Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

Comunitat accessibilitat

 • Nom Abreujat:
  accessibilitat

  Descripci?n:

  Totes les Administracions P?blicas tenen obligaci?n de donar compliment als requisits d'accessibilitat imposats pel Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico . Aix? es tradueix que tots els llocs web de les administracions p?blicas han de complir la? norma UNE-EN 301549:2019 de?"Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC"(Obre en nova finestra) alineada als?Criteris de Conformitat de nivell A i AA de?la WCAG 2.1.

  Per ajudar a les administracions en aquesta tasca, s'ofereix aquesta comunitat en la qual els seus membres podr?n compartir les seves experi?ncies i coneixements en accessibilitat web as? com accedir al servei de diagn?stico en l?nea.

  Destinataris

  Personal de les AAPP responsable de la gesti?n de l'accessibilitat als seus portals web.

  Els membres de la Comunitat poden:

  • Utilitzar el servei de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la pesta?a "Servei"
  • Compartir documentaci?n i informaci?n: Incorporant documents (estudis, informes, documentaci?n, arquitectures d'informaci?n, resoluci?n de problemes o incid?ncies, etc.) generats en les seves organitzacions a trav?s de la pesta?a "Documentaci?n"
  • Participar activament en el f?rum de discusi?n?a trav?s de la pesta?a Colaboraci?n. ?
  • Compartir millores o/i desenvolupaments en el ?mbito de l'accessibilitat. L'AAPP cedent haver de? tenir els drets de propietat intel?lectual.
  • Mantenir-te informat de les ?ltimas novetats A trav?s de l'apartat? Subscripcions podr?s rebre en el teu correu electr?nico les not?cies publicades a trav?s de la comunitat accessibilitat. I tambi?n podr?s utilitzar la llista de distribuci?n caccesibilidad-avisos(Obre en nova finestra)

  Acc?s a la comunitat

  Per poder usar el Servei de diagn?stico on-line i participar activament en la comunitat??s necessari ser membre de la Comunitat Accessibilitat. Per a aix?:

  • Haver de?s ser personal de les AAPP.
  • Tenir un usuari actiu en PAe amb perfil administraci?n p?blica. Si no comptes ja amb ?l pots sol?licitar l'alta d'un usuari .
  • Realitzar una ?Sol?licitud d'acc?s a la comunitat? en la pesta?a?"General"?de la Comunitat (recorda que has d'estar identificat en PAe per tenir disponible aquesta opci?n). Una vegada adm?s en la comunitat rebre? un correu electr?nico de confirmaci?n.

  Not?cies

  04 December 2019

  Curs MOOC sobre accessibilitat web

  Desplegar acordeon

  En el D?a Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre), el Consorci World Wide Web (W3C) i l'Institut de la UNESCO para Tecnolog?as de la Informaci?n en l'Educaci?n (UNESCO IITE) van anunciar el llan?ament d'un curs en l?nea promocionat des de la Iniciativa d'Accessibilitat Web(Obre en nova finestra) (WAI) del W3C, amb formadors experts internacionals d'organitzacions membres del Consorci W3C. El Curs Online Massiu en Obert (MOOC) " Introducci?n a l'accessibilitat web(Obre en nova finestra) " ser? impartit a trav?s de la plataforma edX? i el seu contingut estar? ?ntegramente en ingl?s. Per? pot ser de gran inter?s per a personal de les nostres administracions i els t?cnicos externs que treballen per a nosaltres.

  El curs ofereix una introducci?n en l'accessibilitat digital i proporciona una basi s?lida perqu?, tant els llocs web com les aplicacions, siguin accessibles per a persones amb discapacitat, compleixin amb els est?ndares internacionals i millorin l'experi?ncia de tots els usuaris.

  Esperem que us pugui ser d'utilitat

  22 November 2019

  El rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web ser? utilitzat pel Govern d'Argentina per realitzar monitoratges d'accessibilitat en la seva ?mbito nacional

  Desplegar acordeon

  L'Oficina Nacional de Tecnolog?as d'Informaci?n (ONTI) del Govern d'Argentina va a usar el rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, desenvolupat pel Govern d'Espa?a, per realitzar monitoratges del compliment dels requisits d'accessibilitat pel que fa a la seva Llei N? 26.653 de ?Accessibilitat de la Informaci?n de les P?ginas Web? i el Decret Reglamentari de la mateixa.

  Per obtenir m?s informaci?n es pot visitar la not?cia publicada en el PAe .

  05 November 2019

  Formaci?n en accessibilitat d'aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  El RD 1112/2018 exigeix el compliment dels requisits d'accessibilitat en les aplicacions m?vils del sector p?blico a partir del 23 de juny de 2021.

  El moment d'inici d'aplicaci?n sembla a?n lluny?, no obstant aix?, tendr? efecte amb car?cter immediat no contemplant cap cl?usula d'excepci?n o per?ode de transici?n per a aquelles aplicacions desenvolupades abans d'aquesta data. Per tant, per no haver d'escometre posteriors recodificaciones de les aplicacions m?vils, es recomana comen?ar a aplicar, al m?s aviat possible, els criteris d'accessibilitat.

  Tenint en compte aix?, es public? al desembre de 2017, la Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils (apps) ?, que encara que estar?a pendent d'actualitzar a la UNE-EN 301 549:2019 (WCAG 2.1), s? cobreix els requisits de WCAG 2.0, i adem?s serveix per asseure les bases per comen?ar a treballar en aquesta mat?ria. Adem?s, es cre? un espai en github on compartir exemples i materials referent a accessibilitat en aplicacions m?vils.

  El Ministeri d'Hisenda, a trav?s de la Universitat d'Alcal?, ha impartit per al seu propi personal un curs espec?fico sobre accessibilitat en aplicacions m?vils, probablement un dels primers en el ?mbito Administracions P?blicas.

  En honor de facilitar la implantaci?n i col?laborar en la difusi?n del coneixement, la Universitat d'Alcal? ha preparat i seleccionat alguns materials referent al desenvolupament d'aplicacions m?vils accessibles i el seu validaci?n que comparteix amb tota la comunitat a trav?s de l'espai espai en GITHUB(Obre en nova finestra) .

  Agra?m enormement el seu colaboraci?n i esperem us sigui d'utilitat a tots vosaltres.

  24 October 2019

  Accessibilitat en xarxes socials

  Desplegar acordeon

  Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web hem generat una nova secci?n de preguntes freq?ents dedicada en aquesta ocasi?n a l'accessibilitat dels continguts que publiquem les administracions p?blicas a les xarxes socials.

  Agra?m la colaboraci?n de "Pla d'Aprenentatge Digital - forMadrid" de la Comunitat de Madrid que ens ha facilitat el contingut referent als tweets accessibles i us animem a tots al fet que si tingues?is materials que puguin ser d'utilitat per a la resta d'administracions els compart?is i puguem difondre'ls per a tots.

  04 October 2019

  Obert el termini per a comentaris sobre l'esborrany de la Metodolog?a de l'Observatori d'Accessibilitat Web

  Desplegar acordeon

  Aquesta metodolog?a, lligada al seguiment simplificat que els Estats membres han de realitzar referent al compliment de la Directiva 2016/2102, s'obre a consulta per comptar amb la participaci?n de tots els actors involucrats en l'accessibilitat: administracions p?blicas, sector empresarial, associacions de persones amb discapacitat i qualsevol altre actor particular que vulgui participar.

  Per obtenir m?s informaci?n es pot visitar la not?cia publicada en el PAe .

  23 July 2019

  Nous materials aclaridors sobre el Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El passat 20 de setembre de 2018 entr? en vigor la major?a de les provisions del nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico(Obre en nova finestra) que? trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obre en nova finestra) .

  Des de llavors s'han rebut nombroses consultes sobre alguns dels seus preceptes, la manera d'aplicar-los i els terminis en els quals ha de fer-se, especialment des del punt de vista de les administracions p?blicas que s?n les entitats obligades a aplicar-ho. Per aquesta raz?n, des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'han preparat aquests materials:

  Aquests documents inclouen tambi?n materials gr?ficos orientats a aclarir el context i a facilitar la difusi?n i concienciaci?n dins de les administracions p?blicas.

  Tots els materials est?n generats amb llic?ncies creative commons per facilitar la seva reutilizaci?n i aprofitament per totes les administracions p?blicas sent possible modificar-los per adaptar-los a les seves necessitats concretes.

  Per ?ltimo, tambi?n s'ha generat la secci?n de Preguntes Freq?ents referent al Reial decret d?nde s'anar?n publicant aquelles preguntes que puguin ser d'inter?s a tots els actors interessats.

  16 May 2019

  Disponible la Norma UNE-EN 301549:2019 en el PAe

  Desplegar acordeon

  El 21 de desembre de 2018 la Comisi?n Europea public? la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048 de la Comisi?n, de 20 de desembre de 2018 , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius m?vils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. Aquesta decisi?n aplica al context espa?ol a trav?s del RD 1112/2018 .

  Amb la publicaci?n d'aquesta decisi?n s'estableix que l'est?ndar d'aplicaci?n per al compliment dels requisits ?s la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC" , que en la seva versi?n espa?ona es materialitza en la norma UNE-EN 301-549:2019, de Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC. ?s per aix?, que es considera necessari facilitar el seu acc?s de manera gratu?ta perqu? pugui ser consultada per totes les Administracions P?blicas espa?ones.

  Aix? ?s possible gr?cies a un acord subscrit entre la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica (SEFP) i AENOR per la difusi?n d'aquesta norma. Aquest document est? disponible a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf

  Amb la publicaci?n d'aquesta norma es pret?n ajudar tant als desenvolupadors i avaluadors d'aplicacions m?vils i p?ginas web en mat?ria d'accessibilitat , com a les persones encarregades de realitzar les avaluacions d'accessibilitat, normalment auditors o consultors que vetllen pel compliment dels requisits d'accessibilitat.

  07 May 2019

  Curs Fundaci?n ONZE en UNED oberta - Accessibilitat TIC en compres p?blicas (3? ed)

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 13 de maig comen?a el curs gratu?t i obert en Canal Fundaci?n ONZE en UNED Oberta sobre l'Accessibilitat TIC en compres p?blicas (3? edici?n).

  El curs permet con?ixer la legislaci?n i la normativa europea en mat?ria d'accessibilitat en els processos de compres p?blicas (EN 301 549), aplicar-la en nous desenvolupaments TIC i avaluar si un producte o servei TIC compleix els requisits d'accessibilitat.

  El curs dura 5 setmanes, no es requereixen coneixements previs, i cada estudiant t? la possibilitat d'obtenir el reconeixement o l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  Inscripci?n i m?s informaci?n sobre el curs
  01 March 2019

  Nova nota t?cnica de l'OBSAE: L'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico ,?trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico .

  Aquest Reial decret cobreix tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i serveis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, exigint que siguin accessibles a tots els ciutadans, especialment per tots aquells amb alg?n tipus de discapacitat. Per tant, tendr? un gran benefici per a la societat en general.

  D'altra banda, les Administracions P?blicas, s'enfronten al repte d'aconseguir la implantaci?n efectiva de totes les mesures en ?l incloses el que implica renovats esfor?os per la multitud d'actors implicats.

  Adem?s la seva implantaci?n ha de considerar-se? no s?el des del punt de vista tecnol?gico sin? tambi?n des del punt de vista organitzatiu i administratiu. Per aix?, ha de tenir-se en compte el paper que en aquest context desempe?an les unitats encarregades de la gesti?n i edici?n dels continguts en els diferents llocs web as? com tots les unitats funcionals que s?n les prove?dores finals de la major?a de aquests continguts. Per tant, la figura de les unitats responsables d'accessibilitat ser? fonamental en l'aplicaci?n del reial decret.

  Aquesta nota t?cnica, adem?s de descriure el context i reptes als quals s'enfronten tots els actors implicats mostra els resultats de la ?ltima iteraci?n dels estudis peri?dicos de l'Observatori d'Accessibilitat web realitzada a la fi de 2018 oferint una imatge global de la situaci?n en aquest moment.

  Per a m?s informaci?n pot consultar la Nota T?cnica: " L'accessibilitat?dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico "

  22 February 2019

  Publicaci?n de Recomanacions per realitzar el model europeu de declaraci?n d'accessibilitat

  Desplegar acordeon

  D'acord amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico les entitats responsables dels llocs webs i aplicacions per a dispositius m?vils proporcionar?n una declaraci?n d'accessibilitat detallada, exhaustiva i clara sobre la conformitat dels seus respectius llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils amb el que es disposa en aquest reial decret.

  La disposici?n transit?ria ?nica del Reial decret 1112/2018, especifica que mentre no es defineixi el model de declaraci?n al territori nacional, s'usar? el model que estableixi la Comisi?n Europea. Aquest model est? recollit en Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/1523 de la Comisi?n d'11 d'octubre de 2018 per la qual s'estableix un model de declaraci?n d'accessibilitat de conformitat amb Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament?i del Consell sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico . El model europeu de declaraci?n d'accessibilitat entr? en vigor l'1 de novembre de 2018 i especifica una versi?n en castell? amb instruccions per emplenar aquest model de declaraci?n.

  Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'ha elaborat el document Recomanacions per realitzar el model europeu de declaraci?n d'accessibilitat amb l'objectiu d'oferir instruccions que serveixin d'ajuda als organismes del sector p?blico per facilitar l'elaboraci?n del model europeu de?declaraci?n d'accessibilitat aportant recomanacions per la seva aplicaci?n en el ?mbito nacional. El document est? disponible en la secci?n " Modelo de Declaraci?n d'accessibilitat " dins de "Implantaci?n RD 1112/2018" al portal d'Administraci?n electr?nica - PAe.

  El Reial decret 1112/2018 tambi?n habilita la generaci?n d'un model de declaraci?n d'accessibilitat espec?fico?nacional, compatible amb l'europeu. No obstant aix?, at?s que el model europeu ?s suficientment detallat no es prev?, actualment, la generaci?n d'un nou?model i s'aplicar? tal com indica la disposici?n transit?ria ?nica el model europeu.

  15 February 2019

  Les gu?as de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'actualitzen a WCAG 2.1

  Desplegar acordeon

  El 20 de setembre de 2018 entr? en vigor el? Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico(Obre en nova finestra) , que trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la? Directiva (UE) 2016/21022(Obre en nova finestra) .

  En el Reial decret s'estableixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada que la Comisi?n Europea ha publicat el 21 de desembre de 2018 mitjan?ant la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048. Aquest est?ndar harmonitzat est? basat en la ?ltima versi?n de la norma? EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Obre en nova finestra) ? ?Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC? que al seu torn, a un nivell t?cnico, convergeix en ?ltima inst?ncia amb les noves? WCAG 2.1(Obre en nova finestra) ? del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

  Sota aquest nou marc, el Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica, a trav?s de l'Observatori d'Accessibilitat Web, ha adaptat les gu?as pr?viament existents que es veuen afectades pels nous requisits de l'est?ndar harmonitzat i, per tant, per les WCAG 2.1. Aquestes noves versions de les gu?as les podr? trobar en la secci?n " Gu?as Pr?cticas " dins dels "Materials d'ajuda" al portal d'Administraci?n electr?nica - PAe.

  A continuaci?n es presenten les noves gu?as:

  • Gu?a de Accessibilitat en Seus Electr?nicas: L'objectiu d'aquesta gu?a ?s el d'ajudar als t?cnicos responsables del desenvolupament de Seus electr?nicas en la tasca d'incloure mecanismes de tramitaci?n electr?nica, de tal forma que ?stos siguin accessibles seg?n els requisits que dicten les normatives vigents, permetent as? l'acc?s a ells a tots els usuaris, independentment de les seves pr?pies limitacions o les derivades del seu entorn.
  • Gu?a de q?estions b?sicas d'Accessibilitat per als Editors Finals de Continguts: L'objecte d'aquesta gu?a ?s el d'oferir una visi?n general de la gesti?n de l'accessibilitat usant gestors de contingut, destacant especialment el paper cr?tico que juguen els editors finals de contingut. Pret?n ser una ajuda per a aquests editors finals de contingut en la qual es recullin les q?estions d'accessibilitat que han de tenir en compte en l'edici?n di?ria dels continguts i as? aconseguir llocs accessibles.
  • Gu?a de Accessibilitat en Gestors de Contingut: L'objecte d'aquesta gu?a ?s el d'oferir una visi?n general de la gesti?n de l'accessibilitat pr?pia dels gestors de contingut. Pret?n ser una ajuda per a t?cnicos administradors de llocs web, en la qual es recullin les q?estions d'accessibilitat que han de tenir en compte i implementar en un gestor de continguts per aconseguir llocs accessibles.

  Adem?s, tambi?n s'ha preparat una nova versi?n de la Gu?a de Validaci?n d'Accessibilitat Web. L'objectiu de la gu?a ?s servir de refer?ncia per dur a terme processos d'evaluaci?n o revisi?n d'accessibilitat dels continguts d'un lloc web, apoy?ndose per a aix? en diverses eines autom?ticas i manuals, durant els diferents cicles de vida. Aquesta gu?a pret?n ser d'utilitat tant a desenvolupadors, editors de contingut o un altre personal, en general, que est? relacionat amb la validaci?n dels objectius d'accessibilitat d'un lloc web des del moment inicial del seu dise?o fins a la gesti?n de continguts i monitorizaci?n durant la fase de producci?n del mateix.? En aquest cas, adem?s de realitzar l'alineament amb les noves WCAG 2.1 i actualitzar la relaci?n d'eines disponibles, s'han introdu?t els requisits per a revisions d'accessibilitat seg?n el RD 1112/2018 i adem?s els condicionants imposats per? Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/1524(Obre en nova finestra) ? pel que fa a les revisions d'accessibilitat en profunditat. Aquests requisits tendr?n que ser aplicats per tots els llocs web de les Administracions P?blicas.

  No obstant aix?, continu pendent de definici?n i consens el format que tendr?n els "Informes de revisi?n de l'accessibilitat" especificats en el RD 1112/20018. Mentre aquest format, les revisions que es duguin a terme es reflectir?n en un format lliure.

  Aquestes gu?as s'uneixen a les tambi?n recentment publicades Gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0, que el seu objectiu ?s ajudar als responsables de llocs web i aplicacions alineats a les WCAG 2.0 a adaptar-los a les noves WCAG 2.1; i la Gu?a para la inserci?n de subt?tulos en Youtube, que el seu objectiu ?s ajudar als editors de contingut en la inserci?n, edici?n i exportaci?n de subt?tulos.

  05 February 2019

  Publicada nova gu?a sobre c?mo inserir i editar subt?tulos en Youtube

  Desplegar acordeon

  El 20 de setembre de 2018 entr? en vigor la major?a de les?previsions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre,?sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions para?dispositius m?vils del sector p?blico(Obre en nova finestra) .?En el seu art?cul 3 ??mbito objectiu d'aplicaci?n? apartat 2 es?presenta un llistat de continguts obligats entre els quals es?troben els continguts multim?dia pregrabados de base?temporal, entendi?ndose per ?contingut multim?dia de base?temporal? qualsevol fitxer multim?dia dels seg?ents tipus:?solament ?udio, solament v?deo, ?udio i v?deo, o qualsevol dels?anteriors combinat amb interacci?n (art?cul 4?"Definicions?).

  Aquesta obligaci?n afecta a tot el contingut multim?dia de base?temporal generat per les Administracions P?blicas i que?difonguin a trav?s dels seus llocs web i aplicacions m?vils, amb?independ?ncia de la plataforma tecnol?gica que usin per a aix?.?Per tant, afecta als continguts que puguin estar pujant?a plataformes com Youtube, Facebook, etc.

  ?s per aquesta raz?n per la qual s'ha creat aquesta gu?a,?eminentment pr?ctica i enfocada a editors de contingut para?la inserci?n, edici?n i exportaci?n de subt?tulos.

  De totes les plataformes abans enumerades, s'ha escollit?Youtube per l'elaboraci?n d'aquesta gu?a a causa de tres raons?fonamentalment:

  • T? una alta penetraci?n al mercat, sent una de les?principals plataformes per difusi?n de v?deo.
  • ?s utilitzada per nombroses Administracions P?blicas.
  • Ofereix eines i serveis per la generaci?n autom?tica?de subt?tulos, que fan molt f?cil el seu generaci?n, edici?n i la seva?exportaci?n a un fitxer.

  Pot trobar aquesta gu?a, al costat d'altres gu?as relacionades amb l'accessibilitat web, a l'apartat " Gu?as pr?cticas " dins dels "Materials d'ajuda" de la secci?n d'Accessibilitat.

  29 January 2019

  Publicada nova gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 i actualitzada secci?n de FAQs sobre les noves WCAG 2.1

  Desplegar acordeon

  El 20 de setembre de 2018, un d?a despu?s de la seva publicaci?n en el Bolet?n Oficial de l'Estat, entr? en vigor el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico , que trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la Directiva (UE) 2016/21022 .

  En el Reial decret s'estableixen com a requisits d'accessibilitat a complir els indicats en la norma harmonitzada publicada per la Comisi?n Europea el 21 de desembre de 2018 mitjan?ant la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048, sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius m?vils . Aquest est?ndar harmonitzat est? basat en la ?ltima versi?n de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ?Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC? que al seu torn, a un nivell t?cnico, convergeix en ?ltima inst?ncia amb les noves WCAG 2.1 del W3C (Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web).

  Fins a la publicaci?n d'aquest nou Reial decret les Administracions P?blicas deb?an complir els requisits de nivell A i nivell AA de la UNEIX 139803:2012 que s?n equivalents a les WCAG 2.0.

  L'objectiu de la nova gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 ?s oferir, a aquells responsables de llocs web que ja s?n conformes pel que fa a les WCAG 2.0, una gu?a resum ?til que els serveixi per l'evoluci?n o adaptaci?n dels seus llocs o aplicacions web a les noves WCAG 2.1.

  Per tant, en aquesta gu?a se descriure?n les novetats a nivell t?cnico m?s importants introdu?des per les WCAG 2.1 per al nivell de conformitat AA exigit per la legislaci?n espa?ona.

  Juntament amb la publicaci?n d'aquesta nova gu?a, s'ha incorporat tambi?n un conjunt ampli de preguntes freq?ents relatives a les noves WCAG 2.1 amb les quals es pret?n donar resposta als possibles dubtes que puguin sorgir a ra?z de l'aparici?n d'aquesta nova versi?n. Aquestes preguntes i respostes est?n disponibles a trav?s de l'apartat Les noves WCAG 2.1: novetats que incorpora i la seva relaci?n amb la norma EN 301-549 , dins de la secci?n de Preguntes freq?ents d'Accessibilitat. A mesura que es vagin detectant noves q?estions que resultin d'inter?s s'anar?n a?adiendo a aquesta mateixa secci?n.

  21 December 2018

  Publicat l'est?ndar harmonitzat europeu sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  Avui s'ha publicat en el Diari Oficial de la Uni?n Europea la Decisi?n d'Ejecuci?n (UE) 2018/2048 (Obre en nova finestra) de la Comisi?n, de 20 de desembre de 2018 , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius m?vils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. ?s a dir, la declaraci?n com est?ndar harmonitzat de la norma " EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC(Obre en nova finestra) "

  Per tant, des d'avui 21 de desembre de 2018, l'est?ndar a complir per les Administracions P?blicas espa?ones en els seus llocs web ?s l'EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). En el cas de les aplicacions m?vils aplicar? a partir del 23 de Juny de 2021.

  M?s informaci?n en:

  https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2018/diciembre/noticia-2018-12-21-estandar-armonizado-europeo-accesibilidad-sitios-web-y-aplicaciones-moviles.html

  30 October 2018

  Nova secci?n en el PAe sobre el RD 1112/2018

  Desplegar acordeon

  S'ha creat una nova subsecci?n dins de la secci?n de "Accessibilitat" del Portal d'Administraci?n electr?nica - PAe cridada " Implantaci?n RD 1112/2018 ". En aquesta nova secci?n trob?ssiu informaci?n pr?ctica sobre el nou? Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico , que s'anar? actualitzant i ampliant amb nous continguts. Actualment disposa del seg?ent contingut i informaci?n:

  • les principals novetats que aquest RD introdueix
  • els est?ndares d'aplicaci?n
  • el model de declaraci?n d'accessibilitat?
  • el sistema de monitorizaci?n, les autorevisiones i la presentaci?n d'informes davant la Comisi?n Europea

  ?s tambi?n molt interessant la presentaci?n resumeixen dels aspectes del Reial decret disponible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/implantacion_rd_accesibilidad que us pot ajudar a comprendre i aplicar millor alguns dels aspectes recollits en aquest nou Reial decret.

  18 October 2018

  Aprovats els actes d'ejecuci?n europeus relatius a l'aplicaci?n del nou RD 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El nou? Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico(Obre en nova finestra) ?trasllada a l'ordenament jur?dico espa?ol la? Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obre en nova finestra) .

