de les administracions p?blicas de qualsevol ?mbito administratiu (AGE, CCAA, EELL, universitats, altres ens estatals, etc.). En ?l es pot compartir informaci?n i experi?ncies i resoldre dubtes. Ara, entre els servicis disponibles, s'incorpora el servici de diagn?stico en l?nea. Qualsevol gestor de les administracions p?blicas pot sol?licitar formar part d'esta comunitat i fer ?s dels servicis oferits.

  El servici de diagn?stico permet, a partir d'una URL indicada, la selecci?n aleat?ria d'un n?mero de p?ginas indicat. El servici analitzar? estes p?ginas conforme al tipus d'estudi seleccionat i remetre? en diferit un informe en format PDF al correu electr?nico indicat. Adem?s de mostrar el detall dels errors oposats, el servici realitza una estimaci?n del nivell d'accessibilitat de cada p?gina asign?ndole adem?s una puntuaci?n de 0 a 10. Agregant tots els resultats s'oferix tambi?n una estimaci?n de la situaci?n global del portal.

  Es podr?n sol?licitar an?lisis de portals disponibles en internet i de portals l'acc?s dels quals est? restringit a la xarxa SARA. En el cas de portals interns de les organitzacions o de portals que exigixen una autenticaci?n pr?via, es podr? utilitzar la funcionalitat d'an?lisis de c?dic font. Adem?s es pot acotar la selecci?n aleat?ria de p?ginas a un directori del portal el que permet realitzar un millor agranament en la revisi?n de l'accessibilitat del portal.

  Pr?ximamente, el servici de diagn?stico en l?nea ser? actualitzat per a oferir la possibilitat de sol?licitar an?lisis conformes a la metodolog?a de l'estudi de l'observatori basada en la norma UNIX 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad(Obri en nova finestra)
  (2) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 April 2014

  Nova Gu?a de Accessibilitat en Seus Electr?nicas

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que servisquen de suport per a l'aplicaci?n del nou est?ndar UNIX 139803:2012 (2) equivalent a les WCAG 2.0.

  Als materials ja existents en l'apartat Transici?n a UNIX 139803:2012 s'incorpora ara una nova gu?a de Accessibilitat en Seus Electr?nicas." Esta gu?a de ajuda est? dirigida als gestors i t?cnicos responsables del desenvolupament de Seus electr?nicas de les Administracions P?blicas.

  L'objectiu d'esta gu?a ?s oferir una visi?n dels aspectes espec?ficos d'accessibilitat en les Seus Electr?nicas. Per a??, es tracten amb major detalle la identitat i firma electr?nica i els formularis electr?nicos. Tambi?n es resumixen algunes q?estiones gen?riques d'accessibilitat que apliquen a les Seus Electr?nicas igual que a qualsevol altre portal. S'adjunta amb la gu?a un exemple de formulari accessible en format XHTML+CSS para el seu possible ?s com a model de refer?ncia.

  Esta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per a facilitar la seua consulta i lectura. La seua desc?rrega es troba disponible des de l'apartat " Gu?as Pr?cticas d'accessibilitat " (3)

  Els gestors de portals de les administracions p?blicas poden usar els f?rums de la Comunitat Accessibilitat (4) per a resoldre dubtes referent a esta gu?a.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obri en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obri en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Obri en nova finestra)

  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  05 March 2014

  La futura Directiva d'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  El Parlament Europeu ha donat el seu primer vistiplau a la futura Directiva d'Accessibilitat?

  Seg?n el text aprovat la futura directiva d'accessibilitat afectar? a tots els llocs web gestionats o finan?ats per entitats p?blicas i tambi?n als llocs web operats pel sector privat per? que desempe?en servicis p?blicos.

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/marzo/noticia-2014-03-05-directiva-ue-accesibilidad.html(Obri en nova finestra)

  06 February 2014

  Primera norma europea d'Accessibilitat en Tics

  Desplegar acordeon

  La norma EN 301 549 ?Requisits d'accessibilitat adequats per a la contrataci?n p?blica de productes i servicis TIC a Europa?, establix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un tel?fono m?vil, fins a ordinadors, passant per p?ginas web; as?, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en l?nea amb els indicats en la norma espa?ona UNIX 139803, ?Requisits d'accessibilitat per a continguts en la Web?. Adem?s, la norma europea descriu els procediments d'assaig i la metodolog?a de evaluaci?n de cadascun d'ells.