  Per tant, totes les seves actuacions han d'anar enquadrades dins del context i requisits internacionals que es van a establir a nivell europeu. El passat 11 d'octubre la Comisi?n Europea aprob? sengles Decisions mitjan?ant les quals s'estableixen els seg?ents aspectes que impacten en Espa?a a trav?s del Reial decret 1112/2018:

  • Decisi?n 2018/1523(Obre en nova finestra) : estableix el model de declaraci?n d'accessibilitat que han d'emprar tots els llocs web i aplicacions m?vils dels organismes del sector p?blico. En la decisi?n es publica una versi?n espec?fica en castell? amb instruccions referent a la informaci?n a emplenar. Seg?n s'estableix en l'art?cul 15 del RD 1112/2018 haver de? revisar-se anualment. At?s que a?n no est? definit el model estatal, s'aplicar? per defecte aquest model europeu, reci?n publicat, i que per tant entra en vigor 1-11? amb el seu publicaci?n en el DOUE.
  • Decisi?n 2018/1524(Obre en nova finestra) : estableix una metodolog?a de seguiment i les disposicions per la presentaci?n d'informes que tendr?n que complir els Estats Membres per realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporti peri?dico cada 3 a?us a la Comisi?n Europea. Les actuacions i coordinaci?n a nivell nacional necess?ria per aplicar aquesta decisi?n queden enquadrades dins dels art?culs 18, 19 i 20 del Reial decret 1112/2018.
  05 October 2018

  Nova versi?n de la norma EN 301 549:2018, Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC

  Desplegar acordeon

  Recentment s'aprob? la revisi?n 2.1.2. de la norma europea d'accessibilitat TIC, EN 301 549:2018, Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC, per part del Comit? Europeu de Normalizaci?n (CEN), del Comit? Europeu de Normalizaci?n Electrot?cnica (CENELEC) i de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions (ETSI).

  Aquesta norma s'ha realitzat sobre la base dels mandats de la Comisi?n Europea M/376 i M/554 sent d'especial import?ncia per al sector TIC en les Administracions P?blicas. La Comisi?n Europea procedir? a declarar-la com est?ndar europeu harmonitzat per donar presunci?n de conformitat als requisits essencials de la? directiva (UE) 2016/2102 de "accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico"(Obre en nova finestra) , la qual es trasllada a la legislaci?n espa?ona mitjan?ant el? Reial decret 1112/2018 sobre "accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico"(Obre en nova finestra) . Es prev? que que el nou est?ndar harmonitzat est? publicat en el DOUE a la fi de l'a?o 2018.

  Les principals novetats d'aquesta nova versi?n de la Norma EN 301 549 s?n les seg?ents:

  • Canvi del t?tulo, que ja no fa refer?ncia a les compres p?blicas ni a l'entorn europeu, per evitar interpretacions esbiaixades del seu objecte i camp d'aplicaci?n
  • Millora dels requisits aplicables a les aplicacions m?vils, que est?n cobertes per la Directiva d'Accessibilitat Web
  • Armonizaci?n amb la nova versi?n de les WCAG 2.1
  • Inclusi?n d'un annex informatiu amb els criteris de ?xito AAA de les WCAG 2.1 encara que no ser?n d'obligat compliment.

  L'Asociaci?n Espa?ona de Normalizaci?n (UNEIX) est? realitzant els tr?mites pel seu adopci?n nacional, la qual cosa implicar? l'anulaci?n de l'actual norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015, ?Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa? i el seu sustituci?n per aquesta nova revisi?n.

  Fins a la publicaci?n de l'est?ndar harmonitzat, els llocs web de les administracions p?blicas espa?ones, haver de?n seguir aplicant la? norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015(Obre en nova finestra) . La Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica (SEFP) t? subscrit amb AENOR un acord per la distribuci?n gratu?ta d'aquesta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica quedant prohibida la distribuci?n d'aquesta norma per altres mitjans diferents dels autoritzats per AENOR. Una vegada est? disponible l'adaptaci?n nacional de la nova versi?n de la norma es facilitar? tambi?n la seva distribuci?n a trav?s d'aquest portal.

  Per obtenir m?s informaci?n pot visitar la? not?cia publicada en la UNEIX(Obre en nova finestra) ? o a la? secci?n de "responsabilitat social" de la UNEIX(Obre en nova finestra) ?.

  Per obtenir m?s informaci?n sobre la directiva europea pot consultar la? secci?n "Accessibilitat en el context internacional" ?en el PAe.

  20 September 2018

  Nou Reial decret 1112/2018

  Desplegar acordeon

  Avui entren en vigor la major?a de les provisions del nou Real?Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del sector p?blico (Obre en nova finestra) .

  Aquest nou Reial decret trasllada a la legislaci?n espa?ona la directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico i cobreix tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i serveis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, fent que siguin accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

  Aquest Reial decret substitueix i millora les condicions que ja es veuen?an exigint als portals de les administracions p?blicas des del 31 de desembre de 2018 amb Reial decret 1494/2007 (Obre en nova finestra) .

  Pod?is ampliar aquesta informaci?n acudint a la not?cia publicada al Portal d'Administraci?n Electr?nica - PAe .

  Per facilitar la labor de les administracions p?blicas, s'anar?n desenvolupant nous materials d'ajuda i s'incloure?n noves preguntes freq?ents (PMF) al material del que ja disposem al Portal d'Administraci?n Electr?nica - PAe.

  06 September 2018

  Curs Fundaci?n ONZE en UNED oberta - Interacci?n Persona-Computador. Dise?o per Tots i Productes de Suport (3? ed)

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 10 de setembre comen?a el curs gratu?t i obert en Canal Fundaci?n ONZE en UNED Oberta sobre l'Accessibilitat Universal i els Productes de Suport.

  El curs, de car?cter introductori, permet adquirir compet?ncies i habilitats/habilitats perqu? en l'exercici diari de la profesi?n es tinguin en compte els principis de l'Accessibilitat Universal, el Dise?o per Tots i els Productes de Suport.

  El curs dura 5 setmanes, no es requereixen coneixements previs, i cada estudiant t? la possibilitat d'obtenir el reconeixement o l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  Inscripci?n i m?s informaci?n sobre el curs

  12 July 2018

  Disponible exemple en iOS para Gu?a sobre c?mo fer i avaluar apps accessibles

  Desplegar acordeon

  Utilitzant aquesta gu?a ser? possible generar aplicacions m?vils nadives accessibles per als principals sistemes operatius del mercat (Android i iOS), as? com avaluar el nivell d'accessibilitat de les mateixes.

  Tant el c?dic amb l'exemple pr?ctico en Android i iOS, com la pr?pia gu?a estar?n disponibles en secci?n de Materials d'ajuda de l'Observatori d'Accessibilitat Web .

  06 June 2018

  Publicades les WCAG 2.1, una gu?a de accessibilitat millorada per a llocs web i aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  La revisi?n que s'est? duent a terme de l'EN 301 549 incloure? les noves provisions de WCAG 2.1 que ser? d'aplicaci?n a Europa a trav?s de la Directiva 2016/2102 sobre l'Accessibilitat dels Llocs web i aplicacions m?vils del Sector P?blica.

  El W3C ha anunciat una actualizaci?n significativa de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web, reconegudes internacionalment, i que aborden l'accessibilitat del contingut web, llocs web i aplicacions web d'escriptori, port?tiles, tableta i dispositius m?vils. Les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 ampl?an la gu?a desenvolupada per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del W3C al llarg dels a?us, i s'utilitzen ?mpliament per fer que el contingut web sigui m?s accessible per a les persones amb discapacitats.

  M?s informaci?n en not?cia publicada en PAe .

  31 May 2018

  Disponible la Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisits d'accessibilitat de projectes i serveis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa en el PAe

  Desplegar acordeon

  La norma EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisits d'accessibilitat de projectes i serveis TIC aplicables a la contrataci?n p?blica a Europa estableix els requisits funcionals que garanteix que els productes i serveis TIC siguin accessibles per a totes les persones.Aquesta norma ha estat adaptada per part d'UNEIX en Espa?a en la forma: UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015
  La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obre en nova finestra) i el nou Reial decret que transpondr? aquesta Directiva a l'ordenament jur?dico espa?ol fan refer?ncia a aquesta norma i per tant ?s de gran inter?s per a les Administracions P?blicas. ?s per aix? que la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica, en considerar necessari facilitar el seu acc?s, ha subscrit un acord amb AENOR per la difusi?n d'aquesta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica.
  El coneixement i ?s d'aquesta norma pret?n incidir positivament en la implantaci?n d'aquests nous requisits d'accessibilitat en les Administracions P?blicas, especialment en les aplicacions m?vils i als portals web de les Administracions P?blicas.
  La desc?rrega de la Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 est? disponible des de: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549.pdf

  23 May 2018

  Observatori estatal de la discapacitat. Tecnolog?as de la Informaci?n i de la Comunicaci?n

  Desplegar acordeon

  L'informe informi Olivenza 2017 ?en el seu capitulo: " Tecnolog?as de la Informaci?n i la Comunicaci?n (TIC)" ?elaborat en colaboraci?n amb la Fundaci?n Vodafone Espa?a, posa de manifest aquesta realitat.

  Discapacitat

  1. Set de cada deu persones amb discapacitat no utilitzen Internet. Tres variables s?n significatives i expliquen les tend?ncies en aquest ?s d'Internet:
   • L'edat. As?, mentre el 31,1% de les persones? amb discapacitat de 16 a 45 a?us no ho utilitzen, aquest percentatge puja fins al 87,9% entre els majors de 65 a?us.
   • El nivell educatiu. El no ?s d'Internet entre les persones amb discapacitat que solament van arribar a educaci?n prim?ria arriba al 87%, mentre que en aquelles que van concloure educaci?n secund?ria aquest percentatge se sit?a en el 37,9%. Aquestes dues variables tambi?n determinen l'?s d'Internet en la poblaci?n general.
   • El perfil de discapacitat. El grau d'?s d'Internet tambi?n var?a seg?n el perfil de discapacitat. As?, les persones amb discapacitat intel?lectual presenten un ?s m?s baix que aquelles amb altres perfils?de discapacitat.
  2. El principal motiu per no usar Internet, seg?n les persones amb discapacitat enquestades, ?s que els sembla molt avan?at i complex el seu ?s. Un 15,3% ho han intentat, per? els ha semblat inaccessible per al seu tipus de discapacitat. A un 9,3% li fa por utilitzar-ho perqu? creu que poden enga?arla.
  3. Entre les persones que usen Internet, la freq??ncia de la seva utilizaci?n ?s elevada, doncs el 78,6% ho fan di?riament, mentre que un altre 18% ho utilitzen setmanalment.
  4. Per a les dues tasques m?s realitzades per les persones amb discapacitat (com s?n cercar informaci?n, usar el correu electr?nico), el dispositiu m?s utilitzat ?s l'ordinador. El tel?fono m?vil s'imposa per a l'?s de les xarxes socials (tercera tasca m?s realitzada per les persones amb discapacitat).
  5. Pr?cticamente en igual mesura, les persones amb discapacitat consideren que les dues principals aportacions d'Internet a la seva vida di?ria s?n, d'una banda, que els permet accedir a tot tipus d'informaci?n (29,4%) i, per un altre, que els permet estar connectats?amb el m?n (28,9%).
  6. La reducci?n del preu d'Internet (48,4%), la promoci?n de cursos de formaci?n per utilitzar-ho i el dise?o de les p?ginas web de forma m?s senzilla i intu?tiva s?n les millores m?s rellevants es?aladas per les persones amb discapacitat per facilitar l'acc?s i ?s d'Internet.

  Per obtenir m?s informaci?n pot fer-ho a trav?s de: Observatori estatal de la Discapacitat

  L'Observatori Estatal de la Discapacitat (OED) ?s un instrument t?cnico que l'Administraci?n General de l'Estat, a trav?s del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Direcci?n General de Pol?ticas de Suport a la Discapacitat i Real Patronat sobre Discapacitat), i la Junta d'Extremadura, a trav?s del Servei Extremi?o de Promoci?n de l'Autonom?a i Atenci?n a la Depend?ncia, SEPAD, posen al servei de les Administracions P?blicas, la Universitat i el Tercer Sector, per la recopilaci?n, sistematizaci?n, actualizaci?n, generaci?n i difusi?n d'informaci?n relacionada amb el ?mbito de la discapacitat.

  L'OED t? la seva empara en l'art?cul 73 del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Ref?s de la?Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusi?n social. Es configura com a instrument de promoci?n i orientaci?n de les pol?ticas p?blicas de conformitat amb la Convenci?n Internacional sobre els drets de les persones? amb discapacitat.

  Les institucions promotores de l'OED s?n el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a trav?s de la Direcci?n General de Pol?ticas de Suport a la Discapacitat i el Real Patronat sobre Discapacitat, la Comunitat Aut?noma d'Extremadura a trav?s del Servei Extremi?o de Promoci?n de l'Autonom?a i Atenci?n a la Depend?ncia (SEPAD), el Comit? Espa?ol de Representants de Persones amb Discapacitat i la Universitat d'Extremadura.

  Fonts oficials de les not?cies:

  CERMI

  L'Observatori Estatal de la Discapacitat (OED )

  Fundaci?n Vodafone

  22 May 2018

  Disponibles en consulta p?blica els actes d'implementaci?n de la Directiva d'Accessibilitat Web

  Desplegar acordeon

  La Comisi?n Europea ha obert el per?ode de consulta p?blica a tots els actors interessats sobre este tema. Es podr?n remetre comentaris fins al 15 de Juny.

  M?s informaci?n consultant la not?cia publicada en PAe:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2018/mayo/noticia-2018-05-21-disponibles-consulta-publica-actos-implementacion-directiva-accesibilidad.html

  17 May 2018

  MOOC Accessibilitat TIC en Compres P?blicas

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 21 de maig comen?a el curs gratu?t i obert en Canal Fundaci?n ONZE en UNED Oberta sobre l'accessibilitat TIC en compres p?blicas.

  El curs permet con?ixer la legislaci?n i la normativa en mat?ria d'accessibilitat (norma europea EN 301 549), aplicar-la en nous desenvolupaments TIC i avaluar si un producte o servei TIC compleix els requisits d'accessibilitat.

  El curs dura 5 setmanes, no es requereixen coneixements previs, i cada estudiant t? la possibilitat d'obtenir el reconeixement o l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  V?deo de presentaci?n del curs(Obre en nova finestra)

  Inscripci?n i m?s informaci?n sobre el curs(Obre en nova finestra)

  07 May 2018

  La FEMP distribueix una circular relativa a la directiva d'accessibilitat i provisions a aplicar en EELL

  Desplegar acordeon

  La Federaci?n Espa?ona de Municipis i Prov?ncies (FEMP) ha distribu?t a tots els seus ens una circular(Obre en nova finestra) a trav?s de la qual es pret?n ajudar a la difusi?n de la directiva d'accessibilitat.

  Adem?s, en aquesta circular s'indiquen una s?rie de recursos que servir?n de suport per al compliment dels requisits establerts per la nova directiva.

  25 April 2018

  Acords aprovats despr?s de la reuni?n per l'aprobaci?n formal de la nova metodolog?a

  Desplegar acordeon

  En la reuni?n mantinguda durant el passat 23 d'abril pels grups de treball de "Accessibilitat en les TIC de l'AGE" i de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comisi?n Sectorial d'administraci?n electr?nica es van acordar els seg?ents punts:
  ?
  • Aprobaci?n de la nova metodolog?a para l'Observatori d'Accessibilitat Web.
  • La nova iteracion oficial de l'observatori es realitzar? sobre la base d'aquesta metodolog?a en les seg?ents dates:
   • 3 de maig per a EELL
   • 7-8 de maig per a CCAA
   • 14-15 de maig per a AGE

  Els resultats d'aquesta nova iteracion iniciar?n una nova s?rie hist?rica, at?s que no s?n totalment comparables amb l'anterior pel canvi de metodolog?a.

  09 April 2018

  Curs d'estiu ?Accessibilitat web avan?ada: An?lisis i correcci?n de problemes d'accessibilitat en p?ginas i aplicacions web?

  Desplegar acordeon

  La Universitat d'Alcal? impartir? la tercera edici?n del curs d'estiu ?Accessibilitat web avan?ada: An?lisis i correcci?n de problemes d'accessibilitat en p?ginas i aplicacions web?, destinat a desenvolupadors de p?ginas i aplicacions web, a fi de capacitar-los en la creaci?n de p?ginas i aplicacions web accessibles, que qualsevol persona pugui visitar per utilitzar tota la seva funcionalitat, incloses les persones amb alg?n tipus de discapacitat f?sica o sensorial.

  El curs ?s gratu?t i semipresencial, encara que es pot realitzar totalment online.

  Data d'impartici?n: Del 12 de juny al 22 de juliol de 2018.
  Data l?mite per sol?licitar participaci?n en el curs: 27 de maig de 2018.

  Per a m?s informaci?n sobre el curs visitar: http://www.esvial.org/cursos/curso_accesibilidad_web(Obre en nova finestra)

  22 March 2018

  L'eina TAW d'accessibilitat llan?a la seva versi?n 5

  Desplegar acordeon

  L'eina TAW (test d'accessibilitat web),?molt estesa en Espa?a para la realizaci?n d'auditor?as i verificacions exhaustives d'accessibilitat, aconsegueix la seva versi?n 5 i incorpora novetats i millores tant de funcionament com gr?ficas. Entre els principals canvis es troben:

  • Actualizaci?n del motor. En aquesta nova versi?n es valida l'accessibilitat tant del c?dic font que arriba del servidor, com en el produ?t mitjan?ant Javascript en client. Aix? la converteix en la primera eina d'aquest tipus a implementar aquesta funcionalitat.
  • Incorporaci?n de noves comprovacions i millora de les existents. Ara TAW ?s m?s intel?ligent cercant errors.
  • Resultats en el teu email. Una vegada analitzada la p?gina, pots rebre el resultat detallat de l'an?lisis en el teu correu electr?nico.
  • Millora de la seguretat aplicant HTTPS al portal.
  • Nous idiomes suportats. Adem?s de castell? i ingl?s, TAW ara parla portugu?s.
  • I un nou dise?o de portal en el qual s'han simplificat els continguts perqu? es m?s senzill l'?s de l'eina i la b?squeda d'informaci?n.

  Font original de la not?cia(Obre en nova finestra) .

  07 March 2018

  Nova edici?n curso online, gratu?t i obert: Materials digitals accessibles

  Desplegar acordeon

  El pr?ximo 9 d'abril el Canal Fundaci?n ONZE UNED inaugura una nova edici?n del curs online, gratu?t i obert: Materials digitals accessibles

  El curs est? finan?at pel Real Patronat sobre Discapacitat, del Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat. T? una duraci?n de 5 setmanes, no es requereixen coneixements previs i cada estudiant t? la possibilitat d'obtenir l'acreditaci?n pels m?ritus aconseguits.

  Es tracta d'un curs introductori amb v?deos, f?rums, test i activitats per con?ixer i aplicar les principals caracter?sticas dels textos i v?deos digitals:

  • Con?ixer els avantatges del digital, gr?cies a la seva flexibilitat, a la possibilitat de compartir-ho o d'usar-ho des de diferents dispositius (ordinadors, tel?fonos, tableta).
  • Con?ixer a V?ctor, Carlos, Ana, ?lex? i per tant els desaf?us a els quals? s'enfronten les persones amb discapacitat en usar els documents digitals en la seva d?a a d?a.
  • Entendre l'accessibilitat com un assumpte de drets civils.
  • Desenvolupar els coneixements i habilitats/habilitats necessaris per generar continguts digitals accessibles i identificar problemes d'accessibilitat.
  • Adquirir, com a autors, estrat?gies per la producci?n sostenible de material digital d'aprenentatge, com la modularitat o l'?s de continguts de diferents tipus com a textos, im?gens, v?deos o test.

  V?deo de presentaci?n del curs .

  M?s informaci?n sobre el curs.

  08 February 2018

  Audi?ncia p?blica del Reial decret sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils del Sector P?blico

  Desplegar acordeon

  El passat 2 de Desembre de 2016 es public? la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico, entrant en vigor el 22 de Desembre de 2016. Aquesta directiva estableix els condicionants, pel que fa a la seva accessibilitat, que haver de?n complir tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent tambi?n ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

  Seg?n estableix la pr?pia directiva, ?sta haver de? estar traslladada abans del 23 de setembre de 2018. Aquest Reial decret que ara se sotmet al tr?mite d'audi?ncia p?blica at?n al requisit de transposici?n a la legislaci?n espa?ona i vendr? a substituir i millorar les condicions que ja s'exig?an als portals de les administracions p?blicas en Reial decret 1494/2007(Obre en nova finestra) , el compliment dels requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNEIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0).

  El tr?mite d'audi?ncia i informaci?n p?blica, t? per objecte recaptar l'opini?n dels ciutadans titulars de drets i interessos leg?estafes afectades per un projecte normatiu ja redactat, directament o a trav?s de les organitzacions o associacions que els representin, as? com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats. Aquest tr?mite es troba publicat a la web del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica http://www.minhafp.gob.es/es-es/normativa%20i%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx(Obre en nova finestra) . La recepci?n d'aportacions estar?? oberta fins al pr?ximo 27 de febrer.

  23 January 2018

  Nova versi?n del servei de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la Comunitat d'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Des de l'a?o 2015 els serveis Observatori d'Accessibilitat Web(Obre en nova finestra) es troben disponibles utilitzant una metodolog?a basada en la UNEIX 139803:2012 . Bas?ndonos en l'experi?ncia acumulada d'aquests a?us, en l'evoluci?n que han realitzat els portals i les tecnolog?as webs, i en els comentaris plantejats des de les diferents entitats usu?ries s'ha plantejat una remodelaci?n d'aquesta metodolog?a.

  La nova metodolog?a ha estat discutida i presentada en el Grup de Treball d'Accessibilitat en les TIC de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comisi?n Sectorial d'Administraci?n Electr?nica (AGE, CCAA, EELL i CRUE) i despr?s de la seva aprobaci?n preliminar ha estat implementat en l'Observatori. Comen?a ara la fase de verificaci?n i prova a la cu?l es convida a tots els organismes de les Administracions P?blicas a participar. Poden remetre'ns tots els comentaris a trav?s del f?rum disponible en la pesta?a "colaboraci?n" de la comunitat accessibilitat. L'aprobaci?n formal es portar? a cap en els Grups de treball dels ?rganos col?legiats en mat?ria TIC.

  Per poder realitzar aquestes proves, el servei de diagn?stico en l?nea, disponible en Comunitat Accessibilitat(Obre en nova finestra) , ofereix ja la possibilitat de sol?licitar un nou tipus d'an?lisis pel que fa a la nova metodolog?a basada en la UNEIX 139803:2012, que denominem versi?n BETA.

  Entre els canvis introdu?ts en la nova metodolog?a se inclouen: l'ampliaci?n del tama?o de mostra (passant de 17 a 33 p?ginas), el refinament dels processos de selecci?n de p?ginas, l'eliminaci?n del concepte de nivell d'an?lisis, la revisi?n de verificacions i reagrupaci?n d'algunes d'elles i l'increment de comprovacions que tenen en compte la implementaci?n de WAI-?RIA.

  La nova versi?n de l'observatori tambi?n inclou ajustos i resoluci?n de problemes presents en la metodolog?a actual a?n vigent.

  15 December 2017

  Publicada gu?a sobre c?mo fer i avaluar apps accessibles

  Desplegar acordeon

  Aquesta gu?a est? enfocada per ser d'utilitat a professionals de diversos perfils, ja sigui desenvolupadors, professionals dedicats a l'evaluaci?n, editors de contingut o, en general, a qualsevol persona dedicat a la consecuci?n dels objectius d'accessibilitat d'una app m?vil.

  El 2 de desembre de 2016 es public? en el Bolet?n oficial de la Uni?n Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico(Obre en nova finestra) . Aquesta directiva estableix els condicionants, pel que fa a la seva accessibilitat, que haver de?n complir tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico: estatal, regional, local, universitari, etc. incloent tambi?n ens com a centres sanitaris i educatius, biblioteques, tribunals, etc.

  D'aquesta manera, als requisits d'accessibilitat per als portals p?blicos, que ja es veuen?an aplicant en Espa?a des del Reial decret 1494/2007, s'incorporen els requisits d'accessibilitat a les aplicacions m?vils del sector p?blico de manera que totes elles (antigues o noves) haver de?n ser accessibles a partir del 23 de juny de 2021.

  El moment d'inici d'aplicaci?n sembla lluny?, no obstant aix?, tendr? efecte amb car?cter immediat no contemplant cap cl?usula d'excepci?n o per?ode de transici?n per a aquelles aplicacions desenvolupades abans d'aquesta data. Per tant, per no haver d'escometre posteriors recodificaciones de les aplicacions m?vils, es recomana comen?ar a aplicar, al m?s aviat possible, els criteris d'accessibilitat.

  En aquest context, tenint en compte els requisits ja definits en l'EN 301 549, s'ha confeccionat el present document per ajudar als desenvolupadors/avaluadors d'aplicacions m?vils (apps) en mat?ria d'accessibilitat. Aquesta gu?a ?s d'utilitat tant per al sector p?blico com para tot el sector empresarial que treballa per a les administracions p?blicas.

  Acompa?camino a la gu?a se han preparat exemples pr?cticos d'una aplicaci?n m?vil accessible corregint possibles errors.

  Tots els materials es troben disponibles en la nova secci?n sobri? accessibilitat d'aplicacions m?vils (apps).

  La ?Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils (apps)? sorgeix com a resultat de la colaboraci?n de la Universitat d'Alcal? (UAH), ILUNION, l'IMSERSO-CEAPAT i l'Observatori d'Accessibilitat del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica. Adem?s, s'ha comptat amb el suport de la Xarxa ESVI-Al de Cooperaci?n sobre Accessibilitat en l'Educaci?n i Societat Virtual i de la Comunitat de Madrid.

  05 December 2017

  Sesi?n de presentaci?n de la Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils

  Desplegar acordeon

  Com us hem anat anticipant, entre les previsions de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico (Obre en nova finestra) est? l'accessibilitat de les aplicacions m?vils del sector p?blico.