  M?s informaci?n en:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/febrero/noticia_2014-02-06_normas_ue_accesibilidad.html(Obri en nova finestra)

  21 January 2014

  Nova Gu?a de validaci?n d'accessibilitat amb UNIX139803:2012

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que servisquen de suport per a l'aplicaci?n del nou est?ndar UNIX 139803:2012 (2) (equivalent a les WCAG 2.0).

  En esta ocasi?n es publica una gu?a totalment nova que se'ns ha vingut demandant per diferents llits: "Gu?a de validaci?n d'accessibilitat web". Esta gu?a de ajuda inclou les explicacions necess?ries per a realitzar les validacions d'accessibilitat durant els diferents cicles de vida d'un portal o lloc web. Est? dirigida a desenvolupadors, editors de contingut i avaluadors responsables de vetlar pel compliment dels requisits d'accessibilitat en un lloc web.

  Per a seguir esta gu?a se assumix un coneixement previ de les pautes i criteris de conformitat de les WCAG 2.0, sobre el dise?o web accessible, productes de suport i c?mo usen la web les persones amb discapacitat. No obstant a??, en la gu?a se revisen alguns conceptes fonamentals de les WCAG 2.0 i requisits generals de conformitat que ha de complir una p?gina web el coneixement del qual, m?s all? dels requisits t?cnicos espec?ficos que no s'inclouen en esta gu?a, ?s d'especial import?ncia per a poder dur a terme validacions d'accessibilitat de forma correcta.

  Esta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per a facilitar la seua consulta i lectura. La seua desc?rrega es troba disponible des de l'apartat " Gu?as Pr?cticas d'accessibilitat " (3)

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obri en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obri en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Obri en nova finestra)
  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  11 December 2013

  Nova versi?n Gu?a de Accessibilitat en Continguts Multim?dia

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que servisquen de suport per a l'aplicaci?n del nou est?ndar UNIX 139803:2012 (2) (equivalent a les WCAG 2.0).

  En esta ocasi?n es publica una nova versi?n de la Gu?a de Accessibilitat en Continguts Multim?dia adaptada a la norma UNIX 139803:2012 (2) Esta gu?a, dirigida a dise?adores i desenvolupadors web, arreplega les q?estions que s'han de tindre en compte per a garantir l'accessibilitat en este tipus de continguts.

  L'objectiu d'esta gu?a ?s oferir una visi?n general de l'accessibilitat en els continguts multim?dia i explicar els principals m?tots existents per a la inclusi?n d'elements de v?deo i ?udio en un lloc web, as? com les caracter?sticas espec?ficas d'accessibilitat que han de reunir tals elements i els criteris generals d'accessibilitat que ha de satisfer qualsevol contingut multim?dia. Tambi?n s'oferix un apartat d'exemples pr?cticos en el qual s'aborden les principals metodolog?as seguides en els llocs de les administracions p?blicas per a la inclusi?n de continguts multim?dia, amb la finalitat de que els desenvolupadors coneguen en cada cas les mesures d'accessibilitat que s'han d'adoptar.

  Esta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per a facilitar la seua consulta i lectura. La seua desc?rrega es troba disponible des de l'apartat " Gu?as Pr?cticas d'accessibilitat " (3)

  Els gestors de portals de les administracions p?blicas poden usar els f?rums de la Comunitat Accessibilitat (4) per a resoldre dubtes referent a esta gu?a.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obri en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obri en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Obri en nova finestra)
  (4)? http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  20 November 2013

  Publicaci?n de la Gu?a de Transici?n cap a UNIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que servisquen de suport per a l'aplicaci?n del nou est?ndar UNIX 139803:2012 (2) equivalent a les WCAG 2.0.

  Als materials ja existents en l'apartat Transici?n a UNIX 139803:2012 (3) s'incorpora ara una nova gu?a, "Gu?a de Transici?n UNIX 139803:2004 a 139803:2012" que ?s una gu?a de ajuda als dise?adores i desenvolupadors web per a realitzar la transici?n dels llocs web que ja complixen la norma anterior UNIX 139803:2004. En ella s'expliquen qu? nous requisits cal complir, cu?els han variat en el seu orientaci?n i fins i tot cu?els ja no ?s necessari complir. Esta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i com a novetat en format EPUB per a facilitar la seua consulta i lectura.

  Adem?s, els gestors de portals de les administracions p?blicas poden sol?licitar formar part d'esta comunitat, la Comunitat Accessibilitat en la qual es compartixen coneixements d'esta tem?tica. Us animem a usar els f?rums disponibles per a plantejar dubtes pel que fa a l'aplicaci?n de la norma UNIX 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obri en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obri en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html(Obri en nova finestra)
  (4)? http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 October 2013

  Ajuda per a la transici?n cap a la UNIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  Despr?s de la publicaci?n de la resoluci?n del 2 de setembre de 2012 pel Ministeri d'Ind?stria, Turisme i Energ?a en la qual s'especifica que la norma 139803:2012 substitu?x a la norma 139803:2004, les Administracions P?blicas est?n treballant en el proc?s d'actualizaci?n al nou est?ndar.

  L'Observatori d'Accessibilitat Web est? preparant nous materials d'ajuda que servisquen de suport per a l'aplicaci?n del nou est?ndar, alguns d'ells ja es troben disponibles.

  Pot consultar el detall en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html

  25 February 2013

  Distribuci?n gratu?ta des de PAe de la Norma UNIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  A trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica pot obtindre's gratu?tament esta norma d'immensa utilitat per als llocs web de les Administracions P?blicas.

  La Norma UNIX 139803:2012: Requisits d'Accessibilitat per a continguts en la web , ?s una norma espa?ona de recent aprobaci?n (juliol de 2012) que establix els requisits d'accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits, refer?ncia completament a les Pautes d'Accessibilitat per al contingut web WCAG2.0 de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C) per tant hi ha una equival?ncia directa entre elles.

  Adem?s, el Ministeri d'Ind?stria, Turisme i Energ?a aprob? el passat 2 de setembre una resoluci?n en la qual s'especifica que la norma 139803:2012 substitu?x a la norma 139803:2004

  La Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, com a part de la seua iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web, ha subscrit un acord amb AENOR per a la distribuci?n gratu?ta d'esta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica.

  El coneixement p?blico i gratu?t d'esta norma pret?n incidir positivament en la implantaci?n d'estos nous requisits d'accessibilitat, especialment en els portals web de les Administracions P?blicas.

  La desc?rrega gratu?ta de la Norma UNIX 139803:2012 pot realitzar-se des de:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/normativa(Obri en nova finestra)

  14 November 2011

  Espa?a l?der europeu en accessibilitat webs governamentals

  Desplegar acordeon

  La Comisi?n Europea sit?a a Espa?a com a l?der en el ?mbito de l'accessibilitat dels portals web de l'Administraci?n P?blica Europea seg?n les dades publicades en l'estudi "Monitoring i-accesibility"

  Adem?s, l'estudi tambi?n situa a Espa?a molt per davant d'altres pa?ses de refer?ncia fora d'Europa que tambi?n han sigut analitzats en l'estudi.

  M?s informaci?n disponible en la Nota preparada per l'Observatori d'Administraci?n Electr?nica:

  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_020002028.pdf

  Enhorabona a tots els responsables de portals web que est?n fent possible este canvi

  08 November 2011

  Millores del servici on-line de diagn?stico accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Posem a la vostra disposici?n una nova versi?n del servici on-line de diagn?stico de l'accessibilitat que inclou 2 importants millores sol?licitades pels nostres usuaris. Estes millores permeten incrementar la qualitat de la selecci?n aleat?ria de p?ginas de manera que siga m?s f?cil analitzar en profunditat tots els continguts allotjats en un portal. Fins i tot els responsables d'una ?nica secci?n dins d'un gran portal podr?an autoevaluarse.

  * Limitaci?n de l'an?lisis dins d'un directori. Aquells portals que tinguen organitzada la seua estructura de portal mitjan?ant directoris podr?n, si ho desitgen, restringir la selecci?n aleat?ria de p?ginas al directori que cont? la URL indicada. El directori seleccionat ser? fins a la ?ltima "/" que aparega en la URL. ?s a dir, una sol?licitud d'an?lisis a la p?gina http://www.portal.es/directorio1/directorio2/pagina.html(Obri en nova finestra) en la qual s'active l'opci?n "No rastrejar fora del directori" s?el seleccionar? p?ginas la URL del qual continga http://www.portal.es/directorio1/directorio2/(Obri en nova finestra)
  * Restricci?n d'an?lisis a p?ginas especials. S'ha implementat una limitaci?n en el rastrejador que realitza la selecci?n aleat?ria de p?ginas de manera que s'excloguen c?mo p?ginas a analitzar aquelles els enlla?os de les quals tinguen un literal determinat. Actualment, els ?nicos literals inclosos han sigut els relatius a "impresi?n" per a evitar analitzar estes p?ginas que no est?n preparades per a la navegaci?n web sin? per a ser impreses en paper. Ser?a impossible incloure nous casos semblants que es detectaren.