  Es tracta per tant d'una tem?tica nova, a la qual fins ara no estem acostumats, per aix?, amb la colaboraci?n de la Universitat d'Alcal? d'Henares, i la participaci?n d'ILUNION i CEAPAT hem preparat una nova gu?a de l'Observatori d'Accessibilitat "Gu?a de accessibilitat d'aplicacions m?vils"

  La gu?a est? enfocada per ser d'utilitat a professionals de diversos perfils, ja sigui desenvolupadors, professionals dedicats a l'evaluaci?n , editors de contingut o, en general, a qualsevol persona dedicat a la consecuci?n dels objectius d'accessibilitat d'una app m?vil.

  El moment d'inici d'aplicaci?n sembla lluny?, no obstant aix?, tendr? efecte amb car?cter immediat no contemplant cap cl?usula d'excepci?n o per?ode de transici?n per a aquelles aplicacions desenvolupades abans d'aquesta data. Per tant, per no haver d'escometre posteriors recodificaciones de les aplicacions m?vils, es recomana comen?ar a aplicar, al m?s aviat possible, els criteris d'accessibilitat.

  En aquest context, tenint en compte els requisits ja definits en l'EN 301 549, s'ha confeccionat el present document per ajudar als desenvolupadors/avaluadors d'aplicacions m?vils (apps) en mat?ria d'accessibilitat, m?xime considerant que a partir de l'aplicaci?n de la directiva esmentada, les empreses que treballin en/para el sector p?blico tendr?n l'obligaci?n de crear aplicacions m?vils accessibles.

  Amb l'objectiu de presentar aquesta gu?a i mostrar una s?rie d'exemples que facilitin el seu ?s us convoquem a una reuni?n el pr?ximo 14 de desembre a les 12:00 de la dt.?ana a la sala 928 de Mar?a de Molina, 50. Per tots aquells que els resulti complicat assistir presencialment, especialment en el cas dels participants per part de CCAA i EELL, habilitarem una sesi?n a trav?s de Reunete perqu? puguin connectar-se en remot.

  Ordre del d?a de previst:

  • Presentaci?n i benvinguda
  • Exemples desenvolupo accessibilitat en apps m?vils
  • Evaluaci?n accessibilitat sobre una app
  • Precs i preguntes

  Esperem comptar amb molts de vosaltres.

  At?s que la tem?tica ?s molt t?cnica, no hi ha inconvenient en qu? design?is persones amb perfil m?s t?cnico per a l'assist?ncia. Es va a veure un exemple d'aplicaci?n m?vil accessible desenvolupada en Android. Igualment, en el cas d'assist?ncia virtual no hi ha inconvenient en qu? es?is v?ries les persones d'una organizaci?n les que us conect?is, encara que per simplicitat en la gesti?n, us preguem que l'hag?is des d'un ?nico equip (si ?s possible).

  Per favor, us preguem ens vay?is confirmant vostra possible assist?ncia al compte observ.accesibilidad@correo.gob.es.

  29 November 2017

  Alliberat el Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb llic?ncia EUPL v2

  Desplegar acordeon

  La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico estableix els condicionants, pel que fa a la seva accessibilitat, que haver de?n complir tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico: estatal, regional, local, universitari, etc.? Adem?s estableix que els estats membres haver de?n realitzar revisions peri?dicas de l'accessibilitat i reportar sobre este tema davant les institucions europees.

  L'estat espa?ol porta utilitzant, des de l'a?o 2010, l'eina del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web, per als objectius de monitorizaci?n, reporti i seguiment en l'estat espa?ol. ?s per aix?, que en el nou context europeu, en el qual tots els estats membres tendr?n que treballar per vigilar l'accessibilitat dels seus llocs web p?blicos, el Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica ha decidit alliberar la seva eina d'?s intern com a programari lliure. D'aquesta manera, podr?a ser aprofitada per altres estats o institucions per realitzar revisions peri?dicas d'accessibilitat.

  El Sector P?blico espa?ol t? ja al seu disposici?n des de fa a?us el ?s gratu?t del Servei de Diagn?stico en l?nea de la Comunitat Accessibilitat sent necessari ?nicamente registrar-se en ella.

  El Rastrejador OAW ?s l'eina que permet dur a terme les diferents iteracions de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web (OAW) i la utilizaci?n del servei de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la Comunitat d'Accessibilitat . El Rastrejador OAW permet verificar l'accessibilitat d'un lloc web i generar informes autom?ticos a partir de les gaireb? 100 comprovacions implementades en la plataforma, adem?s d'aportar recomanacions sobre c?mo solucionar els problemes detectats.

  La revisi?n d'accessibilitat dels estudis de l'OAW es realitza mitjan?ant una metodolog?a autom?tica basada en l'est?ndar UNEIX 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolupada expressament per a l'Observatori d'Accessibilitat Web. Aquesta metodolog?a t? en compte ?nicamente 20 verificacions d'accessibilitat. I cada verificaci?n est? composta al seu torn per diverses comprovacions que es realitzen autom?ticamente. Tambi?n ha estat possible incloure algunes comprovacions de revisi?n habitualment manual mitjan?ant m?tricas especialitzades.

  El rastrejador OAW permet la configuraci?n de tots els parell?metros necessaris per realitzar una iteraci?n de l'observatori (portals, p?ginas per portal, metodolog?a, periodicitat, etc.) i per descomptat dur a terme i controlar tot el proc?s d'ejecuci?n i de verificaci?n. As? mateix, permet generar els informes de conclusions i resultats necessaris tant per obtenir la panor?mica general de situaci?n de l'accessibilitat en un ?mbito concret com obtenir els informes detallats per a cadascun dels portals que facilitin la resoluci?n dels problemes existents.

  Adem?s el rastrejador OAW ?s usat pel servei de diagn?stico en l?nea disponible en la Comunitat Accessibilitat per obtenir una estimaci?n, sota demanda, de cu?els ser?an els resultats aconseguits en una iteraci?n oficial. Facilitant la futura correcci?n i acaro dels possibles errors existents al portal.

  El rastrejador de l'OAW analitza dues vegades a l'a?o m?s de 700 portals el que suposa l'an?lisis oficial d'aproximadament 25.000 p?ginas. As? mateix, a trav?s del servei de diagn?stico en l?nea se sol?licita l'an?lisis de m?s de 60.000 p?ginas anualment.

  Des del punt de vista tecnol?gico, es tracta d'un producte constru?t a partir d'eines de programari lliure en el qual adem?s per la seva provisi?n tambi?n s'han utilitzat productes lliures com a apatxe, tomcat, mysql, etc. Aquesta eina va ser desenvolupada inicialment per l'antic INTECO. Despr?s del seu transformaci?n en l'actual INCIBE , tot el c?dic font i materials van ser cedits al MINHAFP que ha donat continu?tat al producte i que ara, una vegada alliberat, ofereix a tots els possibles interessats.

  M?s informaci?n sobre la soluci?n Rastrejador OAW .

  18 October 2017

  Nova versi?n del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web

  Desplegar acordeon

  S'ha desplegat una nova versi?n del Rastrejador de l'Observatori d'Accessibilitat Web amb l'actualizaci?n de totes les depend?ncies org?nicas derivades de la reestructuraci?n de l'AGE amb el canvi de legislatura i tambi?n diferents ajustos i resoluci?n d'incid?ncies en verificacions reportades en els ?ltimos mesos. Aquesta versi?n ser? la utilitzada en les pr?ximas iteracions oficials de l'Observatori d'Accessibilitat Web:

  • AGE - Setmana del 23-10
  • CCAA - Setmana del 30-10
  • EELL - Setmana del 6-11

  Pot utilitzar-se el Servei de Diagn?stico en l?nea per estimar i arribat el cas corregir, els possibles futurs resultats.

  11 September 2017

  Obert termini de contribucions per la revisi?n de la metodolog?a de l'observatori.

  Desplegar acordeon

  Amb l'experi?ncia que hem anat acumulant durant aquests 2 ?ltimos a?us de funcionament del servei basat en la UNEIX 139803:2012 anem a engegar una revisi?n de la metodolog?a.

  En aquesta revisi?n estem pensant incloure q?estions com:???

  • Ampliar el n?nero de p?ginas analitzades (per obtenir una??millor visi?n estigueu?stica en els resultats)
  • Modificacions sobre verificacions i comprovacions. Incloent noves, eliminant quiz?s algunes que veiem que est?n?aportant poc valor, o modificant/refinant algunes de les existents.
  • Eliminar la distribuci?n en 2 nivells d'an?lisis (nivell d'an?lisis I i nivell d'an?lisis II). El marge per a errors en els?portals que contempla la metodolog?a se distribuir?a en global?(entre les 20) i no per cada nivell d'an?lisis.?Passar a contemplar un ?nico conjunt de verificacions?ens beneficiar?a a tots i ser?a realment m?s proporcionat i?just.

  La versi?n actual de la metodolog?a se troba disponible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/metodologiaune2012

  Esperem les vostres contribucions fins al pr?ximo 30 de setembre. Pod?is hac?rnoslas arribar a trav?s del f?rum de colaboraci?n de la pr?pia Comunitat Accessibilitat disponible per als membres de la comunitat en la pesta?a "Colaboraci?n".

  Si a?n no sou membres de la comunitat pod?is sol?licitar acc?s i contribuir.

  27 June 2017

  Disponibilitat de materials formatius sobre l'EN 301 549 Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC

  Desplegar acordeon

  El 2014 es public? la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contrataci?n p?blica que entre els seus requisits recull que les compres que realitzin les Administracions P?blicas haver de?n ser accessibles, incloent per tant totes les relacionades amb el ?mbito TIC.

  El passat 2 de Desembre de 2016 es public? la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico. En els pr?ximos 21 mesos s'haver de? traslladar a la legislaci?n espa?ona i vendr? a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions p?blicas en el Reial decret 1494/2007 , ?s a dir, que tots els portals compleixin els requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNEIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0) i a complementar una altra legislaci?n existent com la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informaci?n i de comer? electr?nico.

  L'est?ndar EN 301-549 surgi? del Mandat 376 de la Comisi?n Europea a les institucions europees d'estandarizaci?n dins dels treballs lligats a la directiva de contrataci?n p?blica. Adem?s ha estat directament referenciat en la directiva d'accessibilidad dels llocs web p?blicos. Aquesta norma, l'EN EN 301 549(Obre en nova finestra) , estableix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i serveis TIC siguin accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un tel?fono m?vil, fins a ordinadors, passant per p?ginas web; as?, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en l?nea amb els indicats en la norma espa?ona UNEIX 139803: 2012. Adem?s, la norma europea, descriu els procediments d'assaig i la metodolog?a de evaluaci?n de cadascun d'ells. La norma ha estat adoptada al cat?logo espa?ol com UNE-EN 301 549(Obre en nova finestra) per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes t?cnicas en Espa?a.

  Per difondre l'aplicaci?n d'aquesta norma diverses institucions p?blicas i privades han generat materials formatius o estudis que poden ser d'utilitat per a les Administracions P?blicas i per a qualsevol altre actor relacionat amb la mat?ria.

  01 June 2017

  Nova versi?n del servei de diagn?stico en l?nea disponible a trav?s de la Comunitat d'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n del servei de diagn?stico en l?nea, disponible a trav?s de la pesta?a Servei de la Comunitat d'Accessibilitat . Per poder accedir a la Comunitat ?s necessari tenir un usuari registrat en PAe i haver enviat la sol?licitud d'acc?s a ?sta.
  Sobre aquesta ?ltima versi?n s'han incorporat noves funcionalitats:

  • An?lisis sobre un conjunt tancat d'URL: An?lisis online d'un conjunt predefinit de p?ginas d'un lloc web p?blico en Internet. Com a m?ximo es podr?n analitzar 17 p?ginas.
  • Hist?ric: A partir d'ara el servei de diagn?stico en l?nea podr? guardar el resultat de l'an?lisis asoci?ndolo a la url i incorporar en l'informe el seu evolutiu respecte a execucions anteriors per poder comparar-les. S'emmagatzemar?n fins a un m?ximo de 3 execucions. Per poder agregar un resultat a l'hist?ric ?sser? necessari analitzar 17 p?ginas del portal perqu? els resultats puguin ser comparables entre avaluacions.
  • C?dic font: S'ha modificat la forma d'enviar el c?dic, en aquesta nova versi?n es permetre? adjuntar el c?dic font en forma de fitxer. Aquesta opci?n ?s ?til en aquells casos en qu? l'analitzador no pugui accedir al contingut per estar allotjat en un espai protegit.
  03 April 2017

  Cursos formaci?n en accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Com a suport a l'aplicaci?n de la Directiva Europea 2016/2102 sobre accessibilitat dels llocs web i de les aplicacions m?vils, la Universitat d'Alcal? d'Henares impartir? dos cursos d'estiu sobre aquesta mat?ria. Aquests dos cursos s?n gratu?ts perqu? est?n patrocinats per la Xarxa Internacional ESVI-Al sobre accessibilitat ( www.esvial.org ). I col?laboren professors de la Universitat Carlos III de Madrid, de la Universitat d'Alacant i de la Universitat d'Oviedo.