  Esperem que estes millores us siguen de gran utilitat i us animem al fet que ens envi?is vostres suggeriments i sol?licituds a trav?s dels f?rums actius en la Comunitat Accessibilitat. Estem encantats de millorar.

  03 November 2011

  ?s record del servici de diagn?stico

  Desplegar acordeon

  Durant el passat mes d'octubre hem aconseguit xifres record en l'?s del servici de diagn?stico on-line.

  Durant este per?ode s'han realitzat m?s de 1500 sol?licituds d'informes que han suposat analitzar m?s de 3500 p?ginas.

  Esperem que el servici us est? sent de gran utilitat.

  21 July 2011

  Publicaci?n Gu?a accessibilitat per a Continguts Multim?dia

  Desplegar acordeon

  Com ja us comuniquem fa temps, un dels aspectes que ?bamos a tractar detalladament en les gu?as pr?cticas de l'Observatori d'Accessibilitat Web eren els continguts multim?dia: ?udio i v?deo. A?? es deu al fet que molts dels requisits imposats a estos continguts no es poden analitzar autom?ticamente des dels estudis peri?dicos de l'observatori d'accessibilitat web.

  Els continguts multim?dia, pels seus especials caracter?sticas, s?n un dels tipus de continguts que resulta m?s dif?cil oferir amb una qualitat ?ptima d'accessibilitat. A pesar d'a??, l'evoluci?n en la xarxa ha fet que este tipus de continguts est? cada vegada m?s present en els portals institucionals, especialment en les seccions de premsa. No obstant a??, no hem d'oblidar que encara que resulte cost?s, aquests continguts han de complir els requisits d'accessibilitat de manera que puguen ser accedits per tots els ciutadans.

  La Gu?a de Accessibilitat en Contingut Multim?dia est? indicada tant per als responsables t?cnicos de portals com per als responsbles de seccions amb contingut multim?dia, com per exemple els gabinets de premsa. La gu?a especifica tant els requisits t?cnicos per a la inclusi?n del contingut multim?dia en la web com els requisits espec?ficos que ha de complir el propi contingut durant el seu generaci?n i preparaci?n (subt?tulos, llengua de signes, etc). ?s important destacar tambi?n que davant la pr?xima necessitat d'aplicaci?n de les WCAG 2.0, la gu?a arreplega estos requisits en funci?n de les noves pautes d'accessibilitat.

  Les gu?as poden trobar-se en l'apartat "Documentaci?n". Tambi?n poden trobar-se en la secci?n "Administraci?n Electr?nica Inclusiva - Accessibilitat" del Portal d'Administraci?n Electr?nica (http://administracionelectronica.gob.es).

  Esperem que us siga d'utilitat

  23 May 2011

  An?lisis de c?dic font - Servici de Diagn?stico on-line

  Desplegar acordeon

  S'acaba de posar en producci?n una nova versi?n del Servici de Diagn?stico en l?nea de la Comunitat Accessibilitat (pesta?a Servici). Aquest servici permet la realizaci?n d'an?lisis d'accessibilitat web conformes a la norma UNIX 139803 i a l'Observatori d'Accessibilitat Web.

  Este servici es troba ?nicamente disponible per als membres de la Comunitat Accessibilitat per? tinguen en compte que qualsevol Administraci?n P?blica pot sol?licitar formar part de la Comunitat i per tant fer ?s del servici.

  Amb els canvis ara introdu?ts el servici de diagn?stico on-line podr? usar-se tambi?n indicant el c?dic font de la p?gina a analitzar. Esta opci?n permet per tant:

  * Analitzar p?ginas en les quals es requerisca una autenticaci?n pr?via com pot ser el cas dels servicis de les seus electr?nicas.
  * Analitzar p?ginas que ?nicamente est?n disponibles a trav?s d'intranet.
  * Analitzar p?ginas que todav?a no est?n posades en producci?n.
  * Provar canvis en c?dic font abans d'introduir o implementar aquests canvis en el gestor de continguts.