  S?n cursos avan?ats i destinats a programadors web o programadors d'Apps:

  24 March 2017

  Curs d'accessibilitat TIC en compres p?blicas

  Desplegar acordeon

  La Fundaci?n ONZE i UNED proporcionen a trav?s del canal de formaci?n de dise?o universal(Obre en nova finestra) el curs de ?Accessibilitat TIC en compres p?blicas?.

  Aquest curs comen?a el 17 d'abril i a trav?s de ?l es podr? comprendre i aplicar la norma europea EN 301 549 "Requisits d'accessibilitat adequats per la contrataci?n p?blica de productes i serveis TIC a Europa".

  Europa comen?a a comptar amb legislaci?n i normativa que exigeix l'accessibilitat TIC (Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions) en els processos de compres p?blicas.

  La norma europea EN 301 549 "Requisits d'accessibilitat adequats per la contrataci?n p?blica de productes i serveis TIC a Europa", que ja estat adoptada per UNEIX en Espa?a, estableix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i serveis TIC siguin accessibles per a totes les persones; des de tel?fonos m?vils fins a ordinadors, passant per p?ginas web. Els requisits d'aquesta norma est?n orientats tant per als processos de compres p?blicas com per a la resta d'usos.

  M?s informaci?n sobre els objectius del curs, p?blico objectiu, temari i inscripcions.(Obre en nova finestra)

  16 March 2017

  Llan?ament del primer esborrany per a la nova versi?n de les Directrius WCAG 2.1

  Desplegar acordeon

  El passat 28 de febrer, el W3C public? un primer esborrany dels criteris aplicats en la versi?n 2.1 de les directrius d'accessibilitat web, les WCAG.

  La versi?n actualment en vigor de les WCAG, la 2.0, data de 2008, i ?s la versi?n a la qual es referencia tant des de l'est?ndar espa?ol UNEIX 139803:2012 com des de l'est?ndar europeu EN 301-549. Els llocs web de les Administracions P?blicas espa?ones han de complir els requisits de prioritat 1 i 2 de les WCAG 2.0.

  El context tecnol?gico ha evolucionat des de 2008 i les directrius han d'actualitzar. La nova versi?n, Directrius d'Accessibilitat al Contingut Web (WCAG) 2.1(Obre en nova finestra) , publicada el passat 28 de febrer, cobreix una ?mplia gamma de recomanacions per fer que el contingut web sigui m?s accessible. Seguir aquestes pautes har? que el contingut el sigui per a un rang m?s ampli de persones amb discapacitats, incloent ceguesa i baixa visi?n, sordesa i p?rdida d'audici?n, dificultats d'aprenentatge, limitacions cognitives, moviment limitat, discapacitat del parla, fotosensibilidad i combinacions de ?stas.

  Al seu torn, aquesta actualizaci?n emfatitza en el fet que l'accessibilitat del contingut web ha de ser efectiva en tot tipus de dispositius: ja sigui en ordinadors d'escriptori, port?tiles, tablets o smartphones. Seguint aquestes pautes, adem?s, s'aconsegueix que el contingut web sigui m?s clar i ?til per als usuaris en general sense ning?n tipus de discapacitat.

  Tres grups de treball del W3C(Obre en nova finestra) han proposat un total de 25 nous criteris que poden incloure's en les WCAG 2.1, que la seva publicaci?n est? prevista per a juny de 2018. Aquests criteris inclouen requisits per a la interf?cie m?vil? i pantalla t?ctil, requisits per ajudar a les persones amb discapacitat visual que no siguin totalment cecs i persones amb dificultats cognitives.

  Des del W3C s'ha fet una crida p?blico perqu? qualsevol interessat env?i els seus comentaris fins al pr?ximo 31 de mar?. I despu?s es prosseguir? amb tot el proc?s formal de revisi?n i aprobaci?n d'aquestes.

  Aquesta nova versi?n ser? de gran utilitat per l'aplicaci?n de la directiva europea d'accessibilitat de llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico en ampliar el tractament de les q?estionis m?vils.

  Font original de la not?cia(Obre en nova finestra)

  05 December 2016

  Directiva UE sobre accessibilitat en webs i apps d'Organismes P?blicos

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat avui en el Bolet?n oficial de la Uni?n Europea la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico .

  En els pr?ximos 21 mesos s'haver de? traslladar a la legislaci?n espa?ona i vendr? a substituir i millorar les condicions ja exigides als portals de les administracions p?blicas en el Reial decret 1494/2007, ?s a dir, que tots els portals compleixin els requisits de prioritat 1 i 2 de la norma UNEIX 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0).

  M?s informaci?n AQU? .

  ?Segur que aquesta directiva ser? una palanca de canvi addicional en el context de l'accessibilitat que ens beneficiar? a tots.

  19 August 2016

  Nova versi?n de l'informi servei diagn?stico

  Desplegar acordeon

  S'ha dut a terme una remodelaci?n dels informes que emet l'Observatori d'Accessibilitat Web, tant dels oficials en les iteracions, com dels quals remet el servei de diagn?stico en l?nea.

  La informaci?n reflectida no var?a substancialment per? s? la forma en la qual es presenta dins del document. Destaquen, entre altres canvis, la inclusi?n de noves taules que permetre?n reduir el tama?o de l'informe mantenint la mateixa informaci?n per? presentada de forma agregada, l'extracci?n de la metodolog?a com a annex de l'informe, etc.

  Tots aquests canvis han estat possibles gr?cies a l'activa participaci?n dels membres de la Comunitat d'Accessibilitat , als quals ens agradar?a agrair des d'aqu? i animar a seguir compartint els seus coneixements i aportacions, imprescindibles per millorar el servei i que tots els membres de la comunitat s'acabin beneficiant de ?l.

  cal recordar que aquests d?as s'est? realitzant la iteraci?n oficial programada per a finals d'agost i que els seus resultats comen?ar?n a distribuir-se a partir de setembre. Els informes obtinguts ja incorporar?n aquestes noves millores.

  20 May 2016

  Modificaci?n en l'estructuraci?n dels informes de l'Observatori

  Desplegar acordeon

  Al llarg d'est a?o, en l'Observatori d'Accessibilitat Web, anem a treballar per implementar canvis en l'Observatori d'Accessibilitat Web, alguns dels cu?els ens els hab?is anat sol?licitant a trav?s de diferents lleres de comunicaci?n.

  En primer lloc, i abans de realitzar la primera iteraci?n oficial d'est a?o, volem dur a terme una remodelaci?n dels informes que emet l'Observatori d'Accessibilitat Web, tant dels oficials en les iteracions, com dels quals remet el servei de diagn?stico en l?nea. La informaci?n reflectida no va a variar substancialment per? s? podem alterar la forma en la qual es presenta dins del document com per exemple, canviar ordre dels apartats, canviar les gr?ficas o els cap de bestiar?menis, etc.

  Per aix?, us animem al fet que, sobre la base de la vostra experi?ncia, ens coment?is aspectes que es puguin millorar perqu? la informaci?n sigui m?s f?cilmente compresa. Per a aix? hem creat diversos assumptes en el f?rum de la pesta?a "Colaboraci?n" perqu? ens pod?is deixar en ells tots els vostres comentaris.

  La implementaci?n d'aquests canvis condicionar? la data de realizaci?n de la primera iteraci?n que probablement es portar? a cap en el mes de Julio.

  En el cas concret dels informes del servei de diagn?stico en l?nea volem treballar tambi?n a millorar la informaci?n que es dona sobre els errors detectats, especialment per localitzar-los m?s precisament en el c?dic font o portal i incloure majors suggeriment de millora o correcci?n.

  Tambi?n estarem encantats que ens hag?is arribar a trav?s del f?rum de la pesta?a de "Colaboraci?n" la vostra experi?ncia com a usuaris finals reportant aquells casos concrets en els quals consider?is que podem millorar.

  06 May 2016

  Acord a nivell europeu per l'aprobaci?n de la directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

  Desplegar acordeon

  El Consell Europeu i el Parlament Europeu han aconseguit aconseguir un acord despu?s d'una llarga negociaci?n. La Comisi?n Europea tambi?n es mostra satisfeta per l'acord.? Aquest acord, subjecte a?n a l'aprobaci?n formal en tots els ?mbitos, permetre? establir a nivell europeu uns requisits d'accessibilitat m?nimos per als portals i les aplicacions m?vils del sector p?blico.

  La Directiva cobrir? tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des dels de les administracions, tribunals i serveis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, i har? que siguin accessibles a tots els ciutadans, en particular als cecs, els sords o les persones amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

  El text acordat de la Directiva:

  • Cobreix tots els llocs web, els seus continguts i les aplicacions m?vils dels organismes del sector p?blico, amb un esc?s n?nero d'excepcions (com els organismes de radiodifusi?n i el streaming en viu).
  • Tambi?n cobreix les extranets i intranets que es puliquen? o es renovin substancialment despu?s de l'entrada en vigor de la directiva.
  • S'exclouen alguns tipus de continguts antics (documents ofim?ticos, multim?dia,arxius) sempre que no es necessitin actualment en procediments administratius. Adem?s contempla un mecanisme de sol?licitud sota demanda en cas de continguts no accessibles.
  • Estableix un mecanisme de feedback per notificar problemes existents podent escalar-ho en cas de no ser at?s.
  • Requereix un seguiment i una presentaci?n d'informes per part dels Estats membres sobre l'accessibilitat d'aquests llocs web i aplicacions m?vils. Els informes han de presentar-se a la Comisi?n i ser objecte de publicaci?n.
  • Exigeix als estats membres la designaci?n dels organismes encarregats de defensar el compliment d'aquesta directiva i realitzar les tasques de monitorizaci?n i reporti.
  • Referencia les normes t?cnicas d'aplicaci?n en l?nea amb UNE-EN 301 549. En entorn web aix? es tradueix en WCAG 2.0 (o el seu equivalent en ?mbito espa?ol UNEIX 139803:2012). Aquestes normes ser? necessari complementar-les amb unes CTS (common technical specifications) per cobrir al complet el camp de les aplicacions m?vils.

  M?s informaci?n en:? http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2016/mayo/noticia-2016-05-06-acuerdo-comision-europea-accesibilidad-web.html

  30 March 2016

  Nou entorn per a la Comunitat Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Totes les Administracions P?blicas tenen obligaci?n de donar compliment als requisits d'accessibilitat imposats pel Reial decret 1494/2007 de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicionis b?sicas per a l'acc?s de les persones amb discapacitat a les tecnolog?as, productes i serveis relacionats amb la societat de la informaci?n i mitjans de comunicaci?n social. Aix? es tradueix que tots els portals de les administracions p?blicas han de complir els Criteris de Conformitat de nivell A i AA de la norma UNEIX 139803:2012 (equivalent a WCAG 2.0).

  Per ajudar a les administracions en aquesta tasca, es ve oferint des de 2010 la comunitat accessibilitat, en la qual els seus membres, els gestors de portals de les administracions p?blicas, poden compartir les seves experi?ncies i coneixements en accessibilitat web as? com accedir al servei de diagn?stico en l?nea.

  La comunitat accessibilitat forma part de les actuacions dutes a terme per l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web . Amb l'objectiu de concentrar al Portal d'Administraci?n Electr?nica tots els materials disponibles d'aquesta tem?tica: Observatori d'accessibilitat, normativa, materials d'ajuda, i la pr?pia comunitat accessibilitat, s'ha procedit a realitzar la migraci?n de la comunitat a un nou entorn renovat disponible en:

  http://administracionelectronica.gob.es/comunidades/accesibilidad

  Per facilitar el proc?s de transici?n, coexistir?n durant un temps limitat tots dos entorns, permetent l'acc?s des de tots dos al servei de diagn?stico en l?nea. No obstant aix?, s?l'es admetre?n nous membres en el nou entorn i s?l'es atendre?n les q?estions plantejades en el nou f?rum de "colaboraci?n".

  14 May 2015

  Disponibles els an?lisis d'UNEIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  El servei de diagn?stico en l?nea ofereix ja la possibilitat de realitzar an?lisis pel que fa a la nova metodolog?a basada en la UNEIX 139803:2012 i que ha estat provisionalment aprovada per al seu ?s per les Administracions P?blicas.

  M?s informaci?n en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2015/mayo/noticia-2015-05-14-analisis-une-observatorio-accesibilidad.html(Obre en nova finestra)

  19 February 2015

  Posada en funcionament del Servei de Diagn?stico en l?nea

  Desplegar acordeon

  Dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web (1) s'ha posat en funcionament el servei de diagn?stico en l?nea.

  El servei de diagn?stico en l?nea permet, a qualsevol departament de les Administracions P?blicas, realitzar an?lisis autom?ticos d'accessibilitat conformes a les metodolog?as dels estudis de l'observatori. Actualment es troba ja disponible els basats en la norma UNEIX 139803:2004.

  La Comunitat Accessibilitat (2) ?s un punt d'encontre per als gestors de portals web de les administracions p?blicas de qualsevol ?mbito administratiu (AGE, CCAA, EELL, universitats, altres ens estatals, etc.). En ?l es pot compartir informaci?n i experi?ncies i resoldre dubtes. Ara, entre els serveis disponibles, s'incorpora el servei de diagn?stico en l?nea. Qualsevol gestor de les administracions p?blicas pot sol?licitar formar part d'aquesta comunitat i fer ?s dels serveis oferts.

  El servei de diagn?stico permet, a partir d'una URL indicada, la selecci?n aleat?ria d'un n?nero de p?ginas indicat. El servei analitzar? aquestes p?ginas conforme al tipus d'estudi seleccionat i remetre? en diferit un informe en format PDF al correu electr?nico indicat. Adem?s de mostrar el detall dels errors oposats, el servei realitza una estimaci?n del nivell d'accessibilitat de cada p?gina asign?ndole adem?s una puntuaci?n de 0 a 10. Agregant tots els resultats s'ofereix tambi?n una estimaci?n de la situaci?n global del portal.

  Es podr?n sol?licitar an?lisis de portals disponibles en internet i de portals l'acc?s dels quals est? restringit a la xarxa SARA. En el cas de portals interns de les organitzacions o de portals que exigeixen una autenticaci?n pr?via, es podr? utilitzar la funcionalitat d'an?lisis de c?dic font. Adem?s es pot fitar la selecci?n aleat?ria de p?ginas a un directori del portal el que permet realitzar un millor escombratge en la revisi?n de l'accessibilitat del portal.

  Pr?ximamente, el servei de diagn?stico en l?nea ser? actualitzat per oferir la possibilitat de sol?licitar an?lisis conformes a la metodolog?a de l'estudi de l'observatori basada en la norma UNEIX 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad(Obre en nova finestra)
  (2) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 April 2014

  Nova Gu?a de Accessibilitat en Seus Electr?nicas

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que serveixin de suport per l'aplicaci?n del nou est?ndar UNEIX 139803:2012 (2) equivalent a les WCAG 2.0.

  Als materials ja existents a l'apartat Transici?n a UNEIX 139803:2012 s'incorpora ara una nova gu?a de Accessibilitat en Seus Electr?nicas." Aquesta gu?a de ajuda est? dirigida als gestors i t?cnicos responsables del desenvolupament de Seus electr?nicas de les Administracions P?blicas.

  L'objectiu d'aquesta gu?a ?s oferir una visi?n dels aspectes espec?ficos d'accessibilitat a les Seus Electr?nicas. Per aix?, es tracten amb major detalli la identitat i signatura electr?nica i els formularis electr?nicos. Tambi?n es resumeixen algunes q?estionis gen?riques d'accessibilitat que apliquen a les Seus Electr?nicas igual que a qualsevol altre portal. S'adjunta amb la gu?a un exemple de formulari accessible en format XHTML+CSS para el seu possible ?s com a model de refer?ncia.

  Aquesta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per facilitar la seva consulta i lectura. La seva desc?rrega es troba disponible des de l'apartat " Gu?as Pr?cticas d'accessibilitat " (3)

  Els gestors de portals de les administracions p?blicas poden usar els f?rums de la Comunitat Accessibilitat (4) per resoldre dubtes referent a aquesta gu?a.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obre en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obre en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Obre en nova finestra)

  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  05 March 2014

  La futura Directiva d'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  El Parlament Europeu ha donat el seu primer vistiplau a la futura Directiva d'Accessibilitat?

  Seg?n el text aprovat la futura directiva d'accessibilitat afectar? a tots els llocs web gestionats o finan?ats per entitats p?blicas i tambi?n als llocs web operats pel sector privat per? que desempe?en serveis p?blicos.

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/marzo/noticia-2014-03-05-directiva-ue-accesibilidad.html(Obre en nova finestra)

  06 February 2014

  Primera norma europea d'Accessibilitat en Tics

  Desplegar acordeon

  La norma EN 301 549 ?Requisits d'accessibilitat adequats per la contrataci?n p?blica de productes i serveis TIC a Europa?, estableix els requisits funcionals que garantir?n que els productes i serveis TIC siguin accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un tel?fono m?vil, fins a ordinadors, passant per p?ginas web; as?, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en l?nea amb els indicats en la norma espa?ona UNEIX 139803, ?Requisits d'accessibilitat per a continguts a la Web?. Adem?s, la norma europea descriu els procediments d'assaig i la metodolog?a de evaluaci?n de cadascun d'ells.

  M?s informaci?n en:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/febrero/noticia_2014-02-06_normas_ue_accesibilidad.html(Obre en nova finestra)

  21 January 2014

  Nova Gu?a de validaci?n d'accessibilitat amb UNEIX139803:2012

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que serveixin de suport per l'aplicaci?n del nou est?ndar UNEIX 139803:2012 (2) (equivalent a les WCAG 2.0).

  En aquesta ocasi?n es publica una gu?a totalment nova que se'ns ha vingut demandant per diferents lleres: "Gu?a de validaci?n d'accessibilitat web". Aquesta gu?a de ajuda inclou les explicacions necess?ries per realitzar les validacions d'accessibilitat durant els diferents cicles de vida d'un portal o lloc web. Est? dirigida a desenvolupadors, editors de contingut i avaluadors responsables de vetllar pel compliment dels requisits d'accessibilitat en un lloc web.

  Per seguir aquesta gu?a se assumeix un coneixement previ de les pautes i criteris de conformitat de les WCAG 2.0, sobre el dise?o web accessible, productes de suport i c?mo usen la web les persones amb discapacitat. No obstant aix?, en la gu?a se revisen alguns conceptes fonamentals de les WCAG 2.0 i requisits generals de conformitat que ha de complir una p?gina web el coneixement del qual, m?s all? dels requisits t?cnicos espec?ficos que no s'inclouen en aquesta gu?a, ?s d'especial import?ncia per poder dur a terme validacions d'accessibilitat de forma correcta.

  Aquesta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per facilitar la seva consulta i lectura. La seva desc?rrega es troba disponible des de l'apartat " Gu?as Pr?cticas d'accessibilitat " (3)

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obre en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obre en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Obre en nova finestra)
  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  11 December 2013

  Nova versi?n Gu?a de Accessibilitat en Continguts Multim?dia

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que serveixin de suport per l'aplicaci?n del nou est?ndar UNEIX 139803:2012 (2) (equivalent a les WCAG 2.0).

  En aquesta ocasi?n es publica una nova versi?n de la Gu?a de Accessibilitat en Continguts Multim?dia adaptada a la norma UNEIX 139803:2012 (2) Aquesta gu?a, dirigida a dise?adoris i desenvolupadors web, recull les q?estions que s'han de tenir en compte per garantir l'accessibilitat en aquest tipus de continguts.

  L'objectiu d'aquesta gu?a ?s oferir una visi?n general de l'accessibilitat en els continguts multim?dia i explicar els principals m?tots existents per la inclusi?n d'elements de v?deo i ?udio en un lloc web, as? com les caracter?sticas espec?ficas d'accessibilitat que han de reunir tals elements i els criteris generals d'accessibilitat que ha de satisfer qualsevol contingut multim?dia. Tambi?n s'ofereix un apartat d'exemples pr?cticos en el qual s'aborden les principals metodolog?as seguides en els llocs de les administracions p?blicas per la inclusi?n de continguts multim?dia, amb la finalitat de que els desenvolupadors coneguin en cada cas les mesures d'accessibilitat que s'han d'adoptar.

  Aquesta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i en format ePUB per facilitar la seva consulta i lectura. La seva desc?rrega es troba disponible des de l'apartat " Gu?as Pr?cticas d'accessibilitat " (3)

  Els gestors de portals de les administracions p?blicas poden usar els f?rums de la Comunitat Accessibilitat (4) per resoldre dubtes referent a aquesta gu?a.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obre en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obre en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Obre en nova finestra)
  (4)? http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  20 November 2013

  Publicaci?n de la Gu?a de Transici?n cap a UNEIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat Web (1) contin?a preparant materials d'ajuda que serveixin de suport per l'aplicaci?n del nou est?ndar UNEIX 139803:2012 (2) equivalent a les WCAG 2.0.

  Als materials ja existents a l'apartat Transici?n a UNEIX 139803:2012 (3) s'incorpora ara una nova gu?a, "Gu?a de Transici?n UNEIX 139803:2004 a 139803:2012" que ?s una gu?a de ajuda als dise?adoris i desenvolupadors web per realitzar la transici?n dels llocs web que ja compleixen la norma anterior UNEIX 139803:2004. En ella s'expliquen qu? nous requisits cal complir, cu?els han variat en el seu orientaci?n i fins i tot cu?els ja no ?s necessari complir. Aquesta nova gu?a se ha publicat en el tradicional format PDF i com a novetat en format EPUB per facilitar la seva consulta i lectura.

  Adem?s, els gestors de portals de les administracions p?blicas poden sol?licitar formar part d'aquesta comunitat, la Comunitat Accessibilitat en la qual es comparteixen coneixements d'aquesta tem?tica. Us animem a usar els f?rums disponibles per plantejar dubtes pel que fa a l'aplicaci?n de la norma UNEIX 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Obre en nova finestra)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Obre en nova finestra)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html(Obre en nova finestra)
  (4)? http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 October 2013

  Ajuda per la transici?n cap a la UNEIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  Despr?s de la publicaci?n de la resoluci?n del 2 de setembre de 2012 pel Ministeri d'Ind?stria, Turisme i Energ?a en la qual s'especifica que la norma 139803:2012 substitueix a la norma 139803:2004, les Administracions P?blicas est?n treballant en el proc?s d'actualizaci?n al nou est?ndar.

  L'Observatori d'Accessibilitat Web est? preparant nous materials d'ajuda que serveixin de suport per l'aplicaci?n del nou est?ndar, alguns d'ells ja es troben disponibles.

  Pot consultar el detall en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html

  25 February 2013

  Distribuci?n gratu?ta des de PAe de la Norma UNEIX 139803:2012

  Desplegar acordeon

  A trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica pot obtenir-se gratu?tament aquesta norma d'immensa utilitat per als llocs web de les Administracions P?blicas.

  La Norma UNEIX 139803:2012: Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web , ?s una norma espa?ona de recent aprobaci?n (juliol de 2012) que estableix els requisits d'accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits, refer?ncia completament a les Pautes d'Accessibilitat per al contingut web WCAG2.0 de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C) per tant hi ha una equival?ncia directa entre elles.

  Adem?s, el Ministeri d'Ind?stria, Turisme i Energ?a aprob? el passat 2 de setembre una resoluci?n en la qual s'especifica que la norma 139803:2012 substitueix a la norma 139803:2004

  La Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, com a part de la seva iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web, ha subscrit un acord amb AENOR per la distribuci?n gratu?ta d'aquesta norma a trav?s del Portal d'Administraci?n Electr?nica.

  El coneixement p?blico i gratu?t d'aquesta norma pret?n incidir positivament en la implantaci?n d'aquests nous requisits d'accessibilitat, especialment als portals web de les Administracions P?blicas.

  La desc?rrega gratu?ta de la Norma UNEIX 139803:2012 pot realitzar-se des de:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/normativa(Obre en nova finestra)

  14 November 2011

  Espa?a l?der europeu en accessibilitat webs governamentals

  Desplegar acordeon

  La Comisi?n Europea sit?a a Espa?a com a l?der en el ?mbito de l'accessibilitat dels portals web de l'Administraci?n P?blica Europea seg?n les dades publicades en l'estudi "Monitoring i-accesibility"

  Adem?s, l'estudi tambi?n situa a Espa?a molt per davant d'altres pa?ses de refer?ncia fora d'Europa que tambi?n han estat analitzats en l'estudi.

  M?s informaci?n disponible en la Nota preparada per l'Observatori d'Administraci?n Electr?nica:

  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_020002028.pdf

  Enhorabona a tots els responsables de portals web que est?n fent possible aquest canvi

  08 November 2011

  Millores del servei on-line de diagn?stico accessibilitat

  Desplegar acordeon

  Posem a la vostra disposici?n una nova versi?n del servei on-line de diagn?stico de l'accessibilitat que inclou 2 importants millores sol?licitades pels nostres usuaris. Aquestes millores permeten incrementar la qualitat de la selecci?n aleat?ria de p?ginas de manera que sigui m?s f?cil analitzar en profunditat tots els continguts allotjats en un portal. Fins i tot els responsables d'una ?nica secci?n dins d'un gran portal podr?an autoevaluarse.

  * Limitaci?n de l'an?lisis dins d'un directori. Aquells portals que tinguin organitzada la seva estructura de portal mitjan?ant directoris podr?n, si ho desitgen, restringir la selecci?n aleat?ria de p?ginas al directori que cont? la URL indicada. El directori seleccionat ser? fins a la ?ltima "/" que aparegui en la URL. ?s a dir, una sol?licitud d'an?lisis a la p?gina http://www.portal.es/directorio1/directorio2/pagina.html(Obre en nova finestra) en la qual s'activi l'opci?n "No rastrejar fora del directori" s?el seleccionar? p?ginas la URL del qual contingui http://www.portal.es/directorio1/directorio2/(Obre en nova finestra)
  * Restricci?n d'an?lisis a p?ginas especials. S'ha implementat una limitaci?n en el rastrejador que realitza la selecci?n aleat?ria de p?ginas de manera que s'excloguin c?mo p?ginas a analitzar aquelles els enlla?os de les quals tinguin un literal determinat. Actualment, els ?nicos literals inclosos han estat els relatius a "impresi?n" per evitar analitzar aquestes p?ginas que no est?n preparades per la navegaci?n web sin? per ser impreses en paper. Ser?a impossible incloure nous casos semblants que es detectessin.