  D'esta manera s'ampl?an les opcions d'an?lisis i verificaci?n de l'accessibilitat en els portals web de l'administraci?n possibilitant que pr?cticamente qualsevol tipus de p?gina puga ser analitzada.

  Esperem que els siga de gran utilitat.

  16 February 2011

  Gu?a de accessibilitat en Seus Electronicas

  Desplegar acordeon

  Com ja sab?is, un dels aspectes que no podem analitzar en l'observatori d'accessibilitat web ?s l'estat dels formularis electr?nicos l'?s del qual requerisca un proc?s d'autenticaci?n. No obstant a??, l'accessibilitat en estos formularis electr?nicos, presents en el seu gran major?a en les seus electr?nicas, ?s un dels aspectes clau per a aconseguir una administraci?n electr?nica en la qual puguen participar tots els ciutadans.

  Des de l'observatori d'accessibilitat hem preparat una nova gu?a pr?ctica: "Gu?a de accessibilitat en seus electr?nicas" en la qual tractem les q?estiones m?s espec?ficas de les seus electr?nicas com la firma electr?nica i els formularis electr?nicos.

  ?s important destacar que l'?s de certificats electr?nicos o firma electr?nica en una seu NO IMPLICA que eixa seu no siga accessible. ?s una de les excepcions previstes en la llei: no existix una alternativa tecnol?gica que possibilite la utilizaci?n de firma sense elements de programaci?n en client. Aix? s?, la seu ha de complir la resta de requisits d'accessibilitat exigits a un portal.

  Els desenvolupadors han de prestar un especial inter?s a l'accessibilitat dels formularis electr?nicos. ?s l'element d'interacci?n amb l'usuari final (ciutad?, empresa, etc.) i si ?ste no pot operar amb el formulari se li impedix per complet l'?s de l'adminsitraci?n electr?nica.

  S'adjunta amb la gu?a un exemple de formulari accessible en format XHTML+CSS para el seu possible ?s com a model de refer?ncia.

  Per ?ltimo, com en la major?a de els casos estos formularis exigixen una autenticaci?n de l'usuari no es poden utilitzar les ferramentes habituals de validaci?n de l'accessibilitat. En estos casos ?s necessari l'?s de ferramentes m?s espec?ficas, orientades en molts casos a la revisi?n manual. En la gu?a podr?is trobar una selecci?n de ferramentes ?tiles per a la verificaci?n de l'accessibilitat en la part autenticada de les seus electr?nicas.

  Esperem que esta gu?a us puga resultar d'enorme utilitat tant als quals ja hab?is desplegat les vostres seus electr?nicas com als quals est?is en el proc?s de realitzar-ho.

  Les gu?as poden trobar-se en l'apartat "Documentaci?n" de la Comunitat. Tambi?n poden trobar-se en la secci?n "Administraci?n Electr?nica Inclusiva" del nou Portal d'Administraci?n Electr?nica.

  14 October 2010

  Accessibilitat en PDF

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat, continuant amb les labors de generaci?n de materials que puguen ser d'ajuda per a millorar l'accessibilitat dels portals web, ha preparat una Gu?a para la generaci?n de PDF accessibles amb la versi?n d'Acrobat 9.

  Aquesta gu?a, adem?s de considerar la nova versi?n d'Acrobat, millora l'explicaci?n dels aspectes pr?cticos a tindre en compte. Per a a?? facilita uns exemples pr?cticos en diferents formats per a poder analitzar-los i comprendre millor la forma en la qual cal actuar.

  La gu?a se troba disponible des de la secci?n "Documentaci?n" de la Comunitat Accessibilitat.

  Esperem que us siga d'utilitat

  04 October 2010

  Formaci?n en Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  S'ha incorporat a la secci?n "Documentaci?n" un nou apartat espec?fico de "Formaci?n en Accessibilitat" en el cu?l s'arrepleguen diferents seminaris, cursos i m?sters en el ?reva d'Accessibilitat.

  30 July 2010

  Gesti?n de l'Accessibilitat en Gestors de Contingut

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat ha generat la Gu?a ?Gesti?n de l'Accessibilitat en Gestors de Contingut?. Es tracta d'una gu?a para els responsables t?cnicos de llocs web en la qual s'arrepleguen les q?estions que s'han de tindre en compte i que s'han de cuidar i implementar en les implantacions de portals mitjan?ant gestors de continguts.