  Esperem que aquestes millores us siguin de gran utilitat i us animem al fet que ens envi?is vostres suggeriments i sol?licituds a trav?s dels f?rums actius en la Comunitat Accessibilitat. Estem encantats de millorar.

  03 November 2011

  ?s record del servei de diagn?stico

  Desplegar acordeon

  Durant el passat mes d'octubre hem aconseguit xifres record en l'?s del servei de diagn?stico on-line.

  Durant aquest per?ode s'han realitzat m?s de 1500 sol?licituds d'informes que han suposat analitzar m?s de 3500 p?ginas.

  Esperem que el servei us est? sent de gran utilitat.

  21 July 2011

  Publicaci?n Gu?a accessibilitat per a Continguts Multim?dia

  Desplegar acordeon

  Com ja us comuniquem fa temps, un dels aspectes que ?bamos a tractar detalladament en les gu?as pr?cticas de l'Observatori d'Accessibilitat Web eren els continguts multim?dia: ?udio i v?deo. Aix? es deu al fet que molts dels requisits imposats a aquests continguts no es poden analitzar autom?ticamente des dels estudis peri?dicos de l'observatori d'accessibilitat web.

  Els continguts multim?dia, pels seus especials caracter?sticas, s?n un dels tipus de continguts que resulta m?s dif?cil oferir amb una qualitat ?ptima d'accessibilitat. Malgrat aix?, l'evoluci?n a la xarxa ha fet que aquest tipus de continguts est? cada vegada m?s present als portals institucionals, especialment en les seccions de premsa. No obstant aix?, no hem d'oblidar que encara que resulti cost?s, aquests continguts han de complir els requisits d'accessibilitat de manera que puguin ser accedits per tots els ciutadans.

  La Gu?a de Accessibilitat en Contingut Multim?dia est? indicada tant per als responsables t?cnicos de portals com pels responsbles de seccions amb contingut multim?dia, com per exemple els gabinets de premsa. La gu?a especifica tant els requisits t?cnicos per la inclusi?n del contingut multim?dia a la web com els requisits espec?ficos que ha de complir el propi contingut durant el seu generaci?n i preparaci?n (subt?tulos, llengua de signes, etc). ?s important destacar tambi?n que davant la pr?xima necessitat d'aplicaci?n de les WCAG 2.0, la gu?a recull aquests requisits en funci?n de les noves pautes d'accessibilitat.

  Les gu?as poden trobar-se a l'apartat "Documentaci?n". Tambi?n poden trobar-se en la secci?n "Administraci?n Electr?nica Inclusiva - Accessibilitat" del Portal d'Administraci?n Electr?nica (http://administracionelectronica.gob.es).

  Esperem que us sigui d'utilitat

  23 May 2011

  An?lisis de c?dic font - Servei de Diagn?stico on-line

  Desplegar acordeon

  S'acaba de posar en producci?n una nova versi?n del Servei de Diagn?stico en l?nea de la Comunitat Accessibilitat (pesta?a Servei). Aquest servei permet la realizaci?n d'an?lisis d'accessibilitat web conformes a la norma UNEIX 139803 i a l'Observatori d'Accessibilitat Web.

  Aquest servei es troba ?nicamente disponible per als membres de la Comunitat Accessibilitat per? tinguin en compte que qualsevol Administraci?n P?blica pot sol?licitar formar part de la Comunitat i per tant fer ?s del servei.

  Amb els canvis ara introdu?ts el servei de diagn?stico on-line podr? usar-se tambi?n indicant el c?dic font de la p?gina a analitzar. Aquesta opci?n permet per tant:

  * Analitzar p?ginas en les quals es requereixi una autenticaci?n pr?via com pot ser el cas dels serveis de les seus electr?nicas.
  * Analitzar p?ginas que ?nicamente est?n disponibles a trav?s d'intranet.
  * Analitzar p?ginas que todav?a no est?n posades en producci?n.
  * Provar canvis en c?dic font abans d'introduir o implementar aquests canvis en el gestor de continguts.

  D'aquesta manera s'ampl?an les opcions d'an?lisis i verificaci?n de l'accessibilitat als portals web de l'administraci?n possibilitant que pr?cticamente qualsevol tipus de p?gina pugui ser analitzada.

  Esperem que els sigui de gran utilitat.

  16 February 2011

  Gu?a de accessibilitat en Seus Electronicas

  Desplegar acordeon

  Com ja sab?is, un dels aspectes que no podem analitzar en l'observatori d'accessibilitat web ?s l'estat dels formularis electr?nicos l'?s del qual requereixi un proc?s d'autenticaci?n. No obstant aix?, l'accessibilitat en aquests formularis electr?nicos, presents en el seu gran major?a a les seus electr?nicas, ?s un dels aspectes clau per aconseguir una administraci?n electr?nica en la qual puguin participar tots els ciutadans.

  Des de l'observatori d'accessibilitat hem preparat una nova gu?a pr?ctica: "Gu?a de accessibilitat en seus electr?nicas" en la qual tractem les q?estionis m?s espec?ficas de les seus electr?nicas com la signatura electr?nica i els formularis electr?nicos.

  ?s important destacar que l'?s de certificats electr?nicos o signatura electr?nica en una seu NO IMPLICA que aquesta seu no sigui accessible. ?s una de les excepcions previstes en la llei: no existeix una alternativa tecnol?gica que possibiliti la utilizaci?n de signatura sense elements de programaci?n en client. Aix? s?, la seu ha de complir la resta de requisits d'accessibilitat exigits a un portal.

  Els desenvolupadors han de prestar un especial inter?s a l'accessibilitat dels formularis electr?nicos. ?s l'element d'interacci?n amb l'usuari final (ciutad?, empresa, etc.) i si ?ste no pot operar amb el formulari se li impedeix per complet l'?s de l'adminsitraci?n electr?nica.

  S'adjunta amb la gu?a un exemple de formulari accessible en format XHTML+CSS para el seu possible ?s com a model de refer?ncia.

  Per ?ltimo, com en la major?a de els casos aquests formularis exigeixen una autenticaci?n de l'usuari no es poden utilitzar les eines habituals de validaci?n de l'accessibilitat. En aquests casos ?s necessari l'?s d'eines m?s espec?ficas, orientades en molts casos a la revisi?n manual. En la gu?a podr?is trobar una selecci?n d'eines ?tiles per la verificaci?n de l'accessibilitat en la part autenticada de les seus electr?nicas.

  Esperem que aquesta gu?a us pugui resultar d'enorme utilitat tant als quals ja hab?is desplegat les vostres seus electr?nicas com als quals est?is en el proc?s de realitzar-ho.

  Les gu?as poden trobar-se a l'apartat "Documentaci?n" de la Comunitat. Tambi?n poden trobar-se en la secci?n "Administraci?n Electr?nica Inclusiva" del nou Portal d'Administraci?n Electr?nica.

  14 October 2010

  Accessibilitat en PDF

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat, continuant amb les labors de generaci?n de materials que puguin ser d'ajuda per millorar l'accessibilitat dels portals web, ha preparat una Gu?a para la generaci?n de PDF accessibles amb la versi?n d'Acrobat 9.

  Aquesta gu?a, adem?s de considerar la nova versi?n d'Acrobat, millora l'explicaci?n dels aspectes pr?cticos a tenir en compte. Per a aix? facilita uns exemples pr?cticos en diferents formats per poder analitzar-los i comprendre millor la forma en la qual cal actuar.

  La gu?a se troba disponible des de la secci?n "Documentaci?n" de la Comunitat Accessibilitat.

  Esperem que us sigui d'utilitat

  04 October 2010

  Formaci?n en Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  S'ha incorporat a la secci?n "Documentaci?n" un nou apartat espec?fico de "Formaci?n en Accessibilitat" en el cu?l es recullen diferents seminaris, cursos i m?sters en el ?reva d'Accessibilitat.

  30 July 2010

  Gesti?n de l'Accessibilitat en Gestors de Contingut

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat ha generat la Gu?a ?Gesti?n de l'Accessibilitat en Gestors de Contingut?. Es tracta d'una gu?a para els responsables t?cnicos de llocs web en la qual es recullen les q?estions que s'han de tenir en compte i que s'han de cuidar i implementar en les implantacions de portals mitjan?ant gestors de continguts.


  Especialment ser? d'utilitat per a responsables t?cnicos que est?n iniciant la seva marxa en la utilizaci?n de Gestors de Contingut per l'explotaci?n dels seus portals.


  La gu?a se troba disponible per a qualsevol usuari des de la secci?n "Documentaci?n" de la Comunitat.

  23 July 2010

  Publicaci?n de Gu?a para editors finals de continguts

  Desplegar acordeon

  L'Observatori d'Accessibilitat ha generat una Gu?a pr?ctica per als editors finals de continguts que recull les q?estions d'accessibilitat que han d'atendre els editors finals de continguts, en el seu major?a no t?cnicos, en l'edici?n i generaci?n di?ria de continguts.

  Els editors finals de contingut juguen un paper cr?tico en el manteniment de l'accessibilitat dels portals web. Encara que els gestors de continguts hagin implementat les mesures que permeten l'accessibilitat dels seus continguts,hi ha aspectes que han de ser gestionats i introdu?ts pels editors. S?el si els editors finals de continguts est?n correctament formats per tenir en consideraci?n l'accessibilitat es podr?n generar continguts accessibles i per tant posar a disposici?n dels ciutadans portals accessibles conformes a les normatives legals existents.

  Aquesta gu?a pot ser un element de suport molt important en la formaci?n als editors finals de contenidos.la gu?a se distribueix amb llic?ncia Creative Commons. Aix? permet que els responsables de cada lloc puguin modificar el seu contingut adapt?ndolo a les particularitats d'edici?n en cadascun dels seus entorns.

  La gu?a se troba disponible per a qualsevol usuari des de la secci?n "Documentaci?n" de la Comunitat. Si desitgen la versi?n editable del documento p?nganse en contacte amb observ_accesibilidad@mpr.es

  31 May 2010

  INTECO - Formaci?n en PDF accessibles

  Desplegar acordeon

  INTECO acaba d'engegar un nen?o curs de formaci?n online per la creaci?n de PDF accessibles.

  El model d'aprenentatge ?s telem?tico i se segueix un flux completament autom?tico:

  1. L'alumne s'inscriu i immediatament obt? acc?s al curs.
  2. L'evaluaci?n del curs es duu a terme a trav?s de tests.
  3. Una vegada finalitzat el curs s'informa a l'usuari i s'env?al diploma per correu electr?nico.

  L'enlla? per accedir al curs ?s el seg?ent: https://formacion-online.inteco.es/inscripcion/index.php?id_curso=29&op=login

  20 May 2010

  Participaci?n en f?rums

  Desplegar acordeon

  Us animem al fet que particip?is en els f?rums plantejant els vostres dubtes i problem?ticas d'accessibilitat.

  ??Podem ajudar-nos entre tots!!

  Pots mantenir-te informat per correu electr?nico del que succeeix en els f?rums de la Comunitat activant les opcions de monitorizaci?n.

  Entra en el f?rum en el qual est?s interessat i punxa a "Monitorar f?rum".

  04 May 2010

  Servei de Diagn?stico on-line de l'Accessibilitat

  Desplegar acordeon

  El Ministeri de la Presid?ncia, dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat, ha posat en producci?n un Servei de Diagn?stico on-line de l'Accessibilitat.

  Aquest servei es presta amb les seg?ents caracter?sticas:

  - Permet analitzar un portal mitjan?ant selecci?n autom?tica de p?ginas (fins a 17) o una p?gina en concret.
  - L'informe es remitent en diferit en format PDF per correu electr?nico .
  - Es pot seleccionar el tipus d'informe que es desitja: l'informe "UNEIX" que analitza en profunditat tots els requisits especificats en la norma UNEIX 139803 o l'informe "Observatori" que genera un informe tal com ho realitza l'Observatori de l'Accessibilitat amb el detall de tots els errors produ?ts

  Per accedir al servei ?s necessari ser membre de la Comunitat Accessibilitat. Per a aix? ?s necessari ser un usuari registrat del CTT i emplenar la "sol?licitud d'admisi?n" a la comunitat.

  Subscripcions

  En aquesta ?reva podr? donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en not?cies, documents o f?rums relacionades amb la comunitat.

  Formulari de subscripcions
  Introdueixi l'email en el qual desitja rebre les subscripcions de la comunitat.

  *

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General