  Especialment ser? d'utilitat per a responsables t?cnicos que est?n iniciant la seua marxa en la utilizaci?n de Gestors de Contingut per a l'explotaci?n dels seus portals.


  La gu?a se troba disponible per a qualsevol usuari des de la secci?n "Documentaci?n" de la Comunitat.

  23 July 2010

  Publicaci?n de Gu?a para editors finals de continguts

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat ha generat una Gu?a pr?ctica per als editors finals de continguts que arreplega les q?estions d'accessibilitat que han d'atendre els editors finals de continguts, en el seu major?a no t?cnicos, en l'edici?n i generaci?n di?ria de continguts.

  Els editors finals de contingut juguen un paper cr?tico en el manteniment de l'accessibilitat dels portals web. Encara que els gestors de continguts hagen implementat les mesures que permeten l'accessibilitat dels seus continguts,hi ha aspectes que han de ser gestionats i introdu?ts pels editors. S?el si els editors finals de continguts est?n correctament formats per a tindre en consideraci?n l'accessibilitat es podr?n generar continguts accessibles i per tant posar a disposici?n dels ciutadans portals accessibles conformes a les normatives legals existents.

  Esta gu?a pot ser un element de suport molt important en la formaci?n als editors finals de contenidos.la gu?a se distribu?x amb llic?ncia Creative Commons. A?? permet que els responsables de cada lloc puguen modificar el seu contingut adapt?ndolo a les particularitats d'edici?n en cadascun dels seus entorns.

  La gu?a se troba disponible per a qualsevol usuari des de la secci?n "Documentaci?n" de la Comunitat. Si desitgen la versi?n editable del documente p?nganse en contacte amb observ_accesibilidad@mpr.es

  31 May 2010

  INTECO - Formaci?n en PDF accessibles

  Desplegar acordeon

  INTECO acaba de posar en marxa un xiquet?o curs de formaci?n online per a la creaci?n de PDF accessibles.

  El model d'aprenentatge ?s telem?tico i se seguix un flux completament autom?tico:

  1. L'alumne s'inscriu i immediatament obt? acc?s al curs.
  2. L'evaluaci?n del curs es duu a terme a trav?s de tests.
  3. Una vegada finalitzat el curs s'informa a l'usuari i s'env?al diploma per correu electr?nico.

  L'enlla? per a accedir al curs ?s el seg?ent: https://formacion-online.inteco.es/inscripcion/index.php?id_curso=29&op=login

  20 May 2010

  Participaci?n en f?rums

  Desplegar acordeon

  Us animem al fet que particip?is en els f?rums plantejant els vostres dubtes i problem?ticas d'accessibilitat.

  ??Podem ajudar-nos entre tots!!

  Pots mantindre't informat per correu electr?nico del que succeeix en els f?rums de la Comunitat activant les opcions de monitorizaci?n.

  Entra en el f?rum en el qual est?s interessat i punxa a "Monitorar f?rum".

  04 May 2010

  Servici de Diagn?stico on-line de l'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  El Ministeri de la Presid?ncia, dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat, ha posat en producci?n un Servici de Diagn?stico on-line de l'Accessibilitat.

  Aquest servici es presta amb les seg?ents caracter?sticas:

  - Permet analitzar un portal mitjan?ant selecci?n autom?tica de p?ginas (fins a 17) o una p?gina en concret.
  - L'informe es remitent en diferit en format PDF per correu electr?nico .
  - Es pot seleccionar el tipus d'informe que es desitja: l'informe "UNIX" que analitza en profunditat tots els requisits especificats en la norma UNIX 139803 o l'informe "Observatori" que genera un informe tal com ho realitza l'Observatori de l'Accessibilitat amb el detall de tots els errors produ?ts

  Per a accedir al servici ?s necessari ser membre de la Comunitat Accessibilitat. Per a a?? ?s necessari ser un usuari registrat del CTT i omplir la "sol?licitud d'admisi?n" a la comunitat.

  Subscripcions

  En esta ?reva podr? donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en not?cies, documents o f?rums relacionades amb la comunitat.

  Formulari de subscripcions
  Introdu?sca l'email en el qual desitja rebre les subscripcions de la comunitat.

  *

  Introdu?sca l'email per a donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